UDHËZIMI ADMINISTRATIV (MPMS) NR. 09/2015 PËR KATEGORIZIMIN E SHFRYTËZUESVE TË PENSIONIT KONTRIBUTPAGUES SIPAS STRUKTURËS KUALIFIKUESE DHE KOHËZGJATJES SË PAGESËS SË KONTIBUTEVE –STAZHIT PENSIONAL