Vitet
Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor / Plane Rregullative 2014