LIGJI NR. 05/L-088 PËR RREGULLAT E TRAFIKUT RRUGOR