RREGULLORE QRK- NR. 21/2013 PËR PROTOKOLLIN PËR PARANDALIMIN DHE REFERIMIN E DHUNËS NË INSTITUCIONET E ARSIMIT PARA-UNIVERSITAR1

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government
RREGULLORE QRK- NR. 21/2013 PËR PROTOKOLLIN PËR PARANDALIMIN DHE REFERIMIN E
DHUNËS NË INSTITUCIONET E ARSIMIT PARA-UNIVERSITAR
1REGULATION GRK – NO.21/2013 FOR PROTOCOL FOR THE PREVENTION AND REFERENCE
OF VIOLENCE IN INSTITUTIONS OF PRE-UNIVERSITY EDUCATION
2UREDBA VRK - BR. 21/2013 ZA PROTOKOL O SPREČAVANJU I OBRAĆANJU NASILJA U PRED-
UNIVERZITETSKIM USTANOVAMA OBRAZOVAN
3


1
Rregullore QRK - Nr. 21/2013 për Protokollin për Parandalimin dhe Referimin e Dhunës në Institucionet e Arsimit Para-Universitar,është miratuar në
mbledhjen e 147 të Qeverisë së Republikës së Kosovës me vendimin nr.04/147 me datë 06.09.2013
2
Regulation GRK - No.21/2013for Protocol for the Prevention and Reference of Violence in Institutions of Pre-University Education, was approved on 147
meeting of the government of the Republic of Kosovo with the decision no. 04/147 date 06.09.2013.
3
Uredba VRK- Br. 21/2013 za Protokol o Sprečavanju i Obraćanju nasilja u Pred-Univerzitetskim Ustanovama Obrazovan, osvojen je na 147 sednice Vlade
Republike Kosova, odluku Br. 04/147, datum 06.09.2013.

1 / 59

Qeveria e Republikës së Kosovës,

Në mbështetje të nenit 93 (4) të
Kushtetutës së Republikës së Kosovës,
Në pajtim me Nenin 4 të Ligjit nr. 04/L-
032 për Arsimin Para Universitar në
Republiken e Kosovës (GZ, Nr. 17, me
date 16.09.2011 ), si dhe nenin 19 (6.2) të
Rregullores së Punës së Qeverisë Nr.
09/2011 (GZ, nr.15, 12.09.2011),

Miraton:

RREGULLORE- QRKNR.21/2013
PËR PROTOKOLLIN PËR
PARANDALIMIN DHE REFERIMIN
E DHUNËS NË INSTITUCIONET E
ARSIMIT PARA-UNIVERSITAR


Kapitulli I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME


Neni 1
Qëllimi dhe fushëveprimi i Protokollit

1. Ky Protokoll:

1.1. Përcakton detyrimet, qartëson
rolet dhe procedurat e institucioneve
për parandalimin, identifikimin,
mbledhjen e të dhënave, referimin,
trajtimin, raportimin e dhunës ndaj
Government of Republic of Kosovo,

Pursuant to Article 93 (4) of the
Constitution of the Republic of Kosovo,
In accordance with Article 4 of Law no.
04/L-032 for Pre University Education in
Kosovo (official Gazette No.17,
dtd.16.09.2011), and Article 19 (6.2) of the
Government Rules of Procedure No.
01/2011 (OG, No. 15, 12.09.2011),

Approves:

REGULATION - GRK NO.21/2013FOR
PROTOCOL FOR THE PREVENTION
AND REFERENCE OF VIOLENCE IN
INSTITUTIONS OF PRE-UNIVERSITY
EDUCATION


Chapter I
GENERAL PROVISIONS


Article 1
Purpose and Scope of the Protocol

1.This Protocol:

1.1. Establishes duties, clarifies roles
and procedures of institutions for
prevention, identification, data
collection, referral, treatment and
reporting of violence against children in
Vlada Republike Kosova,

Na osnovu člana 93 (4) Ustava Republike
Kosovo,
U skladu sa članom 4 zakona br.04/L-032 za
Pred Univerzitetske Obrazovanje u Republici
Kosova(Službeni List br.17, od 16.09.2011),
i sa članom 19 (6.2.) Pravilnika o Radu Vlade
Br. 09/2011 (SL, Br.15, 12.09.2011),


Usvaja:

UREDBA - VRK BR.21/2013 ZA
PROTOKOL O SPREČAVANJU I
OBRAĆANJU NASILJA U PRED-
UNIVERZITETSKIM USTANOVAMA
OBRAZOVANJA


Poglavlje I
OPŠTE ODREDBE


Član 1
Svrha i obim primene protokola

1. Ovaj Protokol:

1.1. Utvrđuje obaveze, razjašnjava uloge i
procedure institucija za sprečavanje,
identifikaciju, prikupljanje podataka,
upućivanje, tretman i prijavljivanje nasilja
nad decom u pred-univerzitetskim

2 / 59

fëmijëve në institucionet e arsimit
para-universitar;

1.2. Përforcon bashkëpunimin
ndërinstitucional dhe multidisiplinar
për të mbrojtur të drejtat e fëmijës dhe
për tu mbrojtur fëmijët nga dhuna.

Neni 2
Përkufizimet

1. Për qëllimet të këtij Protokolli termat e
më poshtëm kanë kuptimin si në vijim:


1.1. “Fëmijë”- nënkupton çdo qenie
njerëzore nën moshën 18 vjeç, me
përjashtim të rasteve kur mosha
madhore arrihet më përpara, në
përputhje me legjislacionin të cilit ai i
nënshtrohet;

1.2.“Dhunë”- nënkupton:“Të gjitha
format fizike dhe/ose emocionale të
keqtrajtimit, shpërdorimit seksual,
neglizhencës apo trajtimit neglizhent,
shfrytëzimit komercial ose çdo lloj
shfrytëzimi që ka si rezultat dëmtimin
e mundshëm apo të vërtetë të
shëndetit, mbijetesës, zhvillimit apo
të dinjitetit të fëmijës në kontekst të
raportit të përgjegjësisë, besimit, apo
forcës”;

institutions of pre-university education;


1.2. Reinforces institutional and
multidisciplinary cooperation for
protection of the rights of children and
protection of children from violence.

Article 2
Definitions

1. For the purposes of this Protocol, the
terms below shall have the following
meanings:

1.1. "Child" - means every human
being below the age of 18, except when
the adulthood is attained earlier, in
accordance with the applicable law;1.2. “Violence" - means: "All forms of
physical and /or emotional abuse, sexual
abuse, neglect or negligent treatment,
commercial exploitation or any other use
that results potential or real damage to
health, survival, development or dignity
of the child in regard to responsibility,
trust or power;
ustanovama obrazovanja;


1.2. Jača institucionalnu i
multidisciplinarnu saradnju kako bi se
zaštitila parva dece i zaštitila deca od
nasilja.

Član 2
Definicije

1. Za svrhu ovog protokola, dole navedeni
pojmovi imaju sledeća značenja:


1.1. “Dete”- podrazumeva: svako
ljudsko biće mlađe od 18 godina osim u
slučajevima kad se punoletstvo stiče
ranije u skladu sa važećim zakonima;1.2. “Nasilje”- podrazumeva: “Sva
fizička i/ili emotivna zlostavljanja,
seksualne zloupotrebe, zanemarivanje ili
nemarno postupanje, korišćenje za
komercijalne svrhe ili sve vrste
korišćenja koje dovode do moguća ili
stvarna oštećenja zdravlja, opstanka,
razvoja ili dostojanstva deteta u
kontekstu odnosa odgovornosti,
poverenja ili moći”;3 / 59

1.3. “Dhunë”- përfshin por nuk
kufizohet në veprat apo veprimet e
qëllimshme që i bën një person
personit tjetër, si: përdorimi i forcës
fizike, presioni psikik, çdo veprim që
shkakton apo kanos dhembjen fizike
dhe psikike; shkaktimi i ndjenjës së
frikës, rrezikshmërisë personale,
cenimit të dinjitetit; sulmi fizik pa
marrë parasysh pasojat; ofendimi,
sharja, thirrja me emra ofendues dhe
mënyra të tjera të shqetësimit të
vrazhdë; përsëritja e vazhdueshme e
sjelljeve me qëllim të përuljes së
personit tjetër; vënia e personit tjetër
në pozitën që ai të frikësohet për
gjendjen fizike, emocionale dhe
ekonomike;

1.4. “Dhunë fizike”- nënkupton çdo
formë të abuzimit fizik duke përfshirë
këtu rrahjen me çfarëdo mjeti, goditje
me shuplakë apo edhe me mjete të
tjera, shtrëngimin e fytit dhe çdo
veprim tjetër që shkakton dhimbje
fizike;

1.5. “Dhunë verbale”- nënkupton
përdorimin e fjalëve që shkaktojnë
dëm për personin duke folur për të.
Me dhunë verbale nënkuptohet:
bërtima, fyerja, kërcënimi, frikësimi,
turpërimi, poshtërimi, përdorimi i
gjuhës nënçmuese në mesin e
1.3."Violence"- includes but is not
limited to intentional acts or actions that
a person makes to another person, such
as: the use of physical force,
psychological pressure, any act that
causes or threatens physical and
psychological pain, causing the feeling
of fear, violation of dignity, assault,
regardless of the consequences, insult,
offense, calling offensive names and
other forms of violent intimidation,
repetitive behaviors in order to humiliate
the other person, making the other
person fear for his physical, emotional
and economic state;
1.4. “Physical Violence" - means any
form of physical abuse, including
beatings by any means, slap or hit with
other means, strangle and any other act
that causes physical pain;1.5."Verbal Violence" - means using
words that cause harm to the person
being spoken to. Verbal violence means:
shouts, insults, threats, intimidation,
humiliation, degradation, use of
offensive language as a form of
communication. Verbal violence means
1.3. “Nasilje”- ukljućuje ali se ne
ograničava na namerna dela ili radnje
koje jedna osoba čini drugoj, kao što su:
upotreba fizičke sile, psihički pritisak,
svako delo koje nanosi ili preti fizički ili
psihički bol; izazivanje osaćaja straha,
ličnog ugrožavanja, ugoržavanja
dostojanstva; fizički napad bez obzira na
posledice; vređanje, psovanje, nazivanje
pogrdnim imenima i druge vrste grubog
zastrašivanja; ponavljanje ponašanja u
cilju degradiranja druge osobe;
postavljanje druge osobe u situaciju u
kojoj bi se ta osoba uplašila za svoje
fizičko, emocionalno i ekonomsko stanje;
1.4. “Fizičko nasilje” -
podrazumeva bilo koji oblik fizičkog
zlostavljanja, uključujući tuču bilo kojim
sredstvom, udarac šamarem ili drugim
sredstvima, zatezanje grla i sva druga
dela koja izazivaju fizičku bol;


1.5. “Verbalo nasilje” –
podrazumeva korišćenje reči koje
uzrokuju štetu na osobu koja se doziva.
Verbalno nasilje znači: vika, vređanje,
pretnja, zastrašivanje, ponižavanje,
degradacija, korišćenje uvredljivih reči
kao oblik komunikacije. Verbalno nasilje

4 / 59

formave të komunikimit. Dhuna
verbale është edhe deklarata negative
për personin ose në lidhje me
personin;

1.6. “Keqtrajtim” - nënkupton të
gjitha format e keqtrajtimit fizik
dhe/ose emocional, abuzimin seksual,
neglizhimin ose trajtimin neglizhues
apo shfrytëzimin tregtar ose çdo
shfrytëzim tjetër që çon në dëmtim
real ose të mundshëm të shëndetit të
fëmijës, të mbijetesës, zhvillimit ose
dinjitetit në kontekstin e një
marrëdhënieje përgjegjësie, besimi
ose pushteti;

1.7. “Neglizhim”– nënkupton mos-
sigurimin nga prindi ose kujdestari
ligjor i kushteve për zhvillimin e
fëmijës kur prindi apo kujdestari ka
mundësi ta bëjë këtë gjë: në drejtim të
shëndetit, arsimit, zhvillimit
emocional, ushqyerjes, strehimit dhe
të kushteve të sigurta për jetesë,
mbështetjen psikologjike, etj., të cilat
çojnë në dëmtimin e mirëqenies
fizike, psikike, morale e sociale të
fëmijës;
1.8. “Ngacmimi në mes
bashkëmoshatarëve” - nënkupton
sjelljet agresive dhe të
padëshirueshme në mesin e fëmijëve
të moshës shkollore që përfshihen një
also negative statements about the
person or connected to the person;1.6."Abuse" - means all forms of
physical and/or emotional abuse, sexual
abuse, neglect or negligent treatment or
commercial use or any other use that
results in actual or potential harm to the
child's health, survival, development or
dignity in regard to responsibility, trust
or power;
1.7.“Neglect" - means failing to
provide conditions for the development
of the child by the parent or legal
guardian when there is an opportunity to
do so, in terms of health, education,
emotional development, nutrition,
shelter and safe living conditions,
psychological support, etc..,
which damages physical, mental,
moral and social state of the child;


1.8."Bullying Among Peers" - means
aggressive and undesirable behaviors
among school-aged children that
includes a real or perceived imbalance
of power. This behavior can be repeated
je takođe negativni iskaz o osobi ili u
vezi sa osobom;1.6. “Zlostavljanje” –
podrazumeva sve oblike fizičkog i/ili
emotivnog zlostavljanja, seksualno
zlostavljanje, zanemarivanje ili nemarno
postupanje ili koriščenje za komercijalne
svrhe ili bilo koje koriščenje koje dovodi
do realnog ili mogućeg narušavanja
zdravlja deteta,opstanka, razvoja ili
dostojanstva deteta u kontekstu odnosa
odgovornosti, poverenja ili moći;


1.7. “Nemarnost” – podrazumeva ne-
obezbeđivanje životnih uslova za razvoj
deteta od strane roditelja ili zakonitog
staratelja iako oni imaju mogućnosti za to
a koje se tiče: zdravlja, obrazovanja,
emocionlanog razvoja, ishrane,
stanovanja i sigurnim životnim uslovima,
psihičke podrške, itd, koje vode do
oštećenja fizičke, psihičke, moralne i
društvene dobrobiti deteta;


1.8. “Međusobno maltretiranje
vršnjaka” –podrazumeva agresivna i
nepoželjna ponašanja dece školskog
uzrasta koja se od strane države
obuhvaćaju u realnoj ili uočenoj

5 / 59

mosbalancim real apo të perceptuar të
pushtetit. Sjellja mund të përsëritet
ose ka potencial të përsëritet me
kalimin e kohës;

1.9.“Dhunë seksuale” - nënkupton:
çdo akt seksual, çdo përpjekje për akt
seksual, komentet e padëshirueshme
seksuale, aktet e trafikimit me qenie
njerëzore, ose aktet që drejtohen ndaj
seksualitetit të një personi me
përdorimin e kërcënimit me ndëshkim
nga çdo person pavarësisht nga
marrëdhënia e tij me viktimën, në çdo
rrethanë, përfshirë këtu shtëpinë dhe
punën, por pa u kufizuar këtu;

1.10. “Abuzim seksual” nënkupton
shprehjen e abuzimit brenda shtëpisë
ose familjes, por nuk përjashton edhe
rastet e abuzimit nga persona jashtë
familjes duke përdorur përparësitë e
pozitës qoftë sociale apo edhe zyrtare
për përfitime seksuale nga viktima e
abuzimit;

1.11. “Shfrytëzim seksual
komercial”nënkupton detyrimin e
viktimës nga persona të caktuar për
zhvillimin e aktivitetit seksual. Po
ashtu këtu përfshihen edhe rastet e
prostitucionit fëmijëror dhe
pornografisë fëmijërore;

over time or has the potential to be
repeated;1.9."Sexual Violence" - means: any
sexual act, any attempt for a sexual act,
unwanted sexual comments, trafficking
in human beings or acts directed against
a person's sexuality using the threat of
punishment by any person regardless of
his relationship with the victim, in every
circumstance, including but not limited
to home and work;1.10."Sexual Abuse"- means to commit
an abuse within the family or home, but
does not exclude cases when the abuser
is not a family member but a person
with a social or official status who uses
his authority to gain sexual favors from
the victim;


1.11. "Commercial Sexual
Exploitation" - means extorting the
victim to carry out sexual activity. It
also includes cases of child prostitution
and child pornography;neuravnoteženosti. Ponašanje se može
ponoviti ili postoji potencijalna
mogućnost o ponovi tog ponašanja tokom
vremena;

1.9. “Seksualno nasilje” -
podrazumeva: svaki seksualni čin, svaki
pokušaj za seksualni čin, neželjeni
seksualni komentari, činovi trgovine
ljudskih bića ili dela usmerena protiv
seksualnosti osobe, koristeći pretnju
kazne od bilo kog lica bez obzira na
njegov odnos sa žrtvom, u svim
okolnostima uključujući i dom i posao ali
ne ograničavajući se na to;


1.10. “Seksualno zlostavljanje” –
podrazumeva izražavanje zlostavljanja
unutar kuće ili familije, ali ne isključuje
slučajeve zlostavljanja od strane lica
izvan porodice koristeći prednosti
položaja, bilo ono društveno ili zvanično,
za seksualnu korist od zlostavljene žrtve;


1.11. “Komercijalno seksualna
eksploatacija” –
podrazumevaprisiljavanje žrtve od strane
pojedinih osoba za razvoj seksualnih
aktivnosti. Ovde se takođe uključuju
slučajevi dečije prostitucije i dečije
pornografije;


6 / 59

1.12. “Dhunë digjitale” nënkupton
çfarëdo forme të dërgimit të
mesazheve përmes internetit apo
telefonisë mobile. Ka për qëllim
lëndimin, shqetësimin apo çfarëdo
lloj tjetër të dëmtimit të fëmijës i cili
nuk mund të mbrohet nga veprimet e
tilla. Shfaqet në formë të video apo
mesazheve tekstuale, fotografive apo
thirrjeve;

1.13. “Dhunë emocionale/
psikologjike” nënkupton aktet të cilat
shkaktojnë ose kanë mundësi të
madhe të shkaktojnë dëm në
shëndetin ose në zhvillimin fizik,
mendor, shpirtëror, moral ose social
të fëmijës. Këto akte mund të jenë në
kontrollin e prindit ose të një personi
i cili ka përgjegjësi, është i besuar ose
ka pushtet dhe përfshijnë kufizimin e
lëvizjeve, talljen, denigrimin,
fajësimin, kërcënimin, trembjen,
diskriminimin, përqeshjen, ose forma
të tjera jo fizike të armiqësisë ose të
trajtimit refuzues;

1.14. “Institucion i arsimit para-
universitar” çdo institucion shkollor
ose aftësues që realizon shërbime
arsimore të nivele 0 - arsimi
parashkollor, 1 - arsimi fillor, 2-
arsimi i mesëm i ulët, 3 - arsimi i
mesëm i lartë dhe 4 arsimi
1.12."Digital Violence" - means any
form of sending messages through the
internet or mobile phone network. It
aims injury, harassment or any other
type of damage to the child who can not
defend himself/herself from such an
action. It’s displayed in the form of
video or text messages, photos or calls;1.13. "Emotional/ Psychological
Violence" - means acts which cause or
are likely to cause great harm to the
health or physical, mental, spiritual,
moral or social development. These acts
can be in control of a parent or a
responsible person who is trusted or who
has a power. They include restriction of
movements, teasing, denigration, blame,
threats, intimidation, discrimination,
humiliation, or other non-physical forms
of hostility or dismissive treatment;
1.14. "Institution of Pre-University
Education" – means every educational
institution or insitution that provides
profesional education in following
levels: 0 - preschool, 1 - primary, 2 - low
secondary education, 3 - high secondary
education and postsecondary education;
1.12. “Digitalno nasilje”- podrazumeva
bilo koji oblik slanja poruka putem
interneta ili mreže mobilnih telefona.
Ono ima za cilj povredu, uznemiravanje
ili bilo koji drugi vid štete detetu koje se
ne može odbraniti od takvih dela.
Prikazuje se u vidu video ili tekstualnih
poruka, fotografija ili poziva;1.13. “Psihičko/ emotivno nasilje” –
podrazumeva radnje koje izazivaju ili
imaju veliku mogućnost da izazovu štetu
po zdravlju ili fizičkom, mentalnom,
duhovnom, moralnom ili društvenom
razvitku deteta. Ova dela mogu biti pod
kontrolom roditelja ili jedne osobe koja
ima odgovornost,poverenje ili ima moć i
obuhvataju ograničenje kretanja,
podsmeh, klevetanje, okrivljavanje,
pretnje, zastrašivanje, diskriminaciju,
podsmevanje ili drugih oblika ne-fizičkog
neprijateljstva ili odnosa odbijanja;1.14. “Pred-univerzitetska institucija
obrazovanja” – podrazumeva svaku
obrazovnu ustanovu ili instituciju obuke
koja pruža obrazovne usluge u svim
nivoima:0 – predškolsko obrazovanje, 1 –
osnovno obrazovanje, 2- niže srednje
obrazovanje, 3 – više srednje obrazovanje

7 / 59

postsekondar;

1.15. “Hapësira në selinë dhe jashtë
selisë së institucionit” nënkupton
hapësirën brenda dhe jashtë shkollës
ku zhvillohet puna edukativo-
arsimore, si dhe aktivitetet e tjera
jashtëshkollore;

1.16. “ISCED”Standardet
Ndërkombëtare të Klasifikimit të
Arsimit, të miratuara nga UNESCO,
në Konferencën e përgjithshme, në
seancën e 29 - të, të mbajtur në nëntor
të vitit 1997, dhe të ndryshuara më
vonë;

1.17. “Regjistri i rasteve në
institucionet e arsimit para-
universitar” nënkupton bazën e të
dhënave në të cilën regjistrohen rastet
e raportuara të dhunës në Institucionet
e Arsimit Para-Universitar i shënuar
si 1 i këtij Protokolli;

1.18. “Raporti përmbledhës për
DKA” nënkupton formën e raportimit
e cila shfrytëzohet nga Drejtori i
Institucionit të Arsimit para-
Universitar për të raportuar në
mënyrë periodike në Drejtorinë
Komunale të Arsimit për numrin e
rasteve të raportuara të dhunës në
Institucionin që ai drejton i shënuar si


1.15."The Space Outside and Inside of
the Institution" means the area within
and outside the school where the
educational work and other
extracurricular activities are conducted;


1.16. “ISCED” International Standard
Classification of Education, adopted by
the UNESCO General Conference, 29
th

session, held in November 1997 and
later amended;1.17. "Register of Cases in Pre-
University Institutions"- means a
database in which the reported cases of
violence in pre-university institutions
are recorded. It is attached as Annex 1 of
this Protocol;


1.18. "Comprehensive Report for
MED"- means the reporting form used
by the director of the pre-university
institution for periodical reports on the
number of cases of violence in the
institution he/she leads, which he/she
submits to the Municipal Directorate of
Education, attached as Annex 2 of this
Protocol;
i 4 - postsekundarno obrazovanje;

1.15. “Prostor unutar i van središta
institucije” – podrazumeva prostor
unutar i van središta škole gde se odvija
edukativno-obrazovan radkao i druge
van-školske aktivnosti;


1.16. “ISCED”- znači Međunarodni
Standardi za Klasifikaciju Obrazovanja,
usvojeni od strane UNESCO-a, u 29 - oj
sedniciGeneralne konfenecije, održanoj u
novembru 1997 godine a kasnije
izmenjeni;


1.17. “Registar slučajeva u pred-
univrzitetskim institucijama
obrazovanja” – podrazumeva bazu
podataka u kojoj se registruju slučajevi
nasilja prijavljeni u pred-univrzitetskim
institucijama obrazovanja, upisan kao 1
Aneks ovog Protokola;

1.18. “Rezime podatakaza ODO” –
podrazumeva obrazac za izveštaje koji se
koristi od strane direktora pred-
univrzitetske institucije zbog periodičnog
izveštavanja u Opštinskom direktoratu za
obrazovanje o broju prijavljenih
slučajeva nasilja u instituciji koju on/ona
upravlja, upisan kao aneks2 ovog
protokola;

8 / 59

Shtojca 2 e këtij Protokolli;

1.19. “Raporti përmbledhës për
SMIA - MASHT” nënkupton formën
e raportimit e cila shfrytëzohet nga
Drejtorati Komunal i Arsimit për të
raportuar në mënyrë periodike në
Njësinë e Sistemit të Menaxhimit të
Informatave në Arsim (më tej: SMIA-
MASHT) për numrin e rasteve të
raportuara të dhunës në Komunën që
ai mbulon, i shënuar si Shtojca 3 e
këtij Protokolli.


Kapitulli II
PARIMET DHE NIVELET
MBROJTËSE

Neni 3
Parimet e Protokollit

1. Protokolli përfshinë:

1.1. Të gjithë fëmijët, pa diskriminim
apo pa marrë parasysh gjendjen
familjare, prejardhjen etnike apo
çfarëdo karakteristika të tjera sociale,
apo individuale të fëmiut (raca,
ngjyra, gjinia,gjuha, feja,
nacionaliteti, etj) dhe të familjes së
tij;

1.2. Të gjithë fëmijët mirëqenia e të


1.19. "Comprehensive Report
forEMIS - MEST" means the reporting
form used by the Municipal Directorate
of Education to report periodically to the
Unit of System for Management of
Information on Education (hereinafter:
EMIS-MEST) about the number of
reported cases of violence in the
municipality that he/she covers, attached
as Annex 2 of this Protocol.Chapter II
PRINCIPLES AND PROTECTION
LEVELS

Article 3
Principles of Protocol

1. Protocol includes:

1.1. All children, without discrimination
and regardless of family status, ethnic
origin or any other social or individual
feature of the child (race, color, sex,
language, religion, nationality, etc.) and
his family;1.2.All children whose welfare is


1.19. “Rezime podatakaza SUIO-
MONT” – podrazumeva obrazac za
izveštaje koji se koristi od
straneOpštinskog direktorata za
obrazovanje zbog periodičnog
izveštavanja Jedinici sitema za
upravljanje informacije o obrazovanju
(dalje u tekstu SUIO-MONT) obroju
prijavljenih slučajeva nasilja u opštini
koju on/ona upravlja, upisan kao aneks3
ovog protokola.


Poglavlje II
PRINCIPI I STEPENI
ZAŠTITE

Član 3
Principi protokola

1. Protokolobuhvata:

1.1. Svu decu, bez diskriminacije i bez
obzira na porodični status, etničko
poreklo i bilo koje društvene ili
individualne karakteristike deteta (rasa,
boja, pol, jezik, veroispovest,
nacionalnost, itd) i njegove familije;1.2. Svu decu čija je dobrobit ugožena,

9 / 59

cilëve është rrezikuar apo të fëmijëve
në rrezikun e drejtpërdrejtë apo të
jetës së fëmijëve të cilët janë viktima
të dhunës dhe të keqtrajtimit dhe të
fëmijëve për të cilët konsiderohet se
janë në rrezik të dhunës dhe të
keqtrajtimit;

1.3. Fëmijët në të gjitha situatat:

1.3.1. Në familje (biologjike
dhe strehuese);

1.3.2. Jashtë familjes,
përkatësisht në institucione ku
fëmijët qëndrojnë përkohësisht
apo përherë (shkolla,
institucione parashkollore,
pushimore, qëndrime ditore,
shtëpi për fëmijë, përkatësisht të
institucionit tjetër të mbrojtjes
sociale, etj).Neni 4
Nivelet e rrjeteve mbrojtëse

1. Institucionet të cilat merren me
parandalimin dhe reagimin ndaj
veprimeve të dhunshme në institucionet e
arsimit para-universitar, klasifikohen në
nivelet si vijon:

endangered or children in direct life
threat, or children who are victims of
violence and abuse and children who are
considered at risk of violence and abuse;
1.3. Children in all situations:

1.3.1. Family (biological and
foster);

1.3.2. Outside of the family, or
in institutions where children
stay temporarily or permanently
(schools, pre-schools, resting
places, daily care, children's
houses provided by other
institution of social protection,
etc.).
Article 4
Levels of Protection Network

1. Institutions that deal with prevention of
violence and respond to acts of violence
within pre-university institutions are
classified in following levels:


decu u neposrednoj opasnosti za život,
decu koja su žrtve nasilja i zlostavljanja i
decu koja se smatraju u riziku od nasilja i
zlostavljanja;
1.3. Decu u svim situacijama:

1.3.1.U familiji (biološkoj i
starateljskoj);

1.3.2. Van familije ili u ustanovama
gde deca borave privremeno ili trajno
(škola, predškolske institucije,
odmarališta, dnevni centri, dečiji
domovi ili druge ustanove za socialnu
zaštitu dece, itd).


Član 4
Stepeni zaštitnih mreža

1. Institucije koje se bave prevencijom i
reagovanjem na akte nasilja u ustanovama
pred-univerzitetskog obrazovanja
klasifikovani su na seldećim nivoima:10 / 59

1.1. Rrjeti i brendshëm mbrojtës:
Edukimi parashkollor – (Drejtori i
Institucionit, Këshilli i Prindërve) dhe
Shkollat (Drejtori i shkollës, Këshilli
i Prindërve, Këshilli Drejtues i
Shkollës dhe Këshilli i Nxënësve);

1.2. Rrjeti i jashtëm mbrojtës:
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe
Teknologjisë (më tej: MASHT)-
(Sektorët e Inspektimit të Arsimit në
Rajon), Këshilli i Prindërve të
Kosovës, Këshilli i Nxënësve në nivel
nacional),Drejtoria Komunale e
Arsimit(më tej: DKA) - (Këshilli i
Nxënësve dhe Këshilli i Prindërve në
nivel komunal, Zyrtari përkatës për të
Drejtat e Fëmijës),Drejtoria për
Shëndetësi dhe Mirëqenie
Sociale(më tej: DShMS)- (Qendra për
Punë Sociale (më tej: QPS), Qendrat
e Mjekësisë Familjare (më tej: QMF),
Ministria e Drejtësisë(më tej: MD) -
(Shërbimi Sprovues i Kosovës (më
tej: ShSK), Shërbimi Korrektues i
Kosovës (më tej: SHKK)), Policia e
Kosovës(më tej: PK) si dhe
Mekanizmat tjerë ndihmës-
(Mediat, Institucioni i Avokatit të
Popullit, organizatat joqeveritare që
punojnë për të drejtat e fëmijëve dhe
çështjet e dhunës në shkollë).


1.1. Internal Protection Network: Pre-
school (Director of the pre-school
facility, Council of Parents) and schools
(Director of School, Council of Parents,
School Board and Council of Students);


1.2. External Protection Network:
Ministry of Education, Science and
Technology (hereafter: MEST)-
(Regional Sector for Inspection of
Education), Council of Parents of
Kosovo, Council of Students on the
national level), Municipal Directorate
of Education (hereafter: MED) -
(Council of Parents and Council of
Students on the municipal level,
designated official for child’s rights),
Directorate of Health and Social
Welfare (hereby: DHSW)- Centre for
Social Work (hereafter: CSW), Family
Health Centre (hereafter: FHC)
Ministry of Justice (hereafter:MJ) -
(Probation Service of Kosovo (hereafter:
PSK), Correctional Service of Kosovo
(hereafter: SHKK)), Kosovo Police
(hereafter: KP) as well as other
Supporting Means - (Media,
Ombudsperson, NGOs dealing with
children's rights and issues of violence
in schools).1.1. Interna mreža odbrane:
Predškolsko obrazovanje – (Direktor
ustanove, Roditeljsko veće)
iŠkole(Direktor škole, Savet roditelja,
Školski odbor, Savet učenika);


1.2. Spoljna mreža odbrane:
Ministarstvo obrazovanja, nauke i
tehnologije (dalje u tekstu: MONT)-
(Sektor inspekcije obrazovanja u regionu),
Savet roditelja Kosova, Savet učenika na
nacionalnom nivou), Opštinskidirektorat
obrazovanja (dalje u tekstu: ODO) -
(Savet učenika i Savet roditelja na nivou
opštine, dotičan službenik za prava dece),
Direktorat za zdravlje i socialnu zaštitu
(dalje u tekstu: DZSD)- (Centar za
socialni rad (dalje u tekstu: CSR), Centri
porodičnogzdravlja(dalje u tekstu: CPZ),
Ministarstvo pravde (dalje u tekstu:
MP)- (Probaciona služba Kosova (dalje u
tekstu: PSK), Popravna služba Kosova
(dalje u tekstu: PSK)), Kosovska
Policija(u daljem tekstu: KP)kao i ostali
Pomoćni mehanizmi- (Mediji, institucija
Ombudspersona,nevladine organizacije
koje se bave pravima deteta i problemima
nasilja u školama).


11 / 59

Kapitulli III
DETYRIMET E INSTITUCIONEVE
PËR PARANDALIMIN DHE
REAGIMIN NDAJ DHUNËS

Neni 6
Detyrimet e Përgjithshme të
Institucioneve për Zbatimin e
Protokollit

1. Institucionet nga neni 4 i këtij
Protokolli, kanë këto detyra:

1.1. Parandalimin e dhunës ndaj
fëmijëve;

1.2. Vendosjen e bashkëpunimit
ndërinstitucional duke u bazuar në
besimin reciprok dhe zbatimin e një
qëllimi të përbashkët, për
koordinimin e punës, shkëmbimin e
informatave përkatëse;

1.3. Që në planet zhvillimore dhe në
plane të veprimit të përcaktojnë
objektiva, masa dhe aktivitete
sistematike që kontribuojnë në
parandalimin e të gjitha llojeve të
dhunës;

1.4. Të caktoj/punësoj profesionist të
lëmive përkatëse që kanë aftësi për të
parandaluar, zbuluar dhe për t’iu
përgjigjur efektivisht rasteve të
Chapter III
DUTIES OF THE INSTITUTIONS FOR
PREVENTION AND RESPONSE TO
VIOLENCE

Article 6
General Duties of the Institutions
for the Implementation of the
Protocol

1. Institutions under Article 4 of this
Protocol have the following duties:

1.1. To prevent violence against
children;

1.2. To establish interagency
cooperation based on mutual trust and
implementation of a common goal, in
order to coordinate the work and
exchange the relevant information;


1.3. To define objectives in
development plans and action plans,
measures and systematic activities that
contribute to the prevention of all types
of violence;


1.4. To appoint/hire professionals of
respective fields who have the ability to
prevent, detect and respond effectively
to cases of violence against children;
Poglavlje III
OBAVEZE INSTITUCIJA ZA
SPREČAVANJE I ODGOVOR NA
NASILJE

Član 6
Opšte obaveze institucija
za primenu
protokola

1. Institucije iz člana 4 ovog protokola imaju
sledeće zadatke:

1.1. Sprečavanje nasilja nad decom;


1.2. Uspostavljanje međuinstitucionalne
saradnje zasnovanoj na međusobnom
poverenju i sprovođenju zajedničkog
cilja, za koordinirani rad, razmenu
dotičnih infromacija;


1.3. Da se u razvojnim planovima i u
planovima delovanja definišu ciljevi,
mere i sistematske aktivnosti koje će
doprineti prevenciji svih oblika;1.4. Da se odrede/zaposle stručnjaci u
odgovarajućim oblastima koji su
sposobni da spreče, pronađu i efikasno
reaguju na slučajeve nasilja nad decom;

12 / 59

dhunës ndaj fëmijëve;

1.5. Për efektet e dëmshme që kanë
të gjitha format e dhunës mbi fëmijët
duhet të bëhen të njohura gjerësisht;

1.6. Që të punohet në rritjen e
vetëdijes së popullatës për ndikimin e
dëmshëm të dhunës mbi fëmijë dhe
pasojat e saj për familjen, shoqërinë
dhe shtetin;

1.7. Kur identifikohet një fëmijë që
është ushtrues apo viktimë e dhunës
dhe për çfarëdo arsye tjetër ka nevojë
për pranimin e shërbimeve sociale,
janë të obliguar të referojnë rastin në
Qendër për Punë Sociale;

1.8. Bashkëpunojnë ngushtë me
institucionet qeveritare dhe
joqeveritare vendore dhe
ndërkombëtare që zhvillojnë
programe në parandalim të dhunës në
institucione edukativo-arsimore.1.5. The harmful effects that all forms
of violence against children are causing
shall be made widely known;

1.6.To increase public awareness on
harmful impact of violence on children
and its implications for the family,
society and the state;


1.7.When a child is identified as
perpetrator or victim of violence and if
he/she needs social services for any
other reason, they are obliged to refer
the case to the Centre for Social Work;


1.8.To cooperate closely with the
government and local and international
NGOs in order to develop programs
that will prevent violence in
educational institutions.
1.5. Štetne posledice koje imaju svi oblici
naslija nad decom trebaju biti opšte
poznate;

1.6. Da se radi na povećavanju svesti
javnosti o štetnom uticaju nasilja na decu
i njene implikacije za porodicu, društvo i
državu;


1.7. Kad se dete bude indetifikovalo da je
vršilac ili žrtva nasilja ili iz bilo kog
drugog razloga ima potrebu za socijalne
usluge, dužni su da predmet upute u
Centar za socijalni rad;


1.8. Da se blisko sarađuje sa vladinim i
nevladinim ustanovama, bilo da su
lokalne ili međunarodne, koje razvijaju
programeza sprečavanje nasilja u
edukativno-obrazovnim ustanovama.13 / 59

Kapitulli IV
DETYRIMET E INSTITUCIONEVE
EDUKATIVO-ARSIMORE PËR
ZBATIMIN E PROTOKOLLIT

Neni 7
Detyrimet e Ministrisë së Arsimit,
Shkencës dhe e Teknologjisë

1. Detyrimet e Ministrisë së Arsimit,
Shkencës dhe Teknologjisë janë si në
vijim:

1.1. Të hartojë politika dhe përcaktojë
masa me të cilat parandalohen të
gjitha llojet e dhunës në shkolla, si dhe
masat ndëshkimore për ata që nxisin
dhunë e bëjnë veprime të dhunshme,
atakojnë sigurinë në shkolla dhe
pengojnë zhvillimin e gjithanshëm të
personalitetit të individit;

1.2. Të mbikëqyrë dhe inspektojë
funksionimin e sistemit arsimor, duke
siguruar zbatimin e ligjit dhe akteve
tjera nënligjore në fushën e arsimit
para-universitar, ndër to edhe ato që
sanksionojnë dhunën në shkolla dhe
zbatimin e Protokollit;

1.3. Të ofrojë përmbajtje,
planprograme që lidhen me çështjet e
sigurisë dhe parandalimin e dhunës;

Chapter IV
DUTIES OF EDUCATIONAL
INSTITUTIONS REGARDING
IMPLEMENTATION OF PROTOCOL

Article 7
Duties of Ministry of Education, Science
and Technology

1. Duties of Ministry of Education, Science
and Technology are as follows:


1.1. To develop policies and determine
measures which will prevent all types of
violence in schools, as well as sanctions
for those who provoke violence and
commit violent acts, attack school’s
safety and obstruct the overall
development of the individual's
personality;

1.2. To supervise and inspect the
functioning of the education system,
ensuring the rule of law and other legal
acts in the field of pre-university
education, among them the ones that
sanction violence in schools and the
implementation of the Protocol;

1.3. To provide contents, curriculums
related to security issues and prevention
of violence;

PoglavljeIV
DUŽNOSTI EDUKATIVO-
OBRAZOVNIH USTANOVA ZA
SPROVOĐENJE PROTOKOLA

Član 7
Obaveze Ministarstva obrazovanja, nauke i
tehnologije

1. Obaveze Ministarstva obrazovanja, nauke i
tehnologije su sledeće:


1.1 Razviti politike i utvrditi mere koje
sprečavaju sve vrste nasilja u školama, kao
i kazne za one koji podstiču na nasilje i
vrše dela nasilja, napadaju bezbednost u
školama i ometaju razvoj ličnosti
pojedinca;1.2. Nadzirati i ispitati funkcionisanje
obrazovnog sistema, obezbeđivajući
vladavinu zakona i drugih pravnih akata u
oblasti pred-univerzitetskog obrazovanja a
među njima i one koji sankcionišu nasilje u
školama i sprovođenjeprotokola;


1.3. Obezbeđivati sadržaj, nastavni plan i
program u vezi sa pitanjima bezbednosti i
sprečavanje nasilja;


14 / 59

1.4. Të vlerësojë në mënyrë të rregullt
të dhënat/shkallën e paraqitjes së
dhunës në institucionet e arsimit para-
universitar, për të ndërmarrë masat që
janë të përshtatshme dhe efektive në
parandalimin dhe trajtimin e dhunës;

1.5. Të bashkëpunojë me Ministrinë e
Drejtësisë, Ministrinë e Punëve të
Brendshme dhe Ministrinë e Punës
dhe Mirëqenies Sociale për zhvillimin
e politikave aktive për arsimimin,
aftësimin dhe integrimin social të
fëmijëve/ të miturve që kanë rënë në
konflikt me ligjin;
1.6. Të bashkëpunojë me Këshillin e
Prindërve të Kosovës si dhe me
Këshillin e Nxënësve për adresimin e
të drejtave të fëmijëve brenda sistemit
arsimor;

1.7. Të ndihmojë institucionet e
Arsimit Para-Universitar në vlerësim
dhe vetëvlerësim të gjendjes së
sigurisë në përgjithësi.


Neni 8
Detyrimet e Drejtorisë Komunale të
Arsimit

1. Detyrimet e Drejtorisë Komunale të
Arsimit, janë si në vijim:

1.4. To properly assess the
information/degree of violence in
institutions of pre-university education,
to take measures that are appropriate and
effective in prevention and treatment of
violence;

1.5. To cooperate with the Ministry of
Justice, Ministry of Internal Affairs and
the Ministry of Work and Social
Welfare in order to develop active
policies on education, training and social
integration of children/juveniles who
have fallen in conflict with the law;

1.6. To cooperate with the Council of
Parents of Kosovo and Council of
Students in order to address the rights
of children within the education system;


1.7. To help institutions of pre-
university education in assessment and
self-assessment of the general security
situation.


Article 8
Duties of Municipal Directorate of
Education

1. Duties of the Municipal Directorate of
Education are as follows:

1.4. Pravilno proceniti podatke/stepen
pojave nasilja u ustanovama pred-
univerzitetskog obrazovanja , da preduzmu
mere koje su odgovarajuće i efikasne u
spreèavanju i tretmanu nasilja;


1.5. Sarađivati sa Ministarstvom pravde,
Ministarstvo unutrašnjih poslova i
Ministarstvo rada i socijalnezaštite, kako bi
se postigao razvoj aktivne politike o
obrazovanju, obuci i socijalnoj integraciji
dece/maloletnika koji su upali u sukobu sa
zakonom ;

1.6. Sarađivati sa Savetom roditelja Kosova
i Savetom učenika na tretiranju prava dece
unutar obrazovnog sistema;1.7. Pomoći ustanovama pred-
univerzitetskog obrazovanja u proceni i
samo-proceni bezbednosne situacije u
çelini.


Član 8
Obaveze Opštinskog direktorata za
obrazovanje

1. Obaveze Opštinskog direktorata za
obrazovanje, su sledeće:


15 / 59

1.1. Të krijojë ambiente humane,
tërheqëse dhe miqësore në çerdhe,
kopshte dhe në shkolla me qëllim të
garantimit të sigurisë dhe
parandalimit të të gjitha formave të
dhunës;

1.2. Të koordinojë punën me
Këshillin e Prindërve, me Këshillin e
Nxënësve dhe me organizatat vendore
dhe ndërkombëtare në adresimin e
dhunës në shkolla;

1.3. Të zhvillojë hulumtime për
gjendjen e të drejtave të fëmijës nga
këndi i parandalimit dhe i mënjanimit
të akteve dhe i veprimeve të
dhunshme në të gjitha relacionet
brenda institucioneve arsimore;

1.4. Të miratojë rregulloret e
institucioneve arsimore dhe
monitorojë zbatimin e tyre;

1.5. Të bashkëpunojë me Policinë,
Këshillin Komunal për Siguri,
Qendrën për Punë Sociale, Qendrat e
Mjekësisë Familjare, me partnerë të
tjerë dhe komunitetin, duke krijuar
siguri brenda dhe përreth
institucioneve arsimore;

1.6. Të sigurojë vendosjen dhe
mirëmbajtjen e rrethojës së
1.1. To create human, attractive and
friendly environments in nurseries,
kindergartens and schools in order to
guarantee security and prevent all forms
of violence;


1.2. To coordinate activities with the
Council of Parents, Council of Students
and local and international organizations
in order to address violence in schools;


1.3. To conduct research on the situation
of child’s rights from the perspective of
prevention and elimination of acts of
violence in all relations within
educational institutions;


1.4. To adopt regulations drafted and
submitted by educational institutions
and monitor their implementation;

1.5. To cooperate with the Police,
Municipal Security Council, Centre for
Social Work, Family Health Centers,
other partners and the community for
creating safety environment inside and
outside of the educational institutions;


1.6. To ensure the establishment and
maintenance of the fences of educational
1.1. Stvarati humane sredine, atraktivne i
prijateljski nastrojene u jaslicama,
obdaništima i školama, kako bi se
garantovala sigurnost i sprečavanje svih
oblika nasilja;


1.2. Koordinirati rad Saveta roditelja i
Saveta učenika kao i lokalnih i
međunarodnih organizacija za rešavanje
problema nasilja u školam;


1.3. Sprovesti istraživanje o stanju prava
deteta iz perspektive sprečavanja i
otklanjanja dela nasilja u svim odnosima
unutar obrazovnih ustanova;1.4. Usvojiti uredbe obrazovnih ustanova
inadgledati njihovo sprovođenje;


1.5. Sarađivati sa policijom, Opštinskim
savetom za bezbednost, Centrom za
socijalni rad, Centrom porodičnogzdravlja i
drugih partnera kao i sa zajednicom,
stvarajući sigurnost unutar i oko
obrazovnih ustanova;


1.6. Osigurati uspostavljanje i održavanje
ograde obrazovnih institucija;

16 / 59

institucioneve edukativo-arsimore;

1.7. Të vendosë kamerat në
institucione edukativo-arsimore.Neni 9
Detyrimet e Institucioneve
Parashkollore dhe Shkollore

1. Detyrimet e Institucioneve
Parashkollore dhe Shkollore, janë si në
vijim:

1.1. Të sigurojnë zbatimin e
rregullave të brendshme që
përcaktojnë detyrat dhe përgjegjësitë
e secilit individ brenda
çerdhes/kopshtit/shkollës;

1.2. të bashkëpunojnë me Këshillin e
Prindërve dhe Këshillin e Nxënësve
në iniciativa dhe veprime konkrete
për parandalim dhe referim të
rasteve të dhunës në nivelet 2 dhe 3 të
ISCED;

1.3. Të bashkëpunojnë për projektet
të ndryshme me organizatat
joqeveritare që zhvillojnë programe
kundër dhunës në të gjitha relacionet
brenda institucioneve arsimore;

institutions;

1.7. To install cameras in educational
institutions.Article 9
Duties of Pre-School Institutions
and Schools

1. Duties of the Pre-School Institutions and
Schools are as follows:


1.1. To ensure implementation of
internal rules that define the duties and
responsibilities of each individual within
the nursery/kindergarten/school;


1.2. To cooperate with the Council of
Parents and Council of Students on
initiatives and concrete actions for
prevention and referral of cases of
violence in levels 2 and 3 of ISCED;


1.3. To cooperate on various projects
with non-governmental organizations
that develop programs against violence
in all relations within educational
institutions;1.7. Postaviti kamere u edukativo-
obrazovnim ustanovama.Član 9
Obaveze predškolskih i školskih
ustanova

1. Obaveze predškolskih i školskih ustanova
su sledeće:


1.1. Omogućiti sprovođenje internih
pravila koja definišu zadatke i
odgovornosti svakog pojedinca u okviru
predškolske ustanove/obdaništu/školi;


1.2. Sarađivati sa Savetom roditelja i
Savetom učenika za konkretne inicijative i
akcije za prevenciju i upućivanje slučajeva
nasilja u nivoima 2 i 3 ISCED-a;1.3. Sarađivati na raznim projektima sa
nevladinim organizacijama koje razvijaju
programe protiv nasilja u svim odnosima u
obrazovnim ustanovama;17 / 59

1.4. Të realizohen aktivitetet jashtë
kurrikulare, si: ligjërata, debate,
aktivitete artistike me temë kundër
dhunës etj;

1.5. Të kenë të vendosur kutinë për të
drejtat e fëmijës/kutia e ankesave dhe
parashtresave, e njëjta të hapet sipas
rregullave përkatëse të institucionit;

1.6. Të kontrollohen nxënësit për
shmangien e mbajtjes së armëve të
ftohta dhe të përdorimit të
narkotikëve nga kujdestarët e ditës
dhe kujdestarët e klasave në rastet e
dyshimit të bazuar;

1.7. Të identifikojnë fëmijët në rrezik
potencial për të shfaqur sjellje të
dhunshme dhe ata të neglizhuar nga
familja dhe të sigurojnë
bashkëpunimin me institucionet
relevante për të siguruar përkrahjen e
tyre;

1.8. Të sigurojnë ngritjen e vetëdijës
së fëmijëve për të zgjidhur
mosmarrëveshjet në mes vete
nëpërmjet ndërmjetësimit jo formal
nga bashkëmoshatarët;

1.9. Të adresojnë çështjet e dhunës në
shkollë në takimet me prindër;

1.4. To carry out extra-curricular
activities such as lectures, debates,
artistic activities, etc. using “violence”
as the topic;

1.5. To place the boxes about the Child’s
Rights/box of complaints and appeals,
then the same to be opened under the
rules of the relevant institution;

1.6. Responsible students and
homerooms, in cases of reasonable
doubts must check students in order to
avoid use of cold weapon and drug;1.7. To identify children at risk for
displaying violent behavior and those
neglected by family and establish
cooperation with relevant institutions to
ensure their support;1.8. To raise awareness of children to
resolve disputes among themselves
through informal peer to peer mediation;1.9. To address issues of violence within
the school in meetings with parents;

1.4. Sprovoditi van-kurikularne aktivnosti,
kao što su: predavanja, tribine, umetničke
aktivnosti sa temom “protiv nasilja”;


1.5. Imati postavljene kutije o pravima
deteta/kutije prigovora i žalbi.One se
trebaju otvoriti shodno odgovarajućim
pravilima u ustanovi;

1.6. U slučaju sumnje dnevni redari i
razredne starešine trebaju proveravati
učenike kako bi se izbeglo nošenje hladnih
oružje i droga;1.7. Identifikovati decu koja su u
potenciajnom riziku za ispoljavanje
nasilničkog ponašanja i onih koji su
zanemareni od porodice i obezbediti
saradnju sa relevantnim institucijama kako
bi se osigurala njihova podrška;


1.8. Obezbediti podizanje svesti dece za
rešavanje međusobnih sporova kroz
neformalna posredovanja od strane
njihovih vršnjaka;


1.9. Raspravljati u školama,u sastancima sa
roditeljima o problemima nasilja;


18 / 59

1.10. Të trajtojnë çështjet e dhunës
brenda shkollës, duke i pasur
parasysh të gjitha relacionet: Nxënës-
nxënës, mësimdhënëss-nxënës e
anasjelltas, mësimdhënës-
mësimdhënës, mësimdhënës-prindër
e anasjelltas, udhëheqës-
mësimdhënës e anasjelltas.


Kapitulli V
DETYRIMET E INSTITUCIONEVE
TË MIRËQENIES SOCIALE PËR
ZBATIMIN E PROTOKOLLIT

Neni 10
Detyrimet e Ministrisë së Punës
dhe Mirëqenies Sociale

1. Detyrimet e Ministrisë së Punës dhe
Mirëqenies Sociale, janë si në vijim:

1.1. Të hartoj legjislacionin, zhvilloj
politika, strategji, standarde minimale
në fushën e shërbimeve sociale dhe
familjare, kundër dhunës në familje
për mbrojtjen e fëmijëve viktima të
dhunës;

1.2. Të mbikëqyrë dhe inspekton
kualitetin e shërbimeve sociale dhe
familjare, duke përfshirë edhe
shërbimet për mbrojtjen e fëmijëve
1.10. To address issues of violence
within the school, taking into account all
relation such as: student-student,
teacher-student and vice-versa, teacher-
teacher, teacher-parents and vice-versa,
manager-teacher and vice-versa.
Chapter V
DUTIES OF SOCIAL WELFARE
INSTITUTIONS REGARDING
IMPLEMENTATION OF PROTOCOL

Article 10
Duties of Ministry of Labor and
Social Welfare

1. Duties of Ministry of Labor and Social
Welfare are as follows:

1.1. To draft legislation, develop
policies, strategies, minimum standards
in the field of social and family services,
against domestic violence, for protection
of children victims of violence;


1.2. To supervise and inspect the quality
of social and family services, including
services for protection of children
victims of violence;
1.10. Raspravljati u školama o problemima
nasilja, uzimajući u obzir sve odnose:
učenik-učenik, nastavnik–učenik i obrnuto,
nastavnik-nastavnik, nastavnik- roditelji i
obrnuto, rukovodioc- nastavnik i obrnuto.

PoglavljeV
OBAVEZE INSTITUCIJA ZA
SOCIALNU ZAŠTITU ZA PRIMENU
PROTOKOLA

Član 10
Obaveze Ministarstva rada i
socialne zaštite

1. Obaveze Ministarstva rada i socialne zaštite
su sledeće:

1.1. Izraditi zakone, razvijati politike,
strategije, minimalne standarde u oblasti
socijalnih i porodičnih usluga, protiv
nasilja u porodici i za zaštitu dece žrtve
nasilja;


1.2. Nadzirati i ispitati kvalitet socijalnih i
porodičnih službi, uključujući i službu za
zaštitu dece žrtve nasilja;


19 / 59

viktima të dhunës;

1.3. Të kontrakton dhe blejë shërbime
sociale nga OJQ për parandalimin,
strehimin, mbrojtjen dhe ri-integrimin
e fëmijëve viktima të dhunës;


1.4. Të bëjë licencimin e OJQ-ve që
kanë mandat mbrojtjen e fëmijëve
viktima të dhunës.

Neni 11
Detyrimet e Komunës dhe Qendrës për
Punë Sociale

1. Detyrimet e Komunës, janë si në vijim:


1.1. Të menaxhojë shërbimet sociale
dhe familjare në nivelin e tyre
komunal (QPS);

1.2. Mund të kontraktojnë dhe blejnë
shërbime sociale nga OJQ për
mbrojtjen e fëmijëve viktima dhe
ushtrues të dhunës.


2. Detyrimet e Qendrës për Punë Sociale,
janë si në vijim:

1.1. Të bëjnë menaxhimin e


1.3. To contract and purchase social
services provided by NGOs that deal
with prevention, shelter, protection and
reintegration of children victims of
violence;

1.4. To issue license for NGOs that have
a mandate to protect children victims of
violence.

Article 11
Duties of Municipalities and Centers for
Social Work

1. Duties of the municipalities are as
follows:

1.1. To manage social and family
services in their municipalities (CSW);


1.2. They may contract and purchase
social services provided by NGOs that
deal with protection of children victims
and perpetrators of violence;


2. Duties of Centers for Social Work are as
follows:

1.1. To manage the social and family


1.3. Ugovoriti i kupiti socijalne usluge od
strane nevladinih organizacija za
sprečavanje, sklonište, zaštitu i
reintegraciju dece žrtve nasilja;


1.4. Licencirati NVO koje imaju mandat da
štite decu žrtve nasilja.


Član 11
Obaveze opštine i Centra za
socialni rad

1. Obaveze opštine su sledeće:


1.1. Da upravljaju socijalnim i
porodičnim službama u svom opštinskom
nivou (CSR);


1.2. Mogu ugovoriti i kupiti socijalne
usluge od NVO za zaštitu dece žrtve i
vršilaca nasilja;


2. Obaveze Centra za socialni rad su sledeće:


1.1. Upravljati socijalnim i porodičnim

20 / 59

shërbimeve sociale dhe familjare në
nivelin e tyre komunal në përputhje
me interesin më të lartë të fëmijës;

1.2. Të mbron të gjithë fëmijët në
gjendje të nevojës sociale e edhe
fëmijëve viktima dhe ushtrues të
dhunës;

1.3. Të cakton menaxherin e rastit për
çdo rast dhe sipas nevojës edhe
kujdestar të cilët bëjnë vlerësimin e
rastit dhe ndërmarrin të gjitha
veprimet e nevojshme në përputhje
me mandatin për të siguruar
mbrojtjen, risocializimin dhe
mirëqenien e fëmiut viktimë dhe
ushtrues i dhunës;

1.4. Ti përgjigjet ftesave për të
përfaqësuar interesat më të lartë të
fëmijëve në çdo procedurë që
zhvillohet për ta dhe kur kjo
kërkohet;

1.5. Të bashkëpunojë me shkolla për
të referuar dhe trajtuar në mënyrë
reciproke rastet e cenueshme që mund
të lidhen me dhunën nga dhe ndaj
fëmijëve;

1.6. Menaxheri i rastit apo Organi i
Kujdestarisë menjëherë të bëjë
services in their municipalities in
accordance with the best interests of the
child;

1.2. To protect all vulnerable children
as well as children victims and
perpetrators of violence;


1.3. Toassign the case manager for each
case and if necessary a monitoring
person, too, who will evaluate the case
and take all necessary actions in
accordance with the mandate in order to
provide protection, resocialization and
welfare of children victims and
perpetrators of violence;


1.4. When required to respond to the
invitations for any ongoing proceedings
in order to represent the best interests
of the child;


1.5. To collaborate with schools to refer
and mutually treat vulnerable cases that
can be linked with violence towards
and from children;


1.6. The case manager or the custodian
must promptly evaluate the case and
službama na svom lokalnom nivou u
skladu sa najboljim interesima deteta;


1.2. Zaštititi svu decu koja se nalaze u
stanju socijalne potrebe, takođe i decu
žrtve i vršilaca nasilja;


1.3. Odredtiti menadžera predmetaza svaki
slučaj i ako je potrebno staratelja koji će
proceniti slučaj i preduzeti sve neophodne
mere u skladu sa mandatom kako bi se
obezbedila zaštita, resocializacija i
dobrobit dece žrtve i vršilaca nasilja;
1.4. Odgovarati na pozive za
predstavljanje najboljih interesa deteta u
svakom postupku koji se održava za njih,
kada je to potrebno;


1.5. Sarađivati sa školama koje trebaju
proslediti potencijalne slučajeve koji
mogu biti povezani sa nasiljom nad decom
i od dece kao i međusobno sa školama ih
tretirati;

1.6. Menadžer predmeta ili Organ
starateljstva odmah proceniti slučaj i

21 / 59

vlerësimin e rastit dhe të ndërmerr të
gjitha veprimet e nevojshme në
përputhje me mandatin dhe nën
udhëheqjen e interesit më të lartë të
fëmijës, për të siguruar mbrojtjen,
risocializimin dhe mirëqenien e
fëmijës;

1.7. Mbështetja e familjeve në
jetësimin e përgjegjësive e tyre për
rritjen e fëmijëve, duke ju ofruar
këshillime mbi prindërimin pozitiv.

Kapitulli VI
DETYRIMET E POLICISË SË
KOSOVËS PËR ZBATIMIN E
PROTOKOLLIT

Neni 12
Detyrimet e Policisë së Kosovës
1. Detyrimet e Policisë së Kosovës, janë
si në vijim:

1.1. Të mbroj të drejtat dhe liritë
themelore të të gjithë personave;

1.2. Me kërkesë të institucioneve të
qeverisjes qendrore ose lokale, policia
është e autorizuar t’ju ofroj ndihmë
në kryerjen e detyrave publike, kur ka
arsye për të besuar se siguria e
personit ose e personave që kryejnë
take all necessary actions in accordance
with the mandate, guided by the highest
interest of the child, in order to provide
protection, resocialization and welfare
of the child;1.7. To provide support to the families
to apply their responsibilities while
children grow, offering them advises on
positive parenting.

Chapter VI
DUTIES OF KOSOVO POLICE
REGARDING IMPLEMENTATION OF
PROTOCOL

Article 12
Duties of Kosovo Police
1. Duties of Kosovo Police are as follows:


1.1.To protect fundamental rights and
freedom of all persons;

1.2. When requested by the institutions
in central or local level, if there is
reason to believe that the security of the
person or persons performing public
duties may be compromised due to the
possible resistance over their work, the
preduzeti sve potrebne radnje u skladu sa
mandatom i pod vođstvom najvišeg
interesa deteta, obezbediti zaštitu,
resocializaciju i dobrobit dece;
1.7. Podržati porodice u sprovođenju svoje
odgovornosti za podizanje dece, nudeći
savete o pozitivnom roditeljstvu.


PoglavljeVI
OBAVEZE KOSOVSKE
POLICIJE ZA PRIMENU
PROTOKOLA

Član12
Obaveze Kosovske Policije
1. Obaveze Kosovske Policije su sledeće:


1.1.štititi osnovna prava i slobode svih
lica;

1.2. Na zahtev institucija centralne ili
lokalne vlade, policija je ovlašćena da
pruži pomoć u vršenju javnih funkcija,
kada postoji razlog da se veruje da
bezbednost lica koja vrše javna ovlašćenja
može biti ugrožena zbog mogućeg otpora

22 / 59

detyra publike mund të rrezikohet për
shkak të rezistimit të mundshëm ndaj
veprimeve të tyre;

1.3. Të parandaloj, hetoj dhe zbuloj
vepra penale, mbroj jetën dhe pronën
duke ofruar siguri dhe mbrojtje për të
drejtat e fëmijëve;

1.4. Të bashkëpunoj me institucionet
qendrore, lokale dhe komuniteti me
qëllim të parandalimit dhe luftimit të
krimit për shtimin e sigurisë në
institucionet e arsimit para-
universitar;
1.5. Të kontribuoj në rritjen e
vetëdijes rreth natyrës së krimit,
dukurive negative dhe sjelljet e
dhunshme në institucionet e arsimit
para-universitar;

1.6. Të identifikoj shkaktarët që
cenojnë rendin dhe sigurinë publike
dhe të rekomandoj planet e veprimit
duke i adresuar ato tek institucionet
kompetente.

Neni 13
Detyrimet e Policisë së Kosovës në
nivel lokal

1. Detyrimet e Policisë së Kosovës në
nivel lokal,janë si në vijim:

police are authorized to provide
assistance to those persons during their
performance of public duties;

1.3. To prevent, investigate and detect
criminal offenses, protect life and
property by providing safety and
protection for children's rights;

1.4. To cooperate with the central and
local institutions as well as the
community in order to prevent and
combat crime and increase security in
institutions of pre-university education;

1.5. To contribute in raising awareness
about the crime, negative occurrence
and violent behavior in institutions of
pre-university education;


1.6. To identify causes that violate
public order and safety and recommend
action plans addressing them to the
competent authorities.


Article 13
Duties of Kosovo Police in Local
Level

1. Duties of Kosovo Police in local level are
as follows:

nad njihovim postupcima;1.3.Sprečavati, vršiti istragu i otkrivati
krivična dela, štiti život i imovinu
obezbeđujući sigurnost i zaštitu dečjih
prava;

1.4. Sarađivati sa centralnim, lokalnim
instutucijama i zajednicama za
sprečavanje i borbu protiv kriminala kako
bi se povećala bezbednost u ustanovama
pred-univerzitetskog obrazovanja;

1.5. Doprineti podizanju svesti o prirodi
kriminala, negativnih pojava i nasilničkog
ponašanja u ustanovama pred -
univerzitetskog obrazovanja;


1.6. Identifikovati uzroke koji narušavaju
javni red i bezbednost i preporučiti
planove delovanja nadležnim organima.Član13
Obaveze Kosovske Policije na
lokalnom nivou
1.Obaveze Kosovske Policije na lokalnom
nivou su sledeće:


23 / 59

1.1. Të punojnë së bashku me
komunitetin për zgjidhjen e
problemeve siç janë: kriminaliteti,
dukuritë negative dhe çështjet e tjera
të rendit dhe sigurisë publike;

1.2. Të ofrojnë prezencë efektive dhe
të dukshme në komunitet, duke shtuar
numrin e patrullimeve policore në
vende ku ka qarkullim të madh të
njerëzve dhe mallrave siç janë:
shkollat, sheshet, stacione të trenave
dhe të autobusëve, në tregje, qendra
të mëdha tregtare, afër objekteve të
rëndësishme turistike, industriale etj;

1.3. Të krijoj partneritet
bashkëpunues me institucionet e
arsimit para-universitar duke iniciuar
aktivitete përkatëse për të ngritur
vetëdijen tek fëmijët rreth natyrës së
krimit, dukurive negative dhe sjelljet
e dhunshme në komunitetin lokal;

1.4. Të realizoj patrullime të rregullta
afër shkollave, në veçanti në ato
shkolla ku vërehet shtimi i dukurive
negative;

1.5. Të cakton përfaqësues të saj
kontaktues me institucionet e arsimit
dhe partneret tjerë relevant për
zbatimin e këtij Protokolli.

1.1. To work together with the
community to solve problems such as:
crime, negative occurrences and other
matters of order and public safety;


1.2. To provide effective and visible
presence in the community, increasing
the number of police patrols in areas
where there are large movement of
people and goods such as schools,
streets, train and bus stations, markets,
large shopping centers, near touristic
facilities, industrial buildings etc;


1.3.To establish cooperative
partnerships with institutions of pre-
university education by initiating
activities to raise awareness among
children about the nature of the crime,
negative occurrences and violent
behavior in the local community;

1.4. To perform regular patrols near
schools, particularly in those schools
where there is an expansion of negative
occurrences;

1.5. To appoint its representatives to
contact with educational institutions
and other relevant stakeholders for the
implementation of this Protocol;

1.1. Raditi zajedno sa zajednicom na
rešavanju problema kao što su kriminal,
negativne pojave i druga pitanja reda i
javne bezbednosti;


1.2. Nuditi efektivnu i vidljivu pirsutnost u
zajednici povećavajući broj policijskih
patroliranja na mestima gde je veliki
promet ljudi idobara, kao što su: škole,
trgovi, železničke i autobuske stanice,
pijace, veliki tržni centri, blizu značajnih
turistički, industrijski objekata, itd;1.3. Uspostaviti partnersku saradnju sa
ustanovama pred-univerzitetskog
obrazovanja, inicirajući aktivnosti na
podizanju svesti kod dece o prirodi
zločina, negativnih pojava i nasilničkog
ponašanja u lokalnoj zajednici;


1.4. Obavljati redovne patrole u blizini
škola, naročito u onim školama u kojima
postoji povećanje negativnih pojava;


1.5.Imenovati svoje predstavnike, kontakt
osobe za obrazovne ustanove i druge
relevantne partnere za sprovođenje ovog
protokoll.


24 / 59

Kapitulli VII
DETYRIMET E INSTITUCIONEVE
TËDREJTËSISË PËR ZBATIMIN E
PROTOKOLLIT


Neni 14
Detyrimet e Shërbimit Korrektues të
Kosovës

1. Detyrimet e Shërbimit Korrektues të
Kosovës, janë si në vijim:

1.1. Në bashkëpunim me MASHT
dhe strukturat e institucioneve të
arsimit para-universitar të siguron që
në ambientet shkollore brenda
institucioneve korrektuese të rritet
niveli i sigurisë dhe të përmbushen
obligimet ligjore ndaj fëmijëve që
kanë rënë në konflikt me ligjin;

1.2. Gjatë kohës që i mituri është i
privuar nga liria, ti ofrohet edukim i
cili do të ndikonte në vetëdijesimin e
të miturit me rrezikun e përfshirjes në
krim dhe të zvogëloj mundësinë e
recidivizmit;

1.3. Shërbimet/trajtimin ndaj të
miturit duhet të jenë në
përputhshmëri me Kodin e Drejtësisë
për të Mitur, konkretisht programin e
përkujdesjes pas lirimit;
Chapter VII
DUTIES OF JUDICIAL
INSTITUTIONS REGARDING
IMPLEMENTATION OF PROTOCOL


Article 14
Duties of Correctional Service of Kosovo


1. Duties of Correctional Service of Kosovo
are as follows:

1.1. In cooperation between MEST and
structures of pre-university institutions
of education, to ensure that the level of
safety in school environment within
correctional institutions is increasing
and the legal obligations towards
children who have fallen in conflict with
the law are fulfilled;

1.2. During the time that the juvenile is
detained, to provide education that will
raise the child's awareness about risk of
involvement in crime and reduce the
possibility of recidivism;


1.3. Services/treatment, respectively the
post-release care program of juveniles
shall be in accordance with the
Juvenile Justice Code;

Poglavlje VII
OBAVEZE INSTITUCIJA
PRAVDE ZA SPROVOĐENJE
PROTOKOLA


Čan 14
Obaveze Popravne službe Kosova


1. Obaveze Popravne službe Kosova su
sledeće:

1.1.U saradnji sa MONT-om i strukturama
ustanova pred-univerzitetskog obrazovanja
osigurati da u školskom okruženju unutar
popravnih institucija poveća nivo
bezbednosti i da se ispune zakonske
obaveze prema deci koji su upali u sukobu
sa zakonom;


1.2. Dok je maloletnik pritvoren, pružiti mu
obrazovanje koje će uticati na svest
maloletnika o riziku od umešanosti u
kriminal i smanjiti mogućnost recidivizma;


1.3. Pružiti usluge/postupati prema
maloletnicima u skladu sa Zakonom o
maloletničkom pravosuđu, odnosno
programu nakon otpusta;

25 / 59

1.4. Fuqizimi i qendrave për aftësim
profesional dhe ofrimi i mundësive të
reja për të miturit duke synuar
zhvillimin e gjithëmbarshëm adekuat
të tyre.

Neni 15
Detyrimet e Shërbimit Sprovues të
Kosovës

1. Detyrimet e Shërbimit Sprovues të
Kosovës, janë sinë vijim:
1.1. Të bashkëpunoj dhe koordinoj
veprimet me institucionet e arsimit
para-universitar dhe ato që ofrojnë
shërbime parandaluese, me qëllim të
vetëdijesimit të fëmijëve, prindërve
dhe zyrtarëve të institucioneve të
arsimit para-universitar mbi rëndësinë
e parandalimit të dhunës dhe efektet
negative që dhuna sjellë në të ardhmen
e fëmijëve;

1.2.Të bashkëpunoj me institucionet e
arsimit para-universitar dhe
institucionet tjera që kanë për synim
risocializimin dhe ri-integrimin në
shoqëri të të miturve të dënuar me
masa dhe dënime alternative.


1.4. To strengthen vocational training
centers and provide new opportunities
for minors targeting their adequate
overall development.

Article 15
Duties of Probation Service
of Kosovo


1. Duties of Probation Service of Kosovo
are as follows:

1.1. To cooperate and coordinate
actions with institutions of pre-
university education and those who
provide preventive services, with the
aim of raising awareness of juveniles,
parents and officials of the pre-
university educational institutions on
the importance of preventing domestic
violence and the negative effects that
violence can bring to children's future;

1.2. To cooperate with pre-university
institutions of education and other
institutions that are dealing with the re-
integration of juveniles sentenced to
alternative measures and sanctions.1.4. Jačati centre za stručnu obuku i pružati
nove mogućnosti za maloletnike ciljajući
na njihov ukupan i adekvatan razvoj.


Član 15
Obaveze Probacione službe
Kosova


1. Obaveze Probacione službe Kosova su
sledeće:

1.1. Sarađivati i koordinirati delovanje sa
ustanovama pred-univerzitetskog
obrazovanja i onih koji pružaju
preventivne usluge sa ciljem podizanja
svesti dece, roditelja i zvaničnika
institucija pred-univerzitetskog
obrazovanja o značaju sprečavanja nasilja
u porodici i negativnim efektima koje ono
donosi u budućnost dece;1.2. Sarađivati sa institucijama pred-
univerzitetskog obrazovanja i drugim
institucijama koje imaju za cilj
resocializaciju i reintegraciju u društvo
maloletnike koji su osuđeni alternativnim
merama.
26 / 59

Kapitulli VIII
DETYRIMET E INSTITUCIONEVE
TË SHËNDETËSISË PËR
ZBATIMIN E PROTOKOLLIT

Neni 16
Detyrimet e Ministrisë së Shëndetësisë

1. Detyrimet e Ministrisë së
Shëndetësisë, janë si në vijim:

1.1. Të siguroj qasje të plotë në
kujdesin shëndetësor në të gjitha
nivelet dhe për të gjithë qytetarët,
përfshirë fëmijët kryerës dhe viktima
të dhunës;

1.2. Të promovoj kujdesin
shëndetësor parandalues dhe
zhvillimin e kujdesit shëndetësor
parësor;

1.3. Të ngrisë vetëdijen e qytetarëve,
mbi mënyrën e shëndoshë të jetës dhe
zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve.

Chapter VIII
DUTIES OF MEDICAL
INSTITUTIONS REGARDING
IMPLEMENTATION OF PROTOCOL

Article 16
Duties of Ministry of Health

1. Duties of Ministry of Health are as
follows:

1.1. To ensure full access to health care
at all levels and for all citizens,
including children perpetrators and
victims of violence;


1.2. To promote preventive health care
and primary health care development;1.3. To raise the awareness of citizens
about healthy way of life and healthy
development of children.

Glava VIII
OBAVEZE ZDRAVSTVENIH
INSTITUCIJA ZA SPROVOĐENJE
PROTOKOLA

Član16
Obaveze Ministarstva zdravlja

1. Obaveze Ministarstva zdravlja su sledeće:


1.1. Obezbediti pun pristup zdravstvenoj
zaštiti na svim nivoima i za sve građane,
uključujući decu žrtve ili vršioce nasilja;1.2. Promovisati preventivnu zdravstvenu
zaštitu i razvoj primarne zdravstvene
zaštite;


1.3. Podići svest građana o zdravom
načinu života i zdravom razvoju dece.27 / 59

Neni 17
Detyrimet e Qendrave të Mjekësisë
Familjare

1. Detyrimet e Qendrave të Mjekësisë
Familjare, janë si në vijim:

1.1.Të ofrojnë shërbime shëndetësore
adekuate për fëmijë, përfshirë
ekzaminimin
fizik,laboratorik,vlerësimin e rritjes
dhe zhvillimit psiko-fizik të fëmiut,
identifikimin e fëmijëve që kanë
përjetuar dhunë apo pasojave të
dhunës te ata si dhe fëmijëve të
neglizhuar (të lënë pas dore);

1.2. Punëtorët shëndetësor që
dyshojnë ose kanë dëshmi se një
fëmijë është viktimë e abuzimit fizik,
seksual ose psikologjik, duhet ta
trajtojnë rastin me urgjencë dhe
menjëherë ta raportojnë atë në Polici
të Kosovës;

1.3. Të ofroj përkujdesje dhe
shërbime të domosdoshme
shëndetësore dhe sipas nevojës edhe
shërbime të specializuara për fëmijët
viktima dhe dëshmitar të dhunës,
duke përfshirë riaftësimin fizik dhe
psikologjik;

1.4. Të bashkëpunoj me institucione
Article 17
Duties of Family Health
Centers

1. Duties of Family Health Centers are as
follows:

1.1. To provide adequate health services
for children, including physical and
laboratory examination, evaluate growth
and psycho-physical development of the
child, identify children who have
experienced domestic violence or the
consequences of it and neglected
children;


1.2. Health workers who suspect or have
evidence that a child is a victim of
physical, sexual or psychological abuse,
should treat the case with urgency and
immediately report it to the Kosovo
Police;


1.3. To provide the necessary care and
health services, and if necessary
specialized services for child victims
and witnesses of violence, including
physical and psychological
rehabilitation;


1.4. To cooperate with institutions of
Član 17
Obaveze Centra porodične
medicine

1. Obaveze Centra porodičnog zdravlja su
sledeći:

1.1.Obezbediti adekvatne zdravstvene
usluge za decu, uključujući i fizički
pregled, procenu psiho-fizičkog rasta i
razvoja deteta, identifikaciju dece koja su
doživela nasiljeili posledice nasilja nad
njih i zanemarenu dece;
1.2. Zdravstveni radnici koji sumnjaju ili
imaju dokaze da je dete žrtva fizičkog,
seksualnog ili psihološkog zlostavljanja,
treba tretirati takav slučaj kao hitan i to
odmah prijaviti Kosovskoj policiji;1.3. Obezbediti negu i neophodnu
zdravstvenu uslugu, a po potrebi i
specijalizovane usluge za decu žrtve i
svedoke nasilja, uključujući i usluge za
fizičku i psihološku rehabilitaciju;1.4. Sarađivati sa ustanovama pred-

28 / 59

të arsimit para-universitar në ofrimin
e mbështetjes profesionale në
trajtimin e temës së dhunës dhe
pasojat e saj për shëndetin.

Kapitulli IX
DETYRIMET E MEDIAVE PËR
ZBATIMIN E PROTOKOLLIT

Neni 18
Detyrimet e Mediave për Zbatimin e
Protokollit

1. Detyrimet e Mediave për Zbatimin e
Protokollit, janë si në vijim:

1.1. Të realizojnë programe/emisione
televizive në ndërtimin e një kulture të
respektimit të të drejtave të fëmijëve;

1.2. Të realizojnë programe dhe
emisione televizive për të edukuar dhe
rritur ndërgjegjen e fëmijëve dhe të
rriturve, për të drejtat e fëmijëve, të
promovojnë pjesëmarrjen e fëmijëve,
të mbështesin praktikat e prindërimit
pozitiv, të nxisin vlerat jo të dhunshme
në shoqëri;

1.3. Të realizojnë programe dhe
emisione që ndikojnë në zhvillimin e
potencialit të personalitetit dhe
aftësive mendore e fizike të fëmijës;

pre-university education in providing
professional support when addressing
the topic of violence and its implications
for health.

Chapter IX
DUTIES OF MEDIA IN
IMPLEMENTATION OF PROTOCOL

Article 18
Duties of Media in Implementation of
Protocol

1. Duties of Media in Implementation of
Protocol are as follows:

1.1. To produce television programs
that build a culture of respect for
Child’s Rights;

1.2. To produce television programs
that educate and raise awareness among
children and adults for Child’s Rights;
to promote child participation; to
support positive parentship, to
encourage non-violent values in
society;


1.3. To produce programs that
influence on development of
personality and physical and mental
skills of the child;

univerzitetskog obrazovanja u pružanju
stručne podrške koji se tiče nasilja i
njegovih implikacija na zdravlje.


PoglavljeIX
OBAVEZE MEDIJA U SPROVOĐENJU
PROTOKOLA

Član 18
Obaveze Medija u sporovođenju protokola


1. Obaveze Medija u sporovođenju
protokolasu sledeće:

1.1. Ostvarivati televizijske
programe/emisije koji izgrađuju kulturu
poštovanja prava deteta;

1.2. Ostvarivati televizijske programe
emisije za obrazovanje povećanje svesti
dece i odraslih za prava deteta, podsticanje
učešća dece, podrška pozitivnim praksama
roditeljstva, da se podstiću vrednosti u
društvu koje nisu nasilne;1.3. Ostvarivati programe emisije koji utiću
na razvoj potencijala ličnosti i fizičkih i
psihičkih sposobnosti deteta;29 / 59

1.4. Të realizojnë programe dhe
emisione që synojnë rritjen e respektit
të fëmijës ndaj prindërve, identitetit,
gjuhës dhe vlerat kombëtare të tij;

1.5. Të promovojnë pjesëmarrje aktive
të fëmijëve në mjedisin e informimit
dhe komunikimit masiv;

1.6. për çdo iniciativë apo përfshirje të
fëmijëve në veprimtarinë e
medieve/gazetarëve të merret aprovim
paraprak nga prindërit ose kujdestari
ligjor i fëmijës, si: fotografimi,
intervistimi i fëmiut, marrja e të
dhënave nga fëmiu dhe të tjerët për
fëmiun;

1.7. Të sigurojnë ruajtjen e
kofidencialitetit të rasteve të
identifikuar të dhunës në media të
shkruara dhe ato elektronike.
1.4.To produce programs that aim to
increase respect of children for their
parents, identity, language and their
national values;

1.5. To promote active participation of
the child in the informative
environment and mass communication;

1.6. To obtain consent from the parents
or legal custodians of children prior to
each initiative or child's participation in
the activities of the media/journalism,
such as: photographing, interviewing
the child, taking information from the
child and other children's activities;


1.7. To ensure preservation of
confidentiality on identified cases of
violence in written and electronic
media.
1.4. Ostvarivati programe emisije koji
imaju u cilju povećati poštovanje deteta
prema roditeljima, identitetu, jeziku i
njihovim nacionalnim vrednostima;

1.5. Promovisati aktivno učešće deteta u
sredini informisanja i masivne
komunikacije;

1.6. Za svaku inicijativu ili učešće deteta u
delatnosti medijuma/novinarstva kao što je:
slikanje, intervjuisanje deteta, uzimanje
podataka od deteta i ostalih aktivnosti za
decu, mora se predhodno uzeti odobrenje
od roditelja ili zakonskih staratelja za decu;1.7. Osigurati očuvanje poverljivosti o
idetifikovanim slučajevima nasilja u
pisanim i elektronskim medijumima.


30 / 59

Kapitulli X
RAPORTIMI I RASTEVE
TËDHUNËS NË INSTITUCIONET E
ARSIMIT PARA-UNIVERSITAR

Neni 19
Detyrimi për të raportuar dhunën

1. Çdo zyrtar publik apo qytetar që
dyshon ose ka dëshmi të bazuar se një
fëmijë vuan nga abuzimi fizik, seksual
ose psikologjik, obligohen që menjëherë
ta raportojnë rastin në Policinë e
Kosovës.

2. Dështimi të veprohet në këtë mënyrë i
nënshtrohet ndjekjes penale sipas ligjeve
në fuqi.

Neni 20
Detyrimi për të raportuar dhunën në
institucionet edukativo-arsimore

Çdo nxënës, mësimdhënës, udhëheqës,
prind dhe punonjës tjetër në institucion
arsimor që dyshon ose ka dëshmi të
bazuar se fëmiu vuan ose është viktimë e
ndonjë forme të dhunës të përshkruar në
Nenin 2 të këtij Protokolli duhet ta
raportoj menjëherë rastin në drejtori të
shkollës.Chapter X
REPORTING OF VIOLENCE CASES
IN PRE-UNIVERSITY EDUCATION
INSTITUTIONS

Article 19
Obligation to Report Violence

1. Every public official or citizen who has
reasonable suspicion or evidence that the
child is suffering from physical, sexual or
psychological abuse, shall immediately
report it to the Kosovo Police.


2. Failure to act in compliance with this
obligation is subject to prosecution under
the law in force.

Article 20
Obligation to Report Violence in
Educational Institutions

Each student, teacher, manager, parent and
other professionals working in educational
institutions that have grounded suspicions
or evidence that the child is suffering or is a
victim of any kind of violence described in
Article 2 of this Protocol shall immediately
report the incident to the school
administration.PoglavljeX
PRIJAVLJIVANJE SLUČAJEVA
NASILJA U PRED UNIVERZITETSKIM
USTANOVAMA OBRAZOVANJA

Član 19
Obavezaprijavljivanja nasilja

1. Svaki javni službenik ili građanin koji ima
osnovanu sumnju ili dokaze da dete pati od
fizičke, seksualne ili psihološke zloupotrebe,
dužan je da odmah prijavi slučaj Kosovskoj
Policiji.


2. Neizvršavanje oveobaveze podrazumeva
krivično gonjenje na osnovu zakona na snazi.


Član 20
Dužnost prijavljivanja nasilja u
obrazovno-edukativnim institucijama

1. Svaki džak, nastavnik, upravnik direktor,
roditelj i drugi radnici u obrazovnim
institucijama koji imaju osnovanu sumnju ili
dokaz da dete pati ili je žrtva bilo koje vrste
nasilja opisanog u Članu 2 ovog Protokola
mora odmah prijaviti slučaj u školskoj upravi.


31 / 59

Kapitulli XI
PROCEDURAT E ZGJEDHJES SË
RASTIT TË DHUNËS NË SHKOLLË
DHE REFERIMI TEK
INSTITUCIONET TJERA
PËRGJEGJËSE


Neni 21
Procedura e zgjidhjes së rastit të
dhunës në shkollë

1. Të gjitha rastet e dhunës të paraqitura
në shkollë duhet të shqyrtohen menjëherë
nga drejtori i institucionit të arsimit para-
universitar, duke pasur parasysh çdo herë
interesin më të lartë të fëmijës.

2. Institucionet arsimore duhet të trajtojnë
rastin deri në zgjidhjen e tij, duke pasur
kujdes që realizimi i të drejtave të
fëmijëve të mos të jetë në dëm të të
drejtave të personave të tjerë dhe as në
kundërshtim me interesat publike të
përcaktuara në ligjet në fuqi.


3. Institucionet arsimore duhet t’iu japin
hapësirë dhe t’i dëgjojnë të gjitha palët e
përfshira në rast që ata të kenë mundësi të
deklarojnë mbi faktet dhe rrethanat e
rastit, e që janë me rëndësi për marrjen e
vendimit nga institucionet arsimore për
zgjidhjen e rastit brenda institucionit.
Chapter XI
PROCEDURES FOR RESOLVING
CASES OF VIOLENCE IN THE
SCHOOL AND REFERRING TO
OTHER RESPONSIBLE
INSTITUTIONS


Article 21
The Procedure for Resolving Cases of
Violence

1. All cases of violence taking place in the
school must immediately be investigated by
the director of the pre-university
educational institution, always taking into
consideration the best interests of the child.

2. Educational institutions must deal with
the case until it is resolved, taking into
consideration that during the
implementation of Child’s Rights they are
careful that execution of those rights does
not violate the rights of other persons and it
is not opposing to the public interest
established by law in force.

3. Educational institutions must provide
opportunity to all parties involved in the
case and listen to them, so that they can give
a statement about the facts and
circumstances of the case, which are
important in decision-making by
educational institutions, to resolve the case
PoglavljeXI
PROCEDURAIZBORA SLUČAJEVA
NASILJA U ŠKOLI I
OBRAĆANJE OSTALIM
ODGOVORNIM
INSTITUCIJAMA


Član 21
Procedura izbora slučaja nasilja
u školi

1. Svi prijavljeni slučajevi nasilja u školi se
moraju odmah ispitati od strane direktora
obrazovne pred-univerziteteske institucije,
uvek uzimajući u obzir najbolji interes deteta.


2. Obrazovne ustanove moraju se baviti sa
slučajem dok se on ne reši ali biti pažljivi da
tokom sprovođenja dećijih prava neoštete
prava ostalih osoba i da nisu u suprotnosti sa
javnim interesima određenim zakonom u
snazi.3. Obrazovne ustanovemoraju dati prostora i
saslušati sve strane koje su uključene u
slučaju, tako da oni imaju mogućnost da daju
izjave oko činjenica i okolnostima slučaja, a
koji su važni u donošenju odluka od strane
obrazovnih ustanova da bi rešili slučaj unutar
ovih institucija.

32 / 594. Drejtori i institucionit të arsimit para-
universitar cakton
menaxherin/përgjegjësin e rastit, që do të
jetë përgjegjës të përcjellë rastin deri në
mbyllje, ndërsa me trajtimin e vet rastit
merren ekipet profesionale adekuate.

5. Institucioni i arsimit para-universitar
në bashkëpunim me institucionet tjera
qeveritare dhe jo qeveritare krijon
mekanizmin e ndërmjetësimit jo formal
ndërmjet bashkë-moshatarëve si metodë
për zgjidhjen e konfliktit të shkaktuar si
rezultat i dhunës.

6. Pala e cila konsideron se me anë të
vendimit të marrë nga organet e
institucionit të arsimit para-universitar i
janë shkelur të drejtat e garantuara mund
të ankohet në përputhje me dispozitat
ligjore në fuqi.

Neni 22
Referimi i rastit në Policinë e Kosovës

1. Institucioni i arsimit para-universitar
duhet të referojë rastin në Polici pa
deklarim paraprak të palëve në rastet kur
ekziston dyshim i arsyeshëm se fëmija
është viktimë apo dëshmitar i veprës
penale, kur është në interesin më të lartë
të fëmijës dhe kur intensiteti i dhunës dhe
within these institutions.

4. Director of Pre-University Educational
Institution appoints case manager, who will
be responsible to follow the case until its
closure, while certain adequate professional
bodies will be dealing with case itself.


5. The pre-university educational institution
in collaboration with other government and
non-government institutions creates
mechanisms for informal peer to peer
mediation as a method of resolving conflict
created as a result of violence.


6.Party that believes that the decisions made
by the bodies of pre-university education
institution was in violation of rights
guaranteed, may submit an appeal in
accordance with the
law that is in force.
Article 22
Reporting the Case to the Kosovo Police

1. Pre-university educational institution
shall report the case to the police without
previously taking statements from the
involved parties when there is a grounded
suspicion that a child is a victim or witness
of the criminal offense, when it is in a best
interest of the child and when due to


4. Direktor ustanove pred-univerzitetskog
obrazovanja određuje menadžera/odgovornog
za slučaj, koji će biti odgovoran da prati
slučaj do njegovog zatvaranja, dok se
određene adekvatne ekipe bave sa samim
slučajem.

5. Obrazovanja u saradnji sa ostalim vladinim
i ne- vladinim institucijama, stvara
mehanizam za neformalno posredovanje
između godišnjaka kao metodu za rešavanje
konflikta koji je stvoren kao rezultat nasilja.6. Strana koja smatra da je sa preduzetom
odlukom od strane institucijskog tela pred-
univerzitetskog obrazovanja došlo do kršenja
garantovanih prava, može priložiti žalbu u
skladu sa zakonskim osnovama koja su u
snazi.

Član 22
Prijavljivanje slučaja Kosovskoj Policiji

1. Ustanova pred-univerzitetskog obrazovanja
mora prijaviti slučaj policiji bez predhodnog
izjavljivanja strana u slučajevima kada postoji
opravdana sumnja da je dete žrtva ili svedok
krivičnog prekršaja, kada je u najvećem
interesu deteta i kada je, zbog intenziteta
nasilja i potrebe, intervencija Kosovske

33 / 59

nevoja për ndërhyrjen e Policisë së
Kosovës është e domosdoshme.

2. Referimi i rastit të dhunës në Polici
mund të bëhet gojarisht apo përmes
telefonit ose mjeteve tjera
telekomunikuese, pas referimit të rastit
drejtori i shkollës duhet të plotësojë
formularin përkatës nga shtojca 1 e këtij
Protokolli dhe të njëjtin ta dërgoj në
polici.

3. Polici që merret me rastin duhet të
veproj menjëherë në përputhje me
procedurat e parapara ligjore.

Neni 23
Referimi i rastit në Qendër për Punë
Sociale

1. Institucioni i arsimit para-universitar
duhet të referojë rastin e dhunës në
Qendër për Punë Sociale kur vinë në
dijeni se fëmiu ka nevojë për mbrojtje
dhe trajtim nga shërbimet profesionale
sipas mandatit të përcaktuar me ligj.

2. Referimi i rastit në QPS duhet të bëhet
me shkrim(duke plotësuar formularin
përkatës nga shtojca 1 e këtij Protokolli)
menjëherë pasi të vijmë në dijeni se
fëmiu ka nevojë për mbrojtje sociale.


intensity of violence, there is a need for
intervention by the Kosovo Police.

2. The police can be reported verbally or by
telephone, or through other means of
communication about the incidents of
violence, after reporting the case, the school
director has to fill the form in Annex 1 of
this Protocol and send it to the police.3.Police Officer that deals with the case
must immediately take action in accordance
with anticipated legal proceedings.

Article 23
Reporting the case to the Center for
Social Work

1. The pre-university educational institution
shall report the case to the Centre for Social
Work when becoming aware that child is in
need for care and treatment of professional
services based on the mandate foreseen by
law.

2. The case shall be reported to the CSW in
written (by filling out the form under Annex
1 of this Protocol) immediately after
becoming aware that the child needs social
protection.


Policijeneophodna.


2. Prijavljivanje slučaja nasilja u policiji može
se uraditi usmeno ili preko telefona, ili preko
ostalih sredstva komunikacije. Nakon
prijavljivanja slučaja, školski direktor treba
ispuniti određeni formular iz aneksa 1 ovog
protokola i da isti pošalje policiji.3. policajac koji se bavi slučajem treba odmah
da preduzme mere u skladu sa predviđenim
zakonskim postupcima.

Član 23
Prijavljivanje slučaja u Centru za socijalni
rad

1.Ustanova pred-univerzitetskog obrazovanja
mora prijaviti slučaj Centru za socijalni rad
kada dođu do saznanja da je detetu potrebna
zaštita i tretman od profesionalne službe na
osnovu mandata određenim po zakonu.


2. Prijavljivanje slučaja u CSR treba uraditi
pismeno (sa popunjavanjem određenih
formulara u aneksu 1 ovog protokola) odmah
nakon saznanja da je detetu potrebna socijalna
zaštita.34 / 59

3. Menaxheri i rastit nga Qendra për Punë
Sociale, brenda afatit prej 30 ditëve nga
dita e pranimit të rastit, duhet të njoftoj
me shkrim drejtorin e institucionit të
arsimit para-universitar për veprimet që
janë ndërmarrë për t’i dalë në ndihmë
fëmiut. Me pranimin e informatave nga
QPS vlerësohet statusi i rastit
(hapur/mbyllur).

Neni 24
Referimi i rastit në Qendër të
Mjekësisë Familjare

1. Institucioni i arsimit para-universitar
duhet të referojë rastin e dhunës në
Qendër të Mjekësisë Familjare kur vijnë
në dijeni se fëmiu ka nevojë për trajtim
nga shërbimet shëndetësore sipas
mandatit të përcaktuar me ligj.

2. Referimi i rastit në Qendër të
Mjekësisë Familjare duhet të bëhet me
shkrim (duke plotësuar formularin
përkatës nga shtojca 1 e këtij Protokolli)
menjëherë pasi të vijnë në dijeni se fëmiu
ka nevojë për trajtim/kurim shëndetësor.

3. Institucioni shëndetësor, menjëherë pas
ofrimit të shërbimit duhet të njoftoj me
shkrim drejtorin e institucionit arsimor
për veprimet që janë ndërmarrë për t’i
dalë në ndihmë fëmiut. Me pranimin e
informatave nga QMF vlerësohet statusi i
3. The case manager from the Centre for
Social Work, within a period of 30 days
commencing the date that the case was
received, has to notify in written the director
of the pre-university educational institution
on the measures that are taken to provide
help for the child. Upon receiving
information from the CSW, the status of the
case is assessed (open/closed).

Article 24
Reporting the Case to the Family Health
Center

1. The pre-university educational institution
shall report the case of violence to Family
Health Center when it comes to the
conclusion that the child needs treatment by
a health service based on the mandate
foreseen by law.

2. The case shall be reported to the Family
Health Center in written (by filling out the
form under Annex 1 of this Protocol)
immediately after being aware that the child
has a need for health care/treatment.


3. Health institution, immediately after
providing the treatment shall notify the
director of the pre-university educational
institution about the actions undertaken to
help the child. Upon receiving information
from the FHC, the status of the case is
3. Menadžer slučaja iz Centra za socijalni rad,
u okviru roka od 30 dana, od dana prijema
slučaja, treba pismeno obavestiti direktora
ustanove pred-univerzitetskog obrazovanja za
mere koje su preduzete da bi se izašlo u susret
i pomoći detetu. Sa primanjem informacija od
strane CSR-a, ocenjuje se status slučaja
(otvoren/zatvoren).


Član 24
Prijavljivanje slučaja Centru za
porodično zdravlje

1. Ustanova pred-univerzitetskog obrazovanja
mora prijaviti slučaj nasilja Centru za
porodično zdravlje kada dođu do saznanja da
dete ima potrebu za tretman od strane
zdravstvene službe na osnovu mandata
određenim zakonom.

2. Prijavljivanje slučaja Centru za porodično
zdravlje treba uraditi pismeno (sa
popunjavanjem određenih formulara u aneksu
1 ovog protokola) odmah nakon saznanja da
je detetu potrebna zdrastvena nega/lečenje.


3. Zdravstvena ustanova, odmah nakon
intervencije lečenja treba pismeno obavestiti
direktora pred-univerzitetskeustanove
obrazovanja za preduzete mere da bi se
pomoglo detetu. Sa primanjem informacija od
strane CPZ-a, ocenjuje se status slučaja

35 / 59

rastit (hapur/mbyllur).

4. Të njëjtat procedura të veprimit të
përcaktuara për QMF vlejnë edhe për
rastet për trajtim në Qendrat e
Emergjencës dhe Qendrat tjera të ofrimit
të ndihmës shëndetësore.


Kapitulli XII
REGJISTRI I RASTEVE TË
DHUNËS NËINSTITUCIONET E
ARSIMIT PARA-UNIVERSITAR

Neni 25
Sigurimi, ruajtja dhe analizimi i të
dhënave në institucionet e arsimit
para-universitar

1. Drejtori i institucionit të arsimit para-
universitar është obliguar të sigurojë,
ruajë dhe të analizojë të dhënat mbi
dhunën e paraqitur në institucionin që
drejton, në mënyrën më të mirë të
mundshme.

2. Regjistri i rasteve të dhunës në
institucionet e arsimit para-universitar
mbahet sipas Shtojcës 1 të këtij
Protokolli dhe është konfidencial.

3. Rreptësisht është e ndaluar çfarëdo
forme e modifikimit të regjistrit të rasteve
në shkolla si dhe formës së raportimit
assessed (open/closed).

4. Same action procedures foreseen for FHC
are also valid for other cases treated in
Emergency Centers and other health care
centers.Chapter XII
REGISTER OF CASES OF VIOLENCE
IN PRE-UNIVERSITY EDUCATIONAL
INSTITUTIONS

Article 25
Gathering, Archiving and Analyzing
Data in the Pre-University Educational
Institutions

1.Director of Pre-University Educational
Institutions is obligated to obtain, archive
and analyze data on the violence occurred in
the institution that he/she manages, in the
best possible way.


2. Register of the cases of violence in the
pre-university educational institutions is
kept in accordance with Annex 1 of this
Protocol and it is confidential.

3. It is strictly forbidden to make any kind
of modification of the register of cases in
the schools, as well as the comprehensive
(otvoren/zatvoren).

4. Iste procedure mera koje su određene za
CPZ vrede i za slučajeve tretmana u Hitnim
službama i ostalim Centrima za zdravstvenu
pomoć.Poglavlje XII
BELEŽENJE SLUČAJEVA NASILJA U
INSTITUCIJE PRED-
UNIVERZITETSKOG OBRAZOVANJA

Član 25
Čuvanje, arhiviranje i analiza podataka u
ustanove pred-univerzitetskog
obrazovanja

1. Direktor ustanove pred-univerzitetskog
obrazovanja je obavezan da na najbolji
mogući način sačuva, održava i analizira
podatke o pojavljenom nasilju u ustnovi koju
on/ona vodi.


2. Beleženje slučajeva nasilja u ustanovi pred-
univerzitetskog obrazovanjase obavlja u
skladu sa aneksom 1ovog protokola i on je
poverljiv.

3. Strogo se zabranjuju bilo kakve
modifikacije registru slučajeva u školi kao i
formulara za rezime podataka za ODO (aneks

36 / 59

përmbledhës për DKA (Shtojcat 1 dhe 2
të këtij Protokolli),vetëm nëse
Kryeministri vendos ndryshe.

4. Drejtori i institucionit të arsimit para-
universitar bazuar në regjistrin e rasteve
sipas paragrafit 2 të këtij neni raporton në
Drejtorinë Komunale të Arsimit sipas
shtojcës 2 të këtij Protokolli.

5. Raportimi në DKA bëhet dy herë në
vit: një javë pas përfundimit të
gjysmëvjetorit të parë dhe një javë pas
përfundimit të gjysmëvjetorit të dytë.

6. Drejtori i institucionit të arsimit para-
universitar është përgjegjës për
raportimin e të dhënave statistikore për
rastet e dhunës duke përdorur Shtojcën 2
të këtij Protokolli në mënyrë
elektronike/online (institucionet që kanë
qasje në internet) apo kopje fizike/ofline
(institucionet që nuk kanë qasje në
internet).

7. Me përfundimin e nivelit arsimor të
dhënat e fëmiut ushtrues apo viktimë i
dhunës të fshihen nga regjistri i rasteve të
dhunës në institucionet e arsimit para-
universitar.

8. Këshilli Drejtuesi institucionit të
arsimit para-universitar në bashkëpunim
të ngushtë me Këshillin e Nxënësve dhe
report forms for MED (Annex 1 and 2 of
this Protocol), unless Prime Minister
decides differently.

4. Director of the pre-university educational
institution based on the register of the cases,
pursuant to paragraph 2 of this Article, by
using Annex 2 of this Protocol reports the
Municipal Directorate for Education.

5. Report to MED shall be submitted twice
a year: one week after the end of the first
school’s semester and one week after the
end of the second school’s semester.

6. Director of the pre-university educational
institution is responsible to report statistical
data on cases of violence by using Annex 2
of this Protocol in electronic/online version
(institutions that have internet access) or
hard copy/offline (institutions that do not
have internet access).7. Upon the completion of the educational
level, data regarding children victims or
perpetrators of violence, will be deleted
from the register of the cases of violence in
the pre-university education institutions.

8. Steering Committee of pre-university
educational institution, in close cooperation
with the Council of Students and Parents
1 i 2 ovog protokola), samo ako Premijer
odluči drugačije.


4. Direktor ustanovepred-univerzitetskog
obrazovanja na osnovu registra slučajeva
shodno stavci 2 ovog člana, izveštava
Opštinski direktorat za obrazovanje poaneksu
2 ovog protokola.

5. Izveštavaj ODO se obavlja dva puta
godišnje: nedelju dana nakon završetka prvog
polugodišta i nedelju dana nakon završetka
drugog polugodišta.

6. Direktor ustanove pred-univerzitetskog
obrazovanjaje odgovoran da podnese izveštaj
o statističkim podacima o slučajevima nasilja
koristeći aneks 2 ovog protokola na
elektronski način/online (ustanove koje imaju
pristup internetu) ili fizičku kopiju/offline
(ustanove koje nemaju pristup internetu).7. Po završetkom nivoa obrazovanja podataci
deteta vršioca ili žrtve nasilja se brišu iz
registra slučajeva nasilja u ustanovama pred-
univerzitetskog obrazovanja.


8. Rukovodeći odbor ustanove pred-
univerzitetskog obrazovanja u bliskoj saradnji
sa Savetom učenika i Savetom roditelja

37 / 59

Këshillin e Prindërve analizon të të
dhënat mbi dhunën e paraqitur në kuadër
të institucionit ku vepron, dhe
rekomandon marrjen e masave dhe
veprimeve të mëtejme.


Neni 26
Sigurimi, ruajtja dhe analizimi i të
dhënave në Drejtoritë Komunale të
Arsimit

1. Drejtoria Komunale e Arsimit është
përgjegjëse për sigurimin, përpunimin
dhe futjen e të dhënave të pranuara nga
institucionet arsimore.

2. Raportet përmbledhëse për evidentim
të dhunës nga institucionet e arsimit para-
universitar përmblidhen sipas formularit
në Shtojcën 3 të këtij Protokolli.

3. Rreptësisht është e ndaluar çfarëdo
forme e modifikimit të formave të
raportimit përmbledhës për DKA dhe
SMIA-MASHT (Shtojcat 2 dhe 3 të këtij
Protokolli),vetëm nëse Kryeministri
vendos ndryshe, si dhe përjashtim janë
modifikimet e lejuara në nenin 26, pika 4.

4. Lejohen modifikimet nga DKA e
çelulave G3 dhe K3 lidhur me datat e
periudhave të raportimit sipas nevojës,
çelula C5 lidhur me emërtimin e
shall analyze the data on occurred violence
within the respective institution, and suggest
measures for further proceedings.
Article 26
Gathering, Archiving and Analyzing
Data in the Municipality Directorates for
Education

1.Municipal Directorate for Education is
responsible for collecting, processing and
entry of data received by educational
institutions.

2. Comprehensive reports of violence
drafted by the pre-university educational
institutions shall be summarized based on
the form in Annex 3 of this Protocol.

3. It is strictly forbidden to make any kind
of modification of the comprehensive
reporting forms for MED and EMIS-MEST
(Annexes 2 and 3 of this Protocol) unless
Prime Minister decides differently, with
exception of those modifications permitted
by the Article 26, paragraph 4.

4. Modifications by MED are allowed for
cells G3 and K3, that are associated with the
dates of the reporting period, as appropriate,
cell C5 in relation to the names of the
analizira prikazane podatke o nasilju u
ustanovi u kojoj posluje, i predlaže mere za
dalji postupak.
Član 26
Osiguranje, arhiviranje i analiza podataka
u Opštinskim direktoratima za
obrazovanje

1. Opštinski direktorat za obrazovanje je
odgovoran za obezbeđivanje, obradu i unos
podataka dobijenih od obrazovnih ustanova.


2. Sažeti izveštaji o identifikovanom nasilju
od strane ustanova preduniverzitetskog
obrazovanja predstavljaju se na osnovu
formulara u aneksu 3. ovog protokola.

3. Strogo je zabranjen bilo kakav oblik
modifikacije formulara izveštavanja za ODO i
SMIO-MONT (aneksi 2 i 3 ovog protokola),
samo ako Premijer odluči drugačije, i
izuzetcisu dozvoljeneizmenepo članu 26,
stavka 4.


4. Dozvoljavaju se modifikacije od ODO,
ćelije G3 i K3 vezano sa datumom perioda
izveštavanja, po potrebi, ćelija C5 u pogledu
imenovanja opštine kao i ćelije B9 do B58 za

38 / 59

komunës si dhe çelulat nga B9 deri B58
për emërtimin e shkollave të fletëpunës
“Përmbledhje statistikore” të Shtojcës 2
të këtij Protokolli pa leje paraprak nga
Kryeministri.

5. Raportimi i të dhënave në MASHT
duhet të bëhet dy herë në vit: tri javë pas
përfundimit të gjysmëvjetorit të parë, dhe
tri javë pas përfundim të gjysmëvjetorit të
dytë.

6. Drejtoria Komunale e Arsimit pas
analizës së të dhënave ndërmerr veprime
konkrete sipas nevojës.

Neni 27
Sigurimi, ruajtja dhe analizimi i të
dhënave në Ministrinë e Arsimit,
Shkencës dhe Teknologjisë

1. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe
Teknologjisë/Zyra e Statistikave është
përgjegjëse për grumbullimin,
përpunimin dhe publikimin e të dhënave.

2. Rreptësisht është e ndaluar çfarëdo
forme e modifikimit të formave të
raportimit përmbledhës për SMIA-
MASHT (Shtojcat 3 e këtij
Protokolli),vetëm nëse Kryeministri
vendos ndryshe, si dhe përjashtim janë
modifikimet e lejuara në nenin 27, pika 3.

municipalities as well as cells B9 to B58
regarding the names of the schools, in the
"Statistical summary" sheet, Annex 2 of this
Protocol, without prior approval of the
Prime Minister.

5. Reports to MEST shall be submitted
twice a year, three weeks after the end of
the first school’s semester, and three weeks
after the end of the second school’s
semester.

6. Municipal Education Directorate, after
analyzing the data takes concrete measures
as appropriate.

Article 27
Gathering, Archiving and Analyzing
Data in the Ministry ofEducation, Science
andTechnology

1. Ministry of Education, Science and
Technology/Office for Statistics is
responsible for collecting, processing and
dissemination of data.

2. It is strictly forbidden to make any kind
of modification of the comprehensive
reporting forms for SMEI-MEST (Annex 3
to this Protocol) unless Prime Minister
decides differently, other than those
modifications permitted by Article 27,
paragraph 3.

imenovanje škola u radnom spisku "Rezime
podataka" iz aneksa 2 ovog protokola bez
predhodnog odobrenja od strane Premijera.5. Izveštavanje o podacima MONT-a treba da
se uradi dva puta godišnje: tri nedelje nakon
završetka prvog polugodišta, i tri nedelje
nakon završetka drugog polugodišta.


6. Opštinska Direkcija za Obrazovanje, nakon
analize podataka preduzima konkretne mere
po potrebi.

Član 27
Osiguranje, arhiviranje i analizapodatakau
Ministarstvu za Obrazovanje, Naukui
Tehnologiju

1. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i
tehnologiju/Zavod za statistiku je odgovoran
za prikupljanje, obradu i objavljivanje
podataka.

2. Strogo je zabranjen bilo kakav oblik
modifikacije formulara rezime podataka
zaSMIO-MONT (aneks 3 ovog
protokola),samo ako Premijer odluči
drugačije, i izuzetcisu dozvoljene izmenepo
članu 27, stavka 3.39 / 59

3. Lejohen modifikimet nga SMIA-
MASHT e çelulave G3 dhe K3 lidhur me
datat e periudhave të raportimit sipas
nevojës si dhe çelulat nga B9 deri B46
për emërtimin e komunave të fletëpunës
“Përmbledhje statistikore” të Shtojcës 3
të këtij Protokolli pa leje paraprake nga
Kryeministri.

4. MASHT pas analizimit së të dhënave
orienton politikat e veta në parandalimin
e dhunës në institucionet e arsimit para-
universitar.Kapitulli XIII
DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE

Neni 28
Zbatimi

1. Ky Protokoll zbatohet:

1.1. nga të gjitha institucionet e
arsimit para-universitar (publike dhe
private), Drejtoratet Komunale të
Arsimit dhe Ministria e Arsimit,
Shkencës dhe Teknologjisë;

1.2. nga Qendrat për Punë Sociale,
Drejtoratet për Shëndetësi dhe
Mirëqenie Sociale; dhe Ministria e
Punës dhe Mirëqenies Sociale;
3. Modifications by EMIS-MEST are
allowed in the cells G3 and K3, that are
associated with the dates of the reporting
period, as appropriate, as well as cells from
B9 to B46 regarding the names of
municipalities in the "Statistical Summary"
sheet, in Annex 3 of this Protocol without
the prior approval of the Prime Minister.

4. MEST, after data analysis shall direct its
policies on the prevention of violence in the
pre-university educational institutions.
Chapter XIII
FINAL PROVISIONS

Article 28
Implementation

1. This Protocol shall be applied:

1.1. By all pre-university educational
institutions (public and private), the
Municipal Directorates for Education
and the Ministry of Education, Science
and Technology;

1.2. By the Centers for Social Work,
the Municipal Directorates for Health
and Social Welfare and the Ministry of
Labor and Social Welfare;
3. Dozvoljavaju se modifikacije od SMIO-
MONT-a, ćelija G3 i K3 vezano sa datumom
perioda izveštavanja, po potrebi, ćelije od B9
do B46 za imenovanje opština u radnom
spisku "Rezime podataka" iz aneksa 2 ovog
protokola bez predhodnog odobrenja od
Premijera.


4. MONT nakon analize podataka upravlja
svoje politike prema sprečavanju nasilja u
ustanovama pred - univerzitetskog
obrazovanja.PoglavljeXIII
ZAVRŠNE ODREDBE

Član 28
Sprovođenje

1. Ovaj protokol će se sprovesti:

1.1. Od strane svih ustanova pred-
univerzitetskog obrazovanja (javnih i
privatnih), Opštinskog direktorata
zaobrazovanje i Ministarstvo obrazovanja,
nauke i tehnologije;

1.2. Od Centra za socijalni rad, Opštinskih
direktorata za zdravlje i socijalnu zaštitu i
Ministarstva za rad i socijalnu zaštitu;


40 / 59


1.3. Policia e Kosovës (në nivel
qendror dhe lokal);

1.4. Shërbimi Korrektues i Kosovës,
Shërbimi Sprovues i Kosovës,
Ministria e Drejtësisë;

1.5. Qendra e Mjekësisë Familjare;
Ministria e Shëndetësisë;

1.6. Mediat elektronike dhe të
shkruara.Neni 29
Monitorimi i Zbatimi të
Protokollit

1. Obligohet Zyra për Qeverisje të Mirë
Zyra e Kryeministrit të bashkëpunoj,
koordinoj dhe monitoroj zbatimin e këtij
Protokollit nga të gjitha institucionet
përgjegjëse, si dhe në përputhje me
resurset njerëzore dhe financiare
ndihmon të njëjtat në përmbushjen e
detyrimeve të përcaktuara me këtë
Protokoll.
2. Inspektorati i arsimit inspekton,
mbikëqyrë, monitoron dhe vlerëson
zbatimin e Protokollit në të gjitha nivelet
e arsimit para-universitar.


1.3. The Kosovo Police (central and
local level);

1.4. The Correctional Service of
Kosovo, the Kosovo Probation Service,
the Ministry of Justice;

1.5. The Family Health Center, the
Ministry of Health;

1.6. Electronic and written media.
Article 29
Monitoring the Implementation of the
Protocol

1. Office of Good Governance/Office of the
Prime Minister is obliged to cooperate,
coordinate and monitor implementation by
all responsible institutions of this Protocol
and in accordance with available human and
financial resources, help the same in
fulfilling their obligations set by this
Protocol.

2. Education Inspectorate shall inspect,
supervise, monitor and evaluate the
implementation of the Protocol at all levels
of pre-university education.


1.3. Kosovskepolicije (centralni i lokalni
nivo);

1.4. Popravne Službe Kosova, Probacione
Službe Kosova, Ministarstva Pravde;


1.5. Centra za porodično zdravlje,
Ministarstva zdravlja;

1.6. Elektronski i štampani mediji.
Član 29
Nadgledanjesprovođenja
Protokola

1. Kancelarije za dobro upravljanje/Kabinet
premijera se obavezuje za saradnju,
koordinaciju i nadgledanje sprovođenja ovog
protokola od strane svih odgovornih
institucija, kao i u skladu sa ljudskim i
finansijskim resursima pomaže u ispunjavanju
obaveze određenim u ovom protokolu.


2. Inspektorat obrazovanja proverava,
nadgleda, prati i ocenjuje sprovođenje
protokola na svim nivoima pred-
univerzitetskog obrazovanja.


41 / 59


Neni 30
Përgjegjësia penale

Shkeljet e dispozitave të kësaj
rregulloreje, në rastet kur përbëjnë vepër
penale, dënohen sipas dispozitave të
Kodit Penal.


Neni 31
Shtojcat e Rregullores

1. Shtojcat që i janë bashkëngjitur kësaj
rregullorje, janë pjesë përbërëse e saj:

1.1. Shtojca 1: Regjistri I rasteve në
Shkolla;

1.2. Shtojca 2: Përmbledhje e të
dhënave rreth rasteve të dhunës në
Institucionet para-univerzitare në
nivel komunal;

1.3. Shtojca 3:Përmbledhje e të
dhënave rreth rasteve të dhunës në
Institucionet para-univerzitare në
nivel komunal.Article 30
Criminal Liability

Violations of the provisions of this
Regulation, in cases when they are
considered a criminal offense, are
punishable under provisions of the Criminal
Code.

Neni 31
Annexes to the Regulation

1. The annexes attached are integral to
thisRegulation:

1.1. Annexes 1: School; Case Registry;


1.2.Annexes 2: Comprehensive report of
cases of violence in pre-university
institutions at the municipal level;


1.3. Annexes 3:Comprehensive report of
cases of violence in pre-university
institutions at the national level.
Član 30
Krivična odgovornost

Kršenje odredbe ove uredbe, u slućaju kada
one zasnivaju krivično delo, kažnjava se
prema odredbama Krivičnog Zakona.Neni 31
Prilozi Uredba

1. Prilozi uz ovaj Uredba su njegov sastavni
deo:

1.1.Prilozi 1: .Registar incidenta u
Školama;

1.2. Prilozi 2: Rezime podataka za slucaje
nasilja na pred-univerzitetskim
institucijama na opstinskom nivou;


1.3.Prilozi 3:Rezime podataka za slucaje
nasilja na pred-univerzitetskim
institucijama na nacionalnom nivou.
42 / 59Neni 32
Hyrja në fuqi

Kjo rregullore hyn në fuqi (7) shtatë ditë
pas nënshkrimit nga Kryeministri i
Republikës së Kosovës.


Hashim Thaçi

_______________
Kryeministër i Republikës së Kosovës

20/09/2013


Article 32
Entry into Force

This Regulation shall enter into force (7)
seven days after it is signed by the Prime
Minister of Republic of Kosovo.


Hashim Thaçi

_______________
Prime Minister of Republic of Kosovo.

20/09/2013

Član 32
Stupanje na snagu

Ova uredba stupa na snagu (7) sedam dana
nakon potpisivanja od strane Premijera
Republike Kosova.


Hašim Tači

_______________
Premier Republike Kosova

20/09/2013


43 / 5944 / 5945 / 5946 / 5947 / 5948 / 5949 / 5950 / 5951 / 5952 / 5953 / 5954 / 5955 / 5956 / 5957 / 5958 / 59