LIGJI NR. 05/L -021 PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI