UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR. 07/2016 PËR PROCEDURAT E PAJISJES ME PASAPORTË


Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government
Ministria e Punëve të Brendshme-Ministarstvo Unutrasnjih Poslova-Ministry of Internal Affairs
UDHËZIMI ADMINISTRATIV (MPB) NR. 07/2016
PËR PROCEDURAT E PAJISJES ME PASAPORTË

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MIA) NO. 07/2016
FOR PROCEDURES ON EQUIPMENT WITH PASSPORT

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MUP) BR. 07/2016
ZA PROCEDURE DOBIJANJA PASOŠA

1/23
Ministri i Ministrisë së Punëve të
Brendshme,

Në mbështetje të kreut IV, të Ligjit nr.03/L-
037 për Dokumentet e Udhëtimit, (GZ Nr. 27,
me datë 03.06.2008), Ligjit Nr.03/L-217 për
Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.03/L-
037 për Dokumentet e Udhëtimit, (GZ Nr. 88,
me datë 25.11.2010), nenit 8, nënparagrafin 1.4
të Rregullores Nr. 02/2011 për fushat e
përgjegjësisë administrative të Zyrës së
Kryeministrit dhe Ministrive, si dhe nenit 38,
paragrafit 6, të Rregullores së Punës së
Qeverisë Nr. 09/2011 (Gazeta Zyrtare nr. 15,
12.09.2011),

Nxjerr:


UDHËZIM ADMINISTRATIV
(MPB) NR. 07/2016
PËR PROCEDURAT E PAJISJES ME
PASAPORTË

Neni 1
Qëllimi

Me këtë Udhëzim Administrativ përcaktohen
llojet e aplikimeve dhe procedurat për pajisje
me pasaportë, si dhe procedurat e invalidimit
Minister of the Ministry Internal Affairs


Pursuant to chapter IV, of the Law no. 03/L-037
on Travel Documents (OG No. 27, dated
03.06.2008), Law No. 03/L-217 on Amending
and supptementing the Low. No.03/L-037 on
travel Dokuments,(OG No. 88, dated 25.11.2010)
article 8, sub-paragraph 1.4 of Regulation
No.02/2011 for the areas of administrative
responsibility of the Office of the Prime Minister
and Ministries and Article 38, paragraph 6 of the
Rules of Procedure of the Government no.
09/2011 (Official Gazette No. 15, 12.09.2011),


Issues:


ADMINISTRATIVE INSTRUCTION
(MIA) NO. 07/2016
FOR PROCEDURES ON EQUIPMENT
WITH PASSPORT

Article 1
The purpose

With this Administrative Instruction are defined
types of applications and procedures for
equipment with passports as well as the
Ministar Ministarstvo unutrašnjih poslova


Na osnovu poglavlja IV, Zakona br. 03/L - 037 o
putnim ispravama (SL Br. 27, od datum
03.06.2008), Zakon Br.03/L-217 o Izmenama I
dopunama Zakona Br.03/L-037 o Putnim
Ispravama, (SL Br. 88, od datum 25.11.2010)
člana 8 podstav 1.4. Pravilnika Br.02/2011 o
oblastima administartivnih odgovornosti
Kancelarije Premijera i ministarstava, kao i na
osnovu člana 38 stav 6 Pravilnika o radu Vlade
br. 09/2011 (Službeni list br.15, 12.09.2011),


Donosi:ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MUP)
BR. 07/2016
ZA PROCEDURE DOBIJANJA PASOŠAČlan1
Svrha

Sa ovim Administrativnim uputstvom se definišu
vrste apliciranja i procedura za pasoše kao i
postupka oglašavanja nevažećim i njihovom

2/23
dhe shkatërrimit të tyre.

Neni 2
Përkufizimet

1. Shprehjet e përdoruara në këtë udhëzim
administrativ kanë kuptimin si në vijim:

1.1. QPD - Qendra për Pajisje me
Dokumente;

1.2. Aplikuesi - Parashtruesi i kërkesës për
pasaportë;

1.3. RQGJC – Regjistri Qendror i
Gjendjes Civile.

2. Shprehjet tjera të përdoruara në këtë
udhëzim administrativ kanë kuptim të njëjtë si
në Ligjin Nr.03/L-037 për Dokumentet e
Udhëtimit, si dhe Ligjin Nr.03/L-217 për
Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.03/L-
037 për Dokumentet e Udhëtimit.


Neni 3
Llojet e aplikimeve për pajisje me pasaportë

1. Llojet e Aplikimeve per pajisje me pasaporte
jane si ne vijim:

1.1. Aplikimi për pajisje me pasaportë për
invalidation proceedings and their destruction.

Article 2
Definitions

1. Terms used in this administrative instruction
shall have the following meaning:

1.1. DEC – Document Equipment Center;


1.2. Applicant – the applicant requesting the
passport.

1.3. CRCS - Central Registry of Civil Status.


2. Other terms used in this administrative
instruction shall have the same meaning as in the
Lav No.03/L-037 for Travel Documents, as well
as Law No. 03/L-217 on Amending and
supptementing the Low. No.03/L-37 on travel
Dokuments.


Article 3
Types of applications for issuance of passports

1. Types of applications for issuance of passports
are as follows:

1.1. Applications to be equipped with passport
uništavanju.

Član2
Definicije

1. 1. Izrazi upotrebljeni u ovom Administrativnom
Uputstvu imaju sledeće značenje:

1.1. COD - Centar za Opremanje
Dokumentima;

1.2. Aplikant - Podnosilac zahteva za
izdavanje pasoša;

1.3. CRCS- Centralni registar za civilni status


2. Ostali izrazi koji se koriste u ovom
Administrativnom uputstvu imaju isto značenje
kao u Zekonu Br.03/L-037 o Putnom Iskazu,
takodje Zakon Br.03/L-217 o Izmenama I
dopunama Zakona Br.03/L-037 o Putnim
Ispravama.


Član 3
Vrste apliciranja za dobijanje pasoša po

1. Vrste apliciranja za dobijanje pasoša su:


1.1. Apliciranje za pasoš po prvi put;

3/23
herë të parë;

1.2. Aplikimi për ndërrim të pasaportës që
bëhet në rastet kur:

1.2.1. Aplikohet për ndërrim/ripërtëritje
të të dhënave alfanumerike dhe të
dhënave biometrike;

1.2.2. Aplikohet për pasaportë të re pas
humbjes/vjedhjes/dëmtimit/konfiskimit
të pasaportës paraprake;

1.2.3. Pasaportës paraprake i ka skaduar
afati i vlefshmerise, perjashtimisht
rasteve specifike edhe para skadimit te
afatit;

1.2.4. Pasaportës paraprake i janë
mbushur fletët për shënim zyrtar me
vula apo viza.

Neni 4
Procedura e aplikimit për pasaportë për
personat nën moshën 18 vjeçare

1. Me rastin e aplikimit për t’u pajisur me
pasaportë për personat nën moshën 18 vjeçare,
përjashtimisht personat të cilët kanë fituar
zotësi të veprimit sipas vendimit të lëshuar
nga organi kompetent, zyrtari i QPD zbaton
procedurën si në vijim:
for the first time;

1.2. Application for change of the passport
which is conducted in cases when:

1.2.1. Applying for change/renewal of
alphanumerical and biometric data;


1.2.2. Applying for a new passport after
losing/stealing/damaging/confiscation of
previous passport;

1.2.3. The validity period of previous
passport has expired, exceptionally
specific cases even before the expiry;


1.2.4. Previous passport is out of blank
pages for stamps or visas.


Article 4
The procedure of applying for passport for
persons under the age of 18

1. When applying for passport for persons under
the age of 18, exceptionally persons who now
have the right of action according to decision
issued by competent body, DEC official should
implement the following procedure:1.2. Zahtev za zamenu pasoša se vrši u
slučjevima kada:

1.2.1. Zahtevaju zamenu/obnovu
alfanumeričkih podataka i biometrijskih
podataka;

1.2.2. Se aplicira za novi pasoš nakon
gubitka/krađe/štete/zaplene prethodnog
pasoša;

1.2.3. Prethodni pasoš je istekao, osim u
specifičnim slučajevima čak i pre isteka
roka;


1.2.4. Su se prethodnom pasošu ispunile
stranice za službene beleške ili vize.


Član 4
Procedura podnošenja zahteva za pasoše za
osobe mlađe od 18 godina

1. U slučaju podnošenja zahteva za pasoš za osobe
mlađe od 18 godina, osim onih koji su stekli
sposobnost prema odluci koju je izdao nadležna
vlast, službenik COD mora da primenjuje sledeće
procedure:


4/23

1.1. Aplikuesi duhet të jetë prezent
personalisht në QPD i shoqëruar nga
përfaqësuesi ligjor (dy prindërit,
kujdestari, adoptuesi) dhe duhet të paraqes
dokumentet si në vijim:

1.1.1. Ekstraktin nga RQGJC në rast se
nuk ka letërnjoftim;

1.1.2. Letërnjoftimin e vlefshëm për
aplikuesit nga mosha 16 vjeçare;

1.1.3. Pasaportën paraprake në rastet e
aplikimit sipas nenit 3 nenparagrafi 1.2
te ketij udhezimi administrativ;

1.1.4. Raportin policor në rast të
humbjes/vjedhjes së pasaportës;

1.1.5. Dëshminë për identitetin e
prindërve, (letërnjoftim ose pasaportë)
së paku njëri prind duhet të posedoj
letërnjoftimin e vlefshëm të
Republikës së Kosovës;

1.1.6. Nëse mungon njëri prind
kërkohet autorizimi origjinal dhe i
vulosur nga noteri, apo nga organi
kompetent;

1.1.7. Përjashtimisht nga nën-

1.1. The applicant must be present himself at
DEC accompanied by legal representative
(both parents, guardian, adapter) should
present the following documents:


1.1.1. The extract from CRCS in case
there is no identity;

1.1.2. Valid ID for applicants from 16
years of age;

1.1.3. Previous passport in case of
applying under Article 3, sub-paragraph
1.2 of this administrative instruction;

1.1.4. Police report for Return in case of
los/stealing of passport;

1.1.5. Evidence for parents identity, (ID or
passport) at least one of the parents should
possess a valid ID of Republic of Kosovo;1.1.6. if one of the parents is absent an
authorization original, notarized and
stamped or issued by a competent body is
required;

1.1.7. Except the sub-subparagraph 1.1.6

1.1. Aplikant mora da bude lično prisutan u
COD i uz pratnju pravnog zastupnika (dva
roditelja, staratelja, osobom koja je adaptirala)
i mora da preda sledeća dokumenta:
1.

1.1.1. Ekstrakt rođeja iz CRCS ako nema
ličnu kartu;

1.1.2. Važeća lična karta za aplikonte od 16
godina;

1.1.3. Prethodni pasoš u slučaju apliciranja
na osnovu člana 3 podstav 1.2 ovog
Administrativnog uputstva;

1.1.4. Policijski izveštaj u slučaju
gubitka/krađa pasoša;

1.1.5 Dokaz za identitet roditelja (lična
karta ili pasoš) najmanje jedan roditelj
mora imati važeću ličnu kartu Republike
Kosovo;


1.1.6 Ako je potrebno da se zahteva od
jednog roditelja ovlašćenje originalna
autorizacija i overena kod notara, ili
nadležne vlasti;

1.1.7. Izuzetno od pod-podstava 1.1.6 ovog

5/23
nënparagrafi 1.1.6 i këtij neni, në rast
kur njëri prind nuk ka mundësi të
autorizoj prindin tjetër për arsye
shëndetësore e që dëshmohet me
dokumentacion nga institucioni
përkatës, mund të aplikoj vetëm njëri
prind;

1.1.8. Nëse njëri prind ka vdekur,
fëmija shoqërohet nga prindi tjetër.
Vdekja dëshmohet me certifikatën e
vdekjes;

1.1.9. Nëse prindërit nuk jetojnë
bashkë, kërkohet vendimi nga organi
kompetent për kujdestarinë e fëmijës;

1.1.10. Fëmija nën kujdestari duhet të
shoqërohet nga kujdestari që dëshmon
kujdestarinë;

1.1.11. Nëse aplikuesi është shtetas i
Republikes Kosovës ndërsa prindërit
janë liruar nga shtetësia e Republikës
së Kosovës, prindërit duhet të paraqesin
dëshmi të identitetit të shtetësisë së
tyre;

1.1.12. Nëse aplikuesi është i lindur në
Republikën e Kosovës nga prindërit
me shtetësi të huaj ndërsa aplikuesi ka
fituar shtetësinë e Republikës së
of this article, in cases where one parent
can not authorize the other parent for
health reasons and is evidenced by
documentation from the respective
institution, can apply only one parent;1.1.8. If one of the parents passed away,
the child is accompanied by the other
parent. The Death certificate of the parent
should be presented;

1.1.9. If parents do not live together, a
decision from a competent body is
required for child guardianship;

1.1.10. The child under custody should be
accompanied by the guardian proving
custody;

1.1.11. If the applicant is Kosovo citizen
but the parents are freed from Republic of
Kosovo citizenship, parent must present
identity evidences of their citizenship;1.1.12. If the applicant was born in
Republic of Kosovo by foreign parents but
the applicant earned the citizenship of
Republic of Kosovo, parents should
člana, u slučajevima kada jedan roditelj
nema mogučnost da ovlasti drugog
roditelja iz zdravstvenih razloga, mora da
se dokazuje dokumentacijom od strane
odgovarajuče institucije, može primeniti
samo jedan roditelj;


1.1.8. Ako je jedan roditelj umro, dete je u
pratnji drugog roditelja. Smrt dokazuje
sertifikatom smrti;


1.1.9. Ako roditelji ne žive zajedno zahteva
odluku nadležnog organa za starateljstva
nad detetom;

1.1.10. Dete pod starateljstvom mora da
bude u pratnji staratelja koji dokazuje
starateljstvo;

1.1.11. Ako je aplikant državljanin Kosova
dok roditelji su se odrekli državljanstva
Republike Kosovo, roditelji moraju
predstaviti dokaze o njihovom identitetu
državljanstva;


1.1.12. Ako je aplikant rođen u Republici
Kosovo od roditelja sa stranog
državljanstva dok aplikant je stekao
državljanstvo Republike Kosovo, roditelji

6/23
Kosovës, prindërit duhet të paraqesin
dëshmi të identitetit të shtetësisë së
tyre, si dhe vendimin e fitimit të
shtetësisë për fëmijën. Numri i
vendimit te shenohet ne rubriken vrejte;

1.1.13. Nëse aplikuesi është shtetas i
Republikës së Kosovës, por adoptohet
nga prindër me shtetësi të huaj,
adoptuesit duhet të paraqesin vendimin
e adoptimit origjinal të lëshuar nga
organi kompetent, si dhe dëshmi të
identitetit të shtetësisë së tyre;

1.1.14. Nëse aplikuesi është lindur
jashtë Republikës së Kosovës dhe ka
fituar shtetësi të Republikës së
Kosovës, duhet të paraqes edhe
vendimin mbi fitimin e shtetësisë.
Numri i vendimit te shenohet ne
rubriken vrejte.

Neni 5
Marrja e të dhënave personale për
aplikuesin

1. Zyrtari i QPD-së, zbaton proceduren si në
vijim:

1.1. Në programin përkatës për aplikim,
futet numri personal, marrë nga ekstrakti i
RQGJC-se /letërnjoftimit/pasaporta. Pastaj,
present identity evidence of their
citizenship, as well as the decision of
gaining of the citizenship of their child.
The number of decision is to be marked in
a rubric of remarks;

1.1.13. If the applicant if a citizen of the
Republic of Kosovo, but is adopted by
parents with foreign citizenship, the
adopters should present the original
decision for adopting issued by a
competent body, as well the evidence of
their identity of citizenship;

1.1.14. If the applicant was born abroad
(not in Republic of Kosovo), should
present as well the decision on citizenship
acquisition. The number of decision is to
be marked in a rubric of remarks.Article 5
Acquisition of personal data for the applicant

1.
2. 1. DEC official inplements the procedure as
follows:

1.1. In the respective program for application,
the personal number taken from the extractof
CRCS /identity card/passport. Then, the type
moraju predstaviti dokaze o identitetu
njihovih državljanstva i odluku
državljanstva deteta Broj odluka treba da se
obeleže u rubrici primedba;


1.1.13. Ako je aplikant državljanin
Republike Kosovo, ali je usvojen od strane
roditelja inostranog državljanstva,
usvojitelji moraju predstaviti originalnu
odluku za usvajanje izdatu od strane
nadležne vlasti i dokaz identiteta njihovog
državljanstva;

1.1.14. Ako je aplikant rođen van
Republike Kosovo i stekao državljanstvo
Republike Kosovo mora da sadrži i odluku
o sticanju državljanstva. Broj odluka treba
da se obeleže u rubrici primedba.Član 5
Uzimanje ličnih podataka o podnosiocu
aplikacije

1. 1. Službenik COD-a provodi sledeću proceduru:


1.1. U relevantnom programu za apliciranje,
uvodi se lični broj, uzet iz ekstrakta
CRCS/lične karte/pasoša. Zatim, bira se vrsta

7/23
zgjedhet lloji i aplikimit, arsyeja e
aplikimit, si dhe gjuha e personalizimit të
dokumentit, me ç’rast shfaqen të dhënat e
aplikuesit nga baza e të dhenave te
gjendjes civile dhe nga baza e të dhenave
të pasaportave;

1.2. Bëhet verifikimi dhe krahasimi i të
dhënave në mes te ekstrakt te RQGJC-se
/Letërnjoftim/Pasaportë dhe të dhënave të
shfaqura në program të aplikimit. Nëse të
dhënat nuk janë të njëjta, aplikanti
sugjerohet që t’i korrigjoj të dhënat në
gjendjen civile;

1.3. Nëse të dhënat janë në rregull, bëhet
plotësimi manual i fushave të
domosdoshme (gjatësia, ngjyra e syve);

1.4. Nënshkruhet formulari elektronik nga
aplikuesi me anë të pajisjes elektronike për
nënshkrim;

1.5. Përjashtimisht nga nenparagrafi 1.4 të
ketij neni nëse aplikuesi nuk di të shkruaj,
apo është person me aftësi të kufizuara,
emrin e aplikuesit e shkruan përfaqësuesi
ligjor në prani të zyrtarit të QPD-së. Nëse
përfaqësuesi ligjor nuk di apo nuk mund të
shkruaj, emri i aplikuesit shkruhet nga ana
e zyrtarit të QPD-së, me anë të pajisjes
elektronike për nënshkrim;
of application is chosen, reason for applying
and the language for document
personalization, in which case applicants’ data
appear from the civil status database and from
passports database;


1.2. The data verification and comparison is
done in extract of CRCS/identity
card/passport and of data displayed in the
application program. If the data are not the
same, it is suggested that the applicant
corrects the data in civil status;


1.3. If the data are all right, the manual
completion of necessary fields is provided
(length, eyes color);

1.4. The electronic form is signed by the
applicant through electronic tool for signature;


1.5. Exceptionally from sub-paragraph 1.4 of
this article if the applicant doesn’t know how
to write, or is a person with disabilities, the
legal representative writes the name of the
applicant in the presence of DEC official. If
the legal representative doesn’t know or
cannot type its name, the applicants name is
written by the DEC official via electronic
tool for signature;
apliciranja, razlog prijave i jezik
personalizacije dokumenta, u kom slučaju
pokazuju se podaci aplikanata iz baze
podataka civilne registracije i baze podataka za
pasoše;


1.2. Vrši se poređenje i verifikacija podataka u
ekstraktu iz CRCS/lične karte/pasoša i
podataka prikazanih u programu za apliciranje.
Ako podaci nisu iste, podnosilacu zahteva se
predlaže da ispravi podatke u civilni status;1.3. Ako su podaci u redu, vrši se ručno
popunjavanje neophodnih polja (visina, boja
očiju);

1.4. Vrši se potpisivanje elektronske forme od
strane podnosioca zahteva putem elektronskog
uređaja za potpisivanje;

1.5. Bez obzira na podstav 1.4 ovog clana
ukoliko podnosilac zahteva ne zna da piše, ili
je osoba sa invaliditetom, piše se ime
zakonskog zastupnika podnosioca pred
službenikom COD-a. Ako pravni zastupnik ne
zna ili ne može pisati ime podnosioca zahteva,
onda se piše od strane službenika COD-a
putem elektronskog uređaja za potpisivanje;


8/23

1.6. Fusha tjera të cilat duhet të zgjedhen
\plotësohen manualisht janë:

1.6.1. Kodi i vendbanimit dhe kodi
postar;

1.6.2. Numri i telefonit (me dëshirën e
aplikuesit);

1.6.3. E-mail adresa (me dëshirën e
aplikuesit).

1.7. Nëse të dhënat përputhen, atëherë
vazhdohet me verifikimin e të dhënave të
prindërve/kujdestarit/adoptuesit;

1.8. Pas përfundimit të verifikimit, bëhet
regjistrimi dhe shtypja e formularit në
formë fizike, e cila i afrohet aplikuesit për
të konfirmuar saktësinë e të dhënave;

1.9. Pasi të vërtetohet se të dhënat në
formularin e shtypur janë të sakta, bëhet
nënshkrimi i formularit nga ana e
aplikuesit/ përfaqësuesit ligjor dhe zyrtarit
të QPD-së;

1.10. Varësisht nga lloji i aplikimit, shtypet
fletëpagesa në shumën e caktuar dhe i jepet
aplikuesit për të bërë pagesën;


1.6. Other fields needed to be solved/filled
manually are:

1.6.1. Residence code and zip code (postal
code);

1.6.2. Telephone number (with applicant
will);

1.6.3. E-mail address (with applicants
will).

1.7. If the data match, then it is proceeded
with data verification of
parents/guardian/adapter;

1.8. After finishing the verification, the
registration and printing of the form in a hard
copy is done, which is offered to the applicant
to confirm the data accuracy;

1.9. After it is verified that the data in the
printed form are accurate, the signing of the
form follows by the applicant/legal
representative and DEC official;


1.10. Depending of the type of the
application, the payment form is printed with
the certain amount and is given to the
applicant to proceed with the paying;

1.6. Druge oblasti koje treba manuelno
rešiti\ispuniti su:

1.6.1. Kod prebivališta i poštanski kod;


1.6.2. Broj telefona (sa željom podnosolaca
zahteva);

1.6.3. E-mail adresa (sa željom aplikanata).


1.7. Ako se podaci podudaraju, onda se
nastavlja sa verifikacijom podataka
roditelja/staratelja/usvojitelja;

1.8. Nakon završetka verifikacije, vrši se
registracija i štampa se obrazac u fizičkom
obliku, koji se nudi aplikantu radi potvrde
tačnosti podataka;

1.9. Kada se utvrdi tačnost podataka u
štampanoj formi, obrazac se potpisuje od
strane aplikanata / zakonskog zastupnika i
službenika COD-a;


1.10. U zavisnosti od vrste aplikacije, štampaju
se računi u određenom iznosu i predaje se
aplikantuda izvrši uplatu;


9/23
1.11. Pas pranimit të fletëpagesës së
paguar, në program bëhet përzgjedhja e
bankës apo institucionionit te licencuara
per pagesa, dhe bëhet ruajtja në program;


1.12. Vazhdohet marrja e të dhënave
biometrike (fotografia dhe gjurmët e
gishtërinjve për personat nga mosha 12
vjeçare, ndërsa vetëm fotografia për
personat nën moshën 12 vjeçare).

Neni 6
Standardet e marrjes së fotografisë

1. Me rastin e marrjes së fotografisë në
mënyrë digjitale, fotografia duhet të jetë e qartë
sipas standardeve ICAO. Balli dhe fytyra duhet
të jenë të hapura pa ndonjë mbulesë (kapelë,
shami, stoli, dhe kapëse të tjera), veshja duhet
të jetë standarde, fotografia ruhet në formë
elektronike.

2. Përjashtimisht nga paragrafi 1 i këtij neni,
personave ku për shkak të bindjes dhe
përkatësisë fetare si pjesë të veshjes së tyre
përdorin mbulesë, mund t’u merret fotografia
sipas standardeve ICAO, (balli dhe fytyra
duhet të jenë të hapura) me ç’rast
aplikuesi/përfaqësuesi ligjor duhet ta
nënshkruaj deklaratën për marrjen e fotografisë
së tillë.
1.11. After receiving the form confirming the
payment, in the program is done the selection
of the bank or licensed institutions for
payments, and it is done the storage on the
program;

1.12. It is continued with receipt of the
biometric data (photo and finger prints for
persons from 12 years of age, whilst a photo
for persons under the age of 12).


Article 6
Standards for receiving a photo

1. 1. When receiving a digital photo, the photo
should be clear according to ICAO standards. The
forehead and the face should be open with no
coverage (hat, scarf, jewelry or other), the
clothing should be standard, and the photo is
saved electronically.


2. Exceptionally from the paragraph 1 of this
article, persons because of religion views as part
of their clothing they use coverage, can take a
picture according to ICAO standards, (forehead
and face should be open) in which case the
applicant/legal representative should sign the
declaration for receiving of such photography.


1.11. Nakon prijema uplatinice, uprogram se
vrši izbor banke ili licencirane institucije za
isplate gde je izvršena isplata i očuva se u
programu;


1.12. Nastavlja se sa uzimanjem biometrijskih
podataka (fotografija i otisci prstiju za osobe
od 12 godina, dok za osobe mlađe od 12
godinasamo slika).


Član 6
Standardi za fotografisanje

1. 1. Prilikom digitalnog fotografisanja, fotografija
treba da bude jasna prema standardima ICAO.
Čelo i lice treba da bude otvoreni bez poklopca
(šešir, marame, nakit i ostalo), odeća treba da bude
standardna, slika se čuva elektronski.


2.
2. Bez obzira na stav 1 ovog člana, osobe zbog
verovanja i verske pripadnosti koristi deo njihove
odeće haljinu kao pokrivač, može se fotografisati u
skladu sa ICAO standardima, (čelo i lice treba da
bude otvoreno), gde aplikant/pravni zastupnik
mora potpisati izjavu za takvo fotografisanje.
10/23

Neni 7
Standardet e marrjes se gjurmeve te
gishterinjve

1. Gjatë aplikimit për t’u pajisur me pasaporte
(per personat nga mosha 12 vjecare), aplikuesit
i merren gjurmët e gishtit tregues të dorës së
djathtë dhe gishtit tregues të dorës së majtë.

2. Përjashtimisht nga paragrafi 1 i këtij neni, në
mungesë të gishtit tregues të dorës së djathtë
apo të majtë, gjurmët duhet t’i merren nga
gishti pasues i dorës së djathtë/dorës së majtë.

3. Nëse aplikuesi nuk i ka duart, zyrtari i
QPD-së duhet të zgjedh opsionin
“AMPUTUAR” në program.Neni 8
Procesimi i aplikimit

1. Veprimet e zyrtarit të QPD-së me rastin e
procesimit të aplikimit:

1.1. Zyrtari i QPD-së, i lëshon dëftesën
aplikuesit me të cilën konfirmohet
aplikimi;

1.2. Njofton aplikuesin për kohën dhe
mënyrën e tërheqjes së pasaportës;

Article 7
Standards of fingerprints taking


1.When applying for passport (for persons from
the age of 12), form the applicant shall be taken
the fingerprints of the right hand index finger and
the index finger of the left hand.

2. Exceptional to paragraph 1 of this Article, in
the absence of the index finger of the right hand
or the left one, the fingerprints must be taken
from the following finger of the right / left hand.

3. If the applicant does not have hands, the
official of DEC should choose the option
"AMPUTATED" in the program.


Article 8
Processing of Application

1. Actions of DEC official when processing the
application:

1.1. DEC official issues a applicants’ receipt
confirming application;


1.2. Informs applicant for the time and
manner of withdrawal of passport;

Član 7
Standardi uzimanje otisaka prstiju


1. Prilikom podnošenja zahteva za izdavanje
pasoša (za osobe od 12 godina), podnosilacu se
uzimaju otisci kažiprsta desne ruke i kažiprsta
leve ruke.

2. Izuzetno od stava 1 ovog člana, u odsustvu
kažiprsta desne ruke ili leve ruke, otisci mojaju se
uzeti od sledećeg prsta desne/ leve ruke.


3. Ako podnosilac zahteva nema ruke, službenik
COD-a treba da izabere opciju “amputirane” u
programu.


Član 8
Procesiranje Aplikacije

1. Radnje službenika COD-a u slučaju procesiranja
aplikacije:

1.1. Službenik COD-a izdaje potvrdu
aplikanata kojim se potvrđuje apliciranje;


1.2. Obaveštava podnosioca zahteva u vezi
remena i načinu povlačenja pasoša;

11/23

1.3. Të dhënat nga formulari i aplikimit në
formë elektronike përcillen për procesim në
Drejtoratin per Prodhimin e Dokumenteve,
ndërsa formulari i shtypur dhe dokumentet
e prezantuara ruhen ne arkivin e QPD-se;

1.4. Zyrtari në QPD mban evidencën siç
është përcaktuar në Udhëzimin
Administrativ Nr.17/2011 MPB për
Mbajtjen e Evidencave.

Neni 9
Procedura e aplikimit për pasaportë për
personat nga mosha 18 vjeçare

1. Në procedurën e aplikimit për pasaportë për
personat nga mosha 18 vjeçare, zyrtari në QPD
duhet të ndjekë procedurën si në vijim:

1.1. Aplikuesi duhet të jetë prezent
personalisht në QPD dhe duhet të paraqes
dokumentet si në vijim:

1.1.1. Letërnjoftimin e vlefshëm të
Republikës së Kosovës ( kopje);

1.1.2. Pasaportën paraprake në rastet e
aplikimit sipas nenit 3 nenparagrafi 1.2
te ketij udhezimi administrativ;

1.1.3. Raportin policor për

1.3. Data from the electronic application form
are forwarded for the process at the
Directorate for Production of Documents,
whilst the printed form and presented shall be
retained in DEC;
1.4. The official at DEC keeps evidence as
determined by the Administrative instruction
No. 17/2011 MIA for Evidence Maintenance.


Article 9
The procedure for application for passport for
persons from 18 years of age

1. In the procedure for application for passport for
persons from 18 years of age, DEC official
should pursue the procedure as follows:

1.1. The applicant should be present himself
at DEC and should present the following
documents:

1.1.1. Valid ID of Republic of Kosovo
(copy);

1.1.2 Previous passport in case of applying
under Article 3, sub-paragraph 1.2 of this
administrative instruction;

1.1.3. Police report for los/stealing of the

1.3. Podaci iz obrasca elektronske aplikacije
prosleđuju se za procesiranje u Direkciji za
proizvodnju dokumenta, dok štampanioblik i
predstavljena dokumenata se stavljaju u
sacuvaju se u CUD;
1.4. Službenik u COD vodi evidenciju kako
što je navedeno u Administrativnom uputstvu
Br.17/2011 MUP o vođenju evidencije.


Član 9
Procedura podnošenje zahteva za za osobe
starije od 18 godina

1. U postupku po zahtevu za izdavanje pasoša za
lica od 18 godina, službenik COD-a treba slediti
sledeće procedure:

1.1. Aplikantmora biti lično prisutan u COD i
mora dostaviti sledeća dokumenta:


1.1.1. Važeća lična karta Republike
Kosovo (kopija);

1.1.2. Prethodni pasoš u slucaju apliciranja
na osnovu člana 3 podstav 1.2 ovog
administrativnog upustva;

1.1.3. Policijski izveštaj u vezi

12/23
humbjen/vjedhjen e pasaportës;

1.1.4. Nëse pasaporta është e konfiskuar
kërkohet, raporti mbi konfiskimin.

Neni 10
Marrja e të dhënave personale për
aplikuesin

1. Zyrtari i QPD-së, përcjell veprimet si në
vijim:

1.1. Në programin përkatës për aplikim,
futet numri personal nga letërnjoftimi,
pastaj zgjedhet lloji i aplikimit, si dhe
arsyeja e aplikimit me ç’rast shfaqen të
dhënat e aplikuesit nga RQGJC dhe të
dhënat nga sistemi elektronik i
Pasaportave;

1.2. Bëhet verifikimi dhe krahasimi i të
dhënave nga letërnjoftimi dhe të dhënave të
shfaqura në program të aplikimit. Nëse të
dhënat nuk janë të njëjta sugjerohet
aplikuesi që t’i korrigjoj të dhënat në
letërnjoftim;

1.3. Nëse të dhënat janë në rregull, bëhet
plotësimi manual i fushave të
domosdoshme (gjatësia, ngjyra e syve);

1.4. Nënshkruhet formulari elektronik nga
passport;

1.1.4. If the passport is confiscated, it is
required a report on the confiscation.

Article 10
Acquisition of Personal Data for the Applicant


1. DEC official pursues actions as follows:


1.1. In the respective program for application,
enters the personal number from the ID, then
is chosen the type of application, reason for
applying, in which case applicants’ data
appear from RCSC and data from electronic
system of Passports;


1.2. The data verification and comparison of
data from identity card and of data displayed
in the application program. If the data are not
the same, it is suggested that the applicant
corrects the data in identity card;


1.3. If the data are all right, the manual
completion of necessary fields is provided
(length, eyes color);

1.4. The electronic form is signed by the
gubitka/krađe pasoša;

1.1.4. Ako je pasoš konfiskovan, zahteva se
od izveštaj o konfiskaciji.

Član 10
Uzimanje Ličnih Podataka Aplikanta


1. Službenik COD-a prati sledeće radnje:


1.1. U relevantnom programu za aplikaciju,
uvodi se lični broj iz licne karte. Zatim, bira se
vrsta aplikacije, razlog prijave i jezik
personalizacija dokumenta, u kom slučaju
pokazuju se podaci aplikanata iz CRCS –a i
podaci iz elektronskog sistema za pasoše;


1.2. Vrši se poređenje podataka o rođenju i
izdvajanje podataka prikazanih u programu
aplikacije verifikacije. Ako podaci nisu isti
aplikantu se predlaže da ispravi podatke u lična
karta;


1.3. Ako su podaci u redu, vrši se manuelno
popunjavanje neophodnih polja (visina, boja
očiju);

1.4. Vrši se potpisivanje elektronske forme od

13/23
aplikuesi me anë të pajisjes elektronike për
nënshkrim;

1.5. Përjashtimisht nga nenparagrafi 1.4 të
këtij neni nëse aplikuesi nuk di të shkruaj,
apo është person me aftësi të kufizuara,
emrin e aplikuesit e shkruan përfaqësuesi
ligjor në prani të zyrtarit të QPD-së. Nëse
përfaqësuesi ligjor nuk di apo nuk mund të
shkruaj, emri i aplikuesit shkruhet nga ana
e zyrtarit të QPD-së me anë të pajisjes
elektronike për nënshkrim;

1.6. Fusha tjera të cilat duhet të
zgjedhen\plotësohen manualisht janë:

1.6.1. Kodi i vendbanimit dhe kodi
postar;

1.6.2. Numri i telefonit (me dëshirën e
aplikuesit);

1.6.3. E-mail adresa (me dëshirën e
aplikuesit).

1.7. Nëse zyrtari i QPD-së, vëren se ka
mospërputhje në të dhëna nga RQGJC dhe
Sistemi elektronik i pasaportave sipas
nenit 17 të këtij Udhëzimi Administrativ,
tek faqja e fundit të programit të aplikimit
duhet të shënoj vërejtjen se rasti është për
komision përkatës;
applicant through electronic tool for signature;


1.5. Exceptionally from sub-paragraph 1.4 of
this article if the applicant doesn’t know how
to write, or is a person with disabilities, the
legal representative writes the name of the
applicant in the presence of DEC official. If
the legal representative doesn’t know or
cannot type its name, the applicants name is
written by the DEC official via electronic
tool for signature;

1.6. Other fields needed to be solved/filled
manually are:

1.6.1. Residence code and zip code (postal
code);

1.6.2. Telephone number (with applicant
will);

1.6.3. e-mail address (with applicants
will).

1.7. If DEC official notices mismatches in
data from CRCS and electronic system of
passports according to article 17 of this
Administrative Instruction, at the last page of
the program for application should issue the
notice that the case is for the respective
commission;
strane podnosioca zahteva putem elektronskog
uređaja za potpisivanje;

1.5. Bez obzira na podstav 1.4 ovog clana
ukoliko podnosilac zahteva ne zna da piše, ili
je osoba sa invaliditetom, piše se ime
zakonskog zastupnika podnosioca pred
službenikom COD-a. Ako pravni zastupnik ne
zna ili ne može pisati ime podnosioca zahteva,
onda se piše od strane službenika COD-a
putem elektronskog uređaja za potpisivanje;


1.6. Druge oblasti koje treba biti ručno
odabrani\ispunjeni su:

1.6.1. Kod prebivališta i poštanski kod;


1.6.2. Broj telefona (sa željom podnosilaca
zahteva);

1.6.3. e-mail adresa (sa željom podnosilaca
zahteva).

1.7. Ako službenik COD-a sazna da postoje
razlike u podacima iz iz CRCS i Elektronskog
sistema za pasoše, na osnovu člana 17 ovog
Administrativnog uputstva, na poslednjoj
stranici programa aplikacije treba napisati
napomenu da je slučaj za relevantnu komisiju;


14/23

1.8. Nëse të dhënat përputhen, bëhet
shtypja e formularit në formë fizike, e cila
i afrohet aplikuesit për të konfirmuar
saktësinë e të dhënave;

1.9. Pasi të vërtetohet se të dhënat në
formularin e shtypur janë të sakta, bëhet
nënshkrimi i formularit nga ana e
aplikuesit/ përfaqësuesit ligjor, si dhe
zyrtarit të QPD-së;

1.10. Varësisht nga lloji i dokumentit për të
cilin aplikohet, shtypet fletëpagesa në
shumën e caktuar dhe i jepet aplikuesit për
të bërë pagesën;

1.11. Pas pranimit të fletëpagesës së
paguar, në program bëhet përzgjedhja e
bankës apo institucionit te licencuara per
pagesa ku është bërë pagesa dhe bëhet
ruajtja në sistem;

1.12. Vazhdohet marrja e të dhënave
biometrike (nëse kërkohet nga programi,
apo nëse aplikuesi dëshiron të bëj
ndërrimin e të dhënave biometrike).

Neni 11
Procedimi i aplikimit

1. Veprimet e zyrtarit të QPD-së, me rastin e

1.8. If the data match, the printing of the form
in a hard copy is done, which is offered to the
applicant to confirm the data accuracy;


1.9. After it is verified that the data in the
printed form are accurate, the signing of the
form follows by the applicant/legal
representative and DEC official;


1.10. Depending of the type of the document
for which it is applied, the payment form is
printed with the certain amount and is given
to the applicant to proceed with the paying;

1.11. Upon receipt of the form confirming the
payment, in the program is made the selection
of a bank or licensed institution for payments
where the payment was made and then it is
done the storage in the system;

1.12. It is continued with receipt of the
biometric data (if required by the program, or
if the applicant wants to change the biometric
data).

Article 11
Processing of Application

1. Actions of DEC official when processing the

1.8. Ako se podaci podudaraju, vrši se štampa
se obrazac u fizičkom obliku, koji se nudi
aplikantu radi potvrde tačnosti podataka;


1.9. Kada se utvrdi tačnost podataka u
štampanoj formi, obrazac se potpisuje od
strane aplikanata/zakonskog zastupnika kao i
službenika COD-a;


1.10. U zavisnosti od vrste dokumenta za koje
se primenjuje, štampaju se računi u određenom
iznosu i predaje se aplikantu da izvrši uplatu;


1.11. Nakon prijema uplatnice, u program se
vrši izbor banke ili licencirane institucije za
isplate gde je izvršena isplata i čuva se u
sistemu;


1.12. Nastaviti uzimanje biometrijskih
podataka (ako se zahteva od strane programa,
ili ako aplikant izrazi želju da promeni
biometrijske podatke).

Član 11
Procesiranje Aplikacije

1. Radnje službenika COD-a u slučaju

15/23
procedimit të aplikimit:

1.1. Zyrtari i QPD-së, i lëshon dëftesën
aplikuesit me të cilën konfirmohet
aplikimi;

1.2. Njofton aplikuesin për kohën dhe
mënyrën e tërheqjes së pasaportës;

1.3. Të dhënat nga formulari i aplikimit në
formë elektronike përcillen për procesim në
Drejtorati per prodhimin e Dokumenteve,
ndërsa formulari i shtypur dhe dokumentet
e prezantuara ruhet ne arkivin e QPD-se;

1.4. Zyrtari në QPD mban evidencën siç
është përcaktuar në Udhëzimin
Administrativ nr.17/2011 për Mbajtjen e
Evidencave.

2. Para se të bëhet aplikimi për
ndërrimin/ripërtëritjen e të dhënave në
pasaportë, duhet bërë ripërtëritja e të dhënave
në letërnjoftim.

3. Të dhënat alfanumerike në letërnjoftim dhe
pasaportë duhet të jenë unike.

Neni 12
Invalidimi i pasaportës së humbur

1. Pas pranimit të aplikacioneve elektronike
application:

1.1. DEC official issues a applicants’ receipt
confirming application;


1.2. Informs applicant for the time and
manner of withdrawal of passport;

1.3. Data from the electronic application form
are forwarded for the Directorate for
production of Documents process, whilst the
printed form and presented documents
retained in DEC;

1.4. The official at DEC keeps evidence as
determined by the Administrative instruction
no. 17/2011 for Evidence Maintenance.


2. prior to applying for change/renewal of data in
passport, the renewal of data in the ID should be
completed.


3. Alphanumerical data in ID and Passport should
be the same.

Article 12
Invalidation of lost passport

1. 1. After receiving the electronic applications for
procesiranja aplikacije:

1.1. Službenik COD-a izdaje potvrdu
aplikanata kojim se potvrđuje apliciranje;


1.2. Obaveštava podnosioca zahteva u vezi
remena i načinu povlačenja pasoša;

1.3. Podaci iz obrasca elektronske aplikacju
prosleđuje se za procesiranje Direkciji za
proizvodnju dokumenta dok štampani oblik i
predstavljena dokumenata se stavljaju u
sacuvaju se u CUD;

1.4. Službenik u COD vode evidenciju kako
što je navedeno u Administrativnom uputstvu
br. 17/2011 o vođenju evidencije.


2. Pre podnošenja zahteva za promenu/ažuriranje
podataka u pasošu, , treba se obnoviti podaci u
ličnoj karti.


3. Alfanumerički podaci u ličnoj karti i pasošu
moraju biti ista kao podaci u ličnoj karti.

Član 12
Poništenje izgubljenog pasoša

5. 1. Nakon prijema elektronske prijave za gubitak

16/23
për pasaportë të humbur, Drejtorati per
Prodhimin e Dokumenteve në bazë ditore
përgatit raport/ listë me këto të dhëna: emri dhe
mbiemri, numri personal, numri i pasaportës,
data e lëshimit dhe skadimit të pasaportës dhe
të njëjtën e përcjell në Drejtorati për Pajisje me
Dokumente.

2. Drejtorati për Pajisje me Dokumente ia
përcjell listën e invaliduar të pasaportave (të
nënshkruara dhe protokolluara ) tek Zyra për
Koordinim dhe Bashkëpunim dhe të njëjtën ata
pastaj e përcjellin në formë elektronike në
Drejtorarin per prodhimin e dokumenteve,
Polici Kufitare dhe Ambasada, lidhur me
invalidimin e pasaportës.

3. Drejtorarti per Prodhimin e Dokumenteve
duhet të vërtetoj që të procesohen vetëm ato
aplikacione për pasaportë të cilat janë të
invaliduara nga Drejtorati për Pajisje me
Dokumente në harmoni me procedurën e
përshkruar.

4. Nëse pasaporta brenda periudhës
pesëvjeçare humb /dëmtohet dy apo më shumë
herë, pasaporta e radhës lëshohet me afat
vlefshmërie prej një viti.

5. Përjashtimisht nga paragrafi 4 i këtij neni,
në qoftë se pasaporta është deklaruar e vjedhur,
pasaporta e re lëshohet me afat të rregullt
lost passport, Directorate for production of
Documents in a daily basis prepares a report/list
with these data: name and surname, personal
number, passport number, issuance and expiration
date of the passport and the same forwards to the
Directorate for Equipments in the Document
Equipment Directorate.
2.
3. 2. Document Equipment Directorate forwards the
invalidated passports list (signed and with
protocol no) to the Office for Coordination and
Cooperation and the same list they forward it in
electronic form at Directorate for production of
Documents , Custom Police and Embassies,
regarding the invalidation of the passport.

4.
3. Directorate for production of Documents
should verify that only applications for
invalidated passports to be processed by the
Document Equipment Directorate in accordance
with the described procedure.


4. If within 5 years period the passport is
lost/damaged two or more times, the following
passport is issued with a validity period of one
year.
5.
6. 5. Exceptionally from paragraph 4 of this article,
if the passport is declared as stolen, the new
passport is issued with regular validity period.
pasoša, Direkciji za proizvodnju dokumenta na
svakodnevnoj bazi priprema izveštaj/listu sa
sledećim informacijama: ime i prezime, matični
broj, broj pasoša, datum izdavanja/isteka pasoša i
isto sledi u direkciju za dobijanje dokumenta.

6.

2. Direkcija za izdavanje dokumenta proselđuje
listu sa poništenim pasošima (potpisani i
protokolirani) Kancelariji za koordinaciju i
saradnju a onda istu listu na elektronskom načinu
dostavljaju u Direkciji za proizvodnju dokumenta
graničnoj policiji i Ambasadima u vezi poništenja
pasoša.

7.
8. 3. Direkciji za Proizvodnju Dokumenta mora da
potvrdi da su procesirani samo oni zahtevi za
pasoše koje su poništeni od strane Direkciji za
Izradu Dokumentima u skladu sa opisanim
procedurama.


4. Ako se pasoš izgubi/ošteti dva ili više puta u
roku od pet godina, naredni pasoš se izdaje u roku
od jedne godine.


5. bez obzira na stav 4 ovog člana, ako je pasoš
objavljen da je ukraden, novi pasoš se izdaje u
redovan rok važenja.

17/23
vlefshmërie.

Neni 13
Shperndarja dhe lëshimi i pasaportës

1. Pasaportat e prodhuara në Drejtoratin per
prodhimin e Dokumenteve, çdo ditë përmes
zyrtarëve të transportit shpërndahen në QPD-të
përkatëse.

2. Me rastin e pranimit të listave nga Drejtorati
per prodhimin e Dokumenteve , zyrtari i QPD-
së, duhet të veproj si në vijim:

2.1. Bëhet numërimi dhe krahasimi i
pasaportave me listen percjellese si dhe
evidentimi i tyre në program për pranimin e
pasaportave. Me këtë rast, aplikuesit nga
lista e pasaportave, të cilët kanë dhënë
numrin e telefonit/email adresën gjatë
aplikimit, do të njoftohen me SMS/email
se: pasaporta e tyre është e gatshme për
tërheqje;

2.2. Para se pasaporta t’i dorëzohet
aplikuesit, zyrtari i QPD-së duhet të bëj
regjistrimin e pasaportës në program të
lëshimit.

3. Zbatimi i këtyre veprimeve është e
obligushme, pasi që procesi mbetet i hapur dhe
pasaporta nuk konsiderohet plotësisht e


Article 13
Delivery and issuance of the passports

1. 1. The passports produced at Directorate for
production of Documents, are delivered to
respective DECs every day by the officials.

2.
2. When receiving the lists by the Directorate for
production of Documents, the DEC official shall
act as follows:

2.1. Passports are counted and compared with
accompanying list and their evidencing in the
program for the passport intake. In this case,
applicants from passports list, which as well
left their telephone number/ e-mail address
during the application process, to be notified
via SMS/email that: their passport is ready for
withdrawal;


2.2. Before submitting the passport to the
applicant, DEC official should register the
passport number in the program for issuance.


3. Impementacion of these actions is obligatory,
because the process remains open and the
passport is considered not fully personalized.


Član 13
Raspodela i izdavanje pasoša

3. 1. Pasoši proizvedeni u Direkciji za proizvodnju
dokumenta, svaki dan putem službenika za
transport se raspodele u odgovarajuću COD.


2. Na slučaju prijema lista od Direkciji za
proizvodnju dokumenta, zvaničnik iz COD treba
da deluje kako sledi:

2.1. Vrši se brojenje i upoređenje pasoša sa
popratnim listom i njihovo identifikovanje u
programu za prijem pasoša. U ovom slučaju,
aplikanti iz liste pasoša, koji su pružali broj
telefona/e-mail adresu prilikom primene će biti
obavešteni putem SMS/e - maila da je njihov
pasoš spreman za primanje;2.2. Pre nego što se preda pasoš aplikantina,
službenik COD-a da treba izvrši registraciju
pasoša u programu za izdavanje.

1.
2. 3. Provodi ovih koraka je obavezno, jer proces
ostaje otvoren i pasoši se ne smatraju potpuno
personalizovani.

18/23
personalizuar.

Neni 14
Procedura e tërheqjes së pasaportës për
personat nën moshën 18 vjeçare

1. Tërheqjen e pasaportës së fëmijës nën
moshën 18 vjeçare, mund ta bëj njëri nga
prindërit/kujdestari, pa prezencën e fëmijës,
duke dëshmuar dokumentet në vijim:


1.1. Dokument identifikimi i
prindit/kujdestarit/adoptuesit apo i
autorizuari i tyre;

1.2. Ekstrakti i lindjes së fëmijës.

2. Tërheqja e pasaportës për personat nga
mosha 16 vjeçare mund të bëhet personalisht
nga aplikuesi, duke prezentuar leternjoftimim
valid.

3. Përjashtimisht nga paragrafi 1 dhe 2 i këtij
neni, tërheqja e pasaportës mund të bëhet me
autorizim origjinal nga përfaqësuesi ligjor të
vërtetuar nga noteri apo organi kompetent.Article 14
Procedure of withdrawal of the passport for
persons under the age of 18

1. The withdrawal of the passport for children
under the age of 18 can be done by one of the
parents/guardian, without child’s presence,
presenting following documents as evidence:


1.1. ID of the parent/guardian; custodian or
his authorized person;


1.2. Birth extract of the child.

2. Withdrawal of the passport for persons from
the age of 16 can be done by applicants
personally, by submitting the valid ID.


3. Exceptionally from paragraph 1 and 2 of this
article, the withdrawal of the passport can be
done with an original authorization by the legal
representative verified by notary and competent
body.


Član 14
Procedura povlačenja pasoša za osobe mlađe od
18 godina

1. Povlačenje pasoša za decu mlađu od 18 godina
mogu učiniti jedan od roditelja/starateljabez
prisustva deteta, svedočeći sledećim
dokumentima.


1.1. Dokumenat identifikacije
roditelja/staratelja/ staralac ili njen ovlasčenik;


1.2. Ekstrat rođenja deteta.

2. Povlačenje pasoša za osobe od 16 godina
starosti se može lično učiniti od strane ponosilaca
zahteva, iznošenjem važeću ličnu kart.


3. Bez obzira na stav 1 i 2 ovog člana, povlačenje
pasoša može da se uradi sa originalnom
odobrenjem zakonskog zastupnika overen od
strane notara ili nadležnog organa.


19/23

Neni 15
Tërheqja e pasaportës për personat nga
mosha 18 vjeçare

1. Tërheqja e pasaportës bëhet nga aplikuesi
personalisht.

2. Përjashtimisht nga paragrafi 1 i këtij neni,
tërheqja e pasaportës mund të bëhet me
autorizim origjinal të vërtetuar nga noteri apo
organi kompetent.

3. Me rastin e tërheqjes së pasaportës aplikuesi
/ i autorizuari duhet të paraqes letërnjoftimin e
vlefshëm të Republikës së Kosovës.

4. Me rastin e terheqjes se pasaportes
aplikuesi/perfaqesuesi ligjore dhe zyrtari i
QPD-se, nenshkruajn fletleshimin lidhur me
dokumentin, dhe i njejti ruhet sipas udhezimit
per Evidenca.

Neni 16
Gabime gjate procedures

Nese gjate procedimit te kerkeses nga faza e
aplikimit e deri ne fazen e shperndarjes se
pasaportes ne QPD, jan bere gabime nga organi
kompetent, dhe pas verifikimit dhe konstatimit
te gabimit, pasaporta me permisim behet pa
pages. Per rastet e tilla gjate aplikimit ne

Article 15
Withdrawal of the passport for persons from
the age of 18

1. The withdrawal of passport should be done by
the aplicant himself.

2. Exceptionally from the paragraph 1 of this
article, withdrawal of the passport can be done
with original authorization verified by a notary
and a competent body.

3. When withdrawing a passport the authorized
applicant should present a valid ID of Republic of
Kosovo.

4. In case of withdrawal of the passport, the
applicant / legal representative and official DEC
that signs a discharge form about the document,
and the same is saved according to guidance on
Evidence.

Artcle 16
Mistakes during the procedure

If, during processing of the application from the
phase of application to the phase of passport’s
delivery in CED, after the verification and
ascertaining the mistakes that were were made by
the competent authority the improvements of
passports are made for free. For such cases during

Član15
Povlačnje pasoša za osobe starije od 18 godina


1. Povlačenje pasoša mora lično uraditi aplikant.


2. Bez obzira na stav 1. ovog člana, povlačenje
pasoša može da se uradi sa originalnom
odobrenjem overen od strane notara ili nadležnog
organa

3. U slučaju povlačenja pasoša
podnisilac/zakonski zastupnik mora predati važeću
ličnu kartu Republike Kosovo.

4.U slučaju povlačenja pasoša podnosioc
zahteva/zakonski zastupnik i službenik COD –
potpisuju obraz izdavanja o tom dokumentu, i isti
se čuva po upustvi za evidencije.


Član 16
Greške tokom postupka

Ako se, tokom obrade zahteva od faze apliciranja
do faze raspodele pasoša u COD-a, napravljene su
greške od strane nadležnog organa, i nakon
verifikacije i konstatacije greške, pasoš sa
ispravkom kreške izdaje se bezplatno. Za takve
slučajeve tokom primene uneti u rubrici primedbe

20/23
rubriken vrejtje te shenohet neni perkates.


Neni 17
Rastet për shqyrtim në komision

1. Rastet për shqyrtim në komisionin e
themeluar nga udheheqesi me ilarte i ARC-se
nënkuptojnë të gjitha aplikimet të cilat nuk
mund të procedohen në mënyrë të rregullt, si
në vijim:

1.1. Në rastet kur aplikuesi aplikon për
pasaportë, ndërsa në bazat e të dhënave
Drejtoratin per prodhimin e Dokumenteve
/RQGJC ekziston me numër tjetër personal,
apo është i pajisur me pasaportë me numër
tjetër personal;

1.2. Në rastet kur aplikuesi aplikon për
ndërrim apo ripërtëritje të të dhënave në
pasaportë, ku të dhënat në
dokumentacionin mbështetës dhe të dhënat
në bazë e të dhënave Drejtoratin per
prodhimin e Dokumenteve /RQGJC nuk
përputhen.

Neni 18
Invalidimi dhe shkatërrimi i pasaportave
paraprake

1. Me rastin e tërheqjes së pasaportës, aplikuesi
the application the relevant article can be entered
in the rubric of remarks.

Article 17
Cases for review by commission

1. 1. Cases for review by commission established by
the highest head of CRA mean all applications
which cannot be processed in a regular manner,
as follows:

a.
1.1. In cases when the applicant applies for a
passport, whereas based on data Directorate
for production of Documents / CRCS a
different personal number exists for the same
applicant, or is provided with a passport with
a different personal number;

1.2. In cases when the applicant applies for
change or renewal of the data in the passport,
where the data in the supporting
documentation and the data in database of
Directorate for production of Documents /
CRCS do not match.


Article 18
Invalidation and breach of previous passports


1. When withdrawing the passport, the applicant
relevantnom članu.


Član17
Slučajevi za razmatranje u komisiji

2. 1. Slučajevi za razmatranje u Komisiji formiran od
rukovodioca ACR-u, znači sve aplikacije koje ne
mogu proslediti na redovan način, kao u sledećim
slučajevima:

1.1.
1.1. U slučajevima kada aplikant aplicira za
pasoš, dok u bazi podataka Direkciji za
proizvodnju dokumenta/CRCS postoji sa
drugim ličnim brojem ili mu je dodeljen pasoš
sa drugim ličnim brojem;


1.2. U slučajevima kada aplikant aplicira ili
zahteva zamenu ili obnavljanje podataka u
pasošu, gde su podaci u potrebnim
dokumentima i podaci u bazi podataka
Direkciji za proizvodnju dokumenta/CRCS
nisu u podudarnosti.


Član 18
Poništavanje i uništavanje prethodnih pasoša


1. 1. U slučaju povlačenja pasoša, aplikant mora

21/23
duhet të dorëzoj pasaportën paraprake të cilën
zyrtari i QPD-së e invalidon duke e shpuar në
kopertinën e parë dhe faqen e personalizimit.
Bëhet kopja e pasaportës së invaliduar, e cila
ruhet në dosje, ndërsa pasaporta e invaliduar i
kthehet aplikuesit.

2. Në rast të humbjes së pasaportës pas
aplikimit, pala duhet të dorëzoj raportin
policor.

3. Në rast të dorëzimit të pasaportës së
dëmtuar, zyrtari i QPD-së, bën kopjen e saj
(nëse është e mundur) për ta ruajtur në dosje.

4. Pasaportat të cilat dëmtohen gjatë
personalizimit, gabim teknik nga Drejtorati
per prodhimin e Dokumenteve/QPD, duhet të
shkatërrohen nga komisioni i themeluar me
vendim të MPB-së.


Neni 19
Shfuqizimi

Me hyrjen në fuqi të këtij udhëzimi
administrativ, shfuqizohet Udhëzimi
Administrativ (MPB) Nr.11/2015 për
Procedurat e Pajisjes me Pasaportë Biometrike.must submit the previous passport when applying,
which passport is invalided by the DEC official
by making cracking its first cover and the
personalized page with the respective tool. A
copy of the invalided passport is provided, which
is kept in application dossier, whereas the
invalided passport is returned to the applicant.
2. In case of loss of passport after the application,
the party must submit a police report.


3. When submitting the damaged passport, DEC
official copies it (if possible) to keep it in the
application dossier.

4. Passports damaged during the personalization
process, technical mistake from Directorate for
Production of Documents/CRCS, should be
breached/damaged by the commission established
by MIA decision.


Article 19
Repeal

By entering into force of this administrative
instruction, the administrative instruction (MIA)
No. 11/2015 for Procedures on Equipment with
Biometric Passport.predati prethodni pasoš, koji službenik COD
poništava izbušenjem prve korice i stranice
personalizacije sa odgovarajućim opremom. Vrši
se kopija poništenog pasoša, koja se čuva u folderu
aplikacije, dok se poništeni pasoš vraća se
aplikantu.

2. U slučaju gubitka pasoša posle primene, stranka
mora da podnese izveštaj policije.

3. U slučaju podnošenja oštešenog pasoša,
službenik COD-a vrši kopiju toga (ako je moguće)
za čuvanje dosijea.

2. 4. Pasoši koje su oštećeni tokom personalizacije,
tehnička greška od strane Direkcije za proizvdonju
dokumenta/COD, mora se uništiti od strane
komisije formirane odlukom Ministarstva
Unutrašnjih Poslova.


Član 19
Ukidanje

Stupanjem na snagu ovog Administrativnog
uputstva, ukida se Administrativno Uputstvo
(MUP) Br. 11/2015 za procedure dobojanja
biometrijskog pasoša.