UDHËZIMI ADMINISTRATIV (MAPL) NR.01/2015 PËR TRANSPARENCË NË KOMUNA