Ministria e Kulturës, e Rinisë dhe e Sporteve / Rregullore 2014