RREGULLORE Nr. 01/2011 PËR DEPARTAMENTET PËR INTEGRIM EVROPIAN DHE KOORDINIM TË POLITIKAVE NË KUADËR TË MINISTRIVE
Republika e Kosovës
Republika Kosovo - Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government


RREGULLORE Nr.01/2011
PËR DEPARTAMENTET PËR INTEGRIM EVROPIAN DHE KOORDINIM TË POLITIKAVE NË
KUADËR TË MINISTRIVE


REGULATION No.01/2011
ON DEPARTMENTS FOR EUROPEAN INTEGRATION AND POLICY COORDINATION IN THE
MINISTRIES


PRAVILNIK Br.01/2011
O DEPARTAMENTIMA ZA EVROPSKU INTEGRACIJU I KOORDINACIJU POLITIKA U
MINISTARSTVIMA

2


Qeveria e Republikës së Kosovës
Në mbështetje të nenit 93 (4) të Kushtetutës
së Republikës së Kosovës, dhe në pajtim me
nenin 4 (3) të Rregullores së Punës së
Qeverisë Nr. 01/2007, nxjerr:


RREGULLORE Nr. 01/2011
PËR DEPARTAMENTET PËR
INTEGRIM EVROPIAN DHE
KOORDINIM TË POLITIKAVE NË
KUADËR TË MINISTRIVE

Neni 1
Qëllimi

Kjo Rregullore përcakton funksionimin,
detyrat, përgjegjësitë si dhe statusin e
Departamenteve për Integrim Evropian dhe
Koordinim të Politikave në kuadër të
Ministrive.
Neni 2
Departamenti për Integrim Evropian
dhe Koordinim të Politikave

Departamenti për Integrim Evropian dhe
Koordinim të Politikave (më tutje:
Departamenti) themelohet në kuadër të çdo
Ministrie dhe vepron nën mbikëqyrjen e
Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë
përkatëse.
The Government of the Republic of
Kosovo,
Pursuant to article 93 (4) of the
Constitution of Kosovo, Pursuant to
article 4 (3) of the Regulation on work of
the Government Nr. 01/2007, issues:

REGULATION No. 01/2011
ON DEPARTMENTS FOR
EUROPEAN INTEGRATION AND
POLICY COORDINATION IN THE
MINISTRIES

Article 1
Scope

This Regulation provides for operation,
tasks, responsibilities and status of the
Departments for European Integration and
Policy Coordination in line ministries.

Article 2
Department for European Integration
and Policy Coordination

In each ministry there shall be established
a Department for European integration
and policy coordination (hereinafter: an
Department) which will work under
supervision of Secretary-General in given
ministry.
Vlada Republike Kosovo,
Na osnovu člana 93 (4) Ustava Republike
Kosova, u saglasnosti sa članom 4 (3)
Poslovnika o radu Vlade br. 01/2007,
donosi:


PRAVILNIK Br. 01/2011
O DEPARTAMENTIMA ZA
EVROPSKU INTEGRACIJU I
KOORDINACIJU POLITIKA U
MINISTARSTVIMA

Član 1
Svrha

Ova Uredba propisuje rad, zadatke,
odgovornosti i status Departamenta za
Evropsku Integraciju i Koordinaciju
Politika u ministarstvima.

Član 2
Departament za Evropsku Integraciju i
Koordinaciju Politika

U svakom ministarstvu osniva se
Departament za evropsku integraciju i
koordinaciju politika (u daljem tekstu:
Departament) koji radi pod nadzorom
Generalnog Sekretara u datom
ministarstvu.
3

Neni 3
Funksionet e Departamentit

1 Departamenti ka funksionet në vijim:
1.1 Koordinon procesin e integrimit
evropian;
1.2 Koordinon procesin e planifikimit
strategjik dhe zhvillimit të politikave;

1.3 Koordinon asistencën e jashtme;
1.4 Ndihmon në procesin e hartimit dhe
përmirësimit të politikave dhe
propozimeve;
1.5 Ndihmon në zhvillimin e kapaciteteve
të ministrisë, ne kuadër të inicimit të
reformave dhe vlerësimin e ndikimeve
të tyre, dhe
1.6 Ndihmon në përmirësimin e procesit
të konsultimeve me palët e interesuara
dhe publikun.

Neni 4
Detyrat dhe përgjegjësitë

1. Departamenti ka detyrat dhe
përgjegjësitë në vijim:
1.1. Ndihmon dhe këshillon në
përcaktimin dhe vendosjen e
prioriteteve të Ministrisë duke marrë
parasysh obligimet që dalin nga
procesi i integrimit evropian.

Article 3
Functions of the Department

1. Department shall have the functions to:
1.1.Coordinate the European integration
process;
1.2.Coordinate the process of strategic
planning and policy development;

1.3.Coordinate external assistance;
1.4.Offer support in the process of
drafting and promoting policies and
proposals;
1.5.Offer support in capacity building
within a ministry, within the initiating
reforms and evaluating their impact;
and
1.6.Offer support in promotion of the
consultation process with all
stakeholders and the public.

Article 4
Duties and responsibilities

1. Department has duties and
responsibilities to:
1.1. Offer assistance and advice
in establishing and deciding given
ministry’s priorities taking into
account obligations stemming
from the European integration
process.
Član 3
Funkcije Departamenta

1. Departament ima sledeće funkcije:
1.1.Koordiniše proces evropske
integracije;
1.2.Koordiniše proces strateškog
planiranja i izrade politika;

1.3.Koordiniše spoljnu pomoć;
1.4.Pruža pomoć u postupku pisanja i
unapređenja politika i predloga;

1.5.Pruža pomoć u razvoju kapaciteta u
ministarstvu, u kontekstu iniciranja
reformi i ocene njihovog uticaja; i

1.6.Pruža pomoć u unapređenju procesa
konsultacija sa zainteresovanim
stranama i javnošću.

Član 4
Zadaci i odgovornosti

1. Departament ima sledeće zadatke i
odgovornosti:
1.1. Pruža pomoć i daje savete u
utvrđivanju i odlučivanju o
prioritetima ministarstva imajući u
vidu obaveze koje proističu iz
procesa evropske integracije.

4

1.2. Koordinon punën në
zhvillimin e dokumenteve kryesore
strategjike të cilat hartohen nga
strukturat e ministrisë, duke siguruar
që këto dokumentet te jene në pajtim
me politikat e Qeverisë si dhe
siguron konsistencën mes tyre.
1.3. Siguron pajtueshmërinë e
politikave, planeve dhe strategjive
me standardet e BE-së.
1.4. Kujdeset në krijimin e një
sistemi interaktiv në mënyrë që të
ketë koordinim mes procesit të
zhvillimit të politikave dhe planeve
me procesin e planifikimit buxhetor
të ministrisë, veçanërisht përmes
zhvillimit të deklaratave strategjike
buxhetore.
1.5. Koordinon punën në
sigurimin e kontributeve për
zhvillimin e Planit të Veprimit për
Partneritetin Evropian (PVPE-së),
Planin Vjetor te Punës dhe siguron
harmonizimin e tyre me Kornizën
Afatmesme të Shpenzimeve dhe
dokumente tjera strategjike.
1.6. Monitoron zbatimin e PVPE-
së dhe Planit Vjetor te Punës dhe
raporton tek institucionet relevante,
me theks te veçante tek ZKM dhe
1.2. Coordinate work in developing
key strategic documents drafted by
given ministry’s structures, and ensure
that such documents are in compliance
with Government’s policy and also
ensuring their mutual consistency.

1.3. Ensure consistency between
policies, plans and strategies and the
EU standards.
1.4. Ensure the development of an
interactive system which will facilitate
coordination between the process of
developing policies and plans and the
process of budgetary planning in given
ministry, particularly by means of
compiling strategic budgetary
statements.
1.5. Coordinate efforts in securing
contributions for development of the
European Partnership Action Plan
(EPAP) and annual work plans, and
ensure their compliance with the
Medium Term Expenditure
Framework and other strategic
documents.
1.6.Monitor implementation of the EPAP
and annual work plans and report
thereon to competent institutions,
including in particular the PMO and
1.2. Koordiniše rad na izradi glavnih
strateških dokumenata koja se pišu u
strukturama ministarstva, pri čemu se
stara da ta dokumenta budu u skladu
sa politikom vlade i uz to obezbeđuje
njihovu međusobnu doslednost.

1.3. Obezbeđuje usklađenost politika,
planova i strategija sa standardima
Evropske unije.
1.4. Stara se o izradi interaktivnog
sistema koji će da obezbedi
postojanje koordinacije između
procesa izrade politika i planova i
procesa budžetskog planiranja u
ministarstvu, naročito kroz izradu
strateških budžetskih izveštaja.

1.5. Koordiniše rad na obezbeđenju
doprinosa za izradu Akcionog plana
za evropsko partnerstvo (APEP) i
godišnjeg plana rada i obezbeđuje
njihovu usklađenost sa
Srednjoročnim okvirom potrošnje i
drugim strateškim dokumentima.
1.6. Prati sprovođenje APEP i
godišnjeg plana rada i podnosi o
njima izveštaj nadležnim
institucijama, sa posebnim naglaskom
na Ureda premijera i MEI.
5

MIE.
1.7.Udhëheq koordinimin e asistencës se
IPA-së, dhe asistencës së jashtme
bilaterale dhe multilaterale.
1.8.Siguron që ndihma e jashtme është e
ndërlidhur dhe kontribuon në
zbatimin e prioriteteve dhe planeve
të Qeverisë dhe Ministrisë si dhe
është e ndërlidhur me procesin e
planifikimit buxhetor të Ministrisë.
1.9.Ofron ndihmë për departamentet dhe
strukturat tjera të ministrisë në
aspektin e mbështetjes
metodologjike për procedurat e
përgatitjes dhe menaxhimin e
projekteve.
1.10. Ofron mbështetje
Departamenteve Ligjore sa i përket
përfshirjes së politikave të BE-së
në legjislacionin vendor gjatë
harmonizimit me Acquis, si dhe
kujdeset që legjislacioni që kërkohet
nga PVPE-ja të futet në Strategjinë
Legjislative të Qeverisë.
1.11. Bashkëpunon dhe ndihmon
zyrën e burimeve njerëzore në
ministri për ngritjen e kapaciteteve
të stafit në çështjen që lidhen me
integrimin evropian.
1.12. Bashkëpunon dhe ndihmon
the MEI.
1.7.Manage the coordination of IPA-
funded assistance and external
bilateral and multilateral assistance.
1.8.Ensure that external assistance is
related and contributes to
implementing plans and priorities of
the Government and its ministries,
and is associated with the budget
planning process in given ministry.
1.9.Offer assistance to departments and
other structures in given ministry
from the aspect of methodological
support for the project preparing and
managing.

1.10. Offer assistance to legal
departments in the context of
including EU policies in the national
legislation in the course of their
harmonization with the Acquis, and
ensure that laws required under the
EPAP are included in the legislative
strategy of the Government.
1.11. Cooperate with and assist the work
of the human resources office in given
ministry in order to enhance
capacities of the staff concerning
issues related to European integration.
1.12. Cooperate with and assist the work
1.7.Upravlja koordinacijom pomoći od
IPA i koordinacijom spoljne
bilateralne i multilateralne pomoći.

1.8.Stara se da spoljna pomoć bude
povezana i doprinosi sprovođenju
prioriteta i planova vlade i
ministarstava i da bude u međusobnoj
vezi sa procesom planiranja budžeta
u ministarstvu.
1.9.Pruža pomoć službama i drugim
strukturama u ministarstvu u smislu
metodološke podrške za postupak
pripreme i upravljanja projektima.

1.10. Pruža podršku pravnim službama
u smislu uključenja politika EU u
domaće zakonske propise u toku
njihovog usaglašavanja sa
komunitarnim pravom (Acquis) i
stara se da zakoni koji se zahtevaju
na osnovu APEP budu uvršteni u
zakonodavnu strategiju vlade.
1.11. Sarađuje i pomaže u radu
kancelariji za ljudske resurse u
ministarstvu na jačanju kapaciteta
osoblja u pitanjima koja su povezana
sa evropskom integracijom.
1.12. Sarađuje i pomaže kancelariji za
6

zyrën e komunikimin në ministri për
çështjet e komunikimit dhe
informimit që kanë të bëjnë me
integrimin evropian.

1.13. Ndihmon monitorimin dhe
raportimin e zbatimit të planit
zhvillimor institucional të
Ministrisë, si dhe aktiviteteve tjera
për reformimin institucional të
ministrisë.

1.14. Departamenti është
përgjegjës për organizimin,
udhëheqjen dhe/ose pjesëmarrjen në
takimet e rregullta te procesit te
Stabilizim Asociimit, takime
ndërministrore dhe takime me
organizatat donatore dhe aktorët
tjerë relevantë.

1.15. Ndërmerr të gjitha veprimet
tjera të kërkuara nga Sekretari i
Përgjithshëm që ndërlidhen me
detyrat dhe përgjegjësitë e
Departamentit.of the communication office in a
given ministry concerning
communication and information
issues related with European
integration.

1.13. Assist in monitoring and reporting
on implementation of the institutional
development plan in given ministry,
as well as in other activities within the
institutional reform in given ministry.

1.14. Department is responsible to
organize, chair and/or take part in
regular meetings within the
Stabilization and Association Process,
or in inter-ministerial meetings, or in
meetings with donor organizations
and other important stakeholders.


1.15. Perform any other tasks as
requested from it by a permanent
secretary that are related to the overall
tasks and responsibilities of the
Department.komunikaciju u ministarstvu u vezi sa
pitanjima komunikacija i
informisanja koja imaju veze sa
evropskom integracijom.

1.13. Pomaže u praćenju i podnošenju
izveštaja o sprovođenju
institucionalnog razvojnog plana
ministarstva, kao i drugih aktivnosti
na institucionalnoj reformi u
ministarstvu.

1.14. Departament je odgovorna za
organizovanje, vođenje odnosno
učešće na redovnim sastancima u
okviru procesa stabilizacije i
pridruživanja, međuministarskim
sastancima i sastancima sa
donatorskim organizacijama i drugim
važnim činiocima.

1.15. Obavlja i sve druge zadatke koje
od nje zatraži stalni sekretar a koji su
povezani sa zadacima i
odgovornostima Departamenta.7

Neni 5
Bashkëpunimi me ZKM, MIE dhe MF

Në përmbushjen e detyrave Departamenti
bashkërendon punën në mënyrë të rregullt
me Zyrën e Kryeministrit (ZKM-në),
Ministrinë e Integrimit Evropian (MIE), dhe
Ministrinë e Financave (MF).

Neni 6
Organizimi i Departamentit

1. Departamenti udhëhiqet nga Drejtori i
Departamentit i/e cili/a është përgjegjës
për funksionimin e tij dhe i përgjigjet
drejtpërdrejtë Sekretarit të Përgjithshëm.


2. Departamentet përbëhen nga divizionet,
të cilët udhëhiqen nga udhëheqësit e
tyre.
3. Në kuadër te Departamentit ekzistojnë
dy divizione:
3.1.Divizioni i Integrimit Evropian, dhe

3.2.Divizioni i Koordinimit të
Politikave.
4. Stafi i Departamentit do të rekrutohet
nga radhët e personelit ekzistues nëpër
Ministri dhe në kuadër të stafit të lejuar
dhe buxhetit ekzistues të Ministrisë,
nëse nuk është ndryshe e specifikuar me
Article 5
Cooperation with MEI, PMO and MF

Within performing its tasks and duties, an
Department shall maintain regular
cooperation with the Prime Minister’s
Office (PMO), the Ministry for Euroepan
Integration (MEI), and the Ministry of
Finance (MF).
Article 6
Organization of the Department

1. Director of an Department manages
the operation of the Department, is
responsible for its operation, and
reports directly to Secretary-General.


2. Department is comprised of divisions
which are managed by the heads of
divisions.
3. Department is comprised of two
divisions:
3.1.Division of European Integration,
and
3.2.Division of Policy Coordination.

4. Staff of the Department will be
recruited from the existing staff of the
Ministries, and within current
allowed budgetary and staff ceilings
of the respective ministry, if not
Član 5
Saradnja sa UP, MEI i MF

U izvršenju svojih zadataka Departament
redovno sarađuje sa Ureda Premijera
(UP), Ministarstvom za evropsku
integraciju (MEI), i Ministarstvom
finansija (MF).

Član 6
Organizacija Departamenta

1. Radom Departamenta rukovodi
direktor Departamenta koji je
odgovoran za njeno
funkcionisanje, a za svoj rad
odgovoran je neposredno
Generalnom Sekretaru.
2. Departament je sačinjen od
divizija koje se rukovode od strane
šefova divizija.
3. Departament je sačinjen od dve
divizije:
3.1.Divizija za Evropske
Integracije, i
3.2.Divizija za Koordinaciju
Politika.
4. Osoblje Departamenta će biti
rekrutovano od strane postojećeg
osoblja Ministarstva, i u okviru
aktuelnih budžetskih granica i
granica za zapošljavanje osoblja
8


legjislacionin në fuqi.


5. Organizimi ndryshe nga struktura e
paraparë më këtë Rregullore mund të
bëhet konform specifikave të disa
ministrive në raport me mandatin e
tyre, ne kuadër të procesit të integrimit
Evropian, me pëlqimin e ZKM-së,
MIE-së, dhe MF-i.


Neni 7
Përgjegjësia për zbatimin e Rregullores

Përgjegjës për zbatimin e kësaj Rregullore
është Sekretari i Përgjithshëm i ministrisë
përkatëse.

Neni 8
Hyrja në fuqi
Kjo rregullore hyn në fuqi tetë (8) ditë pas
nënshkrimit nga Kryeministri i Republikës
së Kosovës.
Hashim THAÇI
________________
Kryeministër i Republikës së Kosovës
_18/ 03 /2011

otherwise determined by the
legislation in force;

5. Different structural organization of
the one which is foreseen by this
Regulation can be done depending on
specificities of respective ministries
from the aspect of their mandate, in
line with the Euroepan Integration
process, with the approval of the
PMO, the MEI, and the MF.

Article 7
Responsibility to implement the
Regulation
Secretary-General in given ministry shall
be responsible for implementation of the
present Regulation.

Article 8
Entry into force
This Regulation shall enter into force 8
(eight) day after signature by the Prime
Minister of the Republic of Kosovo.

Hashim THAÇI
________________
Prime Minister of the Republic of Kosovo
_18 /03 /2011
određenog Ministarstva, ako nije
drugačije određeno aktuelnim
zakonodavstvom;
5. Drugačija strukturalna
organizacija od one koja je
predviđena ovom Uredbom je
dozvoljena u skladu sa
osobenostima pojedinih
ministarstava u smislu njihovog
mandata, u sklopu procesa
evropske integracije, uz saglasnost
Ureda Premijera, MEI, i MF.
Član 7
Odgovornost za izvršenje Uredbe

Generalni Sekretar, svakog ministarstva,
je odgovoran za izvršenje ove Uredbe.


Član 8
Stupanje na snagu
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 (osam)
dan nakon potpisivanje od Premijera
Republike Kosovo.

Hashim THAÇI
________________
Premijer Republike Kosovo
18 / 03/2011