UDHËZIM ADMINISTRATIV (QRK) NR. 03/2016 PËR MASAT E VEÇANTA PËR REGJISTRIMIN E PRONËS SË PALUJTSHME TË PËRBASHKËT NË EMËR TË DY BASHKËSHORTËVE