UDHËZIM ADMINISTRATIV (MAP) NR. 01/2015 PËR UEB FAQET E INSTITUCIONEVE PUBLIKE


Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government
Ministria e Administratës Publike
Ministarstvo Javne Uprave - Ministry of Public Administration


UDHËZIM ADMINISTRATIV (MAP) NR. 01/2015 PËR UEB FAQET E INSTITUCIONEVE PUBLIKE


ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MPA) NO. 01/2015 ON THE WEB SITES OF PUBLIC
INSTITUTIONS


ADMINISTRATIVNO UPUSTVO (MJU) BR. 01/2015 ZA UEB STRANICU JAVNE INSTITUCIJE1/15


Ministri i Ministrisë së Administratës
Publike,

Në mbështetje të Nenit 6 të Ligjit Nr. 04/L-
145 për Organet Qeveritare për Shoqërinë e
Informacionit (GZ Nr. 15, me datë
15.05.2013), Nenit 16 të Ligjit nr. 03/L-215
për Qasje në Dokumente Publike (GZ Nr.
88, me datë 25.11.2010), nenit 8 nën-
paragrafi 1.4 të Rregullores Nr.02/2011 për
fushat e përgjegjësisë administrative të
Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive dhe
nenit 38 paragrafit 6 të Rregullores së Punës
së Qeverisë Nr. 09/2011 (Gazeta Zyrtare nr.
15, 12.09.2011),


Nxjerr:

UDHËZIM ADMINISTRATIV (MAP)
NR. 01/2015 PËR UEB FAQET E
INSTITUCIONEVE PUBLIKE


Neni 1
Qëllimi

Ky udhëzim administrativ përcakton
standardet për formën, përmbajtjen
minimale, pamjen vizuele, dhe
Minister of the Ministry of Public
Administration,

Pursuant to article 6 of the Law No. 04/L-
145 on Information Society Government
Bodies (OG No. 15, dated 15.05.2013),
article 16 of the Law no. 03/L-215 on
Access to Public Documents (OG No. 88,
dated 25.11.2010), article 8 sub-paragraph
1.4 of the Regulation No.02/2011 on the
areas of administrative responsibility of the
Office of the Prime Minister and Ministries
and article 38 paragraph 6 of the Rules of
Procedure of the Government No. 09/2011
(Official Gazette no. 15, 12.09.2011),


Hereby issues:

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION
(MPA) NO. 01/2015 ON THE WEB
SITES OF PUBLIC INSTITUTIONS


Article 1
Purpose

This administrative instruction sets out
standards and form, minimum contents,
visual appearance and other characteristics
Ministar Ministarstvo Javne Uprave,


S hodno člana 6 Zakona br. 04/L-145 za
Vladenih Organa za Informacijono
Udruženje (sl.list br. 15, dana 15.05.2013),
člana 16 Zakona br. 03/L-215 o Nastupu na
Javnoj Dokumentaciji (GZ br. 88, dana
25.11.2010 god.), člana 8 pod-stava 1.4
Uredbe br. 02/2011 za oblasti upravne
odgovornosti u Kancelarije Premijera i
Ministarstva i člana 38 stava 6 Uredbe o
Poslovima u Vladi br. 09/2011 (sl.list br
15, 12.09.2011),


Donosi sledeće:

ADMINISTRATIVNO UPUSTVO
(MJU) BR. 01/2015 ZA UEB STRANICU
JAVNE INSTITUCIJE


Član 1
Cilj

Ovo Administrativno Upustvo odredjuje
standarde o formu, minimalnog sadržaja,
vizuelni izgled, i ostale karakteristike za

2/15


karakteristikat tjera që duhet të kenë të
gjitha ueb faqet e institucioneve publike.


Neni 2
Fushëveprimi

Dispozitat e këtij udhëzimi administrativ
zbatohen për të gjitha institucionet publike.


Neni 3
Përkufizimet

1. Shprehjet e përdorura në këtë Udhëzim
Administrativ, kanë këtë kuptim:

1.1. Hostimi - ruajtja (strehimi) e ueb
faqes në një vend të caktuar dhe
sigurimi i kushteve për emetimin në
internet dhe funksionimin e saj;

1.2. Moduli i Kërkimit – është
komponent e softuerit i cili mundëson
kërkimin e informacionit brenda ueb
faqes në bazë të shkronjave të para të
fjalës, të vetë fjalës apo edhe të fjalisë;

1.3. Agjencia-Agjencia e Shoqërisë së
Informacionit.
that all web sites of public institutions
should have.


Article 2
Scope

Provisions of this administrative instruction
shall apply to all public institutions.


Article 3
Definitions

1. Expressions used in this Administrative
Instruction shall have the following
meaning:
1.1. Hosting – storing the web page in a
certain place and provision of conditions
for emission on the internet and its
functioning;

1.2. Research Module – is a software
component which enables to search
information on the website based on the
first letters of the word, the word itself
or the sentence;

1.3. Agency – Agency for Information
Society.
koja je potrebno imati svaka veb stranica u
javnim institucijama.


Član 2
Delokrug

Odredbe ovog Administrativnog Upustva
sprovede se u svakoj javnoj instituciji.


Član 3
Definicija

1. Terminologija koja se upotrebljava u
ovo Administrativno Upustvo, imaju
sledeće značenje:
1.1. Hostiranje - očuvanje (zaštita)
ueb stranica na jednom odredjenom
mestu i osiguravanje uslova za
imenovanje u internetu i njihovom
funksionisanju;
1.2. Moduli istražnje – je softuerova
nadležnost koji omogučuje
informacijonu potražnju unutar ueb
stranica na osnovu prvih slova njihove
reči, same reči ili rečenice;

1.3. Agencija-Agencija Informacionog
društva.

3/15


Neni 4
Qasja e drejtpërdrejt në informata
publike në formë elektronike

Të gjitha institucionet publike duhet të kenë
ueb faqe e tyre zyrtare. Përmbajtja e saj
duhet të jetë informuese dhe e përditësuar, e
shkruara saktë, që u përgjigjet kërkesave të
gjerë të audiencës dhe e lehtë për tu qasur.
Informacioni i publikuar në ueb faqe duhet
të jetë i saktë, konform kërkesave dhe
standardeve gjuhësore.


Neni 5
Emërtimi i ueb faqes

Ueb faqja e institucionit publik duhet të ketë
në adresë, inicialet e emërtimit zyrtar të
institucionit dhe emërtimin e nën domenit të
institucionit përkatës sipas formatit:
xxx.rks-gov.net (psh. Ministria e
Administratës Publike- map.rks-gov.net).


Neni 6
Shfletimi dhe qasja në ueb faqe

1. Ueb faqja duhet të jetë e lehte për
shfletim. Arritja deri te informacionet në
Article 4
Direct electronic access to public
information

All public institutions shall have their own
official websites. Its contents should be
informative and updated, correctly written
and responding to the audience’s requests
and easy accessible. Information published
on the website should be accurate, in
compliance with the linguistic requirements
and standards.


Article 5
Name of the website

The website of public institution shall have
its own address, initials of the official name
of the institution and name of the sub-
domain of relevant institution according to
the format: xxx.rks-gov.net (e.g. Ministry of
Public Administration - map.rks-gov.net).


Article 6
Browsing and accessing the website

1. Website should be easy to browse.
Reaching the information on the website
Član 4
Direktan nastup javne informacije u
elektronskoj formi

Svaka javna institucija treba posedovati
njivovu službenu ueb stranicu. Njen sadržaj
treba da bude ažuriran i za informisanje,
tačno napisano, da odgovara širim
zahtevima audiencije i ima olakšicu za
uključivanje. Objavljena Informacija u ueb
stranici treba da bude tačna, s hodno
zahtevima i jezičkim standardima.


Član 5
Imenovanje ueb stranice

Veb stranica javne institucije treba
posedovati jednu adresu, iniciale službenog
imenovanja u instituciji i imenovanje
domena dotične institucije prema formata:
xxx.rks-gov.net (n.p. Ministarstvo Javne
Uprave, - map.rks-gov.net).


Član 6
Prelistanje i pristup u ueb stranice

1. Ueb stranica treba da bude lako za
prelistavanje. Lako da se postiže do

4/15


ueb faqe të jete me sa më pak hapa-klikime.

2. Ueb faqja duhet të jetë e kompatibile me
shfletuesit më të kërkuar në internet.

3. Ueb faqja duhet të jetë kompatibile me
shfletuesit e pajisjeve mobile (tablet, smart
phone-telefonat e mençur, etj).


Neni 7
Hostimi

1. Institucionet publike ueb faqet e tyre
zyrtare, obligohen t’i hostojnë në serverët e
Qendrës Shtetërore të të Dhënave të
Republikës së Kosovës.

2. Institucion publik që krijojnë/zhvillojnë
ueb-faqe të re, duhet të kërkojë nga
Agjencia ndarjen e nën-domenit për ueb
faqen përkatëse.

3. Ueb faqet duhet të jenë konform
standardeve dhe infrastrukturës së
përcaktuar dhe përditësuar nga Agjencia.

4. Në rast se institucioni kërkon marrjen e
backup-it të ueb-faqes, atëherë kjo mund të
bëhet vetëm nëse miratohet nga
should be done with less steps – clicks
possible.
2. Website should be compatible with the
most searched browser on the internet.

3. Website should be compatible with the
browser of mobile devices (tablet, smart
phones, etc.).


Article 7
Hosting

1. Public institutions are obliged to host
their official websites in the servers of
State Data Centre of the Republic of
Kosovo.

2. Public institutions that create/develop
new websites shall request from the
Agency to allocate a sub-domain for
relevant website.

3. Websites should be in compliance with
the standards and infrastructure defined
and updated by the Agency.

4. If the institution requires obtaining the
website backup, this can be done only if
approved by the Agency management.
informacije ueb stranice potrebno je
olakšavati da se što manje klikne.
2. Ueb stranica treba da bude kompatibilna
sa prelistačima koji izvrše pretražnju u
internet.
3. Ueb stranica treba da bude kompatibilna
prelistačima mobilne opreme (tablet,
pametnih smart phone-telefona, itd).


Član 7
Hostiranje

1. Javna Institucija za njihove ueb stranice,
obavezuju se da hostiraju u serverima
Državnog Centra za Podatke Republike
Kosova.

2. Javna Institucija koja/razvijaju svoje
nove ueb- stranice, potrebno je da zatraže
od strane Agencije dodelu i pod–domena
za dotičnu ueb stranicu.

3. Ueb stranice treba da budu s hodno
standardima i odredjene infrastrukture i
ažurniran od Agencije.

4. U slučaju ako institucije zatraže backup-
a za ueb-stranice, u ovom slučaju može se
odobriti od strane menadžmenta Agencije.

5/15


menaxhmenti i Agjencisë.

Neni 8
Platforma

1. Institucionet publike që zhvillojë ose
ndryshojnë ueb faqet e tyre koordinohen
ngushtë me Agjencinë.

2. Agjencia ndihmon të gjitha institucionet
publike në zhvillimin dhe përcaktimin e
platformës për ueb faqe.


Neni 9
Përmbajtja e ueb faqes

1. Ueb faqet e institucioneve publike duhet
të përmbajnë, duke përfshirë, por duke mos
u kufizuar:

1.1. Stemën e Republikës së Kosovës
dhe emërtimin zyrtar të institucionit;

1.2. Adresën e plotë të institucionit;

1.3. Numrin e telefonit dhe adresën e e-
mail-it për kontakt;

1.4. Planin e punës për vitin kalendarik


Article 8
Platform

1. When developing or modifying their
websites, public institutions shall closely
coordinate with the Agency.

2. Agency shall assist all public institutions
in developing and defining the website
platform.


Article 9
Contents of the website

1. Websites of public institutions shall
contain, but not limited to:


1.1. the emblem of the Republic of
Kosovo and the official name of the
institution;
1.2. full address of the institution;

1.3. contact phone number and e-mail
address;

1.4. institution’s working plan for the


Član 8
Platforma

1. Javne Institucije koja razvijaju ili izmen
njihovu ueb stranicu one se koordiniraju
detalno sa Agencijom.

2. Agencija pomaže svakoj javnoj
instituciji na razvoju i odredjivanju
platforme ueb stranice.


Član 9
Sadržaj ueb stranice

1. Ueb stranica Javne Institucije treba da
sadrži, da obuhvata, i da se ne limitira:


1.1. Grb Republike Kosova i zvanično
ime institucije;

1.2. Punu Adresu institucije;

1.3. Br. Telefona i adresa e-mail-a za
kontaktiranje;

1.4. Plan rada za kalendarsku god.

6/15


të institucionit;

1.5. Misionin dhe funksionet e
institucionit, duke përfshirë edhe ato të
institucioneve në varësi;

1.6. Skemën organizative të
institucionit, duke përfshirë edhe atë të
institucioneve në varësi;

1.7. Legjislacionin bazë për
organizimin, funksionimin dhe
funksionet e institucionit përkatës;

1.8. Projekt aktet normative për qëllim
të konsultimit publik, në pajtim me
normat ekzistuese ligjore për procesin e
hartimit të legjislacionit;

1.9. Të dhënat e përditësuara për
veprimtarinë publike të institucionit;

1.10. Strategjitë dhe dokumentet të tjera
të politikave të miratuara, në fushën e
veprimit dhe funksionimit të
institucionit publik;

1.11. Të dhënat për biografitë e
udhëheqësve të lartë të institucionit
publik;
calendar year;

1.5. institution’s mission and functions,
including those of the subordinate
institutions;

1.6. institution’s organizational scheme,
including those of the subordinate
institutions;

1.7. basic legislation for organizing,
functioning and functions of relevant
institutions;

1.8. draft normative acts for the purpose
of public consultations in accordance
with existing legal norms for drafting
legislation process;

1.9. updated records for public
institution’s activity;

1.10. strategies and other policy
documents approved in the scope and
functions of the public institution;


1.11. records on the CVs of public
institution’s senior managers;

institucije;

1.5. Misiju i funksije institucije,
obuhvativši i one zavisne institucije;


1.6. Organizacionu šemu institucije,
obuhvativši i zavisne institucije;


1.7. Osnovna legislacija za
organizovanje, funksioniranja i funksije
dotičnih institucija;

1.8. Nacrt normativnih akata sa ciljem
javnog konsultovanja u skladu sa
postojećim zakonskim normama za
proces obradjivanja legislacije;

1.9. Podaci koji su ažurnirani za javnu
delatnost institucije;

1.10. Strategije i ostala dokumentacija i
ostale politike, usvojena, u oblasti
delovanja funksije u javnoj instituciji;


1.11. Podaci o biografiji viši
rukovodioca javnih institucija;


7/15


1.12. Emrin, numrin e telefonit zyrtar
dhe adresën e e-mail-it të drejtuesve të
njësive brenda institucionit;

1.13. Informata në formë të tabelës
lidhur me të gjitha lejet dhe licencat
ekzistuese që janë lëshuar, pezulluar ose
revokuar nga institucioni publik, siç
është përcaktuar në ligjin në fuqi për
sistemin e lejeve dhe licencave si dhe
shërbimet të tjera që ofrohen nga
institucioni publik, duke përfshirë të
gjitha informatat mbështetëse të
aplikimit apo marrjes së shërbimit;

1.14. Listën e hollësishme të shërbimeve
që ofron institucioni për publikun, si:
licenca, leje, autorizime, certifikata,
vërtetime apo shërbime publike të tjera,
ku do të përfshihen edhe:

1.14.1. procedurat dhe kushtet e
përfitimit të tyre;

1.14.2. dokumentacioni i
nevojshëm dhe kostoja për
realizimin e shërbimit;

1.14.3. formulari i aplikimit për
çdo shërbim dhe udhëzuesi i
1.12. name, official phone number and
e-mail address of the institution’s head
of unit;

1.13. tabular information related to all
existing permits and licenses issued,
suspended or revoked by the public
institution as defined under the law in
force on the permits’ and licences’
system and other services provided by
the public institution, including all
backup information for application or
receiving the service;


1.14. detailed list of services provided
by the institution for the public, such as:
licences, permits, authorisations,
certifications or other public services,
including:

1.14.1. procedures and
conditions for obtaining these
services;
1.14.2. required documentation
and service delivery costs;


1.14.3. application form for
every service and instructions
1.12. Ime, Broj Zvaničnih telefona i e-
mail adrese upravnika jedinica, unutar
institucije;

1.13. Informacija u tabelarnoj formi u
vezi sa svakom vrstom dozvole i
postojećih licencija koja su izdavana,
blokirana ili revocirana od strane javne
institucije kao što je predvidjeno
zakonom na snazi u vezi sistema
dozvole i licenciranja kao i ostalih
usluga koja se ponude od javne
institucije obuhvativši svaku dodatnu
informaciju apliciranja ili primljene
usluge;
1.14. Detalni spisak ponudjenih usluga
institucije za javnost , i to : licencija,
dozvola , ovlaščenja, certifikat, potvrda
ili druge javne usluge, gde se
obuhvataju i:

1.14.1. procedure i uslovi
njihove profita;

1.14.2. potrebna dokumentacija
i kosto realizovanja usluge;


1.14.3. formular apliciranja za
svaku uslugu i upustvo dopune

8/15


plotësimit të tij;

1.14.4. afati i detyrueshëm për të
marrë përgjigje për shërbimin e
kërkuar;

1.14.5. afati dhe organi, ku bëhet
ankimi, në rast refuzimi të
përgjigjes, apo të mos ofrimit të
shërbimit në afatin e
detyrueshëm ligjor;

1.15. Raportet vjetore të institucionit;

1.16. Buxheti i miratuar vjetor;

1.17. Të dhënat për shpenzimet e
institucionit;

1.18. Arkivi elektronik i
informacioneve për institucionin;

1.19. Forumin për komunikim me
publikun (qytetarët), për marrjen
opinioneve për tema të caktuara;

1.20. Planin vjetor të prokurimit publik
dhe

1.21. Të dhëna të tjera të parashikuara
for filling in the application;

1.14.4. mandatory deadline on
responding to the required
service;

1.14.5. deadline and the body
where complains shall be filed,
in case of refusal to respond or
not providing services according
to the mandatory legal deadline;

1.15. institution’s annual reports;

1.16. approved annual budget;

1.17. records on institution’s
expenditures;

1.18. Electronic archive of institution’s
information;

1.19. forum for communication with the
citizens in order to receive opinions on
certain topics;

1.20. public procurement annual plan
and

1.21. Other data foreseen under other
istog;

1.14.4. obavezni rok za odgovor
o usluzi koja se zahteva;


1.14.5. rok i organi, gde se
obračaju za žalbu, u slučaju
odbijanja odgovora, ili ne
ponudjenja usluge u
neophodnom zakonskom roku;

1.15. Godišnji izveštaj institucije;

1.16. Usvojen godišnji Budžet;

1.17. Podaci o troškovima institucije;


1.18. Elektronski Arhiv informacija za
instituciju;

1.19. Forum za komuniciranje sa
javnostima (građanima), za osisanju
odredjenih mišljenja;

1.20. Godišnji Plan javnog snabdevanja
i

1.21. Ostali podaci predvidjenih

9/15


me legjislacion tjetër.

2. Ueb faqeja e institucionit publik
gjithashtu duhet të ketë:

2.1. Hartën e Faqes (strukturën e faqes);

2.2. Lidhja (linku) me portalin shtetëror
dhe ueb faqet e institucioneve vartëse;

2.3. Lidhjen (linkun) me Gazetën
Zyrtare të Republikës së Kosovës.


Neni 10
Siguria e ueb faqeve

1. Ueb faqet e institucioneve publike duhet
të ju përmbahen standardeve të sigurisë të
përcaktuara nga Agjencia.

2. Institucionet publike të cilat nuk i
zhvillojnë ueb faqet e tyre konform
standardeve të sigurisë të përcaktuara nga
Agjencia, dhe/apo nuk konsultohen për
zhvillimin e saj me Agjencinë, ueb faqet,
nuk mund t’i hostojn në Qendrën shtetërore
të të dhënave.

3. Agjencia obligohet që para se të hostohet
legislation.

2. Websites of public institutions shall also
contain:

2.1. The sitemap (the web structure);

2.2. link with the state portal and
websites of subordinate institutions;

2.3. link with the Official Gazette of the
Republic of Kosovo;


Article 10
Website security

1. Websites of public institutions shall abide
by security standards defined by the
Agency.

2. Public institutions, which do not develop
their websites in compliance with security
standards defined by the agency, and/or do
not consult the agency on its development,
cannot host their websites in the state data
centre.


3. The Agency is obliged, prior hosting the
drugom legislacijom.

2. Ueb stranica Javne Institucije treba
posedovati:

2.1. Karta Stranice (struktura stranice)

2.2. Veza (link) državnog portala i ueb
stranice zavisnih institucija;

2.3. Veza (link) sa Službenim listama
Republike Kosova;


Član 10
Bezbednost ueb stranica

1. Ueb stranica javne institucije, mora da se
pridržava standardima odredjenih
bezbednosti od strane Agencije.

2. Javne institucije koje ne razvijaju svoje
ueb stranicama standarda odredjenih
bezbednosti odredjena od strane Agencija, i
bez konsultovanja o njihovom razvoju
sa agencijom u ueb stranici , ne mogu da
hostiraju u državnom Centru Podataka.


3. Agencija je obavezna da prije hostiranja

10/15


ueb faqja në qendrën shtetërore të të
dhënave të bëj skanimin e kodit burimor.
Agjencia pas postimit të ueb faqes, konform
zhvillimeve teknologjike, bën skanimin e
ueb faqeve, dhe në rast se gjen mangësi
eventuale në siguri, ajo e njofton
institucionin publik përkatës për marrjen e
masave adekuate për eliminimin e tyre.

4. Të gjitha ueb faqet para se të publikohen
duhet të kenë të vendosur certifikatën e
sigurisë.


Neni 11
Moduli i kërkimit

Ueb faqet e institucioneve publike duhet të
kenë të zhvilluar dhe të funksionalizuar
modulin e kërkimit, i cili duhet të jetë i
vendosur në ballinë. Moduli i kërkimit
duhet të optimalizohet ashtu që dokumentet-
informatat në ueb faqe të gjenden shpejt dhe
lehtë. Kërkimi në bazë të shkronjave të para
të fjalës së parë nga emërtimi i dokumentit-
fajllit, datës, numrit etj., të ngjaj me
shfletuesit më të avancuar në internet.website in the state data centre, to scan the
source code. Upon posting the website, in
compliance with technological
developments, the Agency shall scan the
websites and in case of eventual
deficiencies in security, it shall inform the
relevant public institution on undertaking
adequate measures for their elimination.

4. All websites, before published, shall
place their security certificates.Article 11
Search module

Websites of public institutions shall develop
and functionalise the search module which
shall be placed on the banner page. Search
module shall be optimized so the
documents-information on the website is
found easily and quickly. Search based on
the first letter of the word of the name of
document-file, date, number, etc., shall look
like the most advanced browsers on the
internet.


ueb stranice u državnom Centru Podataka
da izvrši skaniranje izvornog koda.
Agencija nakon postavljanja u ueb stranici,
u skladu sa tehničkim razvojem, izvrši
skaniranje ueb stranice, i ako se suoči sa
eventualnim nedostacima u bezbednosti,
ona informišu javnu instituciju za
preuzimanje adekuatnih mera za
eliminiminiranje istih.
4. Svaka ueb stranica prije objave potrebno
je da postave certifikat bezbednosti.Član 11
Moduli potraživanja

Ueb stranica javnih institucija treba da ima
razvijenu i funksionalizovani modul
potražnje, koji bi trebalo da se postavlja u
načelnu stranicu. Moduli potražnje potrebno
je da bude optimalna tako da dokumenat-
informacije u ueb stranici da se nadje brzo
i lako. Potražnja na osnovu početnih slova
prve reči sa imenovanog dokumenta-fajla,
datuma, boja itd., da liči sa avanciranim
prelistačima interneta.
11/15


Neni 12
Gjuha

Ueb faqja dhe informacionet e publikuara,
duhet të jenë në pajtim me ligjin për
përdorimin e gjuhëve, duke përfshirë edhe
gjuhën angleze.


Neni 13
Lidhja përmes vegëzave në Databazën e
Gazetës Zyrtare të Republikës së Kosovës

Obligohen të gjitha institucionet publike që
pjesën e legjislacionit në ueb faqen e
institucionit ta ndërlidhin (hyperlink) me
legjislacionin e publikuar në ueb faqen
Gazetës Zyrtare.


Neni 14
Reklamat komerciale

Ueb faqet e institucioneve publike nuk
duhet të përmbajnë reklama marketingu me
qëllim komercial, përveç në qoftë se me
ndonjë ligj është përcaktuar ndryshe.Article 12
Language

Website and published information shall be
in compliance with the law on language use,
including English language.Article 13
Connection through links in the Database
of the Official Gazette of the Republic of
Kosovo
All public institutions are obliged to link
(hyperlink) the website containing the
legislation with the website containing the
legislation published on the Official
Gazette.


Article 14
Commercial ads

Websites of public institutions shall not
contain commercial ads for commercial
purposes, unless otherwise specified under
any other law.Član 12
Jezik

Ueb stranica i objavljene informacije, treba
da budu u skladu zakonom za upotrebu
jezika, obuhvatajući i engleski jezik.Član 13
Veza preko vegëzave u Databazi
Službenog Lista Republike Kosova

Obavezuje se svaka javna institucija da deo
legislacije u ueb stranici institucija da se
nadvezuje (hyperlink) sa objavljenom
legislacijom ueb stranice Službenog Lista.Član 14
Komercijalne Reklame

Ueb stranice Službenog Lista ne smeju da
sadrže reklame marketinga sa komercialnim
ciljem, osim ako je u drugom zakonu
odredjeno drugačije.
12/15


Neni 15
Redaktimi dhe përditësimi


1. Njësia përgjegjëse për komunikim e
institucionit, apo në mungesë të saj, zyrtari i
ngarkuar për komunikim me publikun është
përgjegjëse për redaktimin dhe përditësimin
e rregullt të të dhënave në ueb faqen e
institucionit përkatës.

2. Të gjitha njësitë organizative të
institucionit publik obligohen që të
bashkëpunojnë ngushtë me njësinë
përgjegjëse për komunikim të institucionit
publik apo zyrtarin e ngarkuar me këtë
detyrë që të azhurnojnë rregullisht ueb
faqen e institucionit.


Neni 16
Përmirësimi i ueb faqeve

Të gjitha institucionet publike, janë të
obliguara që brenda afatit dymbëdhjetë (12)
mujor nga hyrja në fuqi e këtij Udhëzimi
Administrativ, ueb faqet e tyre t’i
përmirësojnë sipas standardeve të
përcaktuara me këtë Udhëzim Administrativ
si dhe udhëzimet teknike të lëshuara nga
Article 15
Editing and updating


1. The unit of the institution responsible for
communication, or in its absence, the
officer in charge for communication with
the public is responsible for regular editing
and updating of data on the website of the
institution.

2. All organizational units of the public
institution are obliged to closely cooperate
with the institution’s unit responsible for
communication or the officer in charge in
order to regularly update the website of
institution.Article 16
Improving the website

All public institutions are obliged that
within twelve (12) months upon entry into
force of this Administrative Instruction, to
improve their websites according to the
standards established by this Administrative
Instruction and technical instructions issued
by the Agency in compliance with this
Član 15
Uredjivanje i ažuriranje


1. Odgovorna jedinica za komuniciranje
institucije, ili njenim nedostatkom,
zvaničnik koji je opterećen za javno
komuniciranje je je odgovoran za redovno
Uredjivanje i ažuriranje podataka u ueb
stranici dotične institucije.

2. Svaka organizacijona jedinica javne
institucije je obavezna da saradjuje sa
odgovornom jedinicom za komuniciranje sa
javnom institucijom ili zvaničnikom koji je
opterečen sa istim zadacima da azurnira
redovno ueb stranici institucije.Član 16
Popravke ueb stranice

Svaka javna institucija, je primorena da
unutar roka od dvanejst (12) meseci od dana
nastupanja na snagu ovog
Administrativnog Upustva, da njihove ueb
stranice popravljaju prema odredjenim
standardima prema Administrativnog
Upustva kao i tehnička upustva koja su

13/15


Agjencia sipas këtij Udhëzimi
Administrativ.


Neni 17
Obligimi për zbatim

1. Obligohen titullarët e gjitha
institucioneve publike të ndërmarrin të
gjitha masat e nevojshme për zbatimin e
këtij Udhëzimi Administrativë.

2. Obligohen njësit përgjegjëse për
komunikim me publikun ose zyrtarët e
ngarkuar me këtë detyrë në institucionet
përkatëse publike që të ndërmarrin të gjitha
veprimet e nevojshme për zbatimin e këtij
Udhëzimi Administrativ.Neni 18
Mbikëqyrja

1. Mbikëqyrjen e zbatimit të këtij udhëzimi
administrativ e bën Agjencia.


2. Agjencia obligohet që në baza tre (3)
mujore të përgatisë raport të përgjithshëm
Administrative Instruction.Article 17
Obligation to implement

1. Office-holders of all public institutions
are obliged to undertake all necessary
measures to implement this Administrative
Instruction.

2. All units responsible for communication
with the public or officers in charge for this
task in relevant institutions are obliged to
undertake all required actions for
implementation of this Administrative
Instruction.Article 18
Supervision

1. The Agency shall supervise the
implementation of this Administrative
Instruction.

2. Agency, on quarterly basis, is obliged to
draft a general report on the level of
izdate od Agencije prema ovog
Administrativnog Upustva.


Član 17
Obaveza za sprovodjenje

1. Obavezuju se titullari u svakoj javnoj
instituciji da preduzimaju svaku potrebnu
meru za sprovodjenje ovog
Administrativnog Upustva.

2. Obavezuju se odgovorne jedinice za
javno komuniciranje ili zvanuičnici koji su
obterečeni ovim poslovima u dotičnim
javnim institucijama da preduzimaju svaku
potrebnu mëru za sprovodjenje ovog
Administrativnog Upustva.Član 18
Nadgledanje

1. Nadgledanje i sprovodjenje ovog
Administrativnog Upustva izvrši Agencija.


2. Agencija se obavezuje da u tromesečnoj
osnovi (3) da priprema opšti izveštaj za

14/15


për nivelin e zbatimit të legjislacionit të
aplikueshëm për formën dhe përmbajtjen e
ueb faqeve të institucioneve publike dhe tua
paraqes/dërgoj Ministrit dhe Sekretarit të
Përgjithshëm të Ministrisë së Administratës
Publike.


3. Të gjitha mangësitë e identifikuara në
zbatimin e legjislacionit të aplikueshëm për
formën dhe përmbajtjen e ueb faqeve të
institucioneve publike do të adresohen nga
Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë në
mbledhjen e rregullt të Këshillit të
Sekretarëve të Përgjithshëm të Republikës
së Kosovës dhe nga Ministri, sipas nevojës,
në mbledhjet e Qeverisë.Neni 19
Shfuqizimi

Me hyrjen në fuqi të këtij Udhëzimi
Administrativ shfuqizohet Udhëzimi
Administrativ Nr. 03/2011 për Ueb Faqet e
Institucioneve Publike.implementation of applicable legislation
related to the form and contents of public
institutions’ websites and submit the report
to Minister and General Secretary of the
Ministry of Public Administration.3. All deficiencies identified in the
implementation of the applicable legislation
to the form and content of the websites of
public institutions shall be addressed by the
General Secretary of the Ministry at the
regular meeting of the Council of General
Secretaries of the Republic of Kosovo and
by the Minister, where appropriate, at the
Government meetings.Article 19
Repeal

Entry into force of this Administrative
Instruction shall abrogate the
Administrative Instruction No. 03/2011 on
Public Institution’s Websites.


nivo sprovodjenje sprovedene legislacije
za formu i sadržaj ueb stranice u javnoj
instituciji i da postavlja/dostavlja kod
Ministra i generalnog Sekretara u
Ministarstvo Javne Uprave.3. Za svaku manku koja se identificira
tokom sprovodjenja sprovodjene legislacije
o formi i sadržaju ueb stranice u javnoj
instituciji adresiraju se Generalnom
Sekretaru – Ministarstva u redovnoj sednici
Saveta Generalnih Sekretara Republike
Kosova i Ministra, prema potrebi, u
sednicima Vlade.
Član 19
Ukidanje

Nastupanjem na snagu ovog
Administrativnog Upustva, ostaju van
snage ostala Administrativna Upustva br.
03/2011za Ueb stranice Javnih Institucija.15/15


Neni 20
Hyrja në fuqi

Ky udhëzim administrativ hyn në fuqi
shtatë (7) ditë pas nënshkrimit të Ministrit të
Ministrisë së Administratës Publike.Mahir Yagcilar

__________________
Ministër i Ministrisë së Administratës
Publike


Datë: 28/05/2015
Article 20
Entry into force

This administrative instruction shall enter
into force seven (7) days after signed by the
Minister of Ministry of Public
Administration.


Mahir Yagcilar

__________________
Minister of the Ministry of Public
Administration


Date: 28/05/2015
Član 20
Nstupanje na snagu

Ovo administrativno Upustvo nastupa na
snagu sedam dana (7) nakon potpisivanja
Ministra Ministarstva Javne Uprave.Mahir Yagcilar

__________________
Ministar Ministarstva Javne UpraveDatum: 28/05/2015