Vitet
Këshilli i Sigurisë i Republikës së Kosovës / Udhëzime Administrative 2017