LIGJI NR. 05/L-054 PËR MBROJTJEN JURIDIKE DHE MBËSHTETJEN FINANCIARE TË PERSONAVE TË AKUZUAR POTENCIAL NË PROCESET GJYQËSORE PRANË DHOMAVE TË SPECIALIZUARA