RREGULLORE NR. 17/2011 PËR KLASIFIKIMIN DHE DEKLASIFIKIMIN E INFORMACIONEVERepublika e Kosovës
Republika Kosovo - Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – GovernmentRREGULLORE
NR. 17/2011
PËR KLASIFIKIMIN DHE DEKLASIFIKIMIN E INFORMACIONEVE

REGULATION
NO. 17/2011
ON CLASSIFICATION AND DECLASSIFICATRION OF INFORMATION

PRAVILNIK
BR. 17/2011
O KLASIFIKACIJI I DEKLASIFIKACIJI INFORMACIJA

2

Qeveria e Republikës së Kosovës,
Në mbështetje të nenit 93 (4) të Kushtetutës së
Republikës së Kosovës,
Në pajtim me nenin 7 paragrafi 3 pika (iii) të
Ligjit nr. 03/L – 063 për Agjencinë e Kosovës
për Inteligjencë, nenin 51 të Ligjit nr. 03/L-
178 për Klasifikimin e Informacioneve dhe
Verifikimin e Sigurisë, (Gazeta Zyrtare nr.76,
10.08.2010), si dhe nenin 19 (6.2) të
Rregullores së Punës së Qeverisë Nr. 09/2011
(Gazeta Zyrtare nr.15, 12.09.2011),
Miraton


RREGULLORE NR. 17/2011
PËR KLASIFIKIMIN DHE
DEKLASIFIKIMIN E
INFORMACIONEVE

Neni 1
Qëllimi

Kjo rregullore ka për qëllim përcaktimin e
procedurës së klasifikimit, deklasifikimit,
degradimit, ngritjes se nivelit të klasifikimit të
informacionit si dhe delegimin e kompetencës
për klasifikimin e informacioneve nga
institucionet publike të Republikës së
Kosovës.

Government of Republic of Kosovo,
Pursuant to Article 93 (4) of the Constitution
of the Republic of Kosovo,
Article 7, paragraph 3, point (iii) of the Law
No. 03/L-063 on the Kosovo Intelligence
Agency, Article 51 of the Law No. 03/L-178
on Classification of Information and
Security Clearance (Official Gazette No. 76,
10.08.2010), and Article 19 (6.2) of the
Government Rules of Procedure No.
01/2011 (Official Gazette No. 15,
12.09.2011),
Approves,

REGULATION NO. 17/2011
ON CLASSIFICATION AND
DECLASSIFICATION OF
INFORMATION

Article 1
The Purpose

The purpose of this Regulation is to define
the procedure for classification,
declassification, degradation and level
upgrade of classified information as well as
the delegation of competency for the
classification of information by the public
institutions of the Republic of Kosovo.

Vlada Republike Kosova,
Na osnovu člana 93 (4) Ustava Repubilke
Kosova,
U skladu sa članom 7. st.3. tačka (iii) Zakona
br. 03/L – 063 o Kosovskoj obaveštajnoj
agenciji, članom 51. Zakona br. 03/L-178 o
klasifikaciji informacija i verifikaciji
bezbednosti (Slubeni list br.76, 10.08.2010), i sa
članom 19 (6.2.) Pravilnika o Radu Vlade Br.
09/2011 (Službeni List Br.15, 12.09.2011),

Usvaja


PRAVILNIK BR. 17/2011
O KLASIFIKACIJI I DEKLASIFIKACIJI
INFORMAICJA


Član 1
Cilj

Ovaj pravilnik ima za cilj utvrdjivanje
procedure za klasifikaciju, deklasifikaciju,
degradiranje, podizanje nivoa klasifikacije
informacije kao i utvrdjivanje nadležnosti za
klasifikaciju informacija od javnih institucija
Republike Kosova.


3

Neni 2
Fushëveprimi

Kjo rregullore zbatohet nga të gjitha
institucionet publike të Republikës së
Kosovës, të cilat prodhojnë, mbajnë dhe
administrojnë me informacion të klasifikuar.


Neni 3
Përkufizimet

1. Shprehjet e përdorura në këtë rregullore
kanë këto kuptime:

1.1 Klasifikim – aktin apo procesin përmes
te cilit informacioni përcaktohet si
informacion i klasifikuar.

1.2 Autoriteti i Klasifikimit- çdo person i
përcaktuar në nenin 7 të Ligjit nr. 03/L
178 për Klasifikimin e Informacioneve
dhe Verifikimin e Sigurisë qe ka
kompetence origjinere apo të deleguar
për klasifikimin e informacioneve.

1.3 Deklasifikim- ndryshimi i statusit nga
niveli i informacionit të klasifikuar në
informacion te paklasifikuar.
1.4 Degradim – ndryshimi i statusit të
informacionit nga një nivel i përcaktuar
në nivel me të ultë të klasifikimit të
informacionit.
1.5 Drejtuesi i institucionit publik-zyrtarin
me të larte të shërbimit civil të një organi
Article 2
Scope

This Regulation shall be applicable to all
public institutions of the Republic of
Kosovo, which produce, keep and
administer classified information.


Article 3
Definitions

1. the terms used in this Regulation shall
have the following meaning:

1.1. Classification shall mean the act or
process of classifying information.


1.2. Classification Authority shall be any
person as defined by Article 7 of the
Law No. 03/L-178 on Classification of
Information and Security Clearance
holding the original or delegated
competence for the classification of
information.
1.3.Declassification shall mean a change in
status from classified to unclassified
information.
1.4.Degradation shall mean a change in
status from a previously defined level
to a lower level of classified
information.
1.5. Public institution manager shall mean
the highest civil service officer of a
Član 2
Delokrug

Ovaj pravilnik sprovode sve javne institucije
Republike Kosova koje proizvode, drže i
upravljaju sa klasifikovanim informacijama.Član 3
Definicije

1. Izrazi uportevljeni u ovom pravilniku imaju
sledeća značenja:

1.1.Klasifikacija – znači akt ili proces preko
kojeg se informacija utvrdjuje kao
klasifikovana informacija.

1.2.Autoritet za klasifikaciju – svako lice
utvrdjeno u čl.7. zakona br. 03/L 178 o
klasifikaciji informacija i verifikaciji
bezbednosti koje je izvorno nadležan ili
ovlaščen za klasifikaciju informacija.


1.3.Deklasifikacija – izmena statusa sa nivoa
klasifikovanih informacija na
neklasifikovanu inforamciju.
1.4.Degradiranje – izmena statusa inforamcija
sa jednog utvrdjenog nivoa na niži nivo
klasifikacije informacije.

1.5.Rukovodilac javne institucije - najviši
zvaničnik civilne službe nekog javnog
4

publik në nivelin e sekretarit të
përgjithshëm, shefit ekzekutiv apo cilës
do pozitë tjetër të barasvlershme me
këto.
1.6 Informacion-njohuri qe mund te
komunikohet ne çfarëdo forme.
1.7 Informacion i Qeverise se huaj-
informacion i dhënë Republikës së
Kosovës nga një qeveri e huaj apo
organizate qeveritare ndërkombëtare.

1.8 Bartësit e autorizuar të
informacioneve të klasifikuara –
personi i cili ka në posedim
informacionin e klasifikuar, ka leje të
vlefshme të sigurisë dhe i plotëson
kushtet tjera të përcaktuara me ligj.
1.9 Autoriteti Verifikues- nënkupton
Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë


Neni 4
Autoriteti i Klasifikimit të Informacionit

1. Autoriteti kompetent për klasifikim dhe
deklasifikim te informacioneve është
Institucioni publik i cili e ka prodhuar atë
informacion.

2. Autoriteti i klasifikimit vendos për nivelin
e klasifikimit te informacionit varësisht
prej shkalles se demit qe do ti shkaktonte
interesave te sigurisë të Republikës së
Kosovës publikimi i paautorizuar i tyre.

public body at the level of general
secretary, chief executive officer or
any other position of the same rank as
these.
1.6. Information shall mean knowledge that
may be communicated in any form.
1.7. Foreign government information shall
mean information received by
Republic of Kosovo from a foreign
government or international
government organisation.
1.8. Authorized holder of classified
information shall mean the person
holding classified information, who is
granted with security clearance and
meets other terms as defined by law.

1.9.Clearance Authority shall mean the
Kosovo Intelligence Agency.


Article 4
Information Classification Authority

1. The competent authority for the
classification and declassification of
information shall be the public
institution that produces the
information.
2. Classification authority shall decide on
the level of classification of information
depending from the level of damage that
the unauthorized publication of
information may cause to security
interests of the Republic of Kosovo.
organa na nivou generalnog sekretara,
izvršnog načelnika ili bilo kog drugog
ekuivalentnog položaja.

1.6.Informacija – saznanje koje se može
sopštititi u bilo kakvom obliku.
1.7.Informacija strane vlade – informacija
data Republici Kosovu od neke strane
vlade ili vladine medjunarodne
organizacije.

1.8.Ovlaščeni nosioci klasifikovanih
informacija – lice koje raspolaže
klasifikovanom informacijom, koje ima
važeću bezbednosnu dozvolu i koje
ispunjava ostale uslove utvrdjenih
zakonom.
1.9.Autoritet za verifikaciju - znaći Kosovska
obaveštajna agencija.


Član 4
Autoritet za klasifikaciju inforamcija

1. Nadležni autoritet za klasifikaciju i
deklasifikaciju informacija je javna
institucija koja je prozvela tu
informaciju.

2. Autoritet za klasifikaciju odlučuje o
nivou klasfikacije informacije, zavisno
od visine štete koja bi bila naneta
interesima bezbednosti Republike
Kosova njihovim neovlaščenim
objavljivanjem.
5

Neni 5
Nivelet e Klasifikimit

1. Informacioni mund të klasifikohet në
nivelet:

1.1. Tepër sekret
1.2. Sekret
1.3. Konfidencial
1.4. E kufizuar

2. Përcaktimin e nivelit të klasifikimit të
informacionit është kompetent ta bëjë
institucioni publik që e ka prodhuar
informacionin.

Neni 6
Kriteret e klasifikimit

1. Të gjitha institucionet publike të cilat
krijojnë dhe administrojnë informacione
të klasifikuara duhet të bëjnë klasifikimin
e informacioneve nëse është e nevojshme
dhe nëse:

1.1. ka te beje me sigurinë publike;
1.2. ka te beje me mbrojtjen, planin
ushtarak, sisteme armesh apo
operacione, veprimtari shkencore,
teknologjike, ekonomike,
financiare qe lidhen me interesat
thelbësore te sigurisë se
Republikës së Kosovës; dhe
1.3. të gjitha informacionet të cilat
vlerësohet se mund të paraqesin
Article 5
Levels of Classification

1. Information may be classified at the
following levels:

1.1. Top Secret
1.2. Secret
1.3. Confidential
1.4. Restricted

2. The level of the classification of
information shall be defined by the
public institution producing the
information.

Article 6
Classification Criteria

1. All public institutions creating and
administering classified information
shall classify information if needed
and if:


1.1. It is a matter of public safety;
1.2. it deals with protection, military
plan, arms’ system or
operations, scientific,
technological, economic or
financial activity linked to the
fundamental security interests of
the Republic of Kosovo; and
1.3. all information assessed that may
represent unacceptable risk for
Član 5
Nivoi klasifikacij

1. Informacija se može klasifikovati na
sledećim nivoima:

1.1. Strogo povrljivo,
1.2. Povrljivo,
1.3. Konficenciajalno,
1.4. Ograničena

2. Za utvrdjivanje nivoa klasifikacije
informacija nadležna je javna institucija
koja je proizvela informaciju.


Član 6
Kriterijumi klasifikacije

1. Sve javne institucije koje stvaraju i
upravljaju falsifikovanim informacijama
treba da vrše klasifikaciju informacija
ako je potrebno i ako se to:


1.1. odnosi na javnu bezbednost;
1.2. odnosi na zaštitu, vojni plan, sistem
naoružanja ili kooperacija, naučnu,
tehnološku, ekonomsku, financijsku
delatnost koje su vezane za suštinske
interese bezbednosti Republike
Kosova; i

1.3. sve ifnormacije za koje se proceni da
mogu predstavljati neprihvatljivu
6

rrezik të papranueshëm për
interesat e Republikës së Kosovës.


Neni 7
Procesi i identifikimit te informacionit qe
duhet te klasifikohet
1. Të gjitha institucionet të cilat prodhojnë
dhe administrojnë informacione të
klasifikuara janë të obliguara të
themelojnë komision vlerësues.

2. Qëllimi i krijimit të komisionit vlerësues
është identifikimi i llojeve të
informacionit qe prodhon institucioni të
cilat duhet të klasifikohen si dhe
rekomandimi i nivelit të klasifikimit.

3. Komisioni vlerësues themelohet me
vendim të drejtuesit brenda institucionit
ku prodhohet dhe administrohet
informacioni.


4. Komisioni vlerësues përbëhet nga tre (3) e
më shumë anëtarë brenda institucionit
publik ku prodhohet informacioni, të cilët
janë të pajisur me leje të sigurisë.


5. Komisioni vlerësues bënë identifikimin e
llojeve të informacionit qe prodhon
institucioni të cilat duhet të klasifikohen si
dhe rekomandon nivelin e klasifikimit.

interests of the Republic of
Kosovo.


Article 7
Process of Identification of Information to
be Classified
1. All institutions producing and
administering classified information
are obliged to establish an
Assessment Commission.

2. The Commission is to identify the
types of information produced by the
institution that need to be classified
and to recommend the level of their
classification.

3. Assessment Commission shall be
established with the decision of the
institution manager producing
purpose of the Assessment and
administering information.

4. Assessment Commission comprises
three (3) or more members within
the public institution producing the
information, who are granted with
security clearances.

5. Assessment Commission shall
identify types of information
produced by the institution that
needs to be classified and
recommends its level of
opasnost po interese Republike
Kosovo.


Član 7
Proces identifikacije infomracija koje treba
da se klasifikuju
1. Sve insittucije koje proizvode ili
upravljaju klasifikovanim informacijama
su obavezne da formiraju komisiju za
procenu.

2. Cilj formiranja komisije za procenu je
identifikacija vrsta informacije koje
proizvodi institucija a koje treba da se
klasifikuju kao i preporučivanje nivoa
klasifikaciji.

3. Komisija uza procenu formira se
odlukom rukovodioca unutar institucije
u kojoj se proizvodi i upravlja
informacijama.


4. Komisija za procenu sastoji se od tri (3)
i vše članova unutar javne institucije u
kojoj se proizvodi informacija, koji su
opremljeni bezbednosnom dozvolom.


5. Komisija za procenu vrši identifikaciju
vrsta informacija koje proizvodi
institucija, koje treba da budu
klasifikovane i preporučuje nivo
klasifikacije.
7


6. Pas identifikimit të llojit të informacionit
te cilat i prodhon institucioni, komisioni
vlerësues brenda afatit 45 ditësh harton
listën e informacioneve te cilat duhet te
klasifikohen dhe rekomandon nivelin e
klasifikimit.

7. Lista e informacioneve iu dërgohet për
miratim drejtuesit dhe e njëjta mund të
plotësohet dhe ndryshohet me krijimin e
rrethanave të reja.

8. Drejtuesi i institucionit pas pranimit të
listës se rekomanduar nga Komisioni
vlerësues merr vendim për miratimin e
listës së informacionit duke marr parasysh
nivelin e rekomanduar.


Neni 8
Kohëzgjatja e klasifikimit

1. Informacioni qëndron i klasifikuar vetëm
gjersa kërkon mbrojtje. Përveç nëse
autoriteti i klasifikimit e ka caktuar një
datë ose ngjarje të veçante për
deklasifikim duke marrë parasysh
kohëzgjatjen e ndjeshmërisë se
informacionit afatet në vijim vlejnë për
deklasifikim automatik dhe atë:

1.1. Informacionet e klasifikuara ne
nivelin TEPER SEKRET ato
qëndrojnë te klasifikuara (25) vite.
classification.
6. After identifying the type of
information produced by the
institution, the Assessment
Commission shall, within 45 days,
draw up a list of information that
need to be classified and recommend
the level of classification.
7. List of information shall be sent for
approval to the institution manager
and the same may be supplemented
and/or modified depending on new
circumstances.
8. Manager of institution once
receiving the recommended list by
the Assessment Commission shall
make a decision approving the list of
information taking into account the
recommended level.

Article 8
Duration of Classification

1. Information shall remain classified
only as long as there is a need for
protection. Unless the classification
authority has set a date or special
event for declassification the
following deadlines shall be valid for
automatic declassification taking into
account the duration of sensitivity of
information:
1.1. Classified information, level TOP
SECRET, shall remain classified
for 25 years.

6. Nakon identifikacije vrste informacije
koja proizvodi insititucija, komisija za
procenu u roku or 45. dana sstavlja
spisak inforamcija koja treba da se
klsaifikuju i preporučuje nivo
klasifikacije.

7. Spisak informacija dostavlja se na
usvajanje rukovodiocu i isti se može
dopuniti i izmeniti nastajanjem novih
okolnosti.

8. Rukovodilac insittucije, nakon usvajanja
preporučenog spiska od strane Komisije
za procenu donosi odluku o usvajanju
spiska informacija uzimajući u obzir
preporučeni nivo.


Član 8
Vreme trajanja

1. Informacija ostaje klasifikovana samo
dok zahteva zaštitu. Osim ako je
autoritet za verifikaciju odredio poseban
datum ili dogadjaj za deklasifikaciju
uzimajući u obzir trajanje osetljivosti
informacije, sledeći rokovi važe za
automatsku deklasifikaciju i to:


1.1. Informacije klasifikovane na nivou
STROGO POVRLJIVO ostaju
klasifikovane (25) godina.
8

1.2. Informacionet e klasifikuara ne
nivelin SEKRET qëndrojnë te
klasifikuara (15) vite.
1.3. Informacionet e klasifikuara ne
nivelin KONFIDENCIAL qëndrojnë
te klasifikuara (5) vite.
1.4. Informacionet e klasifikuara ne
nivelin E KUFIZUAR qëndrojnë te
klasifikuara (1) vit.

2. Përjashtimisht nga nen-paragrafët 1,2,3
dhe 4 të këtij neni mund te zgjatet afati i
klasifikimit të informacionit të klasifikuar
nëse vlerësohet se informacioni i
klasifikuar ka nevojë ende për mbrojtje. Si
ne ligj.

Neni 9
Procedura e deklasifikimit,
degradimit dhe ngritjes se nivelit

1. Autoriteti Klasifikues është i obliguar te
rishikoj informacionin e klasifikuar çdo
(5) vite dhe te vlerësoj-rivlerësoj nëse
informacioni i klasifikuar duhet te
deklasifikohet, degradohet apo ti ngritët
niveli i klasifikimit.

2. Pas marrjes se vendimit për deklasifikim,
degradim dhe ngritje të nivelit të
klasifikimit të informacioneve, Autoriteti
Klasifikues obligohet qe ti informoj
institucionet përkatëse dhe të adresuarit
tjerë të cilëve ju është dërguar dokumenti
apo një kopje e tij.
1.2. Classified information, level
SECRET, shall remain classified
for 15 years.
1.3. Classified information, level
CONFIDENTIAL, shall remain
classified for 5 years.
1.4. Classified information, level
RESTRICTED, shall remain
classified for 1 year.

2. As an exception from points 1, 2, 3 and
4 of this Article, the deadline for the
classification of information may be
extended if there is an assessment that
classified information still needs
protection, as provided for by the law.

Article 9
Procedure of Declassification,
Degradation and Level Upgrade

1. Classification Authority is obliged to
review the classified information
every 5 years and to assess/reassess
whether there is a need for the
classified information to be
declassified, degraded or upgraded.

2. Once a decision is made on
declassification, degradation and/or
upgrade of level of classified
information, Classification Authority
is obliged to inform respective
institutions and other addresses who
were sent the document or a copy of
1.2. Klasifikovane informacije na nivou
POVRLJIVO OSTAJU klasifikovane
(15) godina.
1.3. Klasifikovane informacije na novou
KONFIDENCIJALNO ostaju
klasifikovane (5) godina.
1.4. Klasifikovane informacije
OGRANIĆENO ostaju klasifikovane
(1) godinu.

2. Izuzetno od stavova 1,2,3 i 4 ovog člana
može se produžiti rok klasifikaciji
klasifikovane informacije ako se proceni da
klasifikovana informacija i dalje ima
potrebu za zaštitu. Zakonom.


Član 9
Procedura deklasifikacije,
degradiranja i podizanja nivoa

1. Autoritet za klasifikaciju je obavezan da
preispita klasifikovanu informaciju
svakih (5) godina i da proceni – preispita
da li klasifikovana infomracija treba da
se deklasifikuje, degradira ili da se joj
podigne nivo klsaifikacije.

2. Nakon donšenje odluke o deklasifikaciji,
degradiranju i podizanju nivoa
klasifikaciji inforamcija, autoritet za
klasfiikaciju obavezuje se da informiše
odgovarajuće institucije i druge kojima
je poslat dokument ili njegova kopija.

9


3. Kur një informatë e klasifikuar është
dhënë nga një agjenci jashtë Kosove, ajo
nuk duhet të degradohet apo të
deklasifikohet, pa miratimin paraprak të
origjinerit.


Neni 10
Kriteret për deklasifikim, degradim apo
ngritje të nivelit

1. Autoriteti Klasifikues deklasifikon apo
degradon një informacion te klasifikuar
nëse:

1.1. informacioni i klasifikuar nuk
kërkon mbrojtje i cili akordohet me
nivelin ekzistues te klasifikimit;

1.2. informacioni nuk paraqet rrezik të
papranueshëm për sigurinë e
Republikës së Kosovës;
1.3. autoriteti i jashtëm i klasifikimit ka
degraduar apo deklasifikuar
informacionin e klasifikuar.

2. Autoriteti klasifikues ngritë nivelin e
klasifikimit të informacionit nëse
informacioni i klasifikuar kërkon mbrojtje
i cili akordohet me nivelin ekzistues të
klasifikimit, si dhe nëse i përmbush këto
kritere:

2.1. nga niveli i KUFIZUAR ne nivelin
the said document.
3. In cases when a classified
information is received from a
foreign agency, it may not be
degraded or declassified without the
prior approval of the originator.


Article 10
Criteria for Declassification, Degradation
or Upgrade

1. Classification Authority shall
declassify or degrade
classification information if:

1.1. Classified information no longer
requires protection, which shall
be accorded with the existing
level of classification;
1.2. Information does not comprise
an unacceptable risk for security
of the Republic of Kosovo;
1.3. Foreign classification authority
has degraded or declassified the
classified information.

2. Classification Authority shall upgrade
the level if the classified information
requires protection that is accorded with
the existing level of classification as
well as if it meets the following criteria:


2.1. From RESTRICTED to

3. Kada je klasifikovana informacija data
od strane neke agencije van Kosova, ona
ne treba da se degradira ili deklasifikuje,
bez prethodnog odobrenja izvornika.Član 10
Kriterijumi za deklasifikaciju, degradiranje
ili podizabnje nivoa

1. Autoritet za deklasifikaciju,
deklasifikuje ili degradira
klasfiikovanu informaciju ako:

1.1. klasifikovana informacija ne zahteva
zaštitu koja se poklapa sa postoječim
nivoom klasifikacije;

1.2. informacija ne predstavlja
neprihvatljivu opasnost po
bezbednost Republike Kosova;
1.3. je strani autoritet za klasifikaciju
degradirao i deklsifikovao
klasifikovanu informaciju.

2. Autoritet za klasifikaciju podiže nivo
klsifikacije fomracije ako klasifikovana
informacija zahteva zaštitu koja se poklapa
sa postoječim nivoom klasfiikacije i ako
ispuni sledeće kriterijume:


2.1. sa nivoa OGRANIČENO na nivo
10

KONFIDENCIAL- nëse hapja e
paautorizuar do të mund ti
dëmtonte interesat e sigurisë se
Republikës së Kosovës;
2.2. nga niveli KONFIDENCIAL ne
SEKRET – nëse hapja e
paautorizuar do ti dëmtonte
seriozisht interesat e sigurisë se
Republikës së Kosovës;

2.3. nga niveli SEKRET ne TEPER
SEKRET – nëse hapja e
paautorizuar do të shkaktonte dem
jashtëzakonisht të rende për
interesat e sigurisë se Republikës
së Kosovës.

3. Autoriteti klasifikues mund të ngrit
nivelin e klasifikimit të informacionit
varësisht nga nevoja për mbrojtjen e tij pa
marrë parasysh nivelin aktual të
klasifikimit dhe i njëjti mund të
klasifikohet në të gjitha nivelet me lartë se
ai aktual.

Neni 11
Shënjimi i informacioneve të klasifikuara

1. Të gjitha dokumentet qe përmbajnë
informacione të klasifikuara në ballinë
duhet të mbajnë këtë shenjim:

1.1. nivelin e klasifikimit;
1.2. datën e klasifikimit;
1.3. emrin dhe titullin e pozitës se
CONFIDENTIAL level if the
unauthorized opening would
jeopardize the safety interests of
the Republic of Kosovo;
2.2. From CONFIDENTIAL to
SECRETE level if the
unauthorized opening would
seriously jeopardize the safety
interests of the Republic of
Kosovo;
2.3. From SEKRET to TOP SECRET
level if the unauthorized opening
would cause extraordinary severe
damage to safety interests of the
Republic of Kosovo.


3. Classification Authority may upgrade
the level of classification of information
depending from the need for its
protection regardless of the level of
actual classification and the same may
be classified to all upper levels than the
existing one.

Article 11
The Marking of Classified Information

1. All documents containing classified
information shall, in the front, be
marked as in the following way:

1.1. Level of classification;
1.2. Date of classification;
1.3. Name and title of the post of the
KONFIDENCIJALNO – ukoliko bi
neovlaščeno otvaranje moglo
naškoditi interesima bezbednosti
Republike Kosovo.
2.2. sa nivoa Konficencijalno na nivo
povrljivo – ukoliko bi neovlaščeno
otvaranje ozbiljno štetilo intresima
bezbednosti Republike Kosov;


2.3. sa nivoa POVRLJIVO na nivou
STROGO POVRLJIVO – ako bi
neovlaščeno otvaranje nanelo vrlo
tešku štetu interesima bezbednosti
Republike Kosova.


3. Autoritet za klasifikaciju može podizati
nivo klasifikacije infomracije, zavisno od
potrebe za njegovu zaštitu bez obzira na
aktuelni nivo klasifikacije i ista se može
klasifikovati na svim nivoima višim od
aktuelnog nivoa.


Član 11
Obeležavanje klasivikovanih informacija

1. Sva dokumetna koje sadrže
klasifikovane informacije na čelu treba
da imaju sledeću oznaku:

1.1. nivo klasifikacije;
1.2. datum klasifikacije;
1.3. ime, naslov i položaj autoriteta za
11

autoritetit klasifikues;
1.4. institucionin publik te prejardhjes;
1.5. listën e shpërndarjes nëse ka, si
dhe
1.6. informacionin mbi deklasifikimin,
degradimit apo ngritjes se nivelit
te klasifikimit të informacionit.

2. Shënjimet aplikohen varësisht nga niveli i
klasifikimit si:

2.1. mbi dokumentet “E KUFIZUAR”
me mjete mekanike apo
elektronike;
2.2. mbi dokumentet
“KONFIDENCIALE” me mjete
mekanike dhe me dore apo duke
shtypur mbi letrën e regjistruar te
vulosur qe përpara;

2.3. mbi dokumentet “SEKRET” dhe
“TEPER SEKRET” me mjete
mekanike dhe me dorë.

3. Dokumenti i një qeverie të huaj apo
organizate ndërkombëtare qe përmban
informacion të klasifikuar mbanë
shënjimet origjinale të klasifikimit apo
mund të klasifikohet sipas legjislacionit të
Republikës së Kosovës qe parasheh
shkallen e mbrojtjes të paktën të barabarte
me atë që kërkohet nga institucioni që ka
sjell informacionin nëse paraprakisht nuk
është parapare ndryshe me traktat apo me
ndonjë instrument tjetër ndërkombëtare te
Classification Authority;
1.4. Original public institution;
1.5. List of distribution in case there
is one; and
1.6. Information on declassification,
degradation or upgrade of level
of classification of information.

2. The markings shall be applicable
depending on the level of classification,
such as:
2.1. Over RESTRICTED documents
with mechanic or electronic
means;
2.2. Over CONFIDENTIAL
documents with mechanic and
handmade or by pressing over
the previously sealed registered
letter;

2.3. Over SECRET and TOP
SECRET documents with
mechanic means and by hand.

3. Documents of a foreign government or
international organisation containing
classified information shall contain
original classification markings or may
be classified in accordance with
legislation of the Republic of Kosovo
that provides for the level of protection
to be at least equal to the one required
by the institution that sent the
information unless otherwise provided
for by a treaty or any other international
klasifikaciju;
1.4. javnu instituciju porekla;
1.5. spisak raspodele ako postoji, kao i

1.6. informaciju o deklasifikaciju,
degradiranju ili podizanju nivoa
klasifikacije infomracija.

2. Beleške se primenjuju zavisno od nivoa
klasifikacije i to:

2.1. na dokumetima „OGRANIČENO“,
mehaničkim ili ekonomskim
sredstvima;
2.2. na dokumentima
“KONFIDENCIJALNO”
mehaničkim sredstvima i ručno ili
štampanjem na prethodno
regiostrovanom zuapečaćenom
papiru;
2.3. na dokumentima „POVRLJIVO“ i
„STROGO POVRLJIVO“ na
mehaničkim sredstvima i ručno.

3. Dokument neke strane vlade ili
medjunarodne organizacije koji sadrži
klasifikovanu informaciju drži originalne
beležke klasifikacije ili se može
klasifikovati prema zakonodavstvu
Republike Kosova koje predvidja stepen
zaštite najmanje jednak sa onim koji se traži
od institucije koja je donela informaciju
ukoliko unapred nije predvidjeno drugčije
medjunarodnom konvencijom ili drugim
obavezujučim medjunarodnim
12

detyrueshme.

Neni 12
Delegimi i kompetencës për klasifikim të
informacioneve

1. Autoriteti klasifikues ka te drejtën qe te
delegoj kompetencën për klasifikim te
informacioneve.

2. Personat e përcaktuar në këtë paragraf
kanë të drejtë që t’ia delegojnë
kompetencën për klasifikim vartësve të
tyre të drejtpërdrejt.
2.1. Presidenti i Kosovës;
2.2. Kryetari i Kuvendit të Kosovës;

2.3. Kryeministri i Kosovës;
2.4. Kryesuesi i Këshillit te Sigurisë;
2.5. Drejtori i Agjencisë së Kosovës
për Inteligjencë;
2.6. Drejtori i Përgjithshëm të Policisë
së Kosovës;
2.7. Komandanti i Forcës së Sigurisë së
Kosovës.

3. Kompetenca për klasifikim në nivelin
SEKRET, KONFIDENCIAL dhe E
KUFIZUAR mund të ju delegohet
vartësve të drejtpërdrejte te:

3.1. Sekretareve të Përgjithshëm;
3.2. Kryeshefave Ekzekutiv apo
drejtoreve ekzekutiv si dhe
pozitave të barasvlefshme.
compulsory instrument.

Article 12
Delegation of Competency for
Classification of Information

1. Classification Authority shall be
entitled to delegate the competency for
the classification of information.

2. Persons defined in this paragraph shall
be entitled to delegate the competency
for classification to their direct
dependants:
2.1. President of Kosovo;
2.2. President of the Assembly of
Kosovo;
2.3. Prime Minister of Kosovo;
2.4. Chairperson of Security Council;
2.5. Direct of Kosovo Intelligence
Agency;
2.6. General Director of Kosovo
Police;
2.7. Kosovo Security Force
Commander.

3. Competency for classification of the
SECRET, CONFIDENTIAL and
RESTRICTED levels may be
delegated to the direct dependants of:

3.1. General Secretaries;
3.2. Chief Executive Officers or
Executive Directors as well
as equal posts.
instrumentom.

Član 12
Prenošenje nadležnosti za klasifikaciju
informacija

1. Autoritet za klasifikaciju ima pravo da
prenese nadležnost za klasifikaciju
informacije.

2. Lica utvrdjena u ovom stavu imaju pravo
preneti nadležnost za klasfiikaciju njihovim
neposredno podredjenima.

2.1. Predsednik Kosovës;
2.2. Presednik Skupštine Kosova;

2.3. Premijer Kosova;
2.4. Predsedavajući Saveta bezbednosti;
2.5. Direktor Kosovske obaveštajne
agencije;
2.6. Generalni direktor Kosovske
policije;
2.7. Komandant Kosovskih
bezbednosnih snaga.

3. Nadležnost za klasfiikaciju na nivou
POVRLJIV, KONFIDENCIJALNO i
GRANIČENO mmože se preneti
neposrdno podredjenima.

3.1. Generalnog sekretara;
3.2. Izvršnih načelnika ili izvršnih
direktora kao i njima
ekuivalentnim položajima.
13

4. Zyrtaret e autorizuar për klasifikim te
informacioneve të nivelit përkatës,
kanë të drejtë ti klasifikojnë
informacionet edhe në nivelin me të
ultë.
5. Delegimi i kompetencës vartësve te
përcaktuar ne paragrafin 2 dhe 3 te
këtij neni revokohet nëse nuk ka
nevojë të qartë dhe të vazhdueshme që
zyrtarët të ushtrojnë kompetencë të
tillë klasifikimi.Neni 13
Ndalimi i klasifikimit

1. Në pajtim më nenin 5 të Ligjit nr. 03/L-
178 për klasifikimin e informacioneve
dhe verifikimin e sigurisë ndalohet
klasifikimi i informacioneve për të:

1.1. fshehur shkeljet e ligjit, abuzimin
e autoritetit, mos efikasitetin apo
gabimin administrativ;
1.2. parandaluar turpërimin e një
personi, autoriteti publik apo
organizate;
1.3. ndaluar konkurrencën; apo
1.4. parandaluar apo vonuar
publikimin e një informacioni, i
cili qartazi nuk ka të bëjë me
çështje të sigurisë.


4. Officers authorized for classification
of information at the respective level
shall be entitled to classification
information of lower level.

5. Delegation of competency to
dependants, as defined in paragraphs
2 and 3 of this Article may be
revoked if there is no clear and
continuous need for officers to
exercise such classification
competency.


Article 13
Prohibition of Classification

1. In compliance with Article 5 of the
Law No. 03/L-178 on classification
of information and security clearance,
classification of information shall be
prohibited for the following purposes:
1.1. Hide violations of law, abuse
of authority, lack of efficiency
or administrative error;
1.2. Prevent discrediting of a
person, public authority or
organisation;
1.3. Prevent competition; or
1.4. Prevent or delay the
publication of information,
which has nothing to do clearly
with security affairs.


4. Ovlaščeni službenici za klasifikaciju
inforamciaju odgovarajučeg nivoa imaju
pravo da klasifikuju infomracije i na
nižem nivou.

5. Prenošenje nadležnosti podredjenima
utvrdjenih u stavovima 2 i 3 ovog člana
povičiće se u slučaju da nema jasne i
stalne potrebe da službenici vrše takvu
nadležnost klasifikacije.
Član 13
Zabrana klasifikacije

1. U skladu sa članom 5. Zakona br. 03/L-
178 o klasifikaciji informacija i
verifikaciju bezbednosti zabranjuje se
klasifikacije informacija radi:

1.1 skrivanja kršenja zakona,
zloupotrebe autoriteta, neefikasnosti
ili administrativne greške;
1.2 radi sprečavanja obrukanja nekog
lica, javnog autoriteta ili
organizacije;
1.3 zabrane konkurednicje; ili
1.4 sprečavanja kašnjenja objavljivanja
neke informacije koja očigledno ne
odnosi se na pitanje bezbednosti.14

Neni 14
Kontestimi i Klasifikimit

1. Bartësit e autorizuar te informacioneve
te klasifikuara te cilët besojnë se
statusi i tyre i klasifikimit nuk është i
duhur apo nuk është i justifikuar mund
ti propozojnë autoritetit te klasifikimit
qe e ka prodhuar informacionin e
klasifikuar qe te rishikoj statusin e
klasifikimit.

2. Autoriteti Klasifikues obligohet qe
brenda (8) ditësh nga pranimi i
propozimit ta shqyrtoj dhe te njoftoj
bartësin e autorizuar te informacionit te
klasifikuar për vendimin.

3. Personat të cilëve u është mohuar qasja
në informacione të klasifikuara, mund
ta kontestojnë vendimin e klasifikimit
duke paraqitur kërkesë për rishikim
pranë autoritetit të klasifikimit që e ka
prodhuar informacionin e klasifikuar.
Një kërkesë e tillë për rishikim
paraqitet brenda tre (3) ditëve nga data
e pranimit të vendimit të qasjes në
informacionet e klasifikuara. Në këtë
rast zbatohen dispozitat mbi rishikimin
administrativ sipas Ligjit për
Procedurën Administrative dhe nuk ka
efekt suspenziv.Article 14
Disputing Classification

1. Authorized holders of classified
information, who believe that their
classification status is not
appropriate or has not be justified,
may propose to the classification
authority that has produced the
classified information, to review the
classification status.

2. Classification Authority shall be
obliged to review and inform the
authorized holder of classified
information about the decision made
within eight (8) days from the day
the proposal is received.
3. Persons, whose rights to access
classified information were denied,
may dispute the classification
decision by submitting a request for
review with the classification
authority that produced the classified
information. Such a request for
review shall be submitted within
three (3) days from the day the
decision on access to classified
information is received. In this case,
the provisions on administrative
review, according to the Law on
Administrative Procedure, shall be
implemented and shall have no
suspension impact.

Član 14
Osporavanje klasifikacije

1. Ovlaščeni nosioci klasifikovanih
inforamciaja koji veruju da njihov status
klasifikacije nije adekvatan ili nije
opravdan mogu predložiti autoritetu za
klasifikaciju koji je proizveo
klasifikovanu informaciju da preispita
status klasifikacije.


2. Autoritet za klasfiikaciju obavezuje se da
u roku od (8) dana od dna prijema
predloga isti razmotri i obavesti
ovlaščenog nosioca klasifikovanih
informacija o odluci.

3. Lica kojima je odbijen pristup
klasifikovanim informacijama mogu
osporiti odluku o klasifikaciji
podnošenjem zahteva za preispitivanje
pri autoritetu za klasifikaciju koju je
proizveo klasifikovanu informaciju.
Takav zahtev za preispitivanje podnosi
se u roku od (3) dana od dana prijema
odluke o pristupu klasifikovanim
informacijama. U ovom slučaju
primenjuju se odredbe o
administrativnom preispitivanju prema
Zakonu o upravnom postupku i nema
dejstvo suspenzije.15

Neni 15
Shkatërrimi i informacioneve të klasifikuar

1. Nëse informacioni i klasifikuar vlerësohet
se nuk ka nevojë për mbrojtje të mëtejmë i
nënshtrohet procedurës së shkatërrimit.

2. Drejtuesi i institucionit publik themelon
një komision për shkatërrimin e
informacioneve të klasifikuara.

3. Komisioni përcakton mënyrën e
shkatërrimit të informacioneve.

4. Tërë procedura e shkatërrimit të
informacioneve duhet të vëzhgohet nga
anëtarët e komisionit, regjistrohet nga
kamerat dhe të ruhet.


5. Komisioni mban procesverbal për
procedurën e shkatërrimit të
informacioneve dhe së bashku me
regjistrimin e kamerës ja dërgon drejtuesit
të institucionit publik.

Neni 16
Dispozitat përfundimtare

1. Obligohen të gjitha institucionet
publike të Republikës së Kosovës, të
cilat prodhojnë, mbajnë dhe
administrojnë infromacione të
klasifikuara për zbatimin e kësaj
rregulloreje;
Article 15
Annihilation of Classified Information

1. If there is an assessment that
classified information no longer
requires protection, it shall be
subject to the annihilation procedure.
2. Public institution manager shall
establish a commission for the
annihilation of classified
information.
3. Commission shall determine the
form of annihilation of information.

4. The entire procedure of the
annihilation of information shall be
monitored by members of the
commission, recorded by cameras
and preserved.

5. Commission shall keep minutes of
the procedure of annihilation of
information and together with the
camera recording shall send them to
the head of public institution.

Article 16
Final Provisions

1. All public institutions of the
Republic of Kosovo producing,
keeping and administering classified
information are obliged to
implement this Regulation.

Član 15
Uništavanje klasifikovanih inforamacija

1. Ukoliko se klasifikovana informacija
smatra da nema potrebu za dalju zaštitu
ista podleže proceduri uništavanja.

2. Rukovodilac javne institucije formira
komisiju za uništavanje klasifikovanih
inforamcija.

3. Komisija utvrdjuje način uništavnaj
informacija.

4. Celokupna procedura za uništavanje
informacija treba da bude nadgledana od
članova komisije, snimljena kamerom i
da se čuva.


5. Komisija vodi zapisnik o proceduri
uništavanja informacija i zajedno sa
snimkom kamere upučuje rukvodiocu
javne institucije.


Član 16
Završne odredbe

1. Obavezuju se sve javne institucije
Republike Kosova koji proizvode, drže i
upravljaju klasifikovanim inforamcijama
na sprovodjenje ovog pravilnika;


16


2. Obligohet Agjencia e Kosovës për
Inteligjencë që të mbikëqyrë zbatimin
e kësaj rregulloreje.

3. Agjencia e Kosovës për Inteligjencë
harton, mirëmban dhe rregullisht e
përditëson regjistrin me emrat e
zyrtarëve që kanë kompetencë
klasifikimi në nivelin e klasifikimit.

4. Procedura e ndryshimit të kësaj
rregulloreje është e njëjtë me
procedurën e miratimit të saj.

5. Propozimet për ndryshim të kësaj
rregulloreje duhet të dërgohen me
shkrim me arsyetimet përkatëse.Neni 17
Hyrja ne fuqi

Kjo rregullore hyn në fuqi shtatë (7) ditë pas
nënshkrimit nga Kryeministri i Republikës së
Kosovës.


Hashim THAÇI
_________________
Kryeministër i Republikës së Kosovës

28.10.2011

2. Kosovo Intelligence Agency shall be
obliged to monitor the
implementation of this Regulation.

3. Kosovo Intelligence Agency shall
draw up, maintain and regularly
update the register with the names of
officers with classification
competency for the classification
level.
4. Procedure for the amendment of this
Regulation shall be the same as the
procedure of its approval.

5. Any proposal for amendments to this
Regulation shall be sent in writing
including justifications.Article 17
Entry into Force

This Regulation shall enter into force seven
(7) days after signature by the Prime
Minister of the Republic of Kosovo.


Hashim THAÇI
_________________
Prime Minister of the Republic of Kosovo

28.10.2011
2. Oba vezuje se Kosovska obaveštajna
agencija da nadgleda sprovodjenje ovog
pravilnika.

3. Kosovska obaveštajna agencija izradjuje,
održava i redovno ažurira spisak sa
imenima službenika koji imaju
nadležnost klasifikacije na nivou
klsaifikacije.

4. Procedura o izmenama ovog pravilnika
je ista kao i procedura njegovog
usvajanja.

5. Predlozi za izmene ovog pravilnika treba
da se dostavljaju pismeno sa
odgovarajučim obrazloženjima.Član 17
Stupanje na snagu

Ovaj pravilnik stupa na snagu sedam (7) dana
od dana potpisivanja od strane Premijera
Replike Kosova.


Hashim THAÇI
_________________
Premijer Republike Kosova

28.10.2011