RREGULLORE (QRK) - NR. 04/2015 PËR KODIN E MIRËSJELLJES NË SHËRBIMIN CIVIL TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS
Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RREGULLORE (QRK) - NR. 04/2015 PËR KODIN E MIRËSJELLJES NË SHËRBIMIN CIVIL TË
REPUBLIKËS SË KOSOVËS
1
REGULATION (GRK) - NO. 04/2015 ON CIVIL SERVANT CODE OF CONDUCT OF THE REPUBLIC
OF KOSOVO
2
UREDBA (VRK) - BR. 04/2015 O KODEKSU PONAŠANJA U JAVNOJ SLUŢBI REPUBLIKE
KOSOVA
31
Rregullore (QRK) - Nr. 04/2015 për Kodin e mirësjelljes në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, miratuar në mbledhjen e 17 të Qeverisë së Republikës
së Kosovës me vendimin numër Nr.05/17 me datë 07.03.2015.
2
Regulation (GRK) - No.04/2015 on civil servant Code of conduct of the Republic of Kosovo, of approved on 17 meeting of the Government of the Republic of
Kosovo with the deccission No.05/17, date 07.03.2015.
3
Uredba (VRK) - Br.04/2015 o Kodeksu ponašanja u javnoj službi Republike Kosova, usvojenje na 17 sednice Vlade Republike Kosova, odluku Br. 05/17 od
07.03.2015.

1 / 24


Qeveria e Republikës së Kosovës,

Në mbështetje të nenit 93 (4) të
Kushtetutës së Republikës së Kosovës,
Në pajtim me Nenin 6 dhe Nenin 95 të
Ligjit nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil
të Republikës së Kosovës (GZ, nr. 72, 25
qershor 2010), si dhe nenin 19 (6.2) të
Rregullores së Punës së Qeverisë Nr.
09/2011 (GZ, nr. 15, 12 shtator 2011),


Miraton:

RREGULLORE (QRK) - NR.04/2015
PËR KODIN E MIRËSJELLJES NË
SHËRBIMIN CIVIL TË
REPUBLIKËS SË KOSOVËS

KAPITULLI I
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

Neni 1
Qëllimi

1. Kjo Rregullore ka për qëllim të
përcaktoj rregullat e mirësjelljes së
nëpunësve në shërbimin civil të
Republikës së Kosovës për arritjen e
standardeve dhe të vë në dijeni publikun
për sjelljen që duhet të ketë nëpunësi i
shërbimit civil në Republikën e Kosovës.

Government of the Republic of Kosovo,

Pursuant to article 93 (4) of the Constitution
of the Republic of Kosovo, and in
accordance with article, 6 and 95 of Law no.
03/L-149 on Civil Servant of the Republic
of Kosovo (OG, no. 72, 25 June 2010) and
article 19 (6.2) of Regulation no. 09/2011
of the Rules of Procedure of the
Government (OG, no. 15, 12 September
2011),

Approves:

REGULATION (GRK) - NO.04/2015 ON
CIVIL SERVANT CODE OF
CONDUCT OF THE REPUBLIC OF
KOSOVO

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

Article 1
Purpose

1. This Regulation aims to determine the
code of conduct for civil servants in the
civil service of the Republic of Kosovo to
meet the standards and to raise public
awareness about the conduct that Civil
Servant should have in Republic of Kosovo.


Vlada Republike Kosova,

Na osnovu člana 93 (4) Ustava Republike
Kosova, i u skladu sa članovima, 6 i 95
Zakona br.03/L-149 o Civilnoj službi
Republiek Kosova (SL br. 72, 25 jun 2010)
i sa članom 19 (6.2) Pravilnika br. 09/2011
o radu Vlade (SL br. 15, 12 septemar 2011),
Usvaja:

UREDBA (VRK) - BR.04/2015 O
KODEKSU PONAŠANJA U JAVNOJ
SLUŢBI REPUBLIKE KOSOVA


POGLAVLJE I
OPŠTE ODREDBE

Član 1
Cilj

1. Ova uredba ima za cilj da definiše pravila
ponašanja službenika javne službe
Republike Kosova za postizanje standarda i
da upozna javnost sa ponašanjem koje
trebaju imati zaposleni u civilnoj službi na
Republike Kosovu.2 / 24

2. Kjo Rregullore ka për qëllim ruajtjen,
afirmimin dhe ngritjen e dinjitetit dhe
imazhit të nëpunësve civil, e cila ndikon
në rritjen e besimit të qytetarëve në punën
e institucioneve.

Neni 2
Fushëveprimi

1. Dispozitat e kësaj Rregulloreje janë të
detyrueshme për të gjithë nëpunësit civil,
nëse nuk parashihet ndryshe në dispozitat
tjera ligjore.

2. Dispozitave të kësaj Rregulloreje i
nënshtrohen edhe kategoritë:

2.1. Nëpunësit e punësuar në
kabinetet e funksionarëve publik;

2.2. Personeli i punësuar nga
institucionet e administratës në nivel
qendror dhe komunal, përgjegjës për
kryerjen e funksioneve mbështetëse
dhe të mirëmbajtjes;

2.3. Personat e punësuar nga
organizatat private që kryejnë
shërbime në institucionet e
administratës në nivel qendror dhe
komunal;

2.4. Punonjësit, ekspertët të cilët janë
të kontraktuar nga institucionet, për
2. This Regulation aims to preserve, affirm
and raise the dignity and image of the civil
employees, which leads to increased
confidence in the work of institutions.


Article 2
Scope

1. The provisions of this Regulation
shall be obligatory to all civil servants,
unless otherwise provided by other legal
provisions.

2. The provisions of this Regulation shall
be subject to the following categories:

2.1. Civil servants employed in the
Cabinet of public functionaries;

2.2. Personnel employed by institutions
of administration at central and
municipal level, responsible for
providing support and maintenance;


2.3. Persons employed by private
organizations who provide services in
administration institutions at central
and municipal level;


2.4. Employees, experts who are
contracted by institutions to perform a
2. Ova Uredba ima za cilj očuvanj,
afirmaciju i podizanje dostojnastva i
poboljžanje imidža javne službenika koji
utiću na povečanaje poverenja gradjana u
radu institucija.

Član 2
Delokrug

1. Odredbe ova Oredba su obavezujuč za
sve javne službenike, izuzev ako nije
drugačije obezbeđen u drugim zakonskim
odredbama.

2. Odredbama ova Oredba podležu i
sledeče kategorije:

2.1. Službenici zaposleni u kabinetima
javnih funkcionera;

2.2. Osoblje koji radi u institucijama
uprave na centralnom i opštinskom
nivou, odgovorno za podršku i
održavanje;


2.3. Lica zaposlena od privatnih
organizacija koje pružaju usluge u
institucijama uprave na centralnom i
lokalnom nivou;


2.4. Zaposleni, stručnjaci koji su
angažovani od strane institucija za

3 / 24

kryerjen e një shërbimi të caktuar
(marrëveshjet për shërbimet e
veçanta); si dhe

2.5. Praktikantët.

Neni 3
Përkufizimet

1. Për qëllim të kësaj Rregulloreje,
termi nëpunës civil përfshin të gjitha
kategoritë e të punësuarve sipas nenit dy
(2) të kësaj Rregulloreje dhe kategoritë
tjera në paragrafin dy (2) të këtij neni.

2. Të gjitha termat e përdorur në
këtë Rregullore kanë kuptimin e njëjtë
me përkufizimet e dhëna në Ligjin Nr.
03/L-149 për Shërbimin Civil të
Republikës së Kosovës.

Neni 4
Parimet themelore të Shërbimit Civil


1. Nëpunësit civil gjatë ushtrimit të
detyrave të tyre janë të obliguar t’iu
përmbahen parimeve themelore të Ligjit
Nr.03/L-149 për Shërbimin Civil:

1.1. Ligjshmëria– Nëpunësit civil
ushtrojnë të gjitha detyrat në bazë të
Kushtetutës, instrumenteve të
aplikueshme ndërkombëtare si dhe
certain service (agreements for special
services);


2.5. Interns.

Article 3
Definitions

1. For purposes of the Regulation, the term
civil servant includes all categories of
employees according to article two (2) of
this Regulation and other categories in
paragraph two (2) of this Article.

2. All terms used in this Regulation have the
same meanings with definitions in Law
No.03/L-149 on Civil Service of the
Republic of Kosovo.


Article 4
Fundamental principles of the Civil
Service

1. The civil servants during
performance of their duties are obliged to
adhere to basic principles of the Law
No.03/L-149 on Civil Service:

1.1. Legality – Civil servants shall
exercise their duties based on
Constitution, and international
legislation in force;
obavljanje određenih usluga (specijalni
aranžmani za usluge); kao i


2.5. Pripravnici.

Član 3
Definicije

1. U svrhe ova Oredba, termim javni
službenik obuhvata sve kategorije
zaposlenih prema članu dva (2) ova Oredba
i ostale kategorije u stavu dva (2) ovog
člana.

2. Ostali upotrebleni termini u ovpj Uredbi
imaju isto značanje kao i definicije date u
Zakonu Br.03/L-149 o Civlinoj službi
Republike.


Član 4
Opšta Načela Javne Sluţbe


1. Javni službenici, tokom obavljanja
njihovih zadataka treba da se pridržavaju
opštim načelima iz Zakona Br.03/L-149 o
civilnoj službi:

1.1. Zakonitost – Javni službenici, sve
njihove zadatke obavljajuna osnovu
Ustava, primenjivih medjunarodnih
instrumenata i važečeg zakonodavstva;

4 / 24

legjislacionit në fuqi;

1.2. Jodiskriminimi - Nuk lejohet
kurrfarë diskriminimi i drejtpërdrejtë
apo i tërthortë në bazë të racës,
ngjyrës, gjinisë, gjuhës, fesë,
mendimeve politike ose të tjera,
prejardhjes kombëtare a shoqërore,
lidhjes me ndonjë komunitet, pronës,
gjendjes ekonomike, sociale,
orientimit seksual, lindjes, aftësisë së
kufizuar ose ndonjë statusi tjetër
personal;

1.3. Detyrimi për t’iu përgjigjur
kërkesave - Nëpunësit civil duhet t’u
përgjigjen dhe të reagojnë shpejt ndaj
kërkesave, iniciativave ose ankesave
të dorëzuara nga individët,
organizatat private ose organe të tjera
të administratës publike;

1.4. Efektshmëria dhe efikasiteti -
Nëpunësit civil duhet të sigurojnë
zbatimin e thjeshtë dhe ekonomik të
rregullave dhe procedurave
administrative për përmbushjen e
objektivave të administratës në
interesin publik, në të mirë të
administratës publike dhe të
qytetarëve;

1.5. Përgjegjësia - Nëpunësit civil
janë të detyruar që të raportojnë,


1.2. Non-discrimination - No direct or
indirect discrimination is allowed on
the basis of race, colour, sex, language,
religion, political or other opinion,
national or social origin, association
with a community, property, economic,
social, sexual orientation, birth,
disability or other personal status;
1.3. Obligation to respond to requests
- Civil servants should respond and
react quickly to requests, initiatives or
complaints submitted by individuals,
private organizations or other public
administration bodies;


1.4. Effectiveness and efficiency -
Civil servants should provide simple
and economical implementation of
rules and administrative procedures to
achieve the objectives of administration
and public interest and good public
administration and citizens;1.5. Responsibility - Civil servants are
obliged to report, explain and respond


1.2. Nediskriminacija - Nije
dozvoljena nikakva direktna niti
indiretktna diskriminacija po osnovu
rase, boje, pola, jezika, veroispovesti,
političkog ili drugog mišljenja,
nacionalnog ili socijalnog porekla,
povezanosti sa nekom zajednicom,
imovine, ekonomskog, društvenog
stanja, seksualnog opredeljenja,
rođenja, ograničene spobnosti ili
drugog ličnog statusa;

1.3. Obaveza da se odgovori na
zahteve – Javni službenici treba da
odgovore i brzo reaguju na zahteve,
inicijative ili žalbe koje podnose
pojedinci, privatne organizacije ili
drugi organi javne uprave;


1.4. Efektivnost i efikasnost - Javni
službenici moraju obezbedititi
jednostavnu i ekonomičnu primenu
administrativnih pravila i procedura za
ostvarivanje ciljeva u administraciji i u
javnom interesu i o korist javne uprave
i građana;1.5. Odgovornost - Javni službenici su
dužni da prijave, objasne i da bude

5 / 24

shpjegojnë dhe të përgjigjen për
pasojat e vendimeve, veprimeve dhe
mosveprimeve të tyre administrative;

1.6. Paanësia dhe pavarësia
profesionale - Nëpunësit civil nuk u
lejohet njëanshmëria, që do të thotë të
ketë një predispozitë në favor të një
rezultati të caktuar gjatë vlerësimit të
një situate, duke shkaktuar si
rrjedhojë një dëm të pajustifikueshëm
për interesin e përgjithshëm ose për të
drejtën e palëve të tjera të interesuara;

1.7. Transparenca - Nëpunësit civil
ruajnë konfidencialitetin e
informacionit, që kanë në zotërim,
por pa cenuar zbatimin e detyrimeve
që dalin nga legjislacioni që ka të bëjë
me qasjen në dokumente publike.
Proceset në shërbimin civil janë të
hapura për publikun;

1.8. Shmangia e konfliktit të
interesit - Nëpunësit civil duhet të
mos lejojnë që interesat e tyre private
të bien ndesh me pozitën e tyre
publike, të shmangin kryerjen e
detyrave private ose publike, që bien
ndesh me pozitën e tyre dhe që mund
të krijojnë konflikt interesi. Nëpunësit
civil veprojnë në pajtim me dispozitat
e kësaj Rregulloreje dhe Ligjit
përkatës për shmangien e konfliktit të
to consequences of decisions, actions
and inactions of their administration;


1.6. Impartiality and professional
independence - Civil servants should
not remain impartial, which means to
have a predisposition in favour of a
particular outcome during assessment,
therefore by causing an unjustifiable
harm to public interest or to the right of
other interested parties;


1.7. Transparency - Civil servants
shall keep confidentiality of
information at their disposal, but
without prejudice to obligations arising
from legislation related to access to
public documents. Processes in the civil
service are open for public;


1.8. Avoiding conflict of interest- The
civil servant shall not allow his private
interests to interfere with his public
position, to avoid performing of any
private or public duty, that will be in
contradiction with their position and
that could create a conflict of interest.
civil servants shall act in accordance
with the provisions of this Regulation
and the respective relevant Law to
avoid conflicts of interest;
odgovorni za posledice odluka,
njihovih administraivnih postupka i
nepostupaka;

1.6. Nepristrasnost i profesionalna
nezavisnost - Javni službenici ne smeju
biti pristrasni, što znači da ne smeju
imati predispoziciju u korist određenog
rezultata tokom procene situacije, koja
ima za posledicu neopravdanu štetu
po javni interes ili pravima stranaka
drugih zainteresovanih strana;


1.7. Transparentnost - Javni
službenici čuvaju poverljivost
informacija na raspolaganju, ali bez
ugrožavanja izvršavanja obaveza koje
proističu iz zakonodavstva u vezi sa
pristupom javnim dokumentima.
Procesi u javnoj službi su otvoreni za
javnost;

1.8. Izbegavanje konflikta interesa -
Javni službenici ne bi trebalo da
dozvole da se njihovi privatni interesi
sukobljavaju sa njihovim javnim
položajem, da izbegavaju obavljanje
privatnih ili javnih,dužnosti, koje su u
suprotnosti sa njihovom pozicijom I
koje bi mogle da stvore sukob interesa.
Javni službenici postupaju u skladu sa
odredbama ovog zakona i relevantan
Zakonima vazencim za izbegavanje

6 / 24

interesit;

1.9. Parimi i mundësive të
barabarta për komunitete dhe gjini
– Komunitetet dhe pjesëtarët e tyre
kanë mundësi të barabarta për
pjesëmarrje në shërbimin civil në
institucionet e administratës qendrore
dhe komunale. Mundësi të barabarta
për pjesëmarrje në shërbimin civil në
organet e administratës publike kanë
pjesëtarët e dy gjinive.

KAPITULLI II
RREGULLAT E MIRËSJELLJES SË
NËPUNËSVE CIVIL

Neni 5
Mirësjellja e Nëpunësve Civil

1. Nëpunësit civil në punën e tyre
udhëhiqen nga parimi i pavarësisë
profesionale, integritetit personal,
përgjegjshmërisë dhe ndershmërisë.

2. Nëpunësit civil duhet t’i kryejnë
punët dhe detyrat në mënyrë të drejtë dhe
efikase.

3. Nëpunësit civil duhet t’i
shfrytëzojnë mjetet financiare publike në
mënyrë të drejtë dhe të mos i keqpërdorin
ato.1.9. The principle of equal
opportunities for communities and
gender – Communities and their
members shall have equal opportunity
to participate in the civil service in
institutions of central and local
administration. Members of both
genders shall have equal opportunity to
participate in the civil service and
public administration bodies.

CHAPTER II
CIVIL SERVANTS RULES OF
CONDUCT

Article 5
Civil Servants Code of Conduct

1. Civil servants in their work shall act
leaded by the principle of professional
independence, personal integrity,
accountability and honour.

2. Civil Servants should perform tasks
and duties fairly and efficiently.


3. Civil servants should use public funds
fairly and not abuse them.sukoba interesa;

1.9. Princip jednakih mogućnosti za
zajednice i rodove - Zajednice i
njihovi pripadnici imaju jednake
mogućnosti da učestvuju u javnoj
službi u institucijama centralne i
lokalne administracije. Jednake
mogućnosti za učešće u civilnoj službi,
u organima javne uprave imaju
pripadnici oba pola.


POGLAVLJE II
PRAVILA PONAŠNJA JAVNIH
SLUŢBENIKA

Član 5
Ponašanje civlnih sluţbenika

1. Javni službenici, u njihovm radu treba
da se rukovode načela profesionalne
nezavisnosti, ličnim integriteta poštenja.


2. Civlnih službenici, njihov epsolove i
zadatke traba da obavljaju na pravilan i
efikasan način.

3. Civlnih službenici treba da koriste javna
finansijaks sredstva na pravilna način i da ih
ne zloupotrebljavaju.7 / 24

4. Nëpunësit civil nuk duhet, në
asnjë mënyrë, të keqpërdorin pozitën e
tyre zyrtare për interesin e tyre personal
apo interesin e dikujt tjetër.

5. Nëpunësit civil gjatë ushtrimit të
detyrës së tyre zyrtare duhet të krijojnë
dhe të ruajnë besimin e organit ku
punojnë dhe atyre të cilëve iu shërbejnë.

6. Nëpunësit civil ushtrojnë detyrat e
tyre në mënyrë profesionale, me
përgjegjësi dhe të pavarur, pa u ndikuar
nga të tjerët.

7. Nëpunësit civil duhet t’i
përmbushin detyrat e tyre në mënyrë
transparente dhe të atillë që mundëson
marrjen e informatave të palëve të
interesuara, mundësinë e dialogimit me
qytetarët dhe organizatat e interesit si dhe
mbikëqyrjen legjitime.

Neni 6
Masat mbrojtëse

1. Nëse nëpunësi civil konsideron se
nga ai kërkohet të veprojë në
kundërshtim me ligjin, etikën në punë, që
rezulton në shkeljen e rregullave të Kodit
të Mirësjelljes, shkeljet e këtilla duhet të
paraqiten tek organi kompetent në pajtim
me legjislacionin në fuqi.

4. Civil servants should not, in any
manner, misuse their official position for
personal interest or others interest.


5. Civil servants during performance of
their official duties shall establish and
maintain the trust of the body where they
work and those they serve.

6. Civil Servants shall exercise their duties
in a professional, responsible and
independent manner and with no influence
from outside.

7. Civil servants should perform their duties
in a transparent manner and such that allows
receiving information from interested
parties, the possibility of dialogue with
citizens and organizations of interest as well
as legitimate oversight.


Article 6
Measures of protection

1. When a civil servant considers he or
she is being required to act in accordance
with the law, ethics in work resulting in
violation of this Code of Conduct rules,
such violations must be submitted to the
competent authority in accordance with
applicable law.

4. Civlnih službenici, en smeju ni na koji
način zloupotrebiti njih službeni položaj u
njihovm ličnom interesu ili u interesu nekog
drugog.

5. Civlnih službenici, tokom vršenja
njihovog službenog zadataka treba da
stvore i očuvaju poverenja organa u kojem
rade i onih kojima služe.

6. Javni službenici, njihove zadatke
obavaljaju profesionalno, odgovorno i
nezavisno, bez uticaja sa spolja.


7. Javni službenici, njiohe zadatke treba da
ispune na transparentan način i na način koji
omogučuje dobijanje informacija od
zainteresovanih strana, omogučuje vodjenje
dijaloga sa gradjanima i interesnim
organizacijama i lgitimno nadgledanje.


Član 6
Zaštitne Mere

1. Ako javni službenik smatra da se
od njega traži da postupa suprotno zakonu,
etici na poslu, što dovodi do kršenja pravila
Kodesksa ponašanja, takva kršenja moraju
se prijaviti nadležnom organu u skladu sa
važećim zakonodavstvom.8 / 24

2. Nëpunësit civil duhet të
përmbahen prej situatave që në çfarëdo
mënyre pengojnë marrjen e vendimeve të
drejta dhe efikase e që kanë të bëjnë me
hartimin dhe zbatimin e politikave të
shërbimit civil.

3. Nëpunësit civil duhet të ruajnë
sekretin zyrtar. Nëpunësit civil edhe pasi
që të pushojnë së ushtruari detyrën duhet
të vazhdojnë t’i përmbahen ruajtjes së
sekretit zyrtar në pajtim me Ligjin
përkatës për klasifikimin e informatave
dhe rregullat e sigurisë si dhe Ligjin
përkatës për mbrojtjen e të dhënave
personale.
Neni 7
E drejta e asocimit dhe nëpunësi civil

1. Nëpunësi civil mund të jetë anëtar
i ndonjë partie politike, i ndonjë
organizate a shoqate tjetër politike ose i
ndonjë bashkësie fetare.

2. Nëpunësit civil i ndalohet
zhvillimi i veprimtarive partiake dhe
fetare, organizatave dhe shoqatave
politike (partive politike) në institucionet
e shërbimit civil.

3. Nëpunësi civil duhet të përmbahet
nga angazhimi i tij aktiv në aktivitetet
politike gjatë orarit të punës në shërbimin
civil dhe nuk duhet të marr pjesë në
2. Civil servants should refrain from
situations that in any way, interfere on
making the right and efficient decisions
related to drafting and implementing the
civil service policies.


3. Civil servants shall keep the official
secret. The civil servants, even after leaving
the job, shall continue to keep confidence
regarding the duty exercised, in accordance
with the relevant Law on classification of
information and safety rules and relevant
Law on the protection of personal data.


Article 7
The right of Association of Civil Servant

1. The civil servant can be a member
of any political party or other political
organization or association or of any
religious community.

2. Civil servant is prohibited to
exercise political and religious,
organizations and political associations
(political parties) activities in institutions of
civil service.

3. The civil servant should refrain from
his active engagement in political activities
during performing the work in the civil
service and should not participate in
2. Javni službenici treba da se uzdrže
od situacija koje na bilo koji način ometaju
donošenje pravih i efikasnih odluka koje se
odnose ne projektovanje i sprovođenje
politika civilne službe.


3. Javni službenici treba da čuvaju službenu
tajnu. Javni službenici, čak i nakon
napuštanja posla, treba da nastave da se
pridržavaju očuvanju tajnosti, u skladu sa
Zakonom važečim o klasifikaciji
informacija i sigurnosnih propisa i Zakona
važečim o zaštiti ličnih podataka.


Član 7
Pravo pristupanja i javni sluţbenik

1. Civilni službenik može da bude član
političke stranke ili neke druge političke
organizacije ili udruženja ili verske
zajednice.

2. Civilnom službeniku se zabranjuje
vršenje partijskih i verskih delatnosti,
političkih organizacija i
udruženja(političkih partija) u insitucijama
civilne službe.

3. Javni službenici treba da se uzdrže od
aktivnog angažovanja u političkim
aktivnostima u obavljanju svojih poslova u
civilnoj službi, a ne bi trebalo da učestvuju

9 / 24

aktivitete politike, që mund të rrezikojë
ose që duket se mund të rrezikojë
paanësinë e tij në punën e tij si nëpunës
civil.

4. Nëpunësi civil nuk bën të jenë të
diskriminuar, apo t’i mohohen të drejtat
për shkak të përkatësisë partiake,
bindjeve të tyre politike apo fetare.

5. Nëpunësi civil mund të merret me
veprimtari sindikale dhe të jetë anëtar i
sindikatave të ndryshme, në pajtim me
ligjin.

Neni 8
Sjellja e nëpunësit civil ndaj qytetarit


1. Gjatë ushtrimit të detyrës
nëpunësit civil duhet të:

1.1. sillen në mënyrë profesionale dhe
të respektojnë parimin e barazisë,
duke përjashtuar çdo sjellje
diskriminuese ndaj qytetarëve;

1.2. përmbahen nga kufizimi i të
drejtave të qytetarëve, përveç kur një
kufizim i tillë është i bazuar me ligj;

1.3. sillen në mënyrë të përmbajtur
ndaj qytetarëve, si dhe me një kujdes
të veçantë ndaj të moshuarve dhe
political activities that could risk or appear
to compromise their impartiality in their
work as civil servants.


4. The civil servant cannot be
discriminated or his/her rights cannot be
denied because of his/her political
persuasions, political or religious beliefs.

5. The civil servant can be engaged in
trade-union activities and can be a member
of different trade-unions in accordance with
the law.

Article 8
Conduct of a Civil Servant toward the
citizen

1. During performing the task, civil servant
shall:

1.1. respect the principle of equality,
excluding every discriminating conduct
towards the citizens;


1.2. be restrained from limiting the
rights of citizens, except when such
limiting is in accordance with the law;

1.3. act in restrained manner toward the
citizens, and with a special care toward
older people and people with
u političkim aktivnostima koje bi mogle
ugroziti ili izgledaju da mogu ugroziti
njihovu nepristrasnost u njihovm radu, kao
javni službenici.

4. Javni službenik ne može biti
diskriminisan, ili da mu se uskraćuju prava
zbog partijske pripadnosti, njegovih
političkih ili verskih uverenja.

5. Javni službenik može se baviti
sidikalnom kativnošču i da bude člana
raznih sindikata, u skladu sa zakonom.


Član 8
Ponašanje javnih sluţbenika prema
gradjanima

1. U toku obavljanja svojih zadataka,
javnislužbenici treba:

1.1. da poštuju načelo
ravnopravnosti,isključujući svako
diskriminatorskoponašanje prema
gradjanima;

1.2. da se uzdrže od ograničenja
pravagrađanima, izuzev ako to
ograničenje imazakonskog osnova;

1.3. da se ponašaju uzdržano prema
gradjanima kao sa posebnom pažnjom
prema starijimosobama i onima sa

10 / 24

personave me aftësi të kufizuar;

1.4. paraqiten në mënyrë korrekte dhe
me përgjegjshmëri gjatë komunikimit
të drejtpërdrejtë me qytetarët ose
nëpërmjet formave tjera të
komunikimit.

Neni 9
Sjellja e nëpunësit civil ndaj stafit
politik

1. Nëpunësit civil janë të obliguar që
të respektojnë dhe të sillen në mënyrë
korrekte dhe të përgjegjëshme ndaj stafit
politik.

2. Duhet të ofrojnë njohuritë dhe
aftësitë e tyre në mënyrë që të mbështesin
dhe zbatojnë me nderë dhe paanshmëri
politikat e përcaktuara nga institucionet e
caktuara.

3. Nëpunësit civil duhet t’i ofrojnë
stafit përkatës politik raporte të detajuara
dhe me korrektësi në pajtim me ligjin.

Neni 10
Sjellja e nëpunësit civil ndaj
udhëheqësve

1. Nëpunësit civil duhet të zbatojnë
politikat e veprimit të udhëheqësve
drejtues dhe sjellja e tyre duhet të jetë në
disabilities;

1.4. shall present himself/herself in a
correct and responsible manner during
their direct communication with
citizens or through other forms of
communication.

Article 9
Conduct of a Civil Servant toward the
Political Staff

1. Civil servants are obliged to respect
and act in a correct and responsible manner
towards political staff.


2. Should provide their knowledge and
skills in order to implement with honour
and impartially the determined policies set
forth by certain institutions.


3. Civil servants should implement
with honour and impartially the determined
policies set forth by certain institutions.

Article 10
Conduct of the Civil Servant toward the
Managers

1. Civil servants should implement
governing policies of leaders and their
behaviour should be in full compliance with
posebnim potrebama;

1.4. da se pristojno i odgovorno
ponašaju, tokom neposrednog
komuniciranja sa gradjanima ili kroz
druge oblike komunicaranja


Član 9
Ponašanje javnih sluţbenika prema
političkom osoblju

1. Javni službenici su dužni da poštuju
i da se pristojno i odgovorno ponašaju
prema političkom osoblju.


2. Treba da pokazuju njihovo znanje i
njihove sposbnosti kako bi podržali i
sprovodii časno i nepristarsno politike
utrdjenih od strane odredjenih institucija


3. Javni službenci treba da podnesu
odgovarajučem političkom osoblju detaljne
izveštaje i na korektan način, u skladu sa
zakonom.
Član 10
Ponašanje javnih sluţbenika prema
rukovodiocima

1. Javni službenici treba da sprovode
politike delovanja vodečih rukovodilaca i
njihovo ponašanje treba da bude u

11 / 24

përputhje të plotë me legjislacionin në
fuqi.

2. Nëpunësit civil duhet t’i ushtrojnë
detyrat e tyre bazuar në planin e punës
dhe objektivat e përcaktuara nga
udhëheqësit drejtues.

3. Nëpunësit civil duhet t’i paraqesin
problemet që shfaqen gjatë ushtrimit të
detyrës dhe të diskutojnë për gjetjen e
zgjidhjeve më efikase me udhëheqësit
drejtues.

4. Në rast të emërimit të udhëheqësit
drejtues të ri, nëpunësit civil duhet të
informojnë atë me kohë dhe në mënyrë të
saktë për të gjitha çështjet, në mënyrë që
të sigurojnë vazhdimësinë e punës në
fushën përkatëse në institucion.

Neni 11
Sjellja e udhëheqësve ndaj stafit


1. Udhëheqësi duhet të jetë shembull
i mirësjelljes për stafin që e udhëheq, si
dhe t’i përmbahet rregullave të
mirësjelljes gjatë ushtrimit të detyrës.


2. Udhëheqësi duhet të respektoj
dinjitetin, personalitetin, idetë dhe
iniciativat si dhe të nxitë bashkëpunimin
applicable law.


2. Civil servants shall exercise their
tasks based on the work plan and objectives
determined by the managing authority.


3. Civil servants shall present problems
that occur during exercising and discuss on
finding the most effective solutions with the
managers.


4. In case of appointment of a new
managing authority, the civil servants shall
inform it on time and in a correct manner
on every issue in order to assure the
continuity of the work in the relevant field
of institution.

Article 11
Conduct of Leading Directors towards
staff

1. Leading Director should be an
example of conduct for their staff, and
strictly adhere to the Code of Conduct
during exercise of duty.


2. Manager must respect the dignity,
personality, ideas and initiatives in order to
promote governing cooperation of civil
potpunosti u skladu sa važećim zakonima.


2. Javni službenici treba da obavljaju
svoje dužnosti na osnovu njihovih planova
rada i radnih ciljeva utvrdjenih od strane
vodečih rukovodilaca.

3. Javni službenici treba da pijave
probleme koji se javljaju tokom vršenja
dužnosti i da diskutuju o efiaksnim
rešenjima sa vodećim rukovodiocima.


4. U slučaju imenovanja novog
vodečeg rukovodioca , javni službenici
treba da ga obavesti na vreme i precizan
način o svim pitanjima, kako bi se
obezbedio kontinuitet rada u odgovarajučoj
oblasti u neinstituciji.

Član 11
Ponašanje rukovodilacaprema osoblju


1. Rukovodioci treba da budu primer
dobrog ponašanja za osoblje sa kojim
rukovode, i da se strogo pridržavaju
kodeksa o ponašanju prilikom obavljanja
svojih zadataka.

2. Rukovodioci treba da poštuju
dostojanstvo, ličnost, ideje i inicijative i da
podstiću saradnju sa osobljem sa kojima

12 / 24

e nëpunësve civil që i udhëheq,
njëkohësisht të ruajë të drejtën për
vendimmarrje.

3. Udhëheqësi duhet t’i nxitë
nëpunësit civil në kryerjen e detyrave
mirë dhe me kohë, respektim reciprok,
marrëdhënie të mirë bashkëpunimi dhe
shembull i mirë në shërbim ndaj
qytetarëve.

4. Udhëheqësi duhet t’i mbrojë të
drejtat e nëpunësve civil që udhëheq dhe
në asnjë mënyrë nuk i lejohet t’i shkelë
dhe kufizoj të drejtat e tyre.


5. Udhëheqësi duhet të vlerësoj në
mënyrë të barabartë, objektive dhe
efikase sjelljen e nëpunësve civil të cilët i
udhëheq dhe të mos bëj favorizimin e
ndonjë nëpunësi civil.

6. Udhëheqësi duhet t’i ofrojë
nëpunësve civil mundësi të barabarta të
zhvillimit të karrierës, ngritjes
profesionale dhe motivim për efektivitetit
në punë.

7. Udhëheqësi duhet të kërkoj nga
stafi që të respektojë orarin e punës.servants, at the same time retain the right to
decision-making,


3. Manager should encourage civil
servants to perform tasks well and on time,
mutual respect, cooperation and good
relations and good example of service to
citizens.


4. The manager must protect the rights
of civil servants they manage and in any
way is not allowed to violate and restrict
their rights.


5. Manager should consider equally,
objectively and efficiently conduct of
officers who lead and do not favour any
civil servant.


6. The manager should provide the
civil servants equal opportunities for career
development, professional development and
effectiveness work motivation.


7. Manager should require from civil
servants to respect the work schedule.rukovodi, i da istovremeno treba da zadrže
pravo za odlučivanje.


3. Rukovodioci treba da zaštite prava
civlnih službenika sa kojima rukovode i
nikako ne smeju da krše i ograniće njihova
prava.4. Rokovodioci treba da na jednak,
objektivan i efikasan način procene
ponašanje civlnih službenika kojima
rukovode i da ne favorizju bilo koji javni
službenik.

5. Rukovodioci treba da da pružaju
civlnih službenicima jednake mogućnosti za
razvoja karijere, stručno uzdizanje, i
motivisnaje na efikasnost na poslu.


6. Leader državni službenici treba da
obezbede jednake mogućnosti za razvoj
karijere, promocije i motivacije za
efektivnost na radu


7. Supervisors should ask the staff to respect
working hours.
13 / 24

Neni 12
Sjellja e nëpunësit civil me stafin


1. Nëpunësit civil, gjatë ushtrimit të
detyrës, reciprokisht duhet të sillen me
mirësjellje, pa marrë parasysh
nacionalitetin, bindjen fetare, politike,
gjininë, gjendjen shëndetësore dhe
familjare.

2. Nëpunësit civil duhet të
respektojnë punën e njëri-tjetrit si dhe të
bashkëpunojnë në mënyrë që të ngrisin
efikasitetin dhe cilësinë në punë.

3. Nëpunësit civil duhet të kenë
kujdes të mos i pengojnë nëpunësit civil
tjerë në kryerjen e detyrave të rregullta të
punës.

4. Kritika ndaj kolegëve në punë
duhet të jetë e përgjegjshme dhe
profesionale.

5. Marrëdhëniet ndërmjet nëpunësve
civil bazohen në respektin e ndërsjellë, si
dhe në ruajtjen e dinjitetit dhe
personalitetit të nëpunësit civil.

Article 12
Conduct of the Civil Servant with the
Staff

1. Civil servants, during performing
their tasks shall reciprocally act with
courtesy, regardless nationality, religion,
politics, gender, health or family conditions
(status).


2. Civil servants should respect each
other’s work and shall cooperate in order to
increase the efficiency and quality at work.


3. Civil servants should be careful not
to impede other civil servants during
performing their regular tasks.


4. The critics toward the colleagues at
work should be responsible and
professional.

5. Relations between civil servants are
based in hierarchic rules and reciprocal
respect, and on the protection of
employee’s dignity and personality.

Član 12
Ponašanje javnih sluţbenika prema
osoblju

1. Javni službenici u toku obavljanja
svojih zadataka, treba da se uzajamno
pristojno ponašaju, bez obzira na njihovu
nacionalnu pripadnost, veru, političko
ubedjenje, pol, zdravstveno ili porodično
stanje.

2. Javni službenci treba da uzajamno
poštuje rad ejdni prema drugih i da
saradjuju kako bi povečali efiaksnost i
kvaliteta u radu.

3. Civilni službenici treba da vode
računa da ne ometaju u radu drugih civlnih
službenika tokom obavljanja redovnih
radnih zadataka.

4. Kritika prema kolegama na radu
treba da bude odgovorna i profesionalna.


5. Odnosi izmedju javnih službenika
zasnivaju se na na obostrano poštovanje,
kao i na očuvanja dostojanstva i ličnosti
civini službenika.


14 / 24

Neni 13
Sjellja e nëpunësit civil ndaj mjeteve të
informimit

1. Nëpunësit civil nuk duhet të bëjnë
publike informatat në lidhje me punën e
tyre pa autorizim përkatës.

2. Nëpunësëve civil nuk u lejohet të
zbulojnë informatat sekrete në lidhje me
punën.

3. Gjatë dhënies së deklaratave publike,
nëpunësit civil në asnjë mënyrë nuk u
lejohet të japin informata të pasakta dhe
mendime personale në lidhje me çështjet
në shërbimin civil.

4. Nëpunësit civil çdo kritikë publike
ndaj udhëheqësit duhet ta argumentojnë
me informata të verifikuara dhe të
paraqitura paraprakisht tek udhëheqësi i
tyre.

Neni 14
Parandalimi i konfliktit të interesit

1. Nëpunësi civil gjatë ushtrimit të
detyrave dhe përgjegjësive të tij duhet të
veproj në mbrojtje të interesit publik dhe
nuk ka të drejtë që interesin e tij privat ta
vë para interesit publik.

2. Nëpunësi civil ushtron funksionin
Article 13
Conduct of Civil Servant toward media


1. Civil servants shall not make public
information regarding their work without
the permit of their manager.

2. Servants are not allowed to disclose
secret information regarding the work.


3. During giving public statements, civil
servants in any way are not allowed to
provide inaccurate information and
personal opinion regarding issues in civil
service.

4. Civil servants, each public critic toward
the manager shall argument with verified
information and shall communicate to their
manager in advance.


Article 14
Prevention of conflict of interest

1. The civil servant during performing
their tasks and responsibilities should act to
protect the public interest and is not entitled
to put his private interest before public
interest.

2. The civil servant performs its
Član 13
Ponašanje civilnih sluţbenika prema
sredtvima javnog informisanja

1. Javni službenici ne smeju da čine javnim
informacije u vezi sa njihovim radom, bez
odobrenja njihovih rukovodilaca.

2. Javni službenici ne smeju da otkriju
poverljive informacije u vezi sa radom.


3. Prilikom davanja javnih izjava, javnim
službeniima ni na koji način nije dozvoljeno
da daju netačne inforamacije niti lična
mišljenju u vezi sa pitanjima javne službe.


4. Javni službenici, svaku javnu kritiku
prema rukovodiocima trebaju da dokažu sa
potvrdjenim informacijama a koje su ranije
saopštene njihovim rukovodiocima


Član 14
Sprečavanje sukoba interesa

1. Civilni službenici u obavljanju
svojih dužnosti i odgovornosti mora da
deluje u cilju zaštite javnog interesa i nema
pravo da svoj privatni interes stave ispred
javnog interesa.

2. Javni službenik obavlja svoju

15 / 24

e tij në pajtim me Ligjin përkatës për
parandalimin e konfliktit të interesit duke
përfshirë por mos u kufizuar në Kodin
përkatës Penal të Republikës së Kosovës,
Ligjin përkatës për Shërbimin Civil të
Republikës së Kosovës dhe në Ligjin
përkatës për parandalimin e konfliktit të
interesit në ushtrimin e funksionit
publik.

3. Nëpunësi civil gjatë kryerjes së detyrës
kur ka dijeni për ekzistimin e konfliktit të
interesit është i detyruar që:

3.1. të identifikoj nëse ka një konflikt
të mundshëm të interesit;

3.2. të ndërmarrë hapat e nevojshëm
për të shmangur vet konfliktin e
interesit.

4. Në rast se nëpunësi civil është në
dyshim për ekzistimin apo jo të një
konflikti të interesit lidhur me të ai duhet
ta njoftoj dhe të këshillohet sa më parë
me udhëheqësin e drejtpërdrejtë apo
organin udhëheqës.

5. Çdo udhëheqës dhe organ udhëheqës
në shërbimin civil duhet të marr të gjitha
masat e nevojshme për të parandaluar dhe
zgjidhur çfarëdo rasti të konfliktit të
interesit.

function in accordance with relevant Law
on prevention of conflicts of interest,
included but not limited to, relevant
Criminal Code of the Republic of Kosovo,
relevant Law on Civil Servants of the
Republic of Kosovo and relevant Law on
Prevention of Conflict of Interest in
exercising public function.


3. Civil Servant during performing the
duty when is aware of existing conflict of
interest shall be required to:

3.1. to identify if there is a potential
conflict of interest;

3.2. to take the necessary steps to avoid
conflicts of interest itself,


4. If the civil servant is suspicious of
the existence or not of a conflict of interest
related to it, he/she should notify and
consult the manger or leading authority as
soon as possible.


5. Every manager and leading authority
in the civil service shall take all necessary
measures to prevent and resolve any case of
conflict of interest.


funkciju u skladu sa važećim Zakonom za
sprečavanje sukoba interesa, uključujući ali
ne ograničavajući se na, važečim
Krivičnog zakonika Republike Kosovo,
Zakon važečim o civilnoj službi Republike
Kosovo i Zakon važečim o sprečavanju
sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija.3. Javni službenik, tokom obavljanja
zadataka,kada ima saznanja o postojanaju
sukoba interesa dužan je da:

3.1. utvrdi dali postoji moguči sukob
interesa;

3.2. preduzme potrebne korake da bi
sam izbegavao sukob interesa,


4. Ukoliko je javni službenik u
nedoumci o postojanju ili nepostojanju
sukoba interesa u vezi sa njim on o tome
treba što pre obavestiti neposrednog
rukovodioca ili rukovodečeg organa i
konsultovati se sa njim.

5. Svaki rukovodilac ili rukovodeči
organ u javnoj službi treba da preduzme i
sve neophodne mere da se spreči i reši bilo
kakav slučaj sukoba interesa.16 / 24

Neni 15
Shmangia e konfliktit të interesit

1. Udhëheqësi i drejtpërdrejtë në
bazë të të dhënave që disponon, duhet të
ndërmerr masat e nevojshme që të
shmanget emërimi ose zgjedhja e një
personi në pozicione në të cilat mund të
lindë ose ka konflikt të interesit.

2. Nëpunësi civil nuk mund të
ngarkohet me detyra që mund të çojnë në
lindjen e konfliktit të interesit.

3. Nëpunësi civil i cili ka interesa që
vazhdimësia e zotërimit të tyre do të
përbënte rrezik real për lindjen e
konfliktit të interesit dhe do të sillte
përjashtimin e vazhdueshëm nga
veprimtaria e tij zyrtare ose pamundësinë
për të ushtruar detyrat zyrtare, duhet të
heqë dorë ose t’i transferoj këto interesa
në mënyrë që të shmangë konfliktin e
interesit.

Neni 16
Angazhimi i nëpunësit civil jashtë
institucionit

1. Me veprimtari të jashtme të
nëpunësit civil kuptojmë çdo lloj
angazhimi të rregullt ose të kohë pas
kohshëm jashtë institucionit me pagesë
ose pa pagesë.
Article 15
Avoiding Conflict of Interest

1. The immediate manager based on
the available data shall take the necessary
measures to avoid the appointment or
election of a person to position in which
may arise or exist a conflict of interest.


2. The civil servant cannot be charged
with tasks that may lead to a conflict of
interest.

3. The civil servant, who has
ownership interests of their continuity
would constitute a substantial risk of
conflict of interest and will cause
continuous suspension of his official
activity or inability to perform official
duties, shall resign or transfer these interests
in order to avoid the conflict of interest.Article 16
Engagement of the Civil Servant outside
Institution

1. Outside activity of a civil servant
shall mean any kind of regular or occasional
commitment outside institution, paid or
free.

Član 15
Izbegavanje sukoba interesa

1. Neposredni predpostavljeni, na
osnovu raspoloživih podataka, treba da
preduzme odgovarajuće mere kako bi se
izbeglo imeovanje ili izbor lica na poziciju
u kojoj može da nastaje ili postoji sukobi
interesa.

2. Javnom službeniku ne mogu se
odrediti zadaci koji mogu dovesti do
sukoba interesa.

3. Javni službenik koji ima interese čiji
nastavak raspolaganja bi predstvaljajo
realnu opsanost nastanka sukoba interesa i
doveo bi do stalnog isključenja iz njegove
zvanične delatnosti ili sprečenosti da
obavlja službene dužnosti, treba da podnese
ostavku ili da te interese prenese kao kako
bi se izbegao sukob interesa.Član 16
Angaţovanje javnog sluţbenika van
institucije

1. Pod spoljnom aktivnošću civlnih
službenika podrazumava se razume svako
redovno ili povremeno angažovanje van
institucije uz plaćanje ili besplatno.


17 / 24

2. Nëpunësi civil nuk duhet të
angazhohet në një veprimtari të jashtme,
që pengon kryerjen e detyrës së tij zyrtare
dhe që cenon në çfarëdo mënyre,
realizimin e objektivave të institucionit.

3. Nëpunësi civil për angazhimin e
jashtëm duhet t’i njoftoj paraprakisht
udhëheqësin drejtues dhe njësinë e
personelit.

4. Angazhimi i nëpunësit civil në
kuadër të veprimtarive sindikale ose të
përfaqësimit të nëpunësve civil ose
veprimtaritë mësimdhënëse, hulumtuese
dhe trajnuese, janë të lejueshme kur ato
nuk pengojnë në kryerjen e detyrës dhe
nuk bien ndesh me natyrën e punës.

5. Qeveria sipas propozimit të
ministrisë përgjegjëse për administratë
publike përcakton rregullat e klasifikimit
të një veprimtarie të jashtme si të
lejueshme ose jo.

Neni 17
Dhuratat

1. Nëpunësi civil nuk mund të
pranoj dhurata apo favore tjera për vete
as për anëtarët e familjes që kanë të bëjnë
më ushtrimin e detyrave zyrtare përveç
dhuratave protokollare ose të rastit në
pajtim me dispozitat e Kodit përkatës
2. The civil servant shall not be
engaged in outside an activity that impedes
performance of official duties and that
affects in any way, the realization of
objectives of the institution.

3. The civil servant for outside
engagement should notify in advance the
manager, and personnel unit.


4. Engagement of the civil servant
within the trade-union activities or the
representation of civil servant or teaching
activities, research and training, are allowed
only if they do not interfere in performance
of duty and are not in contradiction with the
nature of duty.

5. Government according to the
proposal of the ministry responsible for
public administration shall determine the
classification rules of external activity, as
permitted or not.

Article 17
Gifts

1. Civil servants shall not accept gifts
or other favours for themselves nor for
family members related to the exercise of
official duties except occasional gifts or
protocol in accordance with the provisions
of the relevant Criminal Code of the
2. Civlnih službenik ne sme biti
angažovan u nekoj spoljnoj delatnosti, koja
ometa obavljanje njegovih službenih
dužnosti i i koja sputava na bilo koji način,
ostvarivanje ciljeva institucije.

3. Civlnih službenik, o angažovanju van
institucije, treba da unapred obavesti
rukovodiaca, i kadrovsku jedinicu.


4. Angažovanje civlnih službenika u okviru
sindikalne aktivnosti ili zastupanja javne
službenika ili nastavne istraživačke i trening
delatnosti su dozvoljene ukoliko ne ometaju
obavljanje dužnosti i nisu u sukobu sa
prirodom posla.


5. Vlada, na predlog nadležnog
ministarstva za javnu upravu utvrdjuje
pravila klasifikacije odredjene spoljne
delatnosti kao dozveljene ili nedozvoljene
spoljne aktivnosti

Član 17
Pokloni

1. Javni službenici ne mogu primati
poklone ili druge pogodnosti za sebe ili za
članove porodice koji se odnose na vršenje
službenih dužnosti osim protokolarnih ili
prigodnih poklona u skladu sa odredbama
Krivičnog zakonika važečim Republike

18 / 24

Penal të Republikës së Kosovës dhe me
Ligjin përkatës për Parandalimin e
Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e
Funksionit Publik.

2. Dhurata protokollare konsiderohen
dhuratat e sjellura nga përfaqësuesit e
vendeve të huaja dhe organizatave
ndërkombëtare gjatë vizitave dhe rasteve
tjera apo dhuratat e sjellura në kushte të
ngjashme.

2. Nëse dhurata e rastit nuk është e
karakterit personal, ajo menjëherë bëhet
pronë e institucionit punëdhënës.

3. Nëpunësi civil nuk mund të
pranoj dhurata monetare.

4. Çdo dhuratë e pranuar nga
nëpunësi civil duhet të paraqitet dhe të
regjistrohet te zyrtari përgjegjës i
institucionit punëdhënës civil i cili është i
ngarkuar për regjistrimin e dhuratave.

5. Nëpunësi civil duhet ta informoj
me shkrim udhëheqësin e tij nëse i është
ofruar ose dhënë një dhuratë pa
paralajmërim ose në rrethana specifike.
Në rast se nëpunësi civil është drejtues i
institucionit duhet ta informoj Agjencinë
kundër Korrupsionit.


Republic of Kosovo and relevant Law on
Prevention of Conflict of Interest in the
Exercise of Public Function.


2. Gifts protocol are considered gifts
brought by representatives of foreign
countries and international organizations
during visits and other occasions or gifts
brought in similar conditions.


3. If the random gift is not of personal
character it immediately becomes the
property of the employing institution.

4. The civil servant shall not accept
monetary gifts.

5. Any gift received by the civil
servant should be presented and registered
to the official institution responsible who is
in charge of registration gifts.


6. The civil servant should inform
his/her manager in writing if any gift was
offered or given without warning or in
specific circumstances. If the civil servant is
the head of institution must inform the
Agency against Corruption.Kosovo ili sa Zakonom važečim o
sprečavanju sukoba interesa u vršenju
javnih funkcija.


2. Protokolarnim poklonima se
smatraju poklono koje donose predstavnici
stranih država i međunarodnih organizacija
tokom poseta i drugih prilika ili poklono
doenetih u sličnim uslovima.


3. Ako prigodni poklon nije lične
prirode, odmah postaje vlasništvo institucije
poslodavca.

4. Javni službenici ne mogu primati
novčane poklone.

5. Svaki poklon koji primi javni
službenik treba da se prijavi i upiše kod
odgovornog javne službenika institucije
poslodavca koji je zadužen za registrovanje
poklona.

6. Javni službenik treba da pismeno
obavesti njegovog rukovodioca ako mu je
ponuđen ili dat poklon bez najave ili u
specifičnim okolnostima. Ako je civilnih
službenik šef institucije treba da obaveste
Agenciju za borbu protiv korupcije.
19 / 24

Neni 18
Reagimi ndaj ofertave

1. Në qoftë se nëpunësit civil i ofrohet
një avantazh i padrejtë, ai duhet:

1.1. ta refuzojë, pa pasur
nevojë ta pranojë atë për ta përdorur
si provë;

1.2. të përpiqet që ta
identifikojë personin që i bën ofertën;


1.3. të raportojë përpjekjen, sa më
shpejt që të jetë e mundur, tek eprori i
tij ose te njësia e personelit;

1.4. të vazhdojë punën normalisht,
sidomos për problemin për të cilin
avantazhi i padrejtë është ofruar.

Neni 19
Detyrimet tjera të nëpunësit civil gjatë
periudhës së punësimit në
administratën publike


Nëpunësit civil nuk i lejohet ta përdorë
detyrën zyrtare që të nxisë ose të detyroj
ndonjë person tjetër për të realizuar
ndonjë përfitim financiar ose të çdo lloji
tjetër përfitimi me interes personal.

Article 18
Responding to offers

1. If an unfair advantage is offered to the
civil servant, he/she must:

1.1. refuse, without having to accept it,
to use it as evidence;


1.2. try to identify the person who is
making the offer;


1.3. report the effort as soon as
possible, to his supervisor or personnel
unit;

1.4. continue to work normally,
especially for the problem to which the
unfair advantage is offered.

Article 19
Other obligations during civil
employment period in Public
Administration


The civil servant is not allowed to use their
official positions to encourage or obligate
any other person to carry out any financial
or any other benefit a personal interest.


Član 18
Reagimi ndaj ofertave

1. Ako se civlnih službeniku nudi neka
nepravedna pogodnost , on treba da:

1.1. je odbije, bez potrebe da je prihvati
kao dokaz;


1.2. pokuša da identifikuje osobu koja
vrši ponudu;


1.3. prijavi pokušaj što je pre moguće,
kod njegovog pretpostavljenog ili u
kdrovskoj jedinici;

1.4. nastavi da radi normalno, posebno
na problem zbog kojeg je nepravedna
pogodnost pundjena.

Član 19
Ostale obaveze za vreme zaposlenosti u
javnoj upraviCivlnih službenik ne sme da koristi svoj
službeni položaj da podstakne ili primora
bilo koje drugo lice da ostvari bilo kakvu
finansijsku korist ili bilo kakvu drugu
korist u ličnom interesu.


20 / 24

Neni 20
Prona shtetërore

Nëpunësit civil duhet ta menaxhojnë me
kujdes pronën shtetrore, e cila u është
caktuar për ushtrimin e funksioneve të
tyre, dhe nuk bën ta shfrytëzoj atë për
arsye ose përfitime personale si dhe
nëpunësi civil nuk lejohet të shfrytëzoj
pronën shtetrore si mjet ose pasuri për
zhvillimin e veprimtarisë personale
ekonomike ose të aktiviteteve të
paligjshme.

Neni 21
Orari i punës

Nëpunësit civil duhet ta respektojë dhe
shfrytëzoi orarin e punës në përputhje me
legjislacionin në fuqi. Kjo kohë nuk
shfrytëzohet për asnjë qëllim tjetër,
përveçse në rastet kur shfrytëzimi i saj
për qëllime të tjera është i autorizuar
zyrtarisht në pajtim me legjislacionin në
fuqi.

Neni 22
Veshja dhe paraqitja e nëpunësit civil


1. Veshja dhe paraqitja e nëpunësit civil
duhet të jenë serioze, për ta përfaqësuar
sa më denjësisht institucionin në pajtim
me legjislacionin në fuqi.
Article 20
State property

Civil servants should carefully manage
public property, which is assigned to
exercise their functions, and not use it for
personal reasons or benefits, and civil
servants are not allowed to use public
property as a tool for development of
personal commercial or illegal activities.
Article 21
Working hours

Civil servant shall respect and use the
working hours in accordance with the
legislation in force. This time shall not be
used for any other purpose, unless when its
use to other purposes and is officially
authorized in accordance with the
legislation in force.


Article 22
Dress Code and appearance of the Civil
Servant

1. Civil servants should be dressed, and
presented in a serious manner, in order to
present institution with dignity in
accordance with the legislation in force.
Član 20
Drţavna imovina

Javni službenici trebaju pažljivo da
upravljaju javnom imovinom, koja je
odredjena za obavljanje njihovih funkcija, a
ne smeju da je koriste u lične svrhe ili
koristi i javni službenicima nije dozvoljeno
da koriste javnu imovinu kao sredstvo ili
imovinu za razvoj lične privredne delatnost
ili nezakonitih aktivnosti.Član 21
Radno vreme

Civlnih službenici treba da poštuju i koriste
radno vreme u skladu sa važečim
zakonom. Ovo vreme se ne koristi u druge
svrhe, osim ako je njeno koriščenje u druge
svrhe zvanično ovlašćeno u skladu sa
važećim zakonom.Član 22
Odevanje i nastup javnih sluţbenika


1. Odevanje i nastup civlnih službenika
treba da budu ozbiljni, da bi što dostojnije
predstavili instituciju u skladu sa vađeim
zakonodavstvom.

21 / 24


2. Çdo nëpunës civil është i obliguar të
bartë kartelën identifikuese të
institucionit që përfaqëson në vendin e
dukshëm gjatë tërë orarit të punës.

KAPITULLI III
DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE

Neni 23
Zbatimi

1. Njësia e personelit është e detyruar të
njoftoj nëpunësit civil me rregullat e
mirësjelljes që duhen respektuar nga
nëpunësit civil.

2. Shkelja e rregullave të kësaj
Rregulloreje bëhet shkak për marrjen e
masave disiplinore në pajtim me
legjislacionin në fuqi.

3. Udhëheqësi i drejtperdrejt i nëpunësit
civil ka përgjegjësi të kontrollojë nëse ai
zbaton rregullat e përcaktuara në këtë
Rregullore dhe të propozojë ose të marrë
masat e duhura disiplinore për shkeljet e
tij.
Neni 24
Regjistrimi i masave

1. Çdo institucion i administratës
publike duhet të komunikojë
Departamentin e Administrimit të

2. Every civil servant is obliged to carry the
identification card of institution that
represent during working hours.


CHAPTER III
FINAL PROVISIONS

Article 23
Implementation

1. Personnel Unit is obliged to inform civil
servants with the code of conduct and
which should be respected by the civil
servant.

2. Violation of rules of this Regulation is
due to disciplinary action in accordance
with the legislation in force.


3. The manager of civil servant is
responsible to control if it complies with
the rules set out in this Regulation and to
propose or take appropriate disciplinary
measures for its violations.

Article 24
Registration of Measures

1. Each institution of public
administration should communicate to the
DCSA any disciplinary measure taken

2. Svaki javni službenik je dužan da celo
radno vreme nosi identifikacionu karticu
institucije koju predstavlja.


POGLAVLJE III
ZAVRŠNE ODREDBE

Član 23
Implementacija

1. Kadrovska jedinica je dužna da upozna
civlnih službenike sa pravilima kodeksa
koje treba poštovati u celosti.


2. Kršenje pravila iz ovog Oredba postaje
razlog za preduzimanje disciplinskih mera
u skladu sa važećim zakonodavstvom.


3. Vodeči rukovodilac civlnih službenika je
odgovorna da kontroliše sprovodjenje
prvaila propisanih u ovom Oredba i da
predloži adakvatne disciplinske mere za
kršenje istog.

Član 24
Registrovanje mera

1. Svaka institucija javne uprave treba
da saopšti pri DACS svaku disciplinsku
mere preduzetu prema nekom službeniku, u

22 / 24

Shërbimit Civil (DASHC) për çdo masë
disiplinore të marrë ndaj nëpunësit civil
brenda dhjetë (10) ditëve nga marrja e
masës për shkak të shkeljes të kësaj
Rregulloreje.

2. DASHC i regjistron të gjitha
masat disiplinore në Regjistrin Qendror
të Nëpunësve Civil.


Neni 25
Promovimi

Zyra e Kryeministrit/Zyra për Qeverisje
të Mirë bashkë me Ministrinë përkatëse
për Administratë Publike me qëllim që të
gjithë nëpunësit civil të jenë të informuar
për hyrjen në fuqi të kësaj Rregulloreje
obligohet të bëjë publikimin dhe
promovimin e saj.Neni 26
Shfuqizimi

Me hyrjen në fuqi të kësaj Rregulloreje
shfuqizohet Kodi i Mirësjelljes për
Nëpunësit Civil nr. 01/2006.
against civil servant within ten (10) days of
receipt of the measure civil servants due to
violation of the this Regulation.2. DCSA shall register all disciplinary
measures in the Central Civil Registry.Article 25
Promotion

Office of the Prime Minister / Office on
Good Governance in cooperation with the
Ministry for Public Administration are
obliged to publish and promote upon entry
in to force of the Regulation with the aim of
informing all civil servants.
Article 26
Repeal

Upon entry into force of this Code shall be
repealed the Code of Conduct for Civil
Servants no. 01/2006.
roku od deset (10) dana od dana
preduzimanja mere civlnih službenike zbog
kršenja ovog Oredba.2. DACS registruje sve disciplinske
mere u Centralni Regista javnih službenika.Član 25
Promocija

Kancelarija Premijera / Kancelarija
vladavina za dobro u saradnji sa
Ministarstvom za državnu upravu
upravljanje je sa ciljem da svi civilni
službenici budu informisani o stupanju na
snagu ovog zakona je dužna da ga objavi i
promoviše ga.Član 26
Prestanak vaţenja

Stupanjem na snagu ovog Kodeksa prestaje
da važi Kodeks o ponašanju Civilnih
službenika br. 01/2006.