RREGULLORE Nr. 02/2010 PËR ZYRAT KOMUNALE PËR KOMUNITETE DHE KTHIM


Republika e Kosovës
Republika Kosovo - Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government

RREGULLORE Nr. 02/2010 PËR ZYRAT KOMUNALE PËR KOMUNITETE DHE KTHIMREGULATION No. 02/2010 FOR THE MUNICIPAL OFFICES FOR COMMUNITIES AND RETURNPRAVILNIK Br. 02/2010 O OPŠTINSKIM KANCELARIJAMA ZA ZAJEDNICE I POVRATAK

.
1
REPUBLIKA E KOSOVËS
QEVERIA

Në mbështetje të nenit 93 (4) të Kushtetutës
së Republikës së Kosovës,
duke pasur parasysh Kapitujt II, III dhe X
dhe nenin 156 të Kushtetutës së Republikës
së Kosovës;
Për të kontribuar në zbatimin e
marrëveshjeve dhe instrumenteve
ndërkombëtare për të drejtat e pakicave që
zbatohen drejtpërdrejt në Republikën e
Kosovës, si dhe në zbatim të Ligjit nr.
03/L-040 për Vetëqeverisjen lokale dhe
Ligjit për mbrojtjen dhe promovimin e të
drejtave të komuniteteve dhe pjesëtarëve të
tyre në Republikën e Kosovës;
Në pajtim me nenin 4 (3) të Rregullores së
Punës së Qeverisë Nr. 01/2007.

Nxjerr:
Rregullore Nr.02/2010 për Zyrat
Komunale për Komunitete dhe Kthim


I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

Neni 1
Qëllimi
1. Qëllimi i kësaj rregulloreje është që të
sigurojë që komunat, në kuadër të
REPUBLIC OF KOSOVO
THE GOVERNMENT

Pursuant to article 93 (4) of the
Constitution of the Republic of Kosovo,
Considering Chapters II, III and X and
article 156 of the Constitution of the
Republic of Kosovo;
To contribute to the implementation of
international minority rights agreements
and instruments directly applicable in the
Republic of Kosovo, of the Law nr. 03/L-
040 on Local Self-Government and of the
Law nr. 03/L-047 on the Protection and
Promotion of the Rights of Communities
and their members in the Republic of
Kosovo;
In accordance with article 4 (3) of the
Regulation of Work of Government Nr.
01/2007.
Promulgates:
Regulation No. 02/2010 on Municipal
Offices for Communities and Return


I. GENERAL PROVISIONS

Article1
The purpose
1. The purpose of this regulation is to
ensure that municipalities establish, within
REPUBLIKA KOSOVO
VLADA

Na osnovu člana 93 (4) Ustava Republike
Kosova,
uzimajući u obzir poglavlja II, III i X i član
156 Ustava Republike Kosovo,

u cilju sprovođenja međunarodnih
sporazuma i instrumenata koji se
neposredno primenjuju u Republici
Kosovo, kao i sprovođenja Zakona br.
03/L-040 o lokalnoj samoupravi i Zakona
o zaštiti i promociji prava zajednica i
njihovih pripadnika u Republici Kosovo,


u skladu sa članom 4 (3) Pravilnika o radu
Vlade br. 01/2007,

donosi:
Pravilnika Br. 02/2010 o opštinskim
kancelarijama za zajednice i povratak


I. OPŠTE ODREDBE

Član 1
Cilj
Cilj ovog pravilnika je da obezbedi da se
opštine, u okviru svojih nadležnosti i na.
2
fushëveprimit të kompetencave të tyre, dhe
në bazë të nevojave të komuniteteve jo-
shumicë që jetojnë në territorin e tyre
dhe/ose që janë banorë tradicionalë apo të
përhershëm në territorin e tyre, të krijojnë
struktura administrative adekuate, Zyrat
Komunale për Komunitete dhe Kthim, për
të mbrojtur dhe promovuar të drejtat e
komuniteteve, qasje të barabartë për të
gjitha komunitetet në shërbimet publike, si
dhe dhe të krijojnë kushte për kthim të
qëndrueshëm të refugjatëve, personave të
zhvendosur dhe personave të riatdhesuar.

2. Rregullorja ofron udhëzime për komunat
dhe përcakton organizimin, detyrat dhe
përgjegjësitë e Zyrave Komunale për
Komunitete dhe Kthim (tash e tutje: Zyrat)
dhe siguron që këto Zyra punojnë në
bashkëpunim dhe bashkërendim me
institucionet qeverisëse qendrore, dhe në
përputhje me Kushtetutën e Republikës së
Kosovës dhe me legjislacionin dhe
marrëveshjet ndërkombëtare që janë në fuqi
në Republikën e Kosovës

Neni 2
Fushëveprimi

1. Zyra identifikon, promovon, përkrahë,
zbaton dhe mbikëqyrë politikat, aktivitetet
the scope of their competencies, and based
on the needs of non-majority communities
living in their territory and/or traditionally
or habitually resident in their territory,
adequate administrative structures, the
Municipal Offices for Communities and
Return, which shall protect and promote
the rights of communities, the equal access
of all communities to public services and
the creation of conditions for sustainable
return of refugees, displaced persons and
repatriated persons.


2. This regulation guides municipalities
and determines the organization, duties and
responsibilities of the Municipal Offices
for Communities and Return (hereinafter
Offices) and ensures that these Offices
work in cooperation and coordination with
Central Government Institutions and in
accordance with the Constitution of the
Republic of Kosovo, and with the
legislation and international treaties
applicable in the Republic of Kosovo.

Article 2
Scope of Action

1. The Office shall identify, promote,
support, implement and monitor policies,
osnovu potreba manjinskih zajednica koje
žive ili su tradicionalno stalno naseljene na
njihovoj teritoriji, uspostavljaju
odgovarajuće administrativne strukture,
opštinske kancelarije za zajednice i
povratak, koje štite i promovišu prava
zajednica, ravnopravan pristup svih
zajednica javnim službama i stvaraju
uslove za održivi povratak izbeglica,
raseljenih lica i lica vraćenih u procesu
repatrijacije2. Ova Uredba daje smernice opštinama i
određuje organizaciju, zadatke i
odgovornosti opštinskih kancelarija za
zajednice i povratak (u daljem tekstu:
Kancelarije) i obezbeđuje da ove
Kancelarije deluju u saradnji i u
koordinaciji sa centralnim institucijama
vlasti i u skladu sa Ustavom Republike
Kosovo i sa zakonodavstvom i
međunarodnim sporazumima važećim na
teritoriji Republike Kosovo.

Član 2
Delokrug

1. Opštinska kancelarija za zajednice
i povratak (u daljem tekstu: Kancelarija).
3
dhe programet përkatëse për mbrojtjen dhe
promovimin e të drejtave të komuniteteve;
qasjen e barabartë të komuniteteve në
shërbime publike; krijimin e kushteve për
kthimin e qëndrueshëm të refugjatëve, të të
kthyerve, personave të zhvendosur dhe
atyre të riatdhesuar.

2. Zyra vepron në pajtim me
Kushtetutën, legjislacionin në fuqi dhe me
politikat në fushën e promovimit të të
drejtave të komuniteteve dhe pjesëtarëve të
tyre, siguron qasje të barabartë në shërbimet
publike, krijim të kushteve për kthim dhe
reintegrim të qëndrueshëm, përfshirë
dokumentet strategjike të Qeverisë së
Kosovës që kanë të bëjnë me mbrojtjen dhe
promovimin e të drejtave të komuniteteve,
kthimin dhe riintegrimin e tyre.


II. STRUKTURA DHE PËRBËRJA E
ZYRËS

Neni 3
Themelimi dhe statusi institucional

1. Zyra operon në të gjitha komunat e
Republikës së Kosovës.

2. Zyra është pjesë integrale e administratës
activities and programs related to the
protection and promotion of communities’
rights; equal access of all communities to
public services; and the creation of
conditions for sustainable return of
refugees, returnees, internallydisplaced
persons and repatriated persons.

2. The Office shall operate in
accordance with the Constitution,
legislation in force and policies in the areas
of promotion and protection of the rights
of communities and their members, equal
access of communities to public services,
and the creation of conditions for
sustainable return and reintegration,
including strategies and action plans of the
Government of Kosovo dealing with the
protection and promotion of communities
rights, and with return and reintegration.

II. STRUCTURE AND
COMPOSITION OF THE OFFICE

Article 3
Establishment and institutional status

1. The Office shall operate in all
municipalities of the Republic of Kosovo.

2. The Office is an integral part of the
utvrđuje, promoviše, podržava, sprovodi i
nadgleda odgovarajuću politiku, aktivnosti
i programe koji se odnose na zaštitu i
promociju prava zajednica, ravnopravan
pristup svih zajednica javnim službama i
na stvaranje uslova za održivi povratak i
reintegraciju izbeglica, interno raseljenih
lica i lica vraćenih u procesu repatrijacije.
2. Kancelarija deluje u skladu sa
Ustavom, važećim zakonima i politikom u
oblasti promocije i zaštite prava zajednica i
njihovih pripadnika, ravnopravnog pristupa
zajednica javnim službama, kao i na polju
stvaranja uslova za održivi povratak i
reintegraciju, uključujući i strateške
dokumente i akcione planove Vlade
Kosova koji se odnose na zaštitu i
promociju prava zajednica i na povratak i
reintegraciju.


II. STRUKTURA I ORGANIZACIJA
KANCELARIJE.

Član 3
Osnivanje i institucionalni status

1. Kancelarija deluje u svim opštinama
Republike Kosovo.

2. Kancelarija je sastavni deo opštinske.
4
komunale dhe njihet në Statutin e
Komunës.

3. Zyra udhëhiqet nga shefi i Zyrës, i cili
është përgjegjës për funksionimin e saj.


4. Zyra i raporton kryetarit të komunës.


Neni 4
Bashkërendimi dhe bashkëpunimi

1. Zyra punon në bashkërendim të plotë me
Zëvendëskryetarin për Komunitete,
Drejtoritë Komunale, Zëvendëskryesuesin e
Kuvendit Komunal për Komunitete dhe
Komitetin Komunal për Komunitete.2. Të gjithë zyrtarët janë të obliguar të
bashkëpunojnë me Zyrën në kryerjen e
detyrave dhe të përgjegjësive. Në rast se
zyrtari i komunës nuk bashkëpunon me
Zyrën ose e pengon Zyrën në përmbushjen
e detyrave dhe përgjegjësive të veta do të
veprohet në pajtim me procedurat e
parapara në legjislacionin mbi Shërbimin
Civil të Kosovës.

municipal administration and shall be
recognized in the municipal Statute.

3. The Office is led by a head of Office,
who is responsible for the functioning of
the Office.

4. The Office shall report to the Mayor.


Article 4
Co-ordination and co-operation

1. The Office shall work in full
coordination with Deputy Mayor for
Communities, the Municipal Directorates,
the Deputy Chairperson of the Municipal
Assembly for Communities and the
Municipal Assembly’s Communities
Committee.

2. All officers of the municipality are
obliged to cooperate with the Office while
carrying out their duties and
responsibilities. In case an officer of the
Municipality fails to co-operate with the
office or prevents the Office from fulfilling
its duties and responsibilities action will be
taken in accordance with the procedures
foreseen in the legislation on the Kosovo
Civil Service.
administracije i priznata je Statutom
opštine.

3. Kancelarijom rukovodi šef, koji je
odgovoran za funkcionisanje kancelarije.


4. Kancelarija podnosi izveštaje
predsedniku opštine.

Član 4
Koordinacija i saradnja

1. Kancelarija deluje u punoj saradnji sa
zamenikom predsednika opštine za
zajednice, opštinskim direktoratima,
zamenikom predsednika skupštine opštine
za zajednice, i sa Odborom za zajednice
Skupštine opštine.


2. Svi opštinski službenici obavezni su da
u izvršavanju svojih dužnosti i nadležnosti
sarađuju sa Kancelarijom. U slučaju da
opštinski službenik ne sarađuje sa
Kancelarijom ili onemogućava Kancelariju
u izvršavanju njenih dužnosti i
odgovornosti, preduzimaju se mere u
skladu sa procedurama predviđenim u
zakonima o javnoj službi na Kosovu.
.
5

3. Zyra do t’i kryejë detyrat dhe
përgjegjësitë e veta në bashkërendim të
plotë me njësitë përkatëse të Zyrës së
Kryeministrit (ZKM), Ministrinë për
Komunitete dhe Kthim (MKK), Ministrinë
për Administrim të Pushtetit Lokal
(MAPL), Ministrinë për Punë të Brendshme
(MPB), Ministrinë për Punë dhe Mirëqenje
Sociale (MPMS) dhe ministritë e tjera
kompetente.

4. Zyra bashkëpunon ngushtë me të gjitha
organizatat vendore dhe ndërkombëtare që
punojnë në fushën e të drejtave të
komuniteteve, kthimit, riatdhesimit dhe
reintegrimit.

Neni 5
Përbërja dhe struktura e Zyrës

1. Komunat duhet të përkujdesen që Zyra
të përfshijë dhe kryejë së paku këto
funksione:

1.1. Shefin e Zyrës Komunale për
Komunitete dhe Kthim;
1.2. Koordinatorin për të drejta dhe
integrim të komuniteteve;
1.3. Zyrtar/ët për të drejta dhe integrim
të komuniteteve;

3. The Office shall carry out its duties and
responsibilities in full coordination with
relevant units of the Office of the Prime
Minister (OPM), the Ministry of
Communities and Return (MCR), the
Ministry of Local Government
Administration (MLGA), the Ministry of
Internal Affairs (MoIA), and the Ministry
of Labor and Social Welfare (MLSW) and
other competent ministries.

4. The Office shall cooperate closely with
all local and international organizations
working in the areas of community rights,
return, repatriation and reintegration.


Article 5
Composition and structure of the Office

1. Municipalities shall ensure that the
Office includes and performs as a
minimum, the following functions:

1.1. Head of Office for Communities and
Return;
1.2. Coordinator for communities’ rights
and integration;
1.3. Officer/s for communities’ rights and
integration;

3. Kancelarija izvršava svoje dužnosti i
odgovornosti u punoj koordinaciji sa
odgovarajućim službama Kancelarije
premijera (KP), Ministarstva za zajednice i
povratak (MZP), Ministarstva za
administraciju lokalne samouprave
(MALS), Ministarstva unutrašnjih poslova
(MUP), kao i Ministarstva za rad i
socijalnu zaštitu (MRSZ) i drugih
nadležnih ministarstava.

4. Kancelarija blisko sarađuje sa svim
lokalnim i međunarodnim organizacijama
koje deluju u oblasti prava zajednica,
povratka repatrijacije i reintegracije.


Član 5
Sastav i struktura Kancelarije

1. Opštine obezbeđuju da Kancelarija
Obuhvata i kao minimum svoga rada
sadrži sledeće funkcije:

1.1 Šef kancelarije za zajednice i
povratak;
1.2 Koordinator za prava zajednica i
reintegraciju;
1.3 Službenik za prava zajednica i
reintegraciju;.
6
1.4. Koordinatorin për kthim të
qëndrueshëm
1.5. Zyrtar/ët për kthim të
qëndrueshëm.

2. Bazuar në kriteret dhe procedurat e
përcaktuara në Nenin 6 më poshtë,
funksionet e Zyrës mund të kryhen ose me
një numër më të vogël postesh (zyrtarësh)
me funksione të kombinuara, ose me një
numër më të madh postesh (zyrtarësh) për
një funksion.


Neni 6
Përcaktimi i nevojave të komuniteteve
dhe i madhësisë së Zyrës

1. Në përcaktimin e numrit të posteve
(zyrtarëve) të nevojshme për të
përmbushuar funksionet e Zyrës të
saktësuara në Nenin 5.1, Kryetari i
Komunës udhëzohet sipas kritereve të
mëposhtme:
1.1. Numri dhe përqindja e personave që u
takojnë komuniteteve jo-shumicë e që
banojnë në atë komunë dhe/ose numri dhe
përqindja e banorëve të komunitetit
shumicë që nuk është në shumicë numerike
në atë komunë;
1.2. Numri i komuniteteve me banim në
1.4. Coordinator for sustainable return;

1.5. Officer/s for sustainable return.


2. Based on the criteria and procedures
determined in Article 6 below, the
functions of the Office may be carried out
by either fewer numbers of posts (officers)
with combined functions, or greater
numbers of posts (officers) per function.Article 6
Determination of needs of communities
and size of the Office

1. In determining the number of posts
(officers) necessary to fulfill the functions
of the Office specified in Article 5.1, the
Mayor shall be guided by following
criteria:

1.1. The number and percentage of
persons belonging to non-majority
communities residing in the municipality
and/or the number and percentage of
majority community residents not in a
numerical majority in the municipality;
1.2. The number of Communities living in
1.4 Koordinator za održivi povratak;

1.5 Službenik za održivi povratak.


2. Na osnovu kriterijuma i procedura
određenih dole navedenim članom 6,
funkcije kancelarije mogu biti
organizovane putem manjeg broja radnih
mesta (službenika) sa kombinovanim
funkcijama, ili putem većeg broja radnih
mesta (službenika) za svaku pojedinačnu
funkciju.

Član 6
Utvrđivanje potreba zajednica i veličine
Kancelarije

1. Pri određivanju broja radnih mesta
(službenika) potrebnih za obavljanje
funkcija Kancelarije navedenih u članu 5.1
predsednik opštine se rukovodi sledećim
kriterijumima:

1.1. Broj i procenat lica koja pripadaju
manjinskim zajednicama koja žive u datoj
opštini i/ili broj i procenat stanovnika iz
većinske zajednice koji u datoj opštini nisu
u većini;

1.2. Broj zajednica koje žive u datoj.
7
komunë;
1.3. Vendndodhja gjeografike ose
shpërndarja territoriale e komuniteteve që
banojnë në komunë dhe nevoja për të
siguruar shërbime më afër dhe për t’u
siguruar qasje më të mirë të komuniteteve
të izoluara rurale;
1.4. Nevojat specifike, shkalla e integrimit
dhe e izolimit të komuniteteve jo-shumicë
që banojnë në atë komunë;
1.5. Nevojat specifike të grave, fëmijëve
dhe të të moshuarëve nga komunitetet jo-
shumicë;
1.6. Nevoja për të themeluar nën-zyra ose
për të siguruar ndihmë të caktuar në
transport për t’i mundësuar Zyrës që të
kontaktojë me komunitetet e shpërndara
dhe të izoluara;
1.7. Numri i planifikuar apo i pritshëm dhe
nevojat e refugjatëve, e personave të
zhvendosur apo të riatdhesuar, kthimi i të
cilëve në komunë, pritet gjatë vitit(eve) në
vijim.

1.8. Faktorë të tjerë përfshirë ndryshimet
specifike demografike dhe nevojat specifike
të bashkëpunimit ndër-komunal që rrjedhin
nga procesi i decentralizimit.

2. Kryetari i Komunës, përmes Kryesuesit
të Kuvendit Komunal, kërkon rekomandime
the Municipality;
1.3. The geographic location and territorial
distribution of communities living in the
municipality and the need to provide closer
services or ensure better access to isolated
rural communities;

1.4. The specific needs, degree of
integration and isolation of non-majority
communities living in the municipality;
1.5. The specific needs of non-majority
communities’ women, children and the
elderly;
1.6. The need to establish sub-offices or
provide particular transportation support to
enable the Office to reach out to dispersed
and isolated communities;

1.7. The planned or expected number and
the needs of refugees, displaced persons or
repatriated, whose return into municipality
is expected during the following year or
years.

1.8. Other factors including the specific
demographic changes and the specific
needs of inter-municipal cooperation
resulting from the decentralization process.

2. The Mayor, through the Chairperson
of Municipal Assembly, shall request to
opštini;
1.3. Geografska lokacija i teritorijalni
razmeštaj zajednica koje žive u opštini i
potreba pružanja boljih usluga ili
obezbeđivanja boljeg pristupa izolovanim
seoskim zajednicama;

1.4. Konkretne potrebe, stepen integracije
i izolacije manjinskih zajednica koje žive
u datoj opštini;
1.5. Specifične potrebe žena, dece i starih
lica iz manjinske zajednice;

1.6. Potreba za osnivanjem podkancelarija
ili pružanjem podrške kroz posebne usluge
prevoza, kako bi se omogućilo da
Kancelarija dosegne do udaljenih i
izolovanih zajednica;
1.7. Planirani ili očekivani broj i potrebe
izbeglica, raseljenih lica ili osoba vraćenih
u procesu repatrijacije čiji se povratak u
opštinu očekuje u narednoj godini ili
godinama.

1.8. Ostali faktori, uključujući i specifične
demografske promene i specifične potrebe
međuopštinske saradnje kao rezultata
procesa decentralizacije.

2. Predsednik opštine, preko
predsedavajućeg skupštine opštine, zahteva.
8
nga Komiteti për Komunitete i Kuvendit
Komunal, sa i përket nevojave të
komuniteteve dhe numrit të posteve në
Zyrë. Duke marrë parasysh kriteret e
specifikuara në paragrafin 1 të këtij neni
dhe pas konsultimeve me Zyrën Komunale
për Komunitete, dhe Zyrën Komunale për
Kthim, Komiteti për Komunitete i formulon
rekomandimet e veta brenda një muaji që
nga kërkesa e Kryetarit të Komunës.
Komiteti për Politika dhe Financa i
shqyrton implikimet financiare të
rekomandimeve të Komitetit për
Komunitete dhe vërejtjet e veta ia paraqet
Kryetarit të Komunës.


3. Bazuar në rekomandimet e Komitetit për
Komunitete dhe Komitetit për Politikë dhe
Financa, dhe në varësi të miratimit nga
Ministritë përgjegjëse për ekonomi dhe
financa, administrim të pushtetit lokal dhe
komunitete e kthim, Kryetari i Komunës
mund të nxjerrë vendim për të përcaktuar
numrin e posteve dhe të zyrtarëve përmes të
cilëve do të operojë Zyra në atë Komunë.

the Communities Committee of the
Municipal Assembly a recommendation
concerning the needs of communities and
the number of posts in the Office. Taking
into account the criteria specified in
paragraph 1 of this article, and following
consultation with the Municipal
Community Office and Municipal Return
Office, the Communities Committee shall
formulate a recommendation within a
month from the Mayor’s request. The
Policy and Finance Committee shall
review the financial implications of the
recommendation of Communities
Committee and submit its remarks to the
Mayor.

3. Based on the recommendations of the
Communities Committee and of the Policy
and Finance Committee, and subject to the
approval of the Ministries responsible for
economy and finance, communities and
return, and local government
administration, the Mayor may issue a
decision determining the number of posts
and officers through which the Office shall
operate in the Municipality.
od Odbora za zajednice Skupštine opštine
preporuku u vezi sa potrebama zajednica i
brojem radnih mesta u Kancelariji.
Uzimajući u obzir kriterijume nabrojane u
stavu 1 ovog člana, i nakon konsultacija sa
Opštinskom kancelarijom za zajednice i
Opštinskom kancelarijom za povratak,
Odbor za zajednice sačinjava preporuku u
roku od jednog meseca od dana kada je
predsednik opštine to zatražio. Odbor za
politiku i finansije razmatra finansijske
implikacije preporuka Odbora za zajednice
i dostavlja svoje mišljenje predsedniku
opštine.3. Na osnovu preporuka Odbora za
zajednice i Odbora za politiku i finansije, i
pod uslovom da se odobri od strane
Ministarstava nadležnih za ekonomiju i
finansije, zajednice i povratak i
administraciju lokalne samouprave,
predsednik opštine može doneti odluku
kojom se utvrđuje broj radnih mesta i
službenika za funkcionisanje Kancelarije u
opštini..
9
III. DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË
E ZYRËS

Neni 7
Detyrat dhe përgjegjësitë e Zyrës

1. Zyra bashkërendon dhe ofron këshilla për
organet përkatëse të degës ekzekutive dhe
përfaqësuese të komunës, dhe ka
përgjegjësi të:
1.1. Promovojë dhe mbrojë të drejtat e
komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre;
1.2. Promovojë dhe mbrojë qasje të
barabartë të të gjitha komuniteteve në
shërbimet publike;
1.3. Bashkërendojë procesin e kthimit dhe
të promovojë krijimin e kushteve për kthim
dhe riintegrim të personave të zhvendosur
dhe të riatdhesuar në komunë;

1.4. Përgatit plan veprimet përkatëse në
pajtueshmëri me Qeverinë dhe prioritetet
komunale, për t’i ndihmuar Komunës në
përmbushjen e obligimeve të veta në lidhje
me procesin e kthimit dhe të riintegrimit;

1.5. Identifikojë nevojat parësore të
komuniteteve jo-shumicë, zhvillojë,
sigurojë dhe monitorojë zbatimin e
projekteve që avancojnë të drejtat e
komuniteteve, qasjen e komuniteteve në
III. DUTIES AND
RESPONSIBILITIES OF THE
OFFICE
Article 7
Duties and Responsibilities of the Office

1. The Office shall coordinate and provide
advice to relevant bodies of the executive
and representative branch of the
municipality, and has responsibility to:
1.1. Promote and Protect the rights of
communities and their members;
1.2. Promote and protect equal access of
all communities to public services;

1.3. Coordinate the return process and
promote the creation of conditions for the
sustainable return and reintegration of
displaced and repatriated persons in the
municipality;
1.4. Prepare relevant action plans in
compliance with Government and
municipal priorities, to assist the
Municipality in fulfilling its obligations in
relation to the process of return and
reintegration;
1.5. Identify priority needs of non-majority
communities, develop, provide and
monitor the implementation of projects
which will advance the rights of
communities, communities’ access to
III ZADACI I ODGOVORNOSTI
KANCELARIJE

Član 7
Zadaci i odgovornosti Kancelarije

1. Kancelarija koordinira i pruža savete
odgovarajućim organima izvršnog ogranka
vlasti i predstavnicima opštine i odgovorna
je za sledeće:
1.1. Promocija i zaštita prava zajednica i
njihovih pripadnika;
1.2 Promocija i zaštita ravnopravnog
pristupa svih zajednica opštinskim javnim
službama;
1.3 Koordinacija procesa povratka i
stvaranje uslova u opštini za održivi
povratak i reintegraciju izbeglica,
raseljenih lica i lica vraćenih putem
procesa repatrijacije;
1.4. Priprema odgovarajućih akcionih
planova u saglasnosti sa Vladom i u skladu
sa opštinskim prioritetima kako bi se
opštini pružila podrška pri ispunjavanju
obaveza u vezi sa procesom povratka i
reintegracije;
1.5. Utvrđivanje prioritetnih potreba
manjinskih zajednica, izrada,
obezbeđivanje i nadzor nad sprovođenjem
projekata koji unapređuju prava zajednica,
pristup zajednica javnim opštinskim.
10
shërbimet publike, si dhe krijimin e
kushteve për kthim dhe reintegrim të
qëndrueshëm.

1.6. Bashkërendojë të gjitha aktivitetet me
institucionet komunale dhe me qeverinë
qendrore, përfshirë por duke mos u
kufizuar, Zyrën e Kryeministrit (ZKM),
Ministrinë për Komunitete dhe Kthim
(MKK), Ministrinë për Administrim të
Pushtetit Lokal (MAPL), Ministrinë për
Punë të Brendshme (MPB) dhe Ministrinë
për Punë dhe Mirëqenie Sociale (MPMS).

1.7. Mbikëqyrë dhe u dorëzon raporte të
rregullta kryetarit të komunës dhe Kuvendit
Komunal dhe institucioneve të qeverisë
qendrore për progresin e arritur në fushën e
të drejtave të komuniteteve, qasjes së tyre të
barabartë në shërbimet komunale, kthim,
riatdhesim dhe riintegrim.

2. Në pajtim me legjislacionin në fuqi për
mbrojtjen e të dhënave personale, Zyra
mirëmban për qëllime statistikore dhe të
politikave, të dhëna elektronike (një bazë të
të dhënave) për kategoritë e personave nën
kujdesin e saj, përfshirë personat e që u
takojnë komuniteteve joshumicë, refugjatët,
personat e zhvendosur, të kthyerit
vullnetarë dhe jovullnetarë. Këto baza të të
public services, and the creation of
conditions for sustainable return and
reintegration.

1.6. Coordinate all activities with
municipal institutions and the central
Government, including but not limited, the
Office of the Prime Minister (OPM), the
Ministry of Communities and Return
(MCR), the Ministry of Local Government
Administration (MLGA), the Ministry of
Internal Affairs (MoIA), and the Ministry
of Labor and Social Welfare (MLSW).

1.7. Monitor and submit regular reports to
the Mayor and the Municipal Assembly
and to central government institutions on
the progress achieved in the field of
communities’ rights, equal access of
communities to public services, return,
repatriation and reintegration.

2. In accordance with applicable
legislation on the protection of personal
data, the Office shall maintain, for
statistical and policy purposes, an
electronic data (a database) regarding the
category of persons under its care,
including persons belonging to non-
majority communities, refugees, displaced
persons, voluntary and non-voluntary
službama, kao i stvaranje uslova za održiv
povratak i reintegraciju.


1.6 Koordinacija svih aktivnosti sa
opštinskim strukturama i strukturama
centralne Vlade, uključujući, ali ne
ograničavajući se na, Kancelariju
premijera, Ministarstvo za zajednice i
povratak, Ministarstvo za administraciju
lokalne samouprave, Ministarstvo za
unutrašnje poslove i Ministarstvo za rad i
socijalnu zaštitu;

1.7. Redovan nadzor i podnošenje izveštaja
centralnim institucijama o ostvarenom
napretku u oblasti prava zajednica,
ravnopravnog pristupa opštinskim
uslugama, povratku, repatrijaciji i
reintegraciji.


2. U skladu sa važećim zakonodavstvom o
zaštiti ličnih podataka, Kancelarija u
statističke svrhe i u skladu sa poslovnom
politikom vodi elektronsku bazu podataka
u vezi sa kategorijama lica pod njenom
brigom, uključujući lica iz manjinskih
zajednica, izbeglice, raseljena lica,
dobrovoljne i prinudne povratnike. Sadržaj
ovih baza podataka treba da bude u skladu.
11
dhënave duhet të jetë në përputhje me
bazën e të dhënave të MKK-së, MPMS-së
dhe MPB-së. Zyra po ashtu mbledh të
dhëna në lidhje me personat që kthehen nga
vendet e treta në mënyrë vullnetare ose
jovullnetare.

Neni 8
Detyrat dhe përgjegjësitë e shefit të
Zyrës

1. Shefi i Zyrës i raporton rregullisht
Kryetarit të Komunës për punën e Zyrës.

2. Shefi i Zyrës i dorëzon Kryetarit të
Komunës dhe Kuvendit Komunal raport
vjetor.
3. Shefi i Zyrës paraqet raport në çdo takim
të Komitetit për Komunitete, duke
përshkruar hollësisht punën e kryer si pjesë
e mandatit të Zyrës.

4. Sipas kërkesave, shefi i Zyrës informon
dhe paraqet raport, tek institucionet e
qeverisë qendrore, lidhur me aktivitetet e
Zyrës.
5. Shefi i Zyrës i propozon Kryetarit të
Komunës një buxhet vjetor për të siguruar
funksionim të duhur të Zyrës dhe zbatimin
e projekteve dhe aktiviteteve në bazë të
kompetencave të veta.
returnees. These databases shall be in
accordance with the databases of MCR,
MLSW and MoIA. The Office shall also
collect data regarding persons returning
from third countries voluntarily or non-
voluntarily.

Article 8
Duties and Responsibilities of the Head
of Office

1. The head of Office reports regularly to
the Mayor regarding the work of the
Office.
2. The head of Office submits to the Mayor
and to the Municipal Assembly an annual
report.
3. The head of the Office presents a report
at each meeting of the Communities
Committee, describing in detail the work
completed as part of the Office’s mandate.

4. Upon request, the head of Office shall
inform and submit reports to Central
government Institutions, regarding the
activities of the Office.
5. The head of the Office proposes to the
Mayor an annual budget to ensure proper
functioning of the Office and
implementation of projects and activities
under its competencies.
sa bazom podataka MZP-a, MRSZ-a, i
MUP-a. Kancelarija takođe prikuplja i
podatke u vezi sa licima koja se vraćaju iz
trećih zemalja bilo dobrovoljno ili
prinudno.


Član 8
Zadaci i odgovornosti šefa Opštinske
kancelarije za zajednice i povratak

1. Šef Kancelarije redovno podnosi
predsedniku opštine izveštaje o radu
kancelarije.
2. Šef Kancelarije podnosi godišnji izveštaj
predsedniku opštine i skupštini opštine.

3. Šef Kancelarije na svakom sastanku
Odbora Skupštine opštine za zajednice
podnosi izveštaj, detaljno opisujući
obavljene poslove koji su u okviru
mandata kancelarije.
4. Na zahtev, Šef Kancelarije informiše i
podnosi izveštaj institucijama centralne
Vlade u vezi sa aktivnostima Kancelarije.

5. Šef Kancelarije predlaže predsedniku
opštine godišnji budžet za obezbeđivanje
adekvatnog funkcionisanja Kancelarije i
izvođenja projekata i aktivnosti u okviru
svojih nadležnosti..
12
6. Shefi i Zyrës merr pjesë në mbledhjet e
Drejtorëve të komunës.
7. Shefi i Zyrës bashkëpunon ngushtë me
institucionet e qeverisë qendrore dhe me
organizata të tjera vendore e ndërkombëtare
që punojnë në fushën e të drejtave të
komuniteteve, kthimit dhe riintegrimit.

Neni 9
Detyrat dhe përgjegjësitë e zyrtarëve


1. Në funksionet e punës së zyrtarëve që
lidhen me të drejtat dhe integrimin e
komuniteteve, hyjnë së paku këto aktivitete:

1.1. Krijimi dhe mbajtja e kontakteve të
rregullta me komunitetet joshumicë dhe me
institucionet komunale;
1.2. Ngritja e vetëdijes dhe përhapja e
informatave për të drejtat e komuniteteve;

1.3. Vlerësimi i nevojave specifike të
komuniteteve që banojnë në komunë, duke
marrë parasysh nevojat specifike të grave,
fëmijëve dhe pleqve;
1.4. Këshillimi i shefit të Zyrës lidhur me
obligimet e komunës për të mbrojtur dhe
promovuar të drejtat dhe interesat e
komuniteteve;
1.5. Mundësimi i qasjes së komuniteteve
6. The head of Office participates at
Municipal Directors meetings.
7. The head of Office cooperates closely
with central government institutions and
with other local and international
organizations engaged in the areas of
community rights, return and reintegration.

Article 9
Duties and Responsibilities of the
Officers

1. The Officer/s performing functions
related to communities rights and
integration shall, as a minimum, perform
the following activities:
1.1. Reach out to and maintain regular
contacts with non-majority communities
and municipal institutions;
1.2. Promote awareness and disseminate
information on the rights of communities;

1.3. Assess the specific needs of
communities residing in the municipality
taking into account specific needs of
women, children and the elderly;
1.4. Advise the Head of Office regarding
Municipal obligations to protect and
promote the rights and interests of
communities;
1.5. Facilitate the access of non-majority
6. Šef Kancelarije učestvuje na sastancima
opštinskih direktora.
7. Šef Kancelarije blisko sarađuje sa
institucijama centralne vlade i sa drugim
domaćim i međunarodnim organizacijama
koje se bave pravima zajednica, njihovim
povratkom i reintegracijom.

Član 9
Zadaci i odgovornosti službenika


1. Službenik koji obavlja funkciju u vezi sa
pravima i integracijom manjinskih
zajednica će, u najmanju ruku, obavljati
sledeće zadatke:
1.1. Uspostavlja i održava redovan kontakt
sa manjinskim zajednicama i opštinskim
institucijama;
1.2. Promoviše širenje svesti i
informisanost i pruža informacije o
pravima zajednica;
1.3. Procenjuje konkretne potrebe
zajednica koje žive u opštini, uzimajući u
obzir specifične potrebe žena, dece i starih
osoba;
1.4. Pruža savete šefu Kancelarije u vezi sa
obavezama opštine na polju promocije i
zaštite prava i interesa zajednica;

1.5. Radi na olakšavanju pristupa.
13
joshumicë në shërbime publike;
1.6. Zhvillimi, zbatimi dhe mbikëqyrja e
projekteve që kanë për qëllim mbrojtjen e të
drejtave dhe interesave të komuniteteve;
1.7. Ndihma për shefin e Zyrës për t’u
ndërlidhur me institucionet e qeverisë
qendrore, organizatat ndërkombëtare dhe
organizatat e shoqërisë civile;

1.8. Mbikëqyrja e mbrojtjes dhe
promovimit të të drejtave të komuniteteve
nga ana e autoriteteve komunale dhe
qendrore që ofrojnë shërbime në nivelin
lokal;
1.9. Dorëzimi i raporteve të rregullta tek
Koordinatori i Njësisë dhe/ose tek shefi i
Zyrës.

2. Në funksionet e punës së zyrtarëve që
lidhen me kthimin hyjnë së paku këto
aktivitete:

2.1. Krijimi dhe mbajtja e kontakteve të
rregullta me personat e zhvendosur, të
kthyerit, personat e riatdhesuar, komunat
dhe autoritetet në territorin e të cilave
banojnë personat e zhvendosur dhe personat
që mund të riatdhesohen, komunitetet
pranuese dhe institucionet komunale;

2.2. Ngritja e vetëdijes dhe përhapja e
communities to public services;
1.6. Develop, implement and monitor
projects for the protection of the rights and
interests of communities;
1.7. Assist the Head of Office to liaise with
central government institutions,
international organizations and civil
society organizations;

1.8. Monitor protection and promotion of
the rights of communities by municipal
and central authorities providing services
at the local level;

1.9. Submit regular reports to the Unit Co-
ordinator and/or the Head of Office.


2. The Officer/s performing functions
related to return shall, as a minimum,
perform the following activities:

2.1. Reach out to and maintain regular
contacts with displaced persons, returnees,
repatriated persons, municipalities and
authorities in whose territory displaced
persons and potential repatriated persons
reside, receiving communities and
municipal institutions;

2.2. Promote awareness and disseminate
manjinskih zajednica javnim službama;
1.6. Izrađuje, sprovodi i nadgleda projekte
za zaštitu prava i interesa zajednica;

1.7. Pomaže šefu Kancelarije u
posredovanju prema centralnim vladinim
institucijama, međunarodnim
organizacijama i organizacijama civilnog
društva;
1.8. Nadgleda zaštitu i promociju prava
zajednica preko opštinskih i centralnih
vlasti za pružanje usluga na lokalnom
nivou;

1.9. Podnosi redovne izveštaje
koordinatoru jedinice i /ili šefu
Kancelarije.

2. Službenik koji obavlja funkciju koja se
tiče povratka obavlja, minimalno, sledeće
aktivnosti:

2.1. Uspostavlja i održava redovne
kontakte sa raseljenim licima,
povratnicima, licima iz procesa
repatrijacije, opštinama i vlastima na čijoj
teritoriji žive raseljena lica i lica koja
potencijalno prolaze kroz proces
repatrijacije, kao i sa prihvatnom
zajednicom i opštinskim institucijama;
2.2. Promoviše podizanje svesti i.
14
informatave për të drejtat e personave të
zhvendosur, të kthyerve dhe personave të
riatdhesuar;
2.3. Vlerësimi i nevojave specifike të
personave të kthyer dhe të atyre që mund të
kthehen ose të riatdhesohen në komunë;
2.4. Këshillimi i shefit të Zyrës lidhur me
obligimet e komunës për të mbrojtur dhe
promovuar të drejtat dhe interesat e
personave të zhvendosur dhe të personave
që kthehen ose riatdhesohen në komunë;
2.5. Mundësimi i qasjes së personave të
zhvendosur dhe të personave që kthehen
ose riatdhesohen në komunë në shërbime
publike;
2.6. Zhvillimi, zbatimi dhe mbikëqyrja e
projekteve që kanë për qëllim mbrojtjen e të
drejtave dhe interesave të personave të
zhvendosur dhe të personave që kthehen
ose riatdhesohen në komunë;
2.7. Ndihma për shefin e Zyrës për t’u
ndërlidhur me institucionet e qeverisë
qendrore, organizatat ndërkombëtare dhe
organizatat e shoqërisë civile;

2.8. Mbikëqyrja e mbrojtjes dhe
promovimit të të drejtave të personave të
zhvendosur dhe të personave të kthyer dhe
të riatdhesuar në komunë nga ana e
autoriteteve komunale dhe qendrore që
ofrojnë shërbime në nivelin lokal;
information on the rights of displaced
persons, returnees and repatriated persons;

2.3. Assess the specific needs of actual and
potential persons returning or being
repatriated to the municipality;
2.4. Advise the Head of Office regarding
municipal obligations to protect and
promote the rights and interests of
displaced persons and persons returning or
being repatriated to the municipality;
2.5. Facilitate the access to public services
of displaced persons and persons returning
or being repatriated to the municipality;

2.6. Develop, implement and monitor
projects for the protection of the rights and
interests of displaced persons and persons
returning or being repatriated to the
municipality;
2.7. Assist the Head of Office to liaise with
central government institutions,
international organizations and civil
society organizations;

2.8. Monitor protection and promotion of
the rights of displaced persons, returnees
and repatriated persons by municipal and
central authorities providing services at the
local level;

distribuira informacije o pravima raseljenih
lica, povratnika i lica iz procesa
repatrijacije;
2.3. Procenjuje specifične potrebe
potencijalnih i trenutnih povratnika ili lica
iz procesa repatrijacije u opštini;
2.4. Pruža savete šefu Kancelarije u vezi sa
obavezama opštine da promoviše i štiti
prava i interese zajednica, raseljenih lica i
povratnika ili lica iz procesa repatrijacije u
opštini;
2.5. Raseljenim licima i povratnicima ili
licima iz procesa repatrijacije u opštini
pomaže u pristupu javnim službama;

2.6. Izrađuje, primenjuje i nadgleda
projekte iz oblasti prava i interesa
raseljenih lica, povratnika ili lica iz
procesa repatrijacije u opštini;

2.7. Pomaže šefu Kancelarije u
posredovanju prema centralnim vladinim
institucijama, međunarodnim
organizacijama i organizacijama civilnog
društva;
2.8. Nadgleda zaštitu i promociju prava
raseljenih lica, povratnika i lica iz procesa
repatrijacije od strane opštinskih i
centralnih vlasti u odnosu na pružanje
usluga na lokalnom nivou;
.
15
2.9. Planifikimi dhe mundësimi i punës dhe
organizimit të Grupit Punues Komunal për
Kthim;
2.10. Dorëzimi i raporteve të rregullta tek
koordinatori i Njësisë dhe/ose tek shefi i
Zyrës.

IV. ZBATIMI

Neni 10
Zbatimi

1. Komuna siguron burime adekuate
financiare dhe logjistike për zbatimin e
kësaj rregulloreje.

2. Në Kuadër të komunës, përgjegjës për
zbatimin e kësaj rregulloreje është kryetari i
komunës dhe shefi i zyrës.

3. ZKM-ja, MKK-ja, MAPL-ja, MPB-ja,
MPMS-ja si dhe ministritë e tjera
kompetente japin udhëzime lidhur me
zbatimin e kësaj rregulloreje.

4. Brenda gjashtë muajsh nga hyrja në fuqi
e kësaj rregulloreje, Ministria për
Komunitete dhe Kthim, në bashkëpunim
me institucionet e tjera qeveritare, zhvillon
konsultime me komunat për të promovuar
zbatimin e kësaj rregulloreje dhe do të
2.9. Plan and facilitate the work and
organization of the Municipal Working
Group on Returns;
2.10. Submit regular reports to the Unit
Co-ordinator and/or the Head of Office.


IV. IMPLEMENTATION

Article 10
Implementation

1. The Municipality shall provide the
adequate financial and logistical resources
for the implementation of this regulation.

2. Within the Municipality, the Mayor and
the Head of Office shall be responsible for
the implementation of this Regulation.

3. The OPM, MCR, MLGA, MoIA,
MLSW and other competent ministries
shall provide guidance regarding the
implementation of this regulation.

4. Within six months from the entry into
force of this regulation, the Ministry of
Communities and Return in cooperation
with other Governmental institutions, shall
undertake consultations with
municipalities to promote the
2.9. Planira i olakšava aktivnosti i
organizaciju delatnosti opštinske Radne
grupe za povratnike;
2.10. Podnosi redovne izveštaje
koordinatoru jedinice i /ili šefu
Kancelarije.

IV SPROVOĐENJE

Član 10
Sprovođenje

1. Opština obezbeđuje adekvatna
finansijska i logistička sredstva u cilju
sprovođenja ove uredbe.

2. Predsednik opštine i šef Kancelarije su
odgovorni za sprovođenje ove uredbe u
opštini.

3. Kancelarija premijera, MZP, MALS,
MUP, MRSD i ostala odgovarajuća
ministarstva daju uputstva u vezi sa
primenom ove uredbe.

4. U roku od šest meseci od dana stupanja
na snagu ove uredbe, Ministarstvo za
zajednice i povratak u saradnji sa vladinim
institucijama obavlja konsultacije sa
opštinama kako bi se promovisalo
sprovođenje ove uredbe, i takođe priprema.
16
përgatitë udhëzues për zbatimin e kësaj
rregulloreje, përfshirë por duke mos u
kufizuar në termat e referencës dhe
përshkrimet e punës, në përputhje me
përkrahjen që kërkohet nga komunat.Neni 11
Bashkëpunimi ndërkomunal

Për të siguruar përmbushjen e përgjegjësive
që dalin nga kjo rregullore, komunat mund
të krijojnë forma të bashkëpunimit
ndërkomunal, kur ato e konsiderojnë atë të
nevojshëm, përfshirë por duke mos u
kufizuar në marrëveshje bashkëpunimi,
aktivitete të përbashkëta ose krijimin e
zyrave të përbashkëta për komunitete dhe
kthim që financohen përmes buxheteve
komunale të komunave përkatëse.


V. DISPOZITAT KALIMTARE

Neni 12
Dispozitat kalimtare
1. Zyrtarët të cilët në kohën e hyrjes në fuqi
të kësaj rregulloreje janë të punësuar në
zyrat komunale për komunitete dhe zyrat
komunale për kthim, e të cilët me rastin e
implementation of this regulation, and
shall prepare guidelines for
implementation of this Regulation,
including but not limited to terms of
reference and job descriptions, in
accordance with the support requested by
municipalities.

Article 11
Inter-municipal cooperation

To ensure the implementation of their
responsibilities under this regulation,
Municipalities can, where they deem
appropriate, establish forms of inter-
municipal co-operation, including but not
limited to, co-operation agreements, joint
activities or the establishment of joint
Offices for Communities and Return
financed through the municipal budgets of
municipalities concerned.


V. TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 12
Transitional Provisions
1. Officials employed in the Municipal
Communities Office and in the Municipal
Return Office at the time of entry into
force of this Regulation, who upon
smernice za sprovođenje ove uredbe,
uključujući, ali ne ograničavajući se na
uslove rada i opise radnih mesta, u skladu
sa podrškom koju opština zatraži.
Član 11
Međuopštinska saradnja

Da bi se omogućilo izvršavanje njihovih
odgovornosti shodno ovoj uredbi, opštine
mogu, ukoliko to smatraju neophodnim, da
uspostave neku vrstu međuopštinske
saradnje, uključujući, ali ne ograničavajući
se na sporazume o saradnji, zajedničke
aktivnosti ili osnivanje zajedničkih
kancelarija za zajednice i povratak
finansirane iz budžeta tih opština.V PRELAZNE ODREDBE

Član 12
Prelazne odredbe
1. Službenici koji su u vreme stupanja na
snagu ove uredbe zaposleni u opštinskoj
kancelariji za zajednice, kao i u opštinskoj
kancelariji za povratak, a koji se nakon.
17
themelimit të Zyrës konsiderohen tepricë,
do ta vazhdojnë marrëdhënien e tyre
kontraktuale me komunën dhe do të kenë të
drejtë transferimi në pajtim me procedurat e
Shërbimit Civil në fuqi.

2. Zyrtarët të cilët në kohën e hyrjes në fuqi
të kësaj rregulloreje janë të punësuar në
zyrat komunale për komunitete dhe zyrat
komunale për kthim, e të cilët me rastin e
themelimit të Zyrës konstatohet se janë të
përshtatshëm për t’u përfshirë në Zyrë, do
të vazhdojnë punën e tyre sipas përshkrimit
të tyre të punës, rrogës dhe koeficientit të
postit aktual, derisa MKK-ja të nxjerrë
përshkrimet e reja të punës në përputhje me
nenin 10.4 të kësaj rregulloreje.

3. Komuna siguron që për funksionet e
shefit të Zyrës, koordinatorit të Njësisë dhe
të zyrtarit të caktojë koeficiente të rrogës
dhe të postit në përputhje me nivelin gjegjës
të përgjegjësisë dhe vjetërsisë në punë.
establishment of the Office are found to be
redundant, will continue their contractual
relationship with the Municipality and
shall have the right to transfer in
accordance with Civil Service procedures
in force.
2. Officials employed in the Municipal
Communities Office and in the Municipal
Return Office at the time of entry into
force of this Regulation, who upon
establishment of the Office are found
eligible for incorporation in the Office,
will continue to operate under their current
job descriptions, salary and post
coefficient, until the MCR issues new job
descriptions in accordance with Article
10.4 of this Regulation.

3. The Municipality shall ensure that the
functions of Head of Office, Unit
Coordinator and Officer are accorded
salary and post coefficients corresponding
to the respective level of responsibility and
seniority.osnivanja Kancelarije smatraju viškom,
nastavljaju svoj ugovorni odnos sa
opštinom i imaju pravo na premeštaj u
skladu sa procedurama važećim za javnu
službu.

2. Službenici zaposleni u opštinskoj
kancelariji za zajednice, kao i u opštinskoj
kancelariji za povratak, koji se, u vreme
stupanja na snagu ove uredbe, nakon
osnivanja Kancelarije smatraju
kvalifikovanim da rade u Kancelariji,
nastavljaju da rade prema postojećem
opisu posla, sa istom platom i
koeficijentom, do momenta kada MZP izda
novi opis posla u skladu sa članom 10.4
ove uredbe.

3. Opština obezbeđuje da funkcije šefa
Kancelarije, koordinatora službe i
službenika budu u skladu sa platom i
koeficijentom za ta radna mesta i da
odgovaraju dotičnom nivou odgovornosti i
starešinstva.


.
18
VI. DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE

Neni 13
Dispozitat shfuqizuese

Me hyrjen në fuqi të kësaj rregulloreje,
shfuqizohen të gjitha dispozitat e akteve
nënligjore që kanë rregulluar çështjen e
zyrave për komunitete dhe kthim.


Neni 14
Hyrja në fuqi

Kjo rregullore, hyn në fuqi 15 ditë pas
nënshkrimit nga Kryeministri i Republikës
së Kosovës.

Hashim THAÇI

____________________
Kryeministër i Republikës së Kosovës

12.08.2010
VI. FINAL PROVISIONS

Article 13
Repealed provisions

The entry into force of this regulation
repeals all provisions of secondary
legislation which regulated the issue of
Offices of Community and Return.


Article 14
Entry into force

The regulation shall enter into force 15
days after the signature of the Prime
Minister of the Republic of Kosovo.

Hashim THAÇI
____________________
Prime Minister of the Republic of Kosovo

12.08.2010
VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13
Odredbe stavljene van snage

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaju da
važe se sve odredbe podzakonskih akata
koje su regulisale pitanje Kancelarije za
zajednice i povratak.


Član 14
Stupanje na snagu

Uredba stupa na snagu 15 dana nakon što
je potpiše premijer Republike Kosovo.


Hashim THAÇI
____________________
Premijer Republike Kosovo

12.08.2010