UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR. 19/2015 PËR KUSHTET DHE PROCEDURAT E NDËRRIMIT DHE KORRIGJIMIT TË EMRIT PERSONAL


Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministry of Internal Affairs - Ministarstvo Unutrašnih Poslova

UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR. 19/2015
PËR KUSHTET DHE PROCEDURAT E NDËRRIMIT DHE KORRIGJIMIT TË EMRIT PERSONAL


ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MIA) NO.19/2015
ON THE CONDITIONS AND PROCEDURES FOR PERSONAL NAME CHANGE AND CORRECTION


ADMINISTRATIVNO UPUSTVO (MUP) BR. 19/2015
ZA USLOVE I PROCEDURE ZA PROMENU LIČNOG IMENA
2
Ministri i Punëve të Brendshme,

Në mbështetje të nenit 66, paragrafin 5, të
Ligjit Nr. 04/L-003 për Gjendjen Civile (GZ
Nr. 06, më datë 22.08.2011), dhe të Ligjit nr.
02/L-118 për Emrin Personal ( GZ Nr. 35 më
datë 15.08.2008), nenit 8, nënparagrafin 1.4
të Rregullores Nr.02/2011 për Fushat e
Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së
Kryeministrit dhe Ministrive, si dhe nenit 38,
paragrafit 6, të Rregullores së Punës së
Qeverisë Nr. 09/2011 (Gazeta Zyrtare nr. 15,
12.09.2011),

Nxjerr:

UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB)
NR. 19/2015
PËR KUSHTET DHE PROCEDURAT E
NDËRRIMIT DHE KORRIGJIMIT TË
EMRIT PERSONAL


Neni 1
Qëllimi

Ky Udhëzim Administrativ përcakton dhe
rregullon kriteret dhe procedurat për
ndërrimin dhe korrigjimin e emrit personal
për shtetasit e Republikës së Kosovës.Minister of Internal Affairs,

Pursuant to article 66 paragraph 5, of Law
No. 04/L-003 on Civil Status (OG No. 06,
dated 22.08.2011), and Law no.02/L-118 on
Personal Name (OG No.35 of the date
15.08.2008) article 8, sub-paragraph 1.4 of
Regulation Nr.02/2011 for the areas of
Administrative Responsibility of the Office
of the Prime Minister and Ministries and
Article 38, paragraph 6 of the Rules of
Procedure of the Government no. 09/2011
(Official Gazette No. 15, 12.09.2011),

Issues:

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION
(MIA) NO. 19/2015
ON THE CONDITIONS AND
PROCEDURES FOR PERSONAL NAME
CHANGE AND CORRECTION


Article 1
Purpose

This Administrative Instruction defines and
regulates criteria and procedures on personal
name change and correction for citizens of
the Republic of Kosovo.Ministar Unutrašnjih Poslova,

U skladu sa članom 66. stav 5 Zakona br.
04 / L - 003 o Civilnom Stanju (SL br 06,
od 22.08.2011), i Zakon br. 02 / L-118 za
Lično Ime (SL br. 35 od 15.08.2008), član
8, stav 1.4 Uredbe br.02/2011 o Oblastima
Administrativne Odgovornosti Kancelarije
Premijera i Ministarstva, kao i člana 38.
stav 6 Poslovnika o Radu Vlade br.
09/2011 (Službeni List, br. 15 , 12.09.2011)donosi:

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO
(MUP)
BR. 19/2015
ZA USLOVE I PROCEDURE
PROMENE I ISPRAVKE LIČNOG
IMENA

Član 1
Svrha

Ovo Administrativno Uputstvo definiše i
propisuje kriterijume i procedure za
promenu i ispravku ličnog imena za
državljane Republike Kosovo.

3
Neni 2
Fushëveprimi

Fushëveprimi i këtij udhëzimi administrativ
është zbatimi i procedurës për ndërrimin dhe
korrigjimin e emrit personal për shtetasit e
Republikës së Kosovës nga Zyrat e Gjendjes
Civile.

Neni 3
Përkufizimet

1. Shprehjet e përdorura në këtë udhëzim
administrativ kanë këtë kuptim:


1.1. Emri personal - nënkupton emrin
dhe mbiemrin e qytetarit të Republikës
së Kosovës. Emri personal përbëhet nga
emri dhe mbiemri. Emri ose mbiemri,
secili në vete mund të përbëhen nga më
shumë fjalë, të cilat e ndërtojnë tërësinë
e emrit personal;

1.2. Emri personal fyes dhe imoral - do
të thotë çdo emër personal i cili krijon
ndjenja lëndimi, ofendimi apo degradimi
tek një komunitet i caktuar shoqëror, pa
marrë parasysh a bëhet në mënyrë të
qëllimshme ose të rastësishme. Emri
personal imoral konsiderohet ai emër i
cili është kundër ideve të pranuara si të
drejta dhe morale;

Article 2
Scope

Scope of this administrative instruction is
implementation of procedures for personal
name change and correction for citizens of
Republic of Kosovo by the Civil Status
Offices.

Article 3
Definitions

1. Terms used in this administrative
instruction have the following meaning:


1.1. Personal Name – means name and
surname of the citizen of Republic of
Kosovo. Personal name is consisted from
the name and surname. Each name and
surname may be consisted of more words
which compose the entirety of the
personal name;

1.2. Offensive and immoral personal
name – means any personal name that
causes hurt feelings, feeling offended and
degraded to a certain social community
regardless if done on purpose or
accidentally. Immoral personal name is
considered to be the name which is
against the ideas perceived as right and
moral;

Član 2
Oblast delovanja

Oblast delovanja ovog Administrativnog
Uputstva je sprovođenje postupka da se
menja i koriguje lično ime državljana
Republike Kosova od strane kancelarije
Civilnog Stanja.

Član 3
Definicije

1. Izrazi upotrebljeni u ovom
administrativnom uputstvu imaju sledeće
značenje:

1.1. Lično ime - označava ime i
prezime građanina Republike Kosovo.
Lično ime se sastoji od imena i
prezimena. Ime ili prezime, svaki može
da se sastoji od jednog ili više reči koje
čine celinu ličnog imena;


1.2. Lično ime uvredljiv i imoralan -
znači bilo lično ime koje stvara osećaj
povrede, uvrede ili degradacije u
određenoj društvenoj zajednici, bez
obzira da li je urađeno namerno ili
slučajno. Imoralno lično ime se smatro
kaoo lično ime koje je u suprotnosti sa
prihvatljivijim idejama kao prave i
moralno;4
1.3. Emri personal racist - është çdo
emër personal i cili me apo pa vetëdije
nënkupton nënshtrim të një individi apo
grupi duke u bazuar në ngjyrën e lëkurës
apo racën.

1.4. Ndërrimi i emrit personal -
nënkupton ndërrimin e emrit personal në
përputhje me arsyet, kriteret dhe
procedurën e përcaktuar në këtë Udhëzim
Administrativ dhe në Ligjin Nr. 02/L-118
për Emrin Personal.

1.5. Korrigjimi i emrit personal -
nënkupton të drejtën e Shtetasit Kosovar
i cili pretendon që në përbërësit e tij të
gjendjes civile emri personal ka gabime
nga një regjistrim në tjetrin, si pasojë e
lëvizjeve nga një zyrë në tjetrën. Shtetasi
duhet të paraqet kërkesë para zyrtarit të
gjendjes civile për korrigjim të të
dhënave për shkak të gabimit të
vërtetimit material. Çdo kërkesë e
natyrës tjetër konsiderohet ndërrim i
emrit personal.


1.6. Shtetësia – nënkupton një lidhje të
ngushtë juridike midis shtetit të
Republikës së Kosovës dhe një personi
nga e cila rezultojnë të drejta dhe
detyrime të ndërsjella;

1.7. Regjistrat e gjendjes civile – janë
1.3. Personal name which is Racist – is
every personal name that with or without
conscience means subjugation of an
individual or a group based on the color
of the skin or race.

1.4. Personal name change – means the
personal name change in compliance with
the reasons, criteria and the procedure
laid down in present Administrative
Instruction and by the Law No: 02/L-118
on Personal Name.

1.5. Correction of personal name –
means the right of the Kosovo Citizen
that pretends that in the content within
his/her civil status, there are evident
errors from one registration to the other
as a consequence of moving from one
office to other in order to present the
request before the civil status clerk to
change the data within because of the
failure to materially confirm the issue.
Any other request of a different nature
shall be considered as a change of the
personal name.

1.6. Citizenship - a legal bond between
the State of the Republic of Kosovo and a
person which establishes mutual rights
and obligations;


1.7. Civil Status Registers - means books
1.3. Lično ime racističko ime - je
svako lično ime koji svesno ili nesvesno
znači pokornost pojedinca ili grupe na
osnovu boje kože ili rase.


1.4. Promena Ličnog Imena - znači
promenu ličnog imena u skladu sa
razlozima, kriterijima I procedurom
utvrđene na ovom Administrativnom
Uputstvu Br. 02 / L - 118 za Lično ime.


1.5. Ispravka ličnog imena -
podrazumeva pravo državljana Kosova
koji tvrdi da su njegovi komponenti
civilnog stanja lično ime ima grešaka iz
zapisnika u drugi kao rezultat pokreta iz
jedne kancelarije u drugu da podnese
zahtev pred službenikom za Civilno
Stanje za korekciju podataka zbog
greške materijalnog dokaza. Svaki
zahtev druge prirode imena se smatra
promena ličnog imena.1.6. Državljanstvo - podrazumeva
zakonsku vezu izmedju države
Republike Kosovo i osobe iz koje
proizilaze međusobna prava i obaveze;


1.7. Registri Civilnog Stanja - su


5
Regjistri qendror i gjendjes civile dhe
regjistrat themeltarë të gjendjes civile;1.8. Regjistri qendror i gjendjes civile
– nënkupton dokumentin shtetëror unik, i
mbajtur në formën elektronike dhe fizike
ku pasqyrohen përbërësit e gjendjes
civile të çdo shtetasi të Kosovës, shtetasi
të huaj dhe çdo personi pa shtetësi, me
banim të përkohshëm apo të përhershëm
në Republikën e Kosovës;

1.9. Regjistri themeltar i gjendjes civile
– nënkupton librin e gjendjes civile ku
pasqyrohen të gjithë përbërësit e gjendjes
civile, për çdo shtetas të Kosovës, shtetas
të huaj dhe çdo person pa shtetësi, me
banim të përkohshëm apo të përhershëm
në Republikën e Kosovës. Ky libër ruhet
në arkivin e Zyrës së Gjendjes Civile në
komunë;

1.10. Palë e interesuar –
nënkupton secilin që ka interes të
ligjshëm i cili ka të drejtë të marrë pjesë
në procedimin administrativ personalisht
ose i përfaqësuar;

1.11. Komisioni për Shkatërrimin e
Dokumenteve – nënkupton Komisionin i
cili vepron në kuadër të Agjencisë së
Regjistrimit Civil, mandati i të cilit është
where records are kept on personal status of
the citizens related to all facts of births,
marriages, deaths and other data that derives
from them;

1.8. Central Civil Status Registry –
means unified state document, kept in
electronic and physical form where the
data of the civil status of each Kosovo
citizen, foreign citizen and every person
with no citizenship with the temporary or
permanent residence in Republic of
Kosovo.

1.9. Principal civil status register -
means the book of civil status where are
reflected all components of civil status of
each citizen of Kosovo, foreign citizen
and each stateless person, with temporary
or permanent residence in the Republic of
Kosovo. This book is held at the archive
of the Civil Status Office in the
municipality;

1.10. Interested party - is any of persons
whose legal rights have the right of
participating during administrative
proceeding personally or represented;


1.11. Commission for the destruction
of documents – is the Commission
which acts within the Civil Registration
Agency and in the mandate of which is
centralni registri civilnog stanja i
osnovni registry civilnog stanja,1.8. Centralni Registar Civilnog
Stanja - jedinstven državni dokument ,
čuva se u elektronskom obliku i
fizičkim osobinama koje odražavaju
sastojke registra svakog državljana
Kosova, stranih državljana i lica bez
državljanstva, sa privremenim ili
stalnim boravkom u Republici Kosovo;

1.9. Osnovni Registar Civilnog Stanja
- knjiga civilnog stanja koja odražava
sve sastojke civilnog stanja, za svakog
državljana Kosova, stranih državljana i
lica bez državljanstva, sa privremenim
ili stalnim boravkom u Republici
Kosovo. Ova knjiga čuvase u arhivi
Civilnog Stanja u Opštini;


1.10. Zainteresovana stranka - svako
imapravni interes da učestvuje u
upravnom postupku lično ili preko
zastupnika;


1.11. Komisija za uništavanje
dokumenata – Komisija koja deluje u
okviru Agencije za Civilnu Registraciju
čiji je mandat da unište dokumentaciju.


6
shkatërrimi i dokumenteve.
(Letërnjoftim, pasaportë dhe patentë
shoferë);

1.12. Komisioni i Zyrës së Gjendjes
Civile – nënkupton Komisionin i cili
vendos për ndërrimin dhe korrigjimin e
emrit personal;

1.13. Komisioni për Shqyrtimin e
Ankesave – nënkupton Komisionin i cili
vepron në kuadër të Agjencisë së
Regjistrimit Civil, mandati i të cilit është
shqyrtimi dhe vendosja në shkallën e
dytë.

Neni 4
Procedura e ndërrimit të emrit personal


1. Shtetasi i cili dëshiron ta bëj ndërrimin e
emrit personal, kërkesën e bën në Zyrën e
Gjendjes Civile aty ku e ka vendbanimin e
përhershëm.

2. Për ndërrimin e emrit personal vendos
Komisioni i Zyrës së Gjendjes Civile sipas
vendbanimit te i cili është bërë kërkesa.

3. Vendimin për ndërrimin e emrit personal
e zbaton në sistem elektronik të Gjendjes
Civile, Zyra e Gjendjes Civile e cila e merr
vendimin.

the destruction of documents. (IDs,
Passports and Driving licenses);


1.12. Commission of the Civil Status
Office – means the commission which
decides for the change and correction of
the personal name;

1.13. Commission for reviewing of
appeals – means the Commission which
acts within the Civil Registration Agency
the mandated to review and decision at
second instance.


Article 4
The procedure for personal name change


1. Citizen who wants to change his/her
personal name shall file the requests at the
Civil Status Office where their permanent
address of residence is.

2. For personal name change, shall decide the
Civil Status Office according to the address
of the residence where the request is filed.

3. The act decision for changing of personal
name is excetuted in the electronic system of
the Civil Status Office where the decision is
taken.

( Lične karte, pasoše i vozačke
dozvole);


1.12. Komisija Kancelarija Civilnog
Stanja - podrazumeva Komisija koja
odlučuje za promenu ili ispravku ličnog
imena;

1.13. Komisija za razmatranje žalbi -
Komisija deluje u okviru Agencije za
Civilnu Registraciju čiji je mandat
rasprava i odluka u drugom stepenu.Član 4
Procedura promene ličnog imena


1. Državljanin koji želi da promeni lično
ime, na zahtev koji se podnosi Kancelariji
Civilnog Stanja tamo gde ima stalno
prebivalište.

2. Za promenu ličnog imena odlučuje
Komisija Kancelarije Civilnog Stanja
prema prebivalištu koji je podneo zahtev.

3. Odluku za promenu ličnog imena,
sprovodi se na elektronskom sistemu
Civilnog Stanja, Kancelarija Civilnog
Stanja, koja donosi odluku.7
Neni 5
Kriteret për ndërrimin e emrit personal
për shtetasit e moshës madhore

1. Shtetasi i Republikës së Kosovës i
moshës madhore mund ta ndërroj emrin
personal në bazë të kërkesës së tij, nëse i
plotëson kriteret si në vijim:

1.1. Nëse kërkesa për ndërrimin e
emrit personal bëhet vetëm nga pala
personalisht, ndërsa për fëmijën prindi
ose kujdestari;

1.2. Nëse kërkesa për ndërrimin e
emrit personal nuk ka karakter fyes,
imoral, racist, ose nëse nuk është në
kundërshtim me të drejtat dhe liritë e
njerëzve të tjerë, apo të vet personit;

1.3. Nëse kanë kaluar pesë (5) vite
nga ndërrimi i fundit i emrit personal
sipas nenit 18, paragrafit 4 të Ligjit nr.
02/L-118 për Emrin Personal;

1.4. Nëse qytetarit kundër të cilit
zhvillohet procedurë për vepër penale
për të cilën ndiqet sipas detyrës zyrtare i
cili është dënuar për vepër të këtillë
penale, ndërsa nuk i është ekzekutuar
dënimi ose gjithnjë derisa të vazhdojnë
pasojat juridike të dënimit, si dhe as
personit për të cilin konstatohet se
kërkesën e ka paraqitur për t’u
Article 5
Criteria for changing the citizen name for
adults

1. The adult Citizen of the Republic of
Kosovo may change personal name
according to request if he/she fulfills the
following criteria:

1.1. If the request for personal name
change is done solely by the party,
whereas for the children by their parent
or custodian;

1.2. If the request for the change of name
has no offensive, immoral, racist
character, or is in contradiction to the
rights and freedom of other people, or to
a person itself;

1.3. If five (5) years have passed from the
last personal name change i.e. according
to Article 18, paragraph 4 of the Law no:
02/L-118 on Personal name;

1.4. If the citizen against whom ex officio
a criminal procedure is underway and
that he/she was convicted of such
criminal offence where the punishment
was not executed or always until legal
consequences of the conviction last, and
also for the person who’s request is found
to have been presented in order to avoid
the obligations as defined by the law,
Član 5
Kriteriji za promenu ličnog imena za
odrasle državljane

1. Odrasli Državljanin Republike Kosovo
može promeniti lično ime na njegov zahtev
ako ispunjava sledeće uslove:


1.1. Ako se zahtev za promenu ličnog
imena stranke se vrši lično, dok za dete
roditelj ili staratelj;


1.2. Ako se zahtev za promenu ličnog
imena nema uvredljiv karakter,
nemoralan, racističan, ili ako je u
suprotnosti sa pravima i slobodama
drugih ljudi, ili samog lica;

1.3. Ako je prošlo pet (5) godina od
promene ličnog imena prema članu 18.
stav 4. Zakona Br. 02 / L – 118 za lično
ime;

1.4. Ako građani protiv se odovija
procedura za krivično delo za koje se
goni po službenoj dužnosti, koji je
osuđen za takvo krivično delo, ali nije
izvršena izričena kazna ili dok traju
pravne posledice kazne, kao i lice za
koga se zaključi da je zahtev podneo da
izbegnu obaveze definisane zakonom,
neće biti dozvoljeno da promeni lično


8
shmangur detyrimeve të përcaktuara me
ligj, nuk do t’i lejohen ndërrimi i emrit
personal.

Neni 6
Arsyet për ndërrimin e emrit personal

1. Shtetasi mund ta bëj ndërrimin e emrit
personal për arsyet si në vijim:

1.1. Emri personal aktual është qesharak
apo fyes;

1.2. Emri personal aktual është vështirë
të përdoret për shkak të shqiptimit;

1.3. Emri personal i shtetasit është i
huaj dhe dëshiron ta merr një emër i cili
i lehtëson qëndrimin e tij/saj në Kosovë;


1.4. Emri personal sikurse edhe
datëlindja e shtetasit është e njëjtë me
një person tjetër dhe në këtë mënyrë
krijohet konfuzion;

1.5. Emri personal nuk përputhet me
gjininë e personit;

1.6. Shtetasi e ka ndryshuar fenë dhe
dëshiron të ndërroj emrin personal;shall not be allowed to change his/her
personal name.


Article 6
Reasons for the personal name change

1. The citizen may change personal name for
following reasons:

1.1. Current personal name is funny
sounding and insulting;

1.2. Personal name is hard to use because
it is not easily pronounced;

1.3. Personal name of the citizen is a
foreign name and he/she wishes to obtain
a name which will facilitate his/her stay
in Kosovo;

1.4. Personal name and birthdate is the
same with another person’s name and
birthdate in this way it creates confusion;


1.5. Personal name does not comply with
persons gender;

1.6. The citizen has changed his religion
and he/she wishes to change his/her
personal name;


ime.Član 6
Razlozi za promenu ličnog imena

1. Državljanin može da promeni lično ime
zbog sledećih razloga:

1.1. Trenutnom lično ime je smešno ili
uvredljivo;

1.2. Trenutno lično ime je teško koristiti
zbog izgovora.

1.3. lično ime državlajana je strano i
želi da uzme jedno ime koje olakšava
njegov / njen na boravak na Kosovu;


1.4. lično ime, kao datum rođenja je ista
sa drugom osobom i na taj način stvara
konfuziju;


1.5. lično ime nije u skladu sa polom
lica;

1.6. državljanin je promenio veru i želi
da promeni i lično ime;

9
1.7. Shtetasi dëshiron t’i shtoj
mbiemrit të tij mbiemrin e
bashkëshortit/es pas regjistrimit të
martesës;

1.8. Emri personal e pengon integrimin
e personit në shoqëri;

1.9. Shtetasi dëshiron ta marr një emër
historik të familjes së tij në vijë me
trashëgiminë e tij;

1.10. Shtetasi dëshiron ta rikthej
mbiemrin paramartesor të tij ose të saj,
nëse nuk është bërë pas zgjidhjes së
martesës, ose pas njohjes së martesës së
anuluar;

1.11. Shtetasi dëshiron ta ndërroj emrin
personal të tij ose të saj për shkak se
është i modës së vjetër.

Neni 7
Dokumentet e nevojshme për ndërrimin e
emrit personal për shtetasit e moshës
madhore

1. Kërkesa për ndërrimin e emrit personal
bëhet personalisht duke i ofruar dokumentet
si në vijim:

1.1 Kërkesën e plotësuar (shih shtojcën
1);

1.7. The citizen wants to add to his/her
surname the surname of his/her spouse
after the marriage registration;


1.8. Personal name hinders persons
integration into society;

1.9. The citizen wishes to obtain a name
from his family history in line with his
heritage;

1.10. The citizen wishes to bring back
his/her surname before the marriage if
not done after the dissolution of
marriage, or after recognizing the
annulled marriage;

1.11. The citizen wishes to change his/her
personal name because is old-fashioned.


Article 7
Required evidences for the personal name
change of the adult citizens


1. The request for the personal name change
is done personally by providing following
evidences:

1.1.Filed request, (see annex 1);


1.7. državljanin želi da doda svom
prezimu supsruge/supruga nakon
registracije braka;


1.8. lično ime lica ometa integraciju u
društvo;

1.9. Državljanin želi da uzme jedno
istorijsko ime njegove porodice iz linije
njegovog nalsedstva;

1.10. državljanin želi da vrati svoje
prezime koje je imao pre
njegovog/njenog ako to nije urađeno pre
razvoda braka, ili nakon priznavanja
poništenog braka;

1.11. Državljanin želi da promeni svoje
lično ime zbog toga što je staromodan.


Član 7
Potrebna dokumentacija za promenu
ličnog imena za odrasle državljane


1. Zahtev za promenu ličngo imena se vrši
lično dostavljajuči sledeća dokumenta:


1.1. popunjeni zahtev (vidi prilog 1);
10
1.2 Dokumentin e identifikimit;

1.3. Certifikatën e lindjes;

1.4. Ekstraktin nga regjistri qendror i
gjendjes civile;

1.5. Vërtetimin nga arkiva (duke
përfshirë historikun e ndryshimeve për
emër dhe mbiemër të pasqyruara në
regjistrin fizik të lindjes).

1.6. Vërtetim nga gjykata që nuk është
nën hetime te vendbanimit aktual, dhe
vërtetimin e vendbanimit te mëparshem,
nëse pala ka bërë ndërrim të vendbanimit
si dhe vërtetimin nga vendi i lindjes;1.7. Vërtetim nga policia për verifikimin
e së kaluarës kriminale;


1.8. Vërtetim nga administrata tatimore
se nuk ka borxh ndaj shtetit;


1.9. Vërtetim i tatimit në pronë që ka
kryer të gjitha obligimet tatimore në
pronë.1.2. The Identification Document;

1.3. Birth certificate;

1.4. Extract from the central registry of
the civil status;

1.5. Evidence from the archive (including
the history of changes of the name and
surname reflected on the physical birth
register;

1.6. Evidence/proof from the court that
he/she is not under investigation,
including the evidence/proof from the
current residence, the previous
residences, if the applicant changed the
residence, and the evidence/proof from
the place of birth;

1.7. Certification from the police for
verification of his/her criminal
background;

1.8. Certification from the tax
administration proving that he/she has no
debts towards state.

1.9. Evidence for the tax on property that
he/she has paid all the tax duty on
property.1.2. Identifikacioni document;

1.3. Izvod rođenih;

1.4. Izvod iz centralnog registra
civilnog stanja;

1.5. Potvrda iz arhive (uključujući
istorijom promena imena i prezimena
ogledane u fizičkom registru matične
knjige rođenih).

1.6. Potvrda od suda da nije pod
istragom iz sadasnjeg mestog boravka,
predhodnog mestog boravka, ako je
stranka promenila mesto boravka, kao i
potvrdu iz mesta rodenja.1.7. Potvrda od strane policije da
proveri kriminalnu prošlost;


1.8. Potvrda poreske uprave da nema
dugove prema državi;


1.9. Potvrda poreza na imovinu koji je
završio sve poreske obaveze na
imovinu.

11
Neni 8
Shqyrtimi administrativ i kërkesës për
ndërrim të emrit personal

1. Komisioni i Zyrës së Gjendjes Civile në
Komunën e cila ka pranuar kërkesën nga
pala për ndërrimin e emrit personal me të
gjitha dokumentet nga neni 7, paragrafi 1 i
këtij Udhëzimi Administrativ, para se të
nxjerr vendimin, tërë dokumentacionin e
përcjell përmes postës elektronike në
Komisionin e themeluar nga Ministri për
verifikimin e kërkesave për ndërrim të emrit
personal.2. Komisioni i themeluar nga Ministri për
verifikimin e kërkesave për ndërrim të emrit
personal i verifikon të gjithë
dokumentacionin dhe kthen rekomandimin
në afat prej 15 ditësh.

3. Komisioni i themeluar nga Minisri për
verifikimin e kërkesave për ndërrim të emrit
personal i kthen përgjigje Komisionit të
Zyrës së Gjendjes Civile të Komunës
përkatëse përmes postës elektronike.


4. Komisioni i Zyrës së Gjendjes Civile
vendos mbi bazën e rekomandimit të
Komisionit të themeluar nga Ministri për
verifikimin e kërkesave për ndërrim të emrit
Article 8
Administrative review of the request for
the personal name change

1. The Commission of the Civil Status Office
inside the Municipality where the request for
the personal name change was submitted by
the party with all the accompanying
documentation from Article 7, paragraph 1 of
the present Administrative Instruction, before
issuing of the decision, where then all the
documentation is forwarded through the
electronic mail in the Commission
established by the Minister of MoIA for the
verification of requests for changing personal
name.

2. The Commission established by the
Minister of MoIA for the verification of
requests for changing personal name verifies
the entire documentation in terms of 15 days.


3. The Commission established by the
Minister of MoIA for the verification of
requests for changing personal name
responds to the relevant Commission of the
Civil Status Office through electronic mail to
the Commission of the Civil Status Office.

4. The Commission of the Civil Status Office
decides based upon the recommendations of
the commission established by the Minister
of MoIA for the verification of requests for
Član 8
Administrativno razmatranje za
promenu ličnog imena

1. Komisija kancelarije Civilnu Stanja u
Opštini koja je dobila zahtev od stranke da
promeni lično ime sa svim dokumentima iz
člana 7, stav 1 iz ovog Administrativnog
Uputstva izdata pre odluke, celokupnu
dokumentaciju propračuje putem
elektronske adrese pri Komisija osnovane
od Ministar da proveri uslove za promenu
ličnog imena.
2. Komisija je osnovana od Ministar da
proveri zahteve za promenu imena
verifikuje svu dokumentaciju u roku od 15
dana.


3. Komisija je osnovana od Ministar da
proveri uslove za promenu ličnog imena
vrača odgovor dotičnoj opštini putem
elektronske adrese pri komisiji Kancelarije
Civilnog Stanja.


4. Komisija Kancelarije Civilnog Statusa
odlučuje na osnovu preporuka Komisije
osnivane od Ministar da proveri uslove za
promenu ličnog imena;


12
personal.

5. Nëse Komisioni i Zyrës së Gjendjes
Civile vendos për ndërrimin e emrit personal,
dokumentet e palës siç janë: letërnjoftimi,
pasaporta dhe patentë shoferi, i përcillen
Komisionit për Shkatërrimin e Dokumenteve
në Agjencinë e Regjistrimit Civil së bashku
me njoftimin.

6. Pala e pakënaqur me vendimin e
Komisionit të Zyrës së Gjendjes Civile mund
të parashtroj ankesë në Komisionin për
Shqyrtimin e Ankesave në ARC.

Neni 9
Ndërrimi i mbiemrit gjatë lidhjes së
martesës

1. Ndërrimi i mbiemrit gjatë lidhjes së
martesës bëhet në pajtim me dispozitat e
Ligjit mbi Familjen i Kosovës, dhe me
Udhëzimin Administrativ për Procedurën e
Përgjithshme të Regjistrimit të Faktit të
Lindjes, Martesës dhe Vdekjes.

2. Bashkëshorti/ja i cili pas lidhjes së
martesës merr mbiemrin e bashkëshortit/ës
tjetër, nuk mund ta ndryshojë emrin personal
në procedurë administrative brenda pesë (5)
viteve përveç kur bëhet zgjidhja ose anulimi
i martesës.


personal name change.

5. If the Commission of the Civil Status
Office decides in favor of changing the
personal name, the documents of the party,
like: The ID, passport and driving license are
forwarded to the Commission for the
Destruction of Documents inside the Civil
Registration Agency together with a notice.

6. The party not satisfied with the decision of
the Commission of the Civil Status Office
may address an appeal by the Commission of
Appeals in the CRA.

Article 9
Change of surname during entering into
the marriage

1. The change of surname during entering
into the marriage is done in accordance with
provisions of the Law on Family of Kosovo
and Administrative Instruction on General
Registration Procedures of the Fact of Birth,
Marriage and Death.

2. The spouse that after entering into
marriage takes the surname of his/her spouse
may not change personal name in
administrative procedure within five (5)
years, except when marriage is dissolved or
annulled.
5. Ako Komisija kancelarije Civilnog
Stanja odlučuje za promenu ličnog imena,
dokumentacija stranke, kao što su lična
karta, pasoš i vozačka dozvola se prosede
Komisiji za Uništavanje Dokumenata u
Agenciju Civilnog Stanja zajedno sa
obaveštenjem.

6. Stranka nezadovoljna odlukom Komisije
kancelarije Civilnog Stanja Kancelarija
može da podnese žalbu Komisiji za
razmatranje žalbi pri ACR-a.

Član 9
Promena prezimena prilikom sklapanja
braka

1. Promena prezimena tokom sklapanja
braka se vrši u skladu sa odredbama
Porodičnog Zzakona Kosova, a
Administrativni Postupak za Opšte
registrovanje Činjenice Rođenja, Braka i
Smrti.

2. Suprag supruga koja je posle braka
uzima prezime drugog supruga.supruge ne
može da promeni lično ime prema
administrativnoj procedure u roku od pet
pet (5) godina, osim kada je se reši ili
poništi brak.
13
Neni 10
Ndërrimi i mbiemrit pas zgjidhjes së
martesës

1. Pas shkurorëzimit, bashkëshortët e ndarë
mund ta mbajnë mbiemrin që e kanë
zgjedhur gjatë lidhjes së martesës, por nuk
mund ta ndryshojnë emrin personal brenda
pesë (5) viteve nga momenti i shkurorëzimit,
përveç nëse lidh një martesë të re.

2. Bashkëshorti/ja, i cili më rastin e lidhjes së
martesës e ka ndryshuar mbiemrin, pas
zgjidhjes së martesës mund të marrë
mbiemrin e mëparshëm.

3. Ndërrimi i mbiemrit pas anulimit të
martesës, vdekjes së bashkëshortit, shpalljes
së bashkëshortit të zhdukur të vdekur, bëhet
sipas dispozitave të Ligjit mbi Familjen i
Kosovës.

Neni 11
Kriteret për ndërrimin e
emrit personal të fëmijës

1. Fëmija ka të drejtë në ndërrimin e emrit
personal me kërkesë të prindit apo
kujdestarit;

2. Ndërrimi i emrit personal të fëmijës bëhet
nëse plotësohen kriteret si në vijim:


Article 10
Change of the surname after dissolution
of marriage

1. After the divorce, separate spouses may
keep the surname they choose during
entering into the marriage, but cannot change
it within five (5) years from the moment of
divorce, unless a new marriage will take
place.

2. The spouse who changed the surname
during entering into the marriage, after the
dissolution of the marriage can take the
previous surname.

3. Change of surname after annulment of
marriage, death of spouse, announcement of
missing spouse dead is done according to
provisions of Law on Family of Kosovo.


Article 11
Criteria for personal name change of a
child

1. The child has the right to change personal
name upon the request of child’s parent or
custodian.

2. Personal name change of a child shall be
done after fulfillment of the following
criteria.

Član 10
Promena prezimena nako rešavanja
braka

1. Nakon razvod, razvedeni supružnici
mogu zadržati prezime koje su izabrali
prilikom sklapanja braka, ali ne moze da
promeni licnu imenu u tokom pet (5)
godina od trenutka razvoda, osim ako
sklapa novi brak.

2. Suprug / supruga, koji je povodom braka
promenio prezime posle razvoda mogu da
uzmu prethodno prezime.


3. Promena prezimena nakon poništenja
braka, smrti supruga, proglašenje nestalog
ili mrtvog muža je u skladu sa odredbama
Porodičnog Zakona Kosova.


Član 11
Kriteriji za promenu ličnog imena deteta


1. Dete ima pravo da promeni lično ime na
zahtev roditelja ili staratelja;


2. Promena imena deteta se vrši ako su
ispunjeni sledeći kriterijumi:
14
2.1. Nëse kërkesa për ndërrimin e emrit
personal nuk ka karakter fyes, imoral,
racist, ose nëse nuk është në kundërshtim
me të drejtat dhe liritë e njerëzve të tjerë,
apo të vet personit;

2.2. Nëse kanë kaluar pesë (5) vite nga
ndërrimi i fundit i emrit personal sipas
nenit 18, paragrafit 4 të Ligjit nr. 02/L-
118 për Emrin Personal;

3. Ndërrimi i emrit personal, gjatë adoptimit,
dhe pas shuarjes/anulimit të adoptimit bëhet
në pajtim me dispozitat e Ligjit mbi Familjen
i Kosovës.

Neni 12
Dëshmitë e kërkuara për ndërrimin e
emrit personal të fëmijës

1. Kërkesa për ndërrimin e emrit personal
për fëmijë, bëhet nga prindi ose kujdestari
duke i ofruar dëshmitë si në vijim:

1.1. Kërkesën e plotësuar, (shih
shtojcën 2);

1.2. Dokumentin e identifikimit të
fëmiut dhe prindit apo kujdestarit;

1.3. Deklaratën e të dy prindërve ose të
kujdestarit;

1.4. Certifikatën e lindjes;
2.1. If the request for the change of name
has no offensive, immoral, racist
character, or is in contradiction to the
rights and freedom of other people, or to
a person itself;

2.2. If five (5) years have passed from the
last personal name change i.e. according
to Article 18, paragraph 4 of the Law no:
02/L-118 on Personal name;

3. Changing the personal name during the
adoption and after the cessation/annulment is
conducted in accordance with provisions of
the Law on Family of Kosovo.

Article 12
Required evidences for the personal name
change of the child

1. The request for the personal name change
of the child is done by the parent or the
custodian by providing following evidence:

1.1.Filed request, (see annex 2)


1.2. The Identification Document of the
child and the parent or the custodian;

1.3. Written statement of both parents or
the custodian;

1.4. Birth certificate;
2.1. Ako se zahtev za promenu imena
nema uvredljiv karakter, nemoralan ,
rasistički, bez obzira da li je u
suprotnosti sa pravima i slobodama
drugih ljudi, ili samom licu;

2.2. Ako je prošlo pet (5) godina od
promene imena prema članu 18 stav 4.
Zakona Br. 02 / L - 118 za lično ime;


3. Promena ličnog imena prilikom
usvajanja, a nakon raskida / otkaza
usvajanja vrši u skladu sa odredbama
Porodičnog Zakona Kosova.

Član 12
Dokazi zahtevani za promenu ličnog
imena deteta

1. Zahtev za promenu imena za deteta se
vrši od strane roditelja ili staratelja
pružajući sledeće dokaze:

1.1. Popunjeni zahtev ( vidi prilog 2);


1.2. Dokument o identitetu deteta,
roditelja ili staratelja;

1.3. Deklaracija oba roditelja ili
staratelja;

1.4. Izvod rođenih;


15

1.5. Ekstraktin nga regjistri qendror i
gjendjes civile për fëmijën;

1.6. Vërtetimin nga arkiva;

1.7. Certifikatën e vendbanimit të prindit;

1.8. Nëse prindërit jetojnë të ndarë,
ndërrimin e emrit personal të fëmijës
mund ta kërkojë njëri nga prindërit te i
cili jeton fëmija, respektivisht atij të cilit
i është caktuar përkujdesja dhe edukimi;


1.9. Nëse ndërrimin e emrit personal të
fëmijës e kërkon kujdestari, atëherë
pëlqimin duhet ta jap edhe qendra
kompetente për punë sociale;

1.10. Prezenca dhe pëlqimi i fëmijës
është i domosdoshëm nëse është mbi
moshën dhjetë (10) vjeçare, përveç
rasteve kur fëmija ka sëmundje psikike;

1.11. Pëlqimi i prindit tjetër nuk është i
nevojshëm, nëse vendqëndrimi i tij nuk
dihet, apo nëse i është marrë zotësia për
veprim apo e drejta prindërore.


1.5. Extract from the central registry of
the civil status for children;

1.6. Evidence from the archive;

1.7. Certificate of parents residence;

1.8. If parents lives separately, then the
personal name change of the child may
be requested by one of the parents where
the child lives, respectively the one
entitled with the custody and education
of the child;

1.9. If the change of name is requested by
the custodian, then the consent must be
given also by the relevant center for
social work;

1.10. Presence and consent of the child is
necessary if the child is over ten (10)
years, except for cases when the child is
mentally ill;

1.11. The consent of another parent
whose residence is unknown is not
needed, or in case he/she has been
deprived from action or from his/her
parental right.

1.5. Izvod iz centralnog registra
civilnog stanja za dete;

1.6. Potvrda iz arhive;

1.7. Potvrda o prebivalištu roditelja;

1.8. Ako roditelji žive odvojeno,
promenu imena deteta može da zahteva
jedan roditelj sa kojim dete živi,
odnosno onaj kome je određeno da se
staranje i obrazovanje ;


1.9. Ako je promena imena deteta
zahteva brigu , onda saglasnost mora
dati od strane nadležnog centra za
socijalni rad ;

1.10. Prisustvo i saglasnost deteta je
potrebna ako je starijih od deset (10)
godina, osim ako dete ima duševne
bolesti;

1.11. Saglasnost drugog roditelja nije
potrebna ako njegovo boravište nije
poznato ili ako mu je oduzeto pravo za
delovanje ili roditeljsko pravo.16
Neni 13
Afati brenda të cilit ndërrohet emri
personal

1. Në procedurë administrative para organit
të gjendjes civile, shtetasi nuk mund ta
ndërroj emrin personal para se të kaloj afati
prej pesë (5) vitesh nga ndërrimi i
mëparshëm, sipas Ligjit Nr. 02/L-118 për
Emrin Personal.

2. Përjashtimisht paragrafit 1 të këtij neni,
ndërrimi i emrit personal do të bëhet në
pajtim me dispozitat e Ligjit për Familjen i
Kosovës, respektivisht dispozitave që i
referohen adoptimit, martesës dhe
shkurorëzimit.

Neni 14
Procedura e korrigjimit të emrit personal

1. Shtetasi i cili dëshiron ta bëj korrigjimin e
emrit personal, kërkesën e bën në
Komisionin e Zyrës së Gjendjes Civile aty
ku vërehet se në emrin personal është bërë
gabim gjatë regjistrimit në regjistrat e
gjendjes civile.

2. Për korrigjimin e emrit personal vendos
Komisioni i Zyrës përgjegjëse të Gjendjes
Civile.

3. Vendimin për korrigjimin e emrit
personal, e zbaton në sistem elektronik të
Article 13
The timeframe for personal name change


1. In the administrative procedure in front of
the civil status organ, citizen cannot change
his/her personal name, name or surname
before the period of five (5) years from the
previous name change this according to the
Law no. 02/L-118 on Personal name.

2. Exempted from paragraph 1 of this article,
personal name change shall be made in
accordance to provisions of Law on Family
of Kosovo respectively provisions referring
to adoption, marriage and divorce.


Article 14
Procedure for correction of personal name

1. The citizen that wishes to correct the
personal name, he/she must submit the
request by the Commission of the Civil
Status Office where it is noticed that an error
was made in the personal name during the
registration in the civil status registry.

2. Correction of the personal name is
decided by the Commission of the
Responsible Office of the Civil Status.

3. The decision for correction of the
personal name is included in the electronic
Član 13
Rok unutar kojeg se menja lično ime


1. U administrativnom postupku pred
organa civilnog stanja, državljanin ne
može promeniti lično ime pre isteka roka
od pet (5) godina od prethodnog, u skladu
sa Zakonom br . 02 / L - 118 za lično ime.


2. Izuzetno od stava 1. ovog člana ,
promena ličnog imena se vrši se u skladu sa
odredbama Porodičnog Zakona Kosova,
odnosno odredbe koje se odnose na
usvajanje, braka i razvoda.


Član 14
Procedure za korekciju ličnog imena

1. Državljanin koji želi da vrši korekciju
ličnog imena, zahtjev koji je podneo
Komisiji Kancelarie Civilnog Stanja tamo
gde se primečuje da je bilo greške u lično
ime tokom upisivanja registre civilnog
stanja.

2. Za korekciju ličnog imena odlučuje
Komisija odgovorne Kancelarije civilnog
stanja.

3. Odluku za korekciju ličnog imena,
sprovodi elektronski system Civilnog


17
Gjendjes Civile, Zyra e Gjendjes Civile në të
cilën ndodhet regjistri përkatës.

Neni 15
Kriteret për korrigjimin e emrit personal
për shtetasit

1. Shtetasi i Republikës së Kosovës mund
ta korrigjoj emrin personal në bazë të
kërkesës nëse i plotëson kriteret si në vijim:

1.1. Nëse kërkesa për korrigjimin e emrit
personal bëhet nga pala personalisht ose
nga personi i autorizuar, ndërsa për
fëmijën prindi ose kujdestari.


1.2. Nëse kërkesa për korrigjim nuk e
ndryshon kuptimin dhe përmbajtjen e
emrit personal.

Neni 16
Dokumentet e nevojshme për korrigjimin
e emrit personal në regjistrat e gjendjes
civile

1. Kërkesa për korrigjimin e emrit personal
bëhet duke i ofruar dokumentet si në
vijim:

1.1. Kërkesën e plotësuar (shih
shtojcën 3 dhe 4);
1.2. Dokumentin e identifikimit;

system of the Civil Status, the Civil Status
Office where the relevant Registry is located.

Article 15
Criteria for correction of personal name
of the citizen

1.The Citizen of Republic of Kosovo may
correct his/her personal name based on a
request if he/she fulfills following criteria:

1.1. If the request for correction of the
personal name is done personally by the
party or by an Authorized person,
whereas for the child is done by the
parent or the custodian.

1.2. If the request for correction does not
change the meaning and content of the
personal name.

Article 16
Required evidences for correction of
personal name in the civil status registers


1. The request for correction of the personal
name is done by providing following
evidence:

1.1. Filed request, (see annex 3 and 4);

1.2. The Identification document;

Stanja kancelarija Civilnog Stanja koja se
nalazi u relevantnom registru.

Član 15
Kriteriji za korekciju ličnog imena za
državljane

1. Državljanin Republike Kosovo može da
koriguje lično ime na osnovu zahteva ako
ispunjava sledeće uslove:

1.1. Ako zahtev za korekciju ličnog
imena se vrši lično od stranke ili od
strane ovlašćenog lica, dok za dete
roditelji ili staratelji;


1.2. Ako se zahtev za korekciju ne
menja smisao i sadržaj ličnog imena.


Član 16
Potrebna dokumentacija za korekciju
ličnog imena u registrima civilnog stanja


1. Zahtev za korekciju ličnog imena se vrši
pružajuči sledeća dokumenta:


1.1. Popunjeni zahtev (vidi prilog 3 i 4);

1.2. Identifikacioni document;18
1.3. Certifikatën e lindjes;

1.4. Ekstraktin nga regjistri qendror i
gjendjes civile;

1.5. Vërtetimin nga arkiva;

1.6. Kopjen e regjistrit fizik (nëse ka
gabime në regjistrin e martesës dhe
vdekjes);

1.7. Dokument tjetër që provon gabimin
material.

Neni 17
Njohja dhe zbatimi i vendimeve të
lëshuara në shtetet tjera për ndërrimin e
emrit personal të shtetasit kosovar

1. Shtetasi kosovar i cili ka një vendim për
ndryshimin e emrit personal i nxjerrë nga
shteti i huaj, mund të bëj kërkesë për njohjen
e atij vendimi në Zyrën e Gjendjes Civile ku
e ka vendbanimin. (shih shtojcën 5 dhe 6).


2. Vendimi i shtetit të huaj duhet të jetë i
përkthyer në njërën nga gjuhët zyrtare të
Republikës së Kosovës.

3. Shtetasi kosovar përveç vendimit të shtetit
të huaj, duhet të sjellë edhe vërtetimin nga
Policia e Kosovës për të kaluarën kriminale
dhe dokumentin nga gjykata që nuk është
1.3. Birth certificate;

1.4. Extract from the central registry of
the civil status;

1.5. Evidence from the archive;

1.6. Copy of the physical registry (if
there are errors in the marriage and death
registry);

1.7. Additional document which proves
the material error.

Article 17
Recognition and application of decisions
issued by other states in regard to personal
name change of the Kosovo Citizen

1. The Kosovo citizen that was issued a
decision by a foreign state for personal name
change may request the recognition of that
decision by the Civil Status Office where he
resides. (see annex 5 and 6).


2. The decision of the foreign state need to be
translated into one of the officiaxl languages
of Republic of Kosovo.

3. The Kosovo citizen beside the decision of
the foreign state, he/she needs to provide a
certificate from Kosovo Police regarding and
if so their criminal background and a
1.3. Izvod rođenih;

1.4. Izvod iz centralnog registra civilnog
stanja;

1.5. Potvrda iz arhive;

1.6. Fizički primerak registra (ukoliko
postoje greške u registru braka ili smrti);


1.7. Drugi dokument koji dokazuje
materijalnu grešku.

Član 17
Oznavanje i sprovođenje izdatih oluka
od strane drugih država za promenu
ličnog imena za državljane Kosova

1. Državljanin Kosova koji ima jednu
odluku za promenu ličnog imena je
donošen od strane strane države može da
uputi zahtev za priznavanje te odluke u
kancelariji Civilnog Stanja gdje je i
nastanjen. (vidi prilog 5 i 6).

2. Odluka strane države mora biti preveden
na jedan od službenih jezika Republike
Kosovo.

3. Kosovski državljanin, osim odluke strane
države, mora da donese potvrdu iz
Kosovske Policije za kriminalnu prošlost i
document iz suda da nije pod istragom,


19
nën hetime si dhe duhet t’a sjell dokumentin
e identifikimit të shtetit të huaj (pasaportë
apo dokument identifikimi që dëshmon
qëndrimin e tij/saj ligjshëm në shtetin
përkatës).


4. Komisioni i Zyrës së Gjendjes Civile
përmes postës elektronike i përcjell
Komisionit të themeluar nga Ministri për
verifikimin e kërkesave për ndërrim të emrit
personal të gjithë dokumentacionin nga
paragrafi 1, 2 dhe 3 të këtij neni.

5. Komisioni i themeluar nga Ministri i
Punëve të Brendshme për verifikimin e
kërkesave për ndërrim të emrit personal e
verifikon përmes komunikimit të saj të gjithë
dokumentacionin në bazat e të dhënave të
ARC-së.

6.Komisioni i themeluar nga Ministri i
Punëve të Brendshme për verifikimin e
kërkesave për ndërrim të emrit personal i
kthen përgjigje në Komisionin e Zyrës
përkatëse të Gjendjes Civile përmes postës
elektronike brenda 15 ditëve të punës.

7. Komisioni i Zyrës së Gjendjes Civile
vendos mbi bazën e përgjigjes nga
Komisioni i themeluar nga Ministri i Punëve
të Brendshme për verifikimin e kërkesave
për ndërrim të emrit personal për njohjen
apo refuzimin e vendimit të huaj.
document from Court that he/she is not under
investigation, and also has to bring the
identification number of the foreign country
(passport or other identification document
that proves his/her legal residence in the
respective country).

4. The Commission of the Civil Status Office
through electronic mail forwards to the
Commission established by the Minister of
MoIA for the verification of requests for
personal name change in all documentation
from paragraph 1, 2 and 3 of this article.

5. Commission established by the Minister of
MoIA for the verification of requests for
personal name change, and then verifies it
through the communication of all
documentation in CRA data basis.


6. Commission established by the Minister of
MoIA for the verification of requests for
personal name change, then replies to the
Commission of the relevant Civil Status
Office through electronic mail within 15
working days.

7. The Commission of the Civil Status Office
decides on the basis of reply from the
Commission established by the Minister of
MoIA for the verification of requests for
personal name change for the recognition or
rejection of the foreign decision.
takode treba da podnese identifikacioni
document strane drzave (pasos ili
identifikacioni dokument koji dokazuje
legalni boravak u odredenom drzavu).4. Komisija Kancelarije Civilnog Stanja
kroz elelktronsku adresu dostavlja komisiji
osnovanu od Ministar za proveravanje
uslova za promenu ličnog imena svu
dokumentaciju iz stava 1, 2 i 3 ovog člana.


5. Komisija je osnovana od Ministar da
proveri zahteve za promenu ličnog imena i
utvrdi kroz komunikaciju takvih
dokumenata i bazama podataka ACR-a.6. Komisija je osnovana od Ministar da
proveri zahteve za promenu ličnog imena je
u odgovoru Komisije relevantne civilne
kancelarije putem elektronske adrese u
roku od 15 radnih dana.


7. Komisija Kancelarije odlučuje na osnovu
odgovora iz Komisije koja je osnovana od
Ministar da proveri uslove za promenu
ličnog imena ili odbijanje priznanja strane
odluke.20

8. Nëse Komisioni i Zyrës së Gjendjes Civile
vendos për njohjen e vendimit të huaj,
dokumentet e palës siç janë: letërnjoftimi,
pasaporta dhe patentë shoferi i Republikës së
Kosovës me të dhënat e mëhershme, i
përcjell tek Komisionet për Shkatërrimin e
Dokumenteve në Agjencinë e Regjistrimit
Civil.

9. Pala e pakënaqur me vendimin e
Komisionit të Zyrës së Gjendjes Civile mund
të parashtroj ankesë në Komisionin për
Shqyrtimin e Ankesave në ARC.


Neni 18
Themelimi i Komisionit për verifikimin e
kërkesave për ndërrim të emrit personal


Ministri i Punëve të Brendshme, me vendim
do ta themeloj Komisionin për verifikimin e
kërkesave për ndërrim të emrit personal.

Neni 19
Ankesa

1. Pala e pakënaqur me vendimin e
Komisionit të Zyrës së Gjendjes Civile,
mund t’i drejtohet me ankesë Komisionit të
Ankesave që gjendet në kuadër të Agjencisë
për Regjistrim Civil.


8. If the Commission of the Civil Status
Office decides for recognizing the foreign
decision, then the documents of the party,
like: ID, passport and driving license of
Republic of Kosovo with the previous
information shall be forwarded to the
Commission for Destruction of Documents in
the Civil Registration Agency.

9. The interested (unsatisfied) party with the
decision of the Commission of the Civil
Status Office may address an appeal by the
Commission for Appeals in CRA.


Neni 18
Commission established for the
verification of requests for personal name
change

Minister of Internal Affairs by a decision
shall establish the Commission for the
verification of requests for personal name
change.
Article 19
Appeal

1. The interested (unsatisfied) party for the
decision of the Civil Status Office may
address an appeal to the Commission for
Appeals located within Civil Registration
Agency.


8. Ako Komisija Kancelarije Civilnog
Stanja odlučuje za priznanje strane odluke,
dokumenti stranke kao što su lična karta,
pasoš i vozačka dozvola Republike Kosova
sa prethodnim podacima dostavlja Komisiji
za Uništavanje dokumenata pri Agenciji za
Civilnu Registraciju.


9. Stranka nezadovoljan odlukom Komisije
Kancelarije civilnog stanja može podneti
žalbu Komisiji za razmatranje žalbi u ACR-
u.


Član 18
Komisija osnovana za verifikaciju
zahteva za promenu ličnog imena


Ministar unutrašnjih poslova sa odlukom će
osnivati Komisiju za proveru zahteva za
promenu ličnog imena.

Član 19
Žalba

1. Stranka nezadovoljna odlukom Komisije
kancelarije za civilno stanje može se
obratiti žalbom Komisiji za žalbe pri
Agenciji za Civilnu registraciju.
21
2. Nëse pala është e pakënaqur edhe me
vendimin e Komisionit të Ankesave nga
paragrafi 1 i këtij neni, atëherë pala mund t’i
drejtohet gjykatës kompetente.


Neni 20
Kërkesa për ndërrimin e emrit personal
në rastet e personave me dy apo më shumë
shtetësi

Kur personi bën kërkesë për ndërrimin e
emrit personal sipas kushteve të përcaktuara
në këtë Udhëzim Administrativ, ka edhe
shtetësi të shtetit tjetër, ai/ajo është i obliguar
që këtë ta deklaroj në kërkesën për ndërrimin
e emrit personal.

Neni 21
Mbikëqyrja

Mbikëqyrjen për zbatimin e dispozitave të
këtij Udhëzimi Administrativ e bën
Inspektorati i Agjencisë së Regjistrimit Civil.


Neni 22
Shfuqizimi

Pas hyrjes në fuqi të këtij Udhëzimi
Administrativ shfuqizohet Udhëzimi
Administrativ (MPB) Nr. 10/2015 për
Kushtet dhe Procedurat e Ndërrimit të Emrit
Personal.
2. If the party is also unsatisfied with the
decision of the Commission for Appeals
from paragraph 1 of this article, then party
can address to the competent court.


Article 20
The request for the change of personal
name in cases of dual or multiple
citizenship

When the applicant requests the change of
personal name according to the provision and
conditions stipulated in this Administrative
Instruction, possesses other citizenship,
he/she is obliged to declare this in the request
for the personal name change.

Article 21
Supervision

The Civil Registration Agency Inspectorate
supervises the implementation of provisions
of this Administrative Instruction.


Article 22
Repeal

After entry into force of this Administrative
Instruction, the Administrative Instruction
(MIA) No. 10/2015 is repealed on the
Conditions and Procedures for Personal
Name Change.
2. Ako stranka nije zadovoljan odlukom
Komisije za žalbe iz stava 1 ovog člana,
stranka može se obratiti nadležnom sudu.Član 20
Zahtev za promenu licnog imena u
slucajevima lica sa dva drzavljansvama


Kada lice podnese zahtev za promenu
licnog imena na osnovu odredenih uslova u
ovom Administrativnom upustvom, iam i
drugo drzavljanstvo, on/ona je duzan da
navede u zahtevu za promenu licnog
imena.

Član 21
Nadzor

Nadzor za sprovođenje odredbi ovog
Administrativnog Uputstva vrši Inspektorat
u Agenciju za Civilnu Registraciju.


Član 22
Ukidanje

Nakon stupanja na snagu ovog
Administrativnog Uputstva, se ukida
Administrativno Uputstvo (MUP) br.
10/2015 o uslovima i postupku za promenu
ličnog imena.
Komuna: _____________________
Municipality:
Opština:

Zyra e Gjendjes Civile: ____________________
Civil Status Office:
Kancelarija Civilnog Stanja:

Nr._______ Data___/_____/________
No. Date
Br. Datum

Kërkesë për ndërrimin e emrit personal
Request for change of the personal name
Zahtev za promenu ličnog imena


Shtetasi_______________________________________, me nr. personal _____________________,
Citizen with personal no
Državlanin sa ličnimbrojem


Data e lindjes ____________vendi i lindjes______________adresa e vendbanimit ______________
Date of birth place of birth the address of residence
Datum rođenja mesto rođenja adresa boravka

_______________________, i regjistruar në Regjistrin Qendror të Gjendjes Civile
Registered in Central Civil Status Register
Registrovan u Centralnom Registru Civilnog Stanja

Ka bërë kërkesë për ndërrim të emrit personal nga:
Has submitted request for change of the personal name from:
Podnelo je zahtev za promenu ličnogimena od:nga/from/od:________________________________në/in/u_________________________________Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government
Ministria e Punëve te Brendshme / Ministarstvo Unutraśnjih Poslova / Ministry of Internal Affairs
Agjencia e Regjistrimit Civil/Civil Registration Agency/Agencija Civilnu Registraciju

Shtojca/ Annex/

prilog 1


24

Shtetasi mund ta bëj
ndërrimin e emrit personal
për arsyet si në vijim:
The citizen may change
his/her personal name for the
following reasons:
Držvljanin može uraditi
promenu ličnog imena zbog
sledečih razloga:

 Emri personal aktual është qesharak apo fyes.
 Current personal name is funny sounding and
insulting.
 Trenutno lično ime smešno ili uvredljiv
 Emri personal aktual është vështirë të përdoret
për shkak të shqiptimit.
 Personal name is hard to use because it is not
easily pronounced.
 Trenutno lično ime je teško da se koristi zbog
izgovora.
 Emri personal i shtetasit është i huaj dhe
dëshiron ta merr një emër i cili i lehtëson
qëndrimin e tij/saj në Kosovë.
 Personal name of the citizen is a foreign name
and he/she wishes to obtain a name which will
facilitate his/her stay in Kosovo.
 Lično ime državljanina je strano i želi da uzme
jedno ime koji mu olakšava negov/njen
boravak na Kosovo.
 Emri personal sikurse edhe datëlindja e
shtetasit është e njëjtë me një person tjetër dhe
në këtë mënyrë krijohet konfuzion.
 Personal name and birthdate is the same with
another person’s name and birthdate in this
way it creates confusion.
 Lično ime kao i datum rođenja državaljanina je
ista sa jednim drugim licem tako da na taj
način se stvara konfuzija.
 Emri personal nuk përputhet me gjininë e
personit.
 Personal name does not comply with persons
gender.
 Lično ime se ne poklapa sa polom lica.
 Shtetasi e ka ndryshuar fenë dhe dëshiron të
ndërroj emrin personal.
 The citizen has changed his religion and he/she
wishes to change his/her personal name.
 Državljanin je promenio veru i žli da promeni i
lično ime.
 Shtetasi dëshiron t’i shtoj mbiemrit të tij
mbiemrin e bashkëshortit/ës pas regjistrimit të


25
martesës.
 The citizen wants to add to his/her surname the
surname of his/her spouse after the marriage
registration.
 Državljanin želi da pridoda svom prezimenu i
prezime supruge/supruga nakon registrovanja
braka.
 Emri personal e pengon integrimin e personit
në shoqëri.
 Personal name hinders person’s integration
into society.
 Lično ime ometa integraciju lica u društvo.
 Shtetasi dëshiron ta marrë një emër historik të
familjes së tij në vijë me trashëgiminë e tij.
 The citizen wishes to obtain a name from his
family history in line with his heritage.
 Državljanin želi da uzme jedno istorisko ime
njegove porodice u liniju sa njegovim
nasledstvom.
 Shtetasi dëshiron ta rikthej mbiemrin
paramartesor të tij ose të saj nëse nuk është
bërë pas zgjidhjes së martesës, ose pas njohjes
së martesës së anuluar.
 The citizen wishes to bring back his/her
surname before the marriage if not done after
the dissolution of marriage, or after
recognizing the annulled marriage.
 Državljanin želi da vrati prezime pre
njegovog/njenog stupanja u brak ako to nije
urađeno nakon razvoda, ili nakon priznavanja
poništenog braka.
 Shtetasi dëshiron ta ndërroj emrin personal të
tij ose të saj për shkak se është i modës së
vjetër.
 The citizen wishes to change his/her personal
name because is old-fashioned.
 Državljanin želi da promeni njegovo/njeno
lično ime zbog što je staromodan.


26
Në bazë të Nenit _______ të Ligjit Nr. ________Për Emrin Personal
Based on Article of Law No. For Personal Name
Na osnovu Člana od Zakona Br. O Ličnom Imenu

Në bazë të kërkesës dhe verifikimit të dokumenteve të paraqitura, unë e pranoj kërkesën për ndërrimin e
emrit personal dhe deklaroj se nuk posedoj shtetësi tjetër nga ajo e Republikës së Kosovës. PO/JO
Upon the request and verification of the documentation provided, I accept the request for the change of
personal name and I declare that I do not possess another citizenship other than that of the Republic of
Kosovo. YES/NO
Na osnovu zahteva i verifikacije podnošene dokumentacije, prihvatim ovaj zahtev za promenu licnog
imena i izjavljujem da ne posedujem drugo drzavljanstvo osim drzavlajnstva Republike Kosova. DA/NE


Parashtruesi i kërkesës Zyrtari i Gjendjes Civile
Applicant Civil Status Officer
Podnosilac zahteva Službenik civilnog statusa

___________________________ _______________________
Emri, mbiemri, nënshkrimi Emri, mbiemri, nënshkrimi
Name, surname, signature Name, surname, signature
Ime, prezime, potpis Ime, prezime, potpis
27
Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government
Ministria e Punëve te Brendshme / Ministarstvo Unutraśnjih Poslova / Ministry of Internal Affairs
Agjencia e Regjistrimit Civil/Civil Registration Agency/Agencija Civilnu Registraciju

Shtojca/ Annex/

prilog 2
Komuna: _____________
Municipality:
Opština:

Zyra e Gjendjes Civile: ___________
Civil Status Office:
Kancelarija Civilnog Stanja:

Nr._______Data___/____/_______
No. Date
Br. Datum

Kërkesë për ndërrimin e emrit personal për fëmijë
Request for change of the personal name for the child
Zahtev za promenu ličnog imena za dete


Shtetasi/përfaqësuesi ligjor______________________me nr. personal _____________________,
The citizen/legal representative with personal no
Državlanin/ pravni zastupnik sa ličnimbrojem

Ka bërë kërkesë për ndërrimin e emrit personal:
Has submitted request for change of the personal name from:
Podneo je zahtev za promenu ličnog imena od:

nga:______________________________________në/in/u ________________________________

Për fëmijën _________________________ data e lindjes ________________vendi i lindjes
For the child data of birth place of birth
Za dete datum rođenja mesto rođenja


____________________ adresa e vendbanimit_____________________________________
address of residence
adresa boravka


28


regjistruar në Regjistrin Qendror të Gjendjes Civile,
registered in Central Civil Status Register
registrovan u CentralnomRegistru Civilnog Stanja


Shtetasi mund ta bëj ndërrimin
e emrit personal për arsyet si në
vijim:
The citizen may change his/her
personal name for the following
reasons:
Držvljanin može uraditi
promenu ličnog imena zbog
sledečih razloga:


 Emri personal aktual është qesharak apo fyes.
 Current personal name is funny sounding and
insulting.
 Trenutno lično ime smešno ili uvredljiv
 Emri personal aktual është vështirë të përdoret
për shkak të shqiptimit.
 Personal name is hard to use because it is not
easily pronounced.
 Trenutno lično ime je teško da se koristi zbog
izgovora.
 Emri personal i shtetasit është i huaj dhe
dëshiron ta merr një emër i cili i lehtëson
qëndrimin e tij/saj në Kosovë.
 Personal name of the citizen is a foreign name
and he/she wishes to obtain a name which will
facilitate his/her stay in Kosovo.
 Lično ime državljanina je strano i želi da uzme
jedno ime koji mu olakšava negov/njen
boravak na Kosovo.
 Emri personal sikurse edhe datëlindja e
shtetasit është e njëjtë me një person tjetër dhe
në këtë mënyrë krijohet konfuzion.
 Personal name and birth date is the same with
another person’s name and birthdate in this
way it creates confusion.
 Lično ime kao i datum rođenja državaljanina je
ista sa jednim drugim licem tako da na taj
način se stvara konfuzija.
 Emri personal nuk përputhet me gjininë e
personit.
 Personal name does not comply with person’s
gender.
 Lično ime se ne poklapa sa polom lica.
 Shtetasi e ka ndryshuar fenë dhe dëshiron të
ndërroj emrin personal.
 The citizen has changed his religion and he/she


29
wishes to change his/her personal name.
 Državljanin je promenio veru i žli da promeni i
lično ime.
 Shtetasi dëshiron t’i shtoj mbiemrit të tij
mbiemrin e bashkëshortit/ës pas regjistrimit të
martesës.
 The citizen wants to add to his/her surname the
surname of his/her spouse after the marriage
registration.
 Državljanin želi da pridoda svom prezimenu i
prezime supruge/supruga nakon registrovanja
braka.
 Emri personal e pengon integrimin e personit
në shoqëri.
 Personal name hinders person’s integration
into society.
 Lično ime ometa integraciju lica u društvo.
 Shtetasi dëshiron ta marrë një emër historik të
familjes së tij në vijë me trashëgiminë e tij.
 The citizen wishes to obtain a name from his
family history in line with his heritage.
 Državljanin želi da uzme jedno istorisko ime
njegove porodice u liniju sa njegovim
nasledstvom.
 Shtetasi dëshiron ta rikthej mbiemrin
paramartesor të tij ose të saj nëse nuk është
bërë pas zgjidhjes së martesës, ose pas njohjes
së martesës së anuluar.
 The citizen wishes to regain his/her surname
before the marriage if not done after the
dissolution of marriage, or after recognizing
the annulled marriage.
 Državljanin želi da vrati prezime pre
njegovog/njenog stupanja u brak ako to nije
urađeno nakon razvoda, ili nakon priznavanja
poništenog braka.
 Shtetasi dëshiron ta ndërroj emrin personal të
tij ose të saj për shkak se është i modës së
vjetër.
 The citizen wishes to change his/her personal
name because is old-fashioned.


30
 Državljanin želi da promeni njegovo/njeno
lično ime zbog što je staromodan.

Në bazë të Nenit ____ të Ligjit Nr. _____për Emrin Personal
Based on Article of Law No. for Personal Name
Na osnovuČlana od Zakona Br. o Ličnom Imenu


Në bazë të kërkesës dhe verifikimit të dokumenteve të paraqitura, unë e pranoj kërkesën për ndërrimin e
emrit personal dhe deklaroj se nuk posedoj shtetësi tjetër nga ajo e Republikës së Kosovës. PO/JO
Upon the request and verification of the documentation provided, I accept the request for the change of
personal name and I declare that I do not possess another citizenship other than that of the Republic of
Kosovo. YES/NO
Na osnovu zahteva i verifikacije podnošene dokumentacije, prihvatim ovaj zahtev za promenu licnog
imena i izjavljujem da ne posedujem drugo drzavljanstvo osim drzavlajnstva Republike Kosova. DA/NE

______________________________________________________________________________
Emri dhe mbiemri i fëmijës pas dhënies së pëlqimit
Name and surname of child after giving the consent
Ime i prezime deteta posle davanja saglasnostiParashtruesi i kërkesës Zyrtari i Gjendjes Civile
Applicant Civil Status Officer
Podnosilac zahteva Službenik za civilni status

___________________________ _______________________
Emri, mbiemri, nënshkrimi Emri, mbiemri, nënshkrimi
Name, surname, signature Name, surname, signature
Ime, prezime, potpis Ime, prezime,potpis


31
Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government
Ministria e Punëve te Brendshme / Ministarstvo Unutraśnjih Poslova / Ministry of Internal Affairs
Agjencia e Regjistrimit Civil/Civil Registration Agency/Agencija Civilnu Registraciju

Shtojca/ Annex/

prilog 3

Komuna: _____________________
Municipality:
Opština:

Zyra e Gjendjes Civile: _____________
Civil Status Office
Kancelarija Civilnog Stanja:

Nr._______, Data__/___/________
No. Date
Br. Datum

Kërkesë për Korrigjimin e Emrit Personal
Request for Correction of personal name
Zahtev za Ispravku ličnog imenaShtetasi_______________________________________, me nr. personal _____________________,
Citizen with personal no.
Državlanin sa ličnimbrojem


Data e lindjes ____________, vendi i lindjes______________, adresa e vendbanimit _____________
Date of birth place of birth the address of residence
Datum rođenja mestorođenja adresaboravka

_______________________, i regjistruar në Regjistrin Qendror të Gjendjes Civile
Registered in Central Civil Status Register
registrovan u Centralnom Registru Civilnog Stanja

Ka bërë kërkesë për Korrigjimin të emrit personal:
Has made a reuqest for Correction of personal name:
Je podneo zahtev za Ispravku ličnog imena:


32
nga/from/od:________________________________në/in/u_____________________________________


Në bazë të Nenit _____ të Ligjit Nr. _____Për Emrin Personal
Based on Article of Law No. For Personal Name
Na osnovu Člana ZakonaBr. O Ličnom Imenu

Në bazë të kërkesës dhe verifikimit të dokumenteve të paraqitura, unë e pranoj kërkesën për korrigjim të
emrit personal.
Based on Request and verification of provided documentation I accept the request for correction of
personal name.
Na osnovu zahteva za proveravanje podnošene dokumentacije, ja prihvatam zahtev za ispravku ličnog
imena.


Parashtruesi i kërkesës Zyrtari i Gjendjes Civile
Applicant Civil Status Officer
Podnosilac zahteva Službenik Civilnog Stanja

___________________________ _______________________
Emri, mbiemri, nënshkrimi Emri, mbiemri, nënshkrimi
Name, surname, signature Name, surname, signature
Ime, prezime, potpis Ime, prezime, potpis33


Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government
Ministria e Punëve te Brendshme / Ministarstvo Unutraśnjih Poslova / Ministry of Internal Affairs
Agjencia e Regjistrimit Civil/Civil Registration Agency/Agencija Civilnu Registraciju

Shtojca/ Annex/

prilog 4

Komuna: ________________
Municipality:
Opština:

Zyra e Gjendjes Civile: ______________
Civil Status Office
Kancelarija Civilnog Stanja:

Nr._______, Data__/___/__________
No. Date
Br. Datum

Kërkesë për Korrigjimin e Emrit Personal për Fëmijë
Request for Correction of personal name for the child
Zahtev za ispravku ličnog imena za decuShtetasi/përfaqësuesi ligjor______________________me nr. personal _____________________,
The citizen/legal representative with personal no
Državlanin/ pravni zastupnik sa ličnim brojem


Ka bërë kërkesë për korrigjim të emrit personal:
Has made a reuqest for correction of personal name:
Je podneo zahtev za ispravku ličnog imena:

Nga/from/od:______________________________________në/in/u____________________________

Për fëmijën _________________________ data e lindjes ________________, vendi i lindjes
For the child data of birth place of birth
Za dete datum rođenja mesto rođenja


____________________ adresa e vendbanimit_____________________________________ i
address of residence
adresa boravka


34


regjistruar në Regjistrin Qendror të Gjendjes Civile,
registered in Central Civil Status Register
registrovan u CentralnomRegistru Civilnog StanjaNë bazë të Nenit ____ të Ligjit Nr. _____për Emrin Personal
Based on Article of Law No. for Personal Name
Na osnovu Člana Zakona Br. o Ličnom Imenu


Në bazë të kërkesës dhe verifikimit të dokumenteve të paraqitura, unë e pranoj kërkesën për korrigjim të
emrit personal.
Based on the request and verification of provided documentation I accept the request for correction of
personal name.
Na osnovu zahteva za proveravanje podnošene dokumentacije, ja prihvatam dokumentaciju za ispravku
ličnog imena______________________________________________________________________________
Emri dhe mbiemri i fëmijës pas dhënies së pëlqimit
Name and surname of child after giving the consent
Ime i prezime deteta posle davanja saglasnostiParashtruesi i kërkesës Zyrtari i Gjendjes Civile
Applicant Civil Status Officer
Podnosilac zahteva Službenik Civilnog Stanja

___________________________ _______________________
Emri, mbiemri, nënshkrimi Emri, mbiemri, nënshkrimi
Name, surname, signature Name, surname, signature
Ime, prezime, potpis Ime, prezime, potpis35


Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government
Ministria e Punëve te Brendshme / Ministarstvo Unutraśnjih Poslova / Ministry of Internal Affairs
Agjencia e Regjistrimit Civil/Civil Registration Agency/Agencija Civilnu Registraciju

Shtojca/ Annex/

prilog 5

Komuna: _____________________
Municipality:
Opština:

Zyra e Gjendjes Civile: ____________________
Civil Status Office:
Kancelarija Civilnog Stanja:

Nr._______, Data________________
No. Date
Br. Datum

Kërkesë për njohjen e vendimit nga shteti tjetër për ndërrim të emrit personal
Request for recognition of decision from another country for personal name change
Zahtev za priznavanje odluke od strane druge države za promenu ličnog imena


Shtetasi_______________________________________me nr. personal _____________________,
Citizen with personal no.
Državlanin sa ličnim brojem


Data e lindjes __/___/_______vendi i lindjes______________adresa e vendbanimit _____________
Date of birth place of birth the address of residence
Datum rođenja mestorođenja adresa boravka

_______________________ i regjistruar në Regjistrin Qendror të Gjendjes Civile
registered in Central Civil Status Register
registrovan u CentralnomRegistru Civilnog Stanja

Ka bërë kërkesë për njohjen e vendimit për ndërrim të emrit personal të marrë nga shteti:
Has made a request for recognition of decision issued by the country in regard to personal name change:
Je podneo zahtev za priznavanje odluke za promenu ličnog imena uzme od Države:


__________________.36

Nga/from/od________________________________në/in/u____________________________________

Në bazë të Nenit _____ të UA Nr. _____për Ndërrimin dhe Korrigjimin e Emrit Personal
Based on Article of AI No. for Personal Name Change and Correction
Naosnovu Člana AU Br. za Promenu i Ispravku Ličnog Imena

Në bazë të kërkesës dhe verifikimit të dokumenteve të paraqitura, unë e pranoj kërkesën për ndërrim të
emrit personal.
Upon the request and verification of the documentation provided, I accept the request for personal name
change
Na osnovu zahteva i verifikacije podnošene dokumentacije, prihvatim ovaj zahtev za promenu.Parashtruesi i kërkesës Zyrtari i Gjendjes Civile
Applicant Civil Status Officer
Podnosilac zahteva Službenik Civilnog Stanja

___________________________ _______________________
Emri, mbiemri, nënshkrimi Emri, mbiemri, nënshkrimi
Name, surname, signature Name, surname, signature
Ime, prezime, potpis Ime, prezime, potpis37

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government
Ministria e Punëve te Brendshme / Ministarstvo Unutraśnjih Poslova / Ministry of Internal Affairs
Agjencia e Regjistrimit Civil/Civil Registration Agency/Agencija Civilnu Registraciju

Shtojca/ Annex/

prilog 6

Komuna: _______________
Municipality:
Opština:

Zyra e Gjendjes Civile: _______________
Civil Status Office:
Kancelarija Civilnog Stanja:

Nr._______Data___/____/________
No. Date
Br. Datum

Kërkesë për njohjen e vendimit nga shteti tjetër për ndërrimin e emrit personal për fëmijë
Request for recognition of decision from another country for personal name change for the child
Zahtev za priznavanje odluke od strane druge države za promenu ličnog imena


Shtetasi/përfaqësuesi ligjor______________________, me nr. personal _____________________,
The citizen/legal representative with personal no
Državlanin/ pravni zastupnik sa ličnimbrojem

Ka bërë kërkesë për njohjen e vendimit për ndërrim të emrit personal të marrë nga shteti
Has made a request for recognition of decision issued by the country in regard to personal name change
Je podneo zahtev za priznavanje odluke za promenu ličnog imena uzme od Države _______________.

Nga/from/od________________________________në/in/u_____________________________________

Për fëmijën _________________________ data e lindjes ________________, vend i lindjes
For the child data of birth place of birth
Za dete datum rođenja mesto rođenja

____________________ adresa e vendbanimit_____________________________________ i
address of residence
adresa boravka

regjistruar në Regjistrin Qendror të Gjendjes Civile,
registered in Central Civil Status Register
registrovan u CentralnomRegistru Civilnog Stanja


38
Në bazë të Nenit ____ të UA Nr. ______për Ndërrimin dhe Korrigjimin e Emrit Personal.
Based on Article of AI No. for Personal Name Change and Correction.
Naosnovu Člana AU Br. za Promenu i Ispravku Ličnog Imena.


Në bazë të kërkesës dhe verifikimit të dokumenteve të paraqitura, unë e pranoj kërkesën për ndërrim të
emrit personal.
Upon the request and verification of the documentation provided, I accept the request for the personal
name change
Na osnovu zahteva i verifikacije podnošene dokumentacije, prihvatim ovaj zahtev za promenu.

______________________________________________________________________________
Emri dhe mbiemri i fëmijës pas dhënies së pëlqimit
Name and surname of child after giving the consent
Ime i prezime deteta posle davanja saglasnostiParashtruesi i kërkesës Zyrtari i Gjendjes Civile
Applicant Civil Status Officer
Podnosilac zahteva Službenik Civilnog Stanja

___________________________ _______________________
Emri, mbiemri, nënshkrimi Emri, mbiemri, nënshkrimi
Name,surname, signature Name, surname, signature
Ime, prezime, potpis Ime, prezime, potpis